Биография на Проф д-р лъчезар георгиев георгиев професор във вту "Св св. Кирил и Методий"Дата17.11.2017
Размер48.95 Kb.
Размер48.95 Kb.


БИОГРАФИЯ

на

Проф. д-р ЛЪЧЕЗАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
Професор във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” – катедра „Книгоиздаване и библиотечно-информационни дейности. Преподавател е по книговедски, издателски и медийни дисциплини (печатни комуникации; композиция на книгата; съвременно книгоиздаване; световно книгоиздаване; графичен дизайн; основи на полиграфията, периодични печатни издания, интелектуална собственост, жанрове в съвременното книгоиздаване, художествено и техническо редактиране на книгата и др.). Преподавател е в магистърски програми с дисциплини, свързани с рекламно-издателските и графичните дейности в рекламната комуникация. Бил е научен ръководител на магистърски програми; на научноизследователски проекти; на докторанти; участва в научни журита за присъждане на научни степени и звания.

От март 1992 г. до октомври 2003 г. е мениджър на Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий” – В. Търново (началник отдел; главен редактор) и член на Издателския му съвет. От 1998 г. е доктор по книгознание, библиотекознание и библиография. През 2003 г. е хабилитиран от Висшата атестационна комисия за доцент (също по книгознание, библиотекознание и библиография). През май 2012 г. е избран за професор по книгознание, библиотекознание и библиография във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. През септември 2012 г. е утвърден за професор по същата специалност и в Университет по библиотекознание и информационни технологии – София.

От октомври 2003 г. е преподавател в катедра „Библиотекознание и масови комуникации” – Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – доцент по книгознание, книгоиздаване и печатни комуникации; от май 2012 г. e професор към същата катедра и факултет. От октомври 2013 г. е преподавател към катедра „Книгоиздаване и библиотечно-информационни дейности” на Великотърновския университет.

Член е на Съюза на учените в България, на Съюза на българските писатели и на Съюза на българските журналисти.

Между 2005–2012 г. е член на Факултетния съвет на Стопански факултет при ВТУ. Сред основателите е на специалностите Книгоиздаване и Журналистика.

Преподавал е още във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” (2000 – 2001) и в Университет по библиотекознание и информационни технологии – София (2004 –).

Участвал е в международни научни конференции и други научни форуми – в Антверпен, Милано, Санкт Петербург, Москва, гр. Белово /Русия/, София, В. Търново, като докладите му са публикувани в авторитетни научни издания. С научна и художествено-творческа цел е посещавал Украйна, Румъния, Русия, Босна и Херцеговина, Сърбия, Италия, Германия, Белгия, Люксембург и др., в резултат на което между 1992–2012 г. е публикувал редица книги: монографии; студии, разкази, новели, пътеписи, репортажи, фичъри и др.

Проф. д-р Лъчезар Георгиев е автор на над 250 научни студии и статии; на научни и художествени книги. През 1994 г. основава научното списание за книгата „ИЗДАТЕЛ”, на което е главен редактор и до сега (след 2003 г. списанието става съвместно издание на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и УниБИТ – София). Ръководител на научноизследователски проект и главен редактор на „Трудове на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий: Обществени комуникации и информационни науки“ от 2009 г. до момента, към Стопански факултет, а от 2014 г. към факултет „Математика и информатика“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Между 2009 – 2012 г. ръководи научноизследователския проект „Регионалните медии като фактор на влияние върху гражданските ценности: Между традицията и модерността“, като под негово научно ръководство са проведени научна конференция и научна кръгла маса; издадени са и два сборника с докладите от тях. В периода 2005–2012 г. е научен ръководител на Национална научна конференция с международно участие „Библиотеки, четене, комуникации“ и водещ съставител на поредицата сборници с докладите от проведените конференции, които са под негова научна редакция.

Сред монографиите и научните книги на проф. д-р Лъчезар Георгиев са: „Организация на издателския процес” (В. Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1994); „Свищов – издателски и печатарски център ХІХ – началото на ХХ век” (Свищов, Междунар. фондация Ал. Константинов, 1997); „Литература и книгоиздателска традиция” (В. Търново, Фабер, 2000), „Теория на книгоиздателския процес” (В. Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2001; 2004); „Управление и маркетинг на книгоиздателската дейност” (В. Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002; 2004); „Книговедски студии и статии” (В. Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2003); „Българско книгоиздаване. Ретроспекции. Тенденции. Структури. Модели” (В. Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2006), „Седем етюда по българско книгоиздаване” (В. Търново, Астарта, 2007); „Композиция на книгата” (С., Star Way, 2007; 2010; 2012; 2015; 2016; 2017); „Структури и модели в българското книгоиздаване” (В. Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2007; С., Star Way, 2011); „Стратегически подходи в книгоиздаването и печатните комуникации” (С., АНДИ, 2010; 2011; 2012; 2013, 2015); „Книга и книгоиздателски процес” (В. Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2008); „Книга и печатни комуникации” (В. Търново, Фабер, 2009), „Книгоиздаване и книжнина: По документални източници от Държавния военноисторически архив” (В. Търново, Фабер, 2011); „Българско книгоиздаване. Христоматия авторски текстове” (в съавторство със Ст. В. Георгиева: В. Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий“, 2012), “Книгоиздаване и печатни комуникации: Изследвания за книгата и медиите” (В. Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013); „Печатната комуникация и книгата” (С., Star Way, 2014); „Страници от историята на книгата: Книгоиздаване на Балканите и в Европа“ (В. Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2014 ); „Книгоиздаването в България 1806 – 1944“ (С., АН-ДИ, 2016); „Загадъчният нобелист: Писателят José Saramago в България“ (С., АН-ДИ, 2017); „Увод в издателския процес“ (В. Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2017) и др.

Проф. д-р Лъчезар Георгиев е издал две научни книги на английски език: монографията „Management and Strategy in Book Publishing and Printed Communications“ (Faber BG, 2014), „The author and the book publishing process“ (Saarbrücken; Düsseldorf: Lambert Academic Publishing, 2016). Публикувал е студии и статии на английски и руски език в наши и чуждестранни научни издания.

Издал е 19 авторски белетристични книги, най-новата от които е „Джобни истории на път към океана“ (С., АН-ДИ, 2017). Сред тях е и двуезичната книга на български и английски език „Лице на ангел: Angel′s face“ (С., АН-ДИ, 2015). Автор е и на документално-публицистични книги, сред които двуезичната книга „На брега на Лисабон: С вкус на портвайн и дъх на книги“ (С., АН-ДИ, 2014).

За книжовната и публицистичната си дейност с принос към община Златарица (В. Търновска област) е удостоен със званието „почетен гражданин” на града. Във връзка с 15-годишнината на Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий” е награден с почетен плакет за принос в основаването и развитието му. Във връзка с 50-годишнината му Регионална народна библиотека „П. Р. Славейков” – В. Търново издава книга за него: „Лъчезар Георгиев : Биобиблиография” (2006). През 2000 г. Американският биографски институт (Тhe American biographical institute) в САЩ – Северна Каролина, го приема за член на изследователския борд на института (ТHE RESEARCH BOARD OF ADVISORS). През 2015 г. за него излиза библиографското изследване „Проф. д-р Лъчезар Георгиев: Библиография“ (София: АН-ДИ, 2015. – 320 с. : с ил.). През 2017 г. в том 8, 2016 Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“ публикува пълна библиография на трудовете му по повод на неговата 60-годишнина: „Проф. д-р Лъчезар Георгиев : Библиография“ (324 с. : с ил.).Книгите на проф. д-р Лъчезар Г. Георгиев са рецензирани в научни списания, национални и печатни медии, в телевизионни предавания, реферирани са и присъстват в най-големите публични, научни и университетски библиотеки на Европа, Русия, САЩ, Канада, Япония и пр.
Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница