Биография владимиров борислав ЙордановДата03.04.2017
Размер51.45 Kb.
Размер51.45 Kb.

1
БИОГРАФИЯ


ВЛАДИМИРОВ Борислав Йорданов

Академик, професор, доктор на медицинските науки


Роден на 19. VІІ. 1939 в гр.Брегово, Видинска област. Лекар анатом, ортопед и травматолог, доктор на медицинските науки (1983).

Завършва основно и средно образование в родния си град с пълно отличие, а висше, също с отличие, във Висшия медицински институт - София (1963). Постъпва като редовен аспирант към Катедрата по анатомия на ВМИ-София (1964). В последствие - асистент (1966–67) и старши асистент (1967–71) по анатомия на човека във ВМИ София. След защита на кандидатска дисертация на тема «Кръвоснабдяване на коленната става на човека « (1971) постъпва в Катедрата по ортопедия и травматология на ИСУЛ-София като научен сътрудник І степен (1971), старши научен сътрудник ІІ степен (1977), професор (1984). Защитава докторска дисертация на тема “Електростимулиране на костната регенерация” (1983).

Специализира в Москва, Ленинград (днес Санкт Петербург) и Харков (1972), в Лондон (1975) и Есен (1987). Негови учители са чл.кор. проф. д-р Димитър Каданов, чл.кор. проф. д-р Георги Гълъбов, проф. д-р Милко Балан, проф. д-р Васил Василев (по анатомия), проф. д-р Янаки Холевич, акад. Волков , проф. Сиваш, проф. Дубров (Москва), проф. Балакина (Санкт Петербург), акад. Корж (Харков), проф. Charnley (Лондон), проф. Schlegel (Есен) (по ортопедия и травматология). Има придобити специалности по анатомия на човека (1972) и ортопедия и травматология (1978).

След хабилитацията (1977) е ръководител (1977–1979) на Лабораторна секция (клинико-експериментална) в Научния институт по ортопедия и травматология към Медицинска академия. След това - ръководител на Клиниката по ортопедия и травматология към Института за лечение на чужди граждани при Медицинската академия (1979–89), завеждащ Катедра по ортопедия и травматология (1985–89), началник на Клиниката по детска ортопедия (1989-2008) към Научния институт по ортопедия и травматология (днес Университетска специализирана болница за активно лечение по ортопедия «Проф.д-р Бойчо Бойчев»), заместник-директор по лечебната част (1989–91) и медицински управител на болницата (1992).

Дългогодишен преподавател по ортопедия и травматология на български и чуждестранни студенти-медици, специализиращи и усъвършенстващи лекари. Преподавател по анатомия към Югозападния университет «Неофит Рилски». Дългогодишен републикански консултант по ортопедия и травматология и оргметодичен ръководител за Търговище, Перник, Благоевград и Бургас (1977-1989). Член и председател на Държавната комисия за специалност по ортопедия и травматология. Консултант в Кипър и Македония. Чете лекции в Кипър (1989), Скопие (1995) и Белград (1997).
2
Член и научен секретар на Специализирания научен съвет по хирургични заболявания при Висшата атестационна комисия (2004), член на Комисията за лечение в чужбина (1990-2008), член на академичното настоятелство на Българската национална академия по медицина (1995-2003), член на Технико-икономическия съвет на Медицинска Академия (1991), член на Националната фармако-терапевтична комисия (1995), член на Съвета по стандарти и ефективност на диагностично-лечебната дейност към Министерството на здравеопазването за утвърждаване на Национална програма «Медицински стандарти в Република България (2008-2010), член на Експертната комисия за избор на академици и член кореспонденти на БАН (2007, 2009), академик на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ, 2010), почитен президент на Българската асоциация по детска ортопедия и травматология (BPOS) и др.

Въвежда многобройни съвременни оперативни техники в детската ортопедия и травматология, активен деятел е в организацията за намаляване на вродената и предизвиканата дисплазия на тазобедрената става при новородени като разработва и внедрява профилактичните гащички “Михаела” (СП на МЗ 1702-2001), разработва нови оперативни методи (тройна остеотомия на таза, субкапитална остеотомия на бедрената кост, декортикационна остеоклазия), изучава и разработва принципите на оригиналната диелектрична остеосинтеза (1984, съвместно с Румен Добрев, статията “A new method for osteosynthesis using dielectric fixation devices-dielectric osteosynthesis”, публикувана в сп. “International Orthopaedics” бе обявена за статия на годината), създава школа по детска ортопедия и биомеханика на опорно-двигателния апарат към Научния институт по ортопедия и травматология и към БАН. Участва като консултант по анатомия и биомеханика при конструирането и производството на първия робот в страната под ръководството на проф. М. Константинов от МЕИ (1977-1978). Има над 200 научни публикации (около 50 от тях публикувани в чужди списания), свързани с микроциркулацията на елементите на коленната става при норма и различни функционални състояния, електростимулацията на костното срастване, електрофизиологията на костната тъкан и диелектричната остеосинтеза, биомеханиката на вътрешната костна фиксация и локомоцията, профилактиката и лечението на дисплазията на тазобедрената става, адолесцентната епифизиолиза на бедрената глава, болестта на Пертес, редки синдроми в детската възраст, конгенителни ортопедични заболявания, ендопротезиране на големите стави и др.

Основоположник и организатор на ежегодните “Дни на българската детска ортопедия и травматология” с международно участие (от 1990 и продължава), организатор и участник в десетки научни форуми у нас и чужбина. Многогодишен член на редколегията на сп.”Ортопедия и травматология”. Главен редактор на 5 ръководства. Научен ръководител на 10 дисертационни труда.

Признати и внедрени 1 патент върху диелектричната остеосинтеза с международно признание, 5 изобретения и 9 рационализации, 3 самостоятелни оригинални оперативни техники, публикувани в чужди научни списания, 5 научно-учебни филми.


3
Монографии и ръководства: “Бойчева оперативна ортопедия и травматология” (2 тома, 1983–88, в съавторство), “Хирургия, ортопедия и травматология” (1992, съавтор и редактор), “Практически подходи при вродено и

предизвикано изкълчване на тазобедрената става при новородени деца” (1995, автор), “Хирургични болести т.2 /за медици/” (1995, съавтор), “Decja ortopedija, Beograd” (1999, съавтор, на сръбски език), “Ортопедия, травматология и ортотика” (2000, съавтор и редактор), “Алгоритми за диагностика и лечение на фрактурите на костите на предмишницата и ръката” (2005, съставил и редактирал), “Ортопедия /за общопрактикуващи лекари/” (2009, автор и редактор), “Рентгенологична морфометрия на тазобедрената става при новородени и деца” (2009, автор и редактор).

Член на: Българското дружество по ортопедия и травматология (1970), Българската асоциация по детска ортопедия и травматология (1990 - основател и почетен президент), Национален делегат към Европейската федерация на националните асоциации по ортопедия и травматология (EFORT, 1989), Българската национална академия по медицина (1995), Европейската асоциация по детска ортопедия (EPOS, 1995), Международната асоциация по ортопедична и травматологична хирургия (SICOT, 1996), съосновател на Международната федерация на националните асоциации по детска ортопедия (IFPOS, 1999), Българска академия на науките и изкуствата (2010), почетен член на Югославската асоциация по ортопедична хирургия и травматология (1990), почетен член на Българското дружество по ортопедия и травматология (2010) и др.

Награда на Европейската асоциация по детска ортопедия EPOS за оригинална оперативна техника (1997), награда на Медицинския факултет София «Проф.Парашкев Стоянов» за високи постижения в научно-изследователската и преподавателска дейност (2004), златна значка «За високо техническо равнище» на Комитета за технически прогрес (1976), юбилеен медал «За заслуги към българското здравеопазване – 100 години българско държавно здравеопазване» (1979), отличник на МНЗ (1987), почетна значка-златна на рационализатор (1989), почетен знак на гр.Петрич (2008), обявен от Американския биографичен институт за «Мъж на годината» в областта на медицинското образование (2012), номивиран от Международния биографичен център на Кембридж, Англия за Награда за цялостен принос (2013) и др.Пълни биографични данни са публикувани в: Научната слава на България (2009), Светила в Българската медицина (2010), Алманах на БАНИ (2011), Голяма енциклопедия България (2011), Бележити българи на съвременна България (2012).

Женен с две деца и внуци.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница