Биография индивидуален кодДата23.11.2017
Размер85.08 Kb.
Размер85.08 Kb.БАН

ИС “КАДРИ”

ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЯ1. Индивидуален код:

2. Име, презиме, фамилия: ............................................................................................................... Пол: ................

(мъж/ жена)

3. Домашен адрес:
пощенски код гр./с. .................................................. община ................................................. ж.к. ..........................................
ул. ..........................................................................№.......... бл. ............ вх. .......... дом. тел. ...........................................
4. ЕГН:


5. Месторабота (съкр. назв. от Табл. 1) ......................................................................

6. Статут ..............................................................................

(титуляр, заместник, по съвместителство)

7. Секция/отдел код (название) ................................................................................................................

8. Длъжност (название по заповед).................................................................................. код от Табл. 2
9. Служебен телефон ............................................................ E-mail ......................................................................

10. Основна месторабота (название) .........................................................................................................................

(попълва се от служителите със статут по съвместителство)

11. Образование:

код (основно–1, средно–2, средно специално–3, висше-4)

Висше образование:

Специалност Висше училище Образователна степен Година на

название (по диплома) шифър на код (Табл. 3) (прф.бакалавър, бакалавър, магистър) завършване

направлението (Табл. 6)

......................................................................... ..................... .............. ............................................................. .

......................................................................... ..................... .............. ............................................................. .

......................................................................... ..................... .............. ............................................................. .

......................................................................... ..................... .............. ............................................................. .

......................................................................... ..................... .............. ............................................................. .

12. Езици

руски 1 английски 2 немски 3 френски 4 испански 5
................... 6 ...................... 6 ...................... 6 ....................... 6 .......................... 6

(във втората колона се попълва кода на владеене на съответния език: отлично - 1, добре - 2, ползва - 3)

13. Научни степени код специалност: година на

название шифър (Табл. 7) придобиване

Доктор 1 ................................................................... 0
Доктор на науките 2 ................................................................... 0
14. Академични длъжности

Асистент 1 ................................................................... 0
Гл. асистент 2 ................................................................... 0
Доцент 3 ................................................................... 0
Професор 4 ................................................................... 0
15. Академични звания направление (Табл. 8)

Член-кореспондент 5 ....................................................................................................................


Академик 6 ...................................................................................................................
16. Трудова дейност:
Общ трудов стаж (год.) Научен стаж (год.)

Дата на постъпване

Дата на напускане

Заемана длъжност

Организация

Адрес

17. Научно-преподавателска дейност:

код брой брой години код брой брой годиниЛекционни курсове (общи) 1 Лекционни курсове (спец.) 2

Аудиторни занятия 3 Лабораторни занятия 4

Подготвени дипломанти 5 Подготвени доктори 618. Научно-организационна и управленска дейност:

название код (Табл. 5) брой години название код (Табл. 5) брой години

.................................................................. ......................................................


.................................................................. ......................................................
.................................................................. ......................................................

19. Специализации и работа в чужбина

название на страната код на страната (Табл.4) година продължителност (месеци)
......................................................................................................


.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

20. Членство в научни организации общо:

наименование на най-важните (по избор) вид код брой

....................................................................................................................................................... национални 1


....................................................................................................................................................... чуждестранни 2
....................................................................................................................................................... международни 3
.......................................................................................................................................................

21. Научни награди и държавни отличия общо:

наименование на най-важните (по избор) вид код брой

....................................................................................................................................................... национални 1


....................................................................................................................................................... чуждестранни 2
....................................................................................................................................................... международни 3
.......................................................................................................................................................

22. Публикации, разработки, проекти и патенти

Вид

Наименование

Общ брой

Самостоятелни

В съавторство

У нас

В чужбина

1

Монографии
2

Научни студии и статии
3

Учебници и учебни помагала
4

Цитирания
5

Научно-популярни публикации
6

Разработки, изобретения,

внедрявания и пр.


7

Патенти
8

Проекти, финансирани

допълнително от външниизточници
Ръководител на

(брой)

Изпълнител на

(брой)
Дата...................................... Личен състав........................................ Подпис на лицето...............................................

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница