Частна гр. ДобричДата02.02.2017
Размер381.01 Kb.
Размер381.01 Kb.


Частна гр. Добрич

Профилирана бул.”Русия” №2-Е

Гимназия тел.058 602 418

Леонардо да Винчи” е- mail: leonardoschool@abv.bgУТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР:

/ Нели Николаева Господинова/

ГОДИШЕН ПРАВИЛНИК
ЗА УЧЕБНАТА 2014/ 2015 ГОДИНА

Настоящият годишен правилник е приет на Педагогически съвет на ЧПГ “Леонардо да Винчи” на 23.09.2014 г.


ВЪВЕДЕНИЕ
Основна цел на правилника

Чл. 1. Настоящият правилник има за цел да регламентира отношенията между ученици, родители, училищното ръководство и учителите като участници в учебно-възпитателния процес. В него са посочени правилата, разпоредбите и политиката на училището, съобразени със законодателството на Република България.

Чл. 2. Правилникът подлежи на осъвременяване всяка учебна година с поправки и допълнения, които се обсъждат от членовете на педагогическия съвет, и се утвърждава от Директора на училището.

Чл. 3. Всички ученици, родители, учители и служители в ЧПГ трябва да се запознаят с настоящия правилник и да подпишат декларация за неговото спазване. Отговорността за изпълнението му е лична.


Основни задачи пред участниците в учебно-възпитателния процес

Чл. 4. Основната задача, която обединява участниците в учебно-възпитателния процес в ЧПГ “Леонардо да Винчи”, е предоставяне на учениците на качествено обучение, което съчетава добрите традиции на българската образователна система с високите стандарти и изисквания на европейската езикова, обща и специфична култура и познания. ЧПГ “Леонардо да Винчи” има амбицията да бъде сред най- добрите средни училища в България и да бъде образец за съвременно българско училище.

Чл. 5. Учебно-възпитателният процес в училището е основан на индивидуалния подход към всеки ученик, така че с лекота и последователност да се усвояват нови знания и умения, с цел придобиване на увереност и самочувствие в собствените възможности. В ЧПГ “Леонардо да Винчи” се обучават и възпитават достойни млади хора на успеха, с развито чувство на отговорност, критичност и самостоятелност при вземане на решения.

Кратка история и същност на ЧПГ “Леонардо да Винчи”

Чл. 6. /1/ Частна профилирана гимназия “Леонардо да Винчи” е основана през 2007 г. с лиценз на МОН: РД 14-88/18.05.2007. Обучението интегрира българската система към съвременното международно образование, като съчетава програмата на стандартната езикова гимназия с европейското езиково портфолио.

/2/ Училището е частно, като негов собственик е Бестрейнинг ООД Училището се помещава в самостоятелна сграда в гр. Добрич на адрес бул. Русия №2-Е, въз основа на 20-годишен договор за концесия с община гр.Добрич.

/3/ Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България и изпитна база за провеждане на изпити към ESOL за придобиване на международни езикови Кеймбридж сертификати от 2010 година.

Чл. 7. Училището има право да обучава ученици от V до ХІІ клас и да издава свидетелство за основно образование и диплома за средно образование с профили „Чуждоезиков” и „Природо-математически”.

Чл. 8. Частната профилирана гимназия “Леонардо да Винчи” осъществява дейността си в съответствие с Конституцията и законите на Република България, Държавните образователни изисквания и своите вътрешни устройствени документи.

Чл. 9. В училището не се допуска налагане на идеологически или религиозни доктрини на учениците.

Чл. 10. Обучението в училище е платено.


РАЗДЕЛ І

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Прием и завършване на обучението в ЧПГ „Леонардо да Винчи”

Чл. 11. /1/ Учениците в ЧПГ “Леонардо да Винчи” се приемат след завършен ІV клас и след завършен VІІ клас въз основа на положен конкурсен изпит и след сключване на договор за обучение между родителя/ настойника на ученика и Директора на училището.

/2/ При наличие на свободни места в училището се приемат ученици и в VІ,VІІ, ІХ,Х и ХІ клас. Същите полагат приравнителен изпит по чужд език.

Чл. 12. На учениците, успешно завършили ІХ клас, училището издава свидетелство за основно образование.

Чл. 13. На учениците, завършили успешно целия курс на обучение в ЧПГ и положили определените в учебния план държавни зрелостни изпити, училището издава диплома по образец на МОН за завършено средно образование.
Форми на обучение

Чл. 14. /1/ Училището осигурява обучение в дневна, индивидуална и самостоятелна форми на обучение, съгласно изискванията на ЗНП и ППЗНП.

/2/ Дневната форма на обучение е присъствена и се осъществява в рамките на целодневно обучение за учениците от V и VIII клас и на две смени за ученците от VI, VII, IX, X, XI и XII клас.

/3/ Индивидуалната форма на обучение е неприсъствена форма, при която ученикът се подготвя по индивиуален учебен план и се явява на изпити по учебни предмети по ред, определен със заповед на Директора. Решение за преместване от дневна в индивидуална форма на обучение се взема от педагогическия съвет и Директора на училището, в случай на желание от страна на родителите и обективни причини, които не позволяват на ученика да посещава дневната форма на обучение.

/4/ Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която ученикът се подготвя самостоятелно и се явява на изпити по учебни предмети съгласно училищния учебен план и по ред, определен със заповед на Директора. Решение за преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение се взема от педагогическия съвет и Директора на училището като мярка за въздействие върху поведението на ученика. В отделни случаи решение за преместване в самостоятелна форма за обучение се взема от Директора на училището по молба на ученика и родителя/ настойника.

/5/ Обучението на учениците до 16-годишна възраст е дневно или индивидуално.


Организация на обучението в класове и групи

Чл. 15. /1/ Обучението на учениците в ЧПГ “Леонардо да Винчи” се организира в последователни класове.

/2/ Един клас се организира за една учебна година, разпределена на два учебни срока.

Чл. 16. /1/ При наличие на повече от 16 ученици в клас, разпределението на учениците в две паралелки се извършва от Директора на училището въз основа на предварително анкетиране по математика и български език на учениците от V клас и заявено желание от страна на родителя/ настойника.

/2/ В началото на учебната година Директорът определя със заповед класните ръководители на всички паралелки.

Чл. 17. Разпределянето на учениците от V до VІІ клас по групи за чуждоезиково обучение се извършва при наличие на повече от 16 ученици в клас в началото на учебната година, но не по-късно от 31 октомври, въз основа на входящ тест за определяне на нивото на езикова компетентност. Групите се сформират със заповед на Директора по предложение на преподавателите по чужд език.

Чл. 18. /1/За ученици, показали ниски резултати по даден предмет (две поредни слаби оценки от изпитване и тест), училището организира предварително платени индивидуални консултации в извънучебно време, съгласно договора за обучение.

/2/ При неявяване на ученика, без уважителна причина,удостоверена писмено от родителя настойник, на определената по график консултация училището не възстановява заплатените за това средства.


Учебно време

Чл. 19. Учебната година за учениците от V до ХІІ клас – дневно обучение, започва на 15 септември. По целесъобразност, със заповед на Директора се организира въвеждащо обучение за учениците от V до VIII “Отново на училище” от 1 септември.

Чл. 20. /1/ Учебната година е с продължителност 12 месеца и е разделена на два учебни срока.

/2/ През учебната година учениците ползват есенна, Коледна, зимна, пролетна, Великденска и лятна ваканции. Продължителността на ваканциите, с изключение на лятната, се определя със заповед на Министъра на образованието.

/3/ На всеки осем учебни седмици училището организира “творчески училища”, като в рамките на седмица учениците провеждат занятия по интереси извън училище.

Чл. 21. /1/ Учебната година за учениците от V до VІІ клас е разделена на 34 седмици, съответно 18 седмици през първия срок и 16 седмици през втория срок.

/2/ Учебната година за учениците от VІІІ до ХІ клас е разделена на 36 седмици, съответно 18 седмици през първия срок и 18 седмици през втория срок.

/3/ Учебната година за учениците от ХІІ клас е разделена на 31 седмици, съответно 18 седмици през първия срок и 13 седмици през втория срок.

Чл. 22. /1/ Продължителността на учебните часове за класовете от V до ХII е 40 минути.

/2/ След всеки учебен час до седмия има междучасие от 10 минути, а след третия учебен час междучасието е 20 минути.

/3/ Промени в графика на деня се правят само от Директора.

Чл. 23. Седмичното разписание на учебните занятия се съобразява с психо-физическите особености и възможностите на учениците, разработва се в съответствие с изискванията на МЗ, съгласува се с РЗИ и се утвърждава от Директора не по-късно от три дена преди започването на всеки срок.

Чл. 24. Извънкласни и извънучилищни дейности се организират през свободното от учебни часове време и са свързани със специфичните интереси и потребности на учениците.
Учебно съдържание и учебен план

Чл.25. /1/ Учебното съдържание се определя от учебна програма, утвърдена от Министъра на образованието и науката.

/2/ В ЧПГ “Леонардо да Винчи” се спазват и прилагат нормативните документи и актове на МОН.

Чл. 26. /1/ Учебните програми по ЗИП се утвърждават от РИО на МОН, а тези за СИП – от Директора на училището.

/2/ Учебното съдържание, както и международните програми, чрез които се осигурява общообразователната и профилираната подготовки на учениците от ЧПГ “Леонардо да Винчи”, са съобразени с държавните образователни изисквания.

Чл. 27. Профилираната подготовка по чуждоезиковото обучение дава възможност за усвояване на знания и умения, необходими за полагане на изпити за придобиване на международни сертификати.


Оценки и проверки

Чл. 28. Контролът на знанията и уменията на учениците е текущ, срочен и директорски.

Чл. 29. /1/ При текущия и срочния контрол се прилагат разпоредбите на актуалната Наредба за оценяване на МОН.

/2/ По време на учебния срок учителят осигурява ритмичност при установяване на резултатите и поставянето на оценка всеки ученик.

/3/ Минималният задължителен брой текущи оценки за всеки учебен срок е:


 1. за учебен предмет, който по учебен план се изучава с четири и повече учебни часове седмично – две оценки от устни изпитвания и три оценки от писмени и/или практически изпитвания;

 2. за учебен предмет, който по учебен план се изучава с три учебни часа седмично – две оценки от устни изпитвания и две оценки от писмени и/или практически изпитвания;

 3. за учебен предмет, който по учебен план се изучава с два учебни часа седмично – две оценки от устни изпитвания и една оценка от писмено или практическо изпитване;

 4. за учебен предмет, който по учебен план се изучава с един учебен час седмично – една оценка от устно изпитване и една оценка от писмено или практическо изпитване;

 5. по учебния предмет „Физическо възпитание и спорт” и по учебна практика – три оценки от практически изпитвания.

/4/ Директорският контрол е срочен като цели независимост на оценяването на работата на учениците и учителите.

Срочният контрол се провежда два пъти в рамките на една учебна година, съответно в края на м. декември и м. април. Оценките от срочния контрол се вписват като текущи и имат основно значение при формиране на срочния и годишния успех.

Чл. 30. /1/ Формите за проверка и оценка са устни, тестови и други писмени изпитвания, както и практически (проект по предварително зададена тема ).

/2/ Устните изпитвания могат да се организират като индивидуални текущи изпитвания или като групови текущи изпитвания:

1. При индивидуалните устни изпитвания ученикът дава устни решения и отговори на индивидуално поставени въпроси и задачи.

2. При груповите устни изпитвания всеки ученик дава устни решения и отговори на групово поставени задачи.

3. При устните изпитвания оценяващият е длъжен да мотивира устно оценката си пред ученика.

/3/ Писмените форми за проверка на знанията и уменията на учениците включват контролни, класни работи и текущи писмени изпитвания по преценка на преподавателя. Писмените форми за проверка се извършват по предварително заявен график от преподавателите, одобрен от Директора.

/4/ Писмените изпитвания могат да се организират като индивидуални или като групови текущи изпитвания:

1. При индивидуалните писмени изпитвания ученикът дава писмени решения и отговори на индивидуално поставени въпроси или задачи. Индивидуалните писмени изпитвания се извършват за не повече от един учебен час.

2. При груповите писмени изпитвания всеки ученик дава писмени решения и отговори на групово поставени задачи.Груповите писмени изпитвания се извършват за не по-малко от един учебен час.

3. При писмените изпитвания оценяващият е длъжен да мотивира устно или писмено оценката си пред ученика.

/5/ Контролната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват постигнатите резултати от учениците след приключване на обучението по завършена част от учебното съдържание по учебния предмет.

/6/ Контролната работа се провежда за не повече от един учебен час.

/7/ Класните работи са основен компонент при формиране на срочната оценка по следните предмети: БЕЛ и математика за учениците от V до VII клас, Чужд език- VIII клас, БЕЛ, математика и чужд език- в гимназиалния етап. Датите на класните работи са определени предварително от съответния преподавател и се изготвя график на класните работи, като за него са информирани предварително родители и ученици. Класните работи по горепосочените предмети, профилирана подготовка се провеждат в два слети учебни часа. Класни работи не се провеждат в последната седмица от учебния срок.

/8/ Учениците правят класни работи само на предварително определените за целия клас дати. Изключение се прави само за ученици, които са боледували продължително, което се удостоверява лично от родителя/ настойника с представяне на медицинска бележка. Във всички останали случаи за правене на класна работа извън графика се заплаща такса, фиксирана от училището.

/9/ В триседмичен срок от началото на учебната година се установява и оценява входното равнище на учениците.

/10/ Оценките от входящите нива не се вземат предвид при оформяне на срочната оценка, но тя е част от минималния задължителен брой текущи оценки за първия учебен срок.

Чл. 31. /1/ В началото на учебната година учителите запознават учениците с критериите за оценка на знанията им. Учениците трябва да бъдат добре запознати с различната значимост и тежест на устната, писмената, тестовата, върху домашна работа или друга форма на оценка на своите знания при оформяне на оценката за срока или годината.

/2/ Оценките се нанасят в ученическа книжка и електронния дневник. Отговорност на ученика е да носи ученическата си книжка и да я дава на преподавателя за отразяване на оценките. Ученикът показва ученическата си книжка на дежурния учител преди влизане в училище за първи учебен час. При загуба на ученическа книжка, за издаване на нова глобата е 20 лева.

/3/ Родителите получават информация за текущите оценки на учениците от ученическата книжка,електронния дневник, от периодичните информационни писма, изпращани от училището, или в разговори с представител на училищното ръководство и учителите при посещение в училището. Отговорност на родителите е да бъдат постоянно информирани за нивото на успеха и поведението на учениците.

Изпити в процеса на обучението

Чл.32. /1/ Изпитите в процеса на обучение са: 1. приравнителни;

 2. за промяна на оценка;

 3. за определяне на срочна оценка по учебен предмет;

 4. за определяне на годишна оценка по учебен предмет.

/2/ Изпитите по ал.1 са успешно положени, когато оценката е не по- малка от среден три.

/3/ Приравнителните изпити се провеждат при преместване на ученици от друго училище, когато съществува различие между съответните училищни учебни планове;

/4/ Изпитите за промяна на оценка по учебен предмет са платени, съгласно договора за обучение. Те са :


 1. поправителни;

 2. изпити за промяна на годишна оценка- за класовете от VIII до XII;

 3. изпити за промяна на окончателна оценка.

/5/ изпитите за промяна на годишна и окончателна оценка не могат да бъдат повече от три.

/6/ Поправителните изпити се организират в редовни и допълнителни сесии.

/7/ Изпитите за промяна на годишна оценка се провеждат след приключване на учебните занятия съответно за VIII и XII клас.

/8/ Изпити за определяне на срочна оценка се полагат от ученици: 1. обучавани в дневна форма на обучение, чиито отсъствия от учебни занятия не позволяват формирането на срочна оценка по съответния предмет или са над 25% от общия брой часове по дадения предмет за срока.

/9/ Изпити за определяне на годишната оценка се полагат от ученици

обучавани в индивидуална и самостоятелна форма на обучение.Избираеми изпити

Чл. 33. /1/ След VІІ клас желаещите ученици полагат изпит за придобиване на международен сертификат по английски език пред Британския съвет.

/2/ След ІХ клас учениците, изучаващи интензивно английски език, полагат изпит за придобиване на международен сертификат “First Certificate in English” .

/3/ След ХІ клас учениците, изучаващи интензивно немски език, полагат изпит пред Гьоте институт за придобиване на международен сертификат по немски език.

/4/ След ХІ клас учениците, чиито първи профилиращ предмет е английски език, съответно немски език, полагат изпити посочени в т. 2, 3 от чл. 33.

/5/ Желаещите ученици от ХІ и ХІІ клас, след предварителна двегодишна подготовка, се явяват на тест IELTS, TOEFL, SAT или DAF за прием в университети в чужбина.


Оценъчна система

Чл. 34. /1/ Независимо от начина за проверка на знанията и уменията на учениците, оценката се приравнява към действащата в момента шестобална система на оценяване.

/2/ Текущите, срочните и годишните оценки на учениците се вписват в бележниците им и електронния дневник, а годишните съответно и в главната книга за учениците от V до VІІ клас, а на тези от VІІІ до ХІІ клас – и в личните им картони.

/3/ Всеки ученик има досие, в което се отразява напредъкът му по всеки отделен предмет, както и оценка за неговото поведение.


Завършване на клас и преминаване в по-горен

Чл. 35. /1/ Ученикът завършва даден клас, ако по всички учебни предмети за годината има оценка най-малко “ Среден (3)”.

/2/ Ученици, които имат по даден учебен предмет годишна оценка “Слаб (2)”, полагат поправителни изпити, като за всеки поправителен изпит се заплаща такса, определена в Договора за обучение. Редовните поправителни сесии се провеждат след приключване на учебните занятия за учебната година.

/3/ Учениците, които имат оценка “Слаб (2)” на поправителните сесии или не са положили поправителни изпити, не преминават в по-горен клас. Условно преминаване в по-горен клас не се допуска.

/4/ Учениците от последния гимназиален клас, които имат оценка “Слаб (2)” на поправителни сесии или не са положили поправителни изпити, не повтарят класа. Те могат да се явят на януарска поправителна сесия.

Чл. 36. /1/ Учениците продължават обучението си в по-горен клас на ЧПГ “Леонардо да Винчи” при удовлетворяване на следните изисквания: • годишен успех не по-нисък от „Добър (4)”;

 • не повече от две годишни оценки „Среден (3)”;

 • спазване на изискванията на настоящия правилник.

/2/ При декларирано желание от страна на ученика и родителя/ настойника през месец юли се организират изпити за повишаване на годишни оценки, а за учениците от ХІІ клас – в края на м. Април.

Информация за родителите/ настойниците

Чл. 37. /1/ Ръководството и педагогическия колектив на ЧПГ “Леонардо да Винчи” поддържат постоянен контакт с родителите/ настойниците на учениците. Обичайните форми на контакт са: родителски срещи в началото на учебната година, разговори по телефона, срещи с отделни родители/ настойници по определен повод, електронен дневник, периодични писмени сведения за успеха и дисциплината на всеки ученик.

/2/ Електронният дневник съдържа информация за ежедневното представяне на ученика в часовете по отделни предмети, както и информация за неговото поведение и отсъствия.Информацията е поверителна и индивидуална за всеки ученик. Всеки родител получава достъп до нея след въвеждане на PIN(уникален индивидуален номер на ученика). При желание от страна на родителя информацията може да бъде получавана по електронна поща.

/3/ Писмените сведения съдържат информация за учебните резултати и поведението на ученика по всички изучавани предмети. Изготвят се от съответните преподаватели по учебния предмет и се съхраняват в досието на ученика.

/4/ Сведенията се подготвят и изпращат на родителите/ настойниците периодично - по електронна поща (най-малко един път в рамките на един срок), или се дават на родителите/ настойниците лично. Отговорността за получаването на сведенията е на родителите/ настойниците.

Чл. 38. /1/ Родителите/ настойниците имат право да посетят конкретно учебно занятие, като уведомят Директора на училището най-малко един ден преди провеждането му. Те трябва да влязат в учебното помещение преди учителя, с нищо да не нарушават установения в учебното занятие ред, да не напускат учебното помещение преди края на учебното занятие, освен ако не са получили предварително съгласието на учителя.

/2/ Всички коментари по повод посещението, ако има такива, се съобщават първо на учителя в присъствие на Директора.
Компютърен кабинет

Чл.39. /1/ В ЧПГ “Леонардо да Винчи” се изучават интензивно съвременни компютърни технологии. Обучението се води в съвременен компютърен кабинет. Компютрите са в мрежа и е осигурен целодневен достъп до Интернет. В компютърния кабинет се водят редовни учебни занятия на класовете от V до XІІ клас в съответствие със седмичната програма и самостоятелни и групови занимания в извънучебно време. Задължение на всички преподаватели и ученици, ползващи компютрите, е да се грижат за опазването им и за правилната им експлоатация.

/2/ Изискванията за правилно ползване на компютърния кабинет са регламентирани в отделен правилник. Неспазването на изискванията, посочени в него, води до наказания на съответното лице в съответствие с разпоредбите на този правилник.

/3/ Ползването на компютърния кабинет става по график.


Екскурзии и обучения извън училище

Чл. 40. /1/ Екскурзиите и обученията извън училище са важна част от Календарния план за извънкласни дейности на учениците през учебната година. Организират се различни по продължителност екскурзии и обучения в страната и в чужбина през ваканциите или по конкретен повод.

/2/ За участие в екскурзиите се допускат само ученици, които нямат сериозни нарушения на правилника и имат успех най-малко „Добър (4)” по всички учебни предмети.

/3/ Всички правила за поведение на учениците, регламентирани в настоящия правилник, са валидни и за организираните от училището екскурзии и обучения. При неспазване на правилата, включени в инструктажа във връзка с провеждането на училищната екскурзия, ученикът се отстранява със знанието на родителите/ настойниците и не се допуска да участва в следващата екскурзия.


Поощрения и награди

Чл. 41. Училищното ръководство насърчава високите резултати от учебната и преподавателската дейност, като награждава ученици, учители и деятели с морални и материални отличия и награди.

/1/ Моралните отличия са Диплом и Грамота от името на училището и са свързани с определени постижения.

/2/ Материалните награди са под формата на учебни помагала, речници, учебни пособия и намаляване на учебната такса.

/3/ Решение за връчване на отличие и формата му се взема от Ръководството на училището.

/4/ Най-високото отличие на ЧПГ “Леонардо да Винчи” е Златна значка със знака на училището. Тя се връчва по решение на ръководството на годишния празник на училището. Носители на отличието могат да бъдат ученици, учители и деятели с високи успехи и принос за развитието и утвърждаването на училището.


Стипендии

Чл. 42. Училищното ръководство предоставя стипендии за обучение при отличен успех и високи постижения в национални и международни олимпиади и състезания на ученици от V до Х клас.


РАЗДЕЛ ІІ.

УЧАСТНИЦИ В УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
УЧИТЕЛИ

Чл. 43. /1/ Обучението в ЧПГ “Леонардо да Винчи” се осъществява от учители с висше образование, съответстващо на предмета, по който преподават.

/2/ Учителските длъжности в ЧПГ са съответно “младши учител”, “учител” и “старши учител”. Изискванията за заемането на съответната длъжност, както и задълженията, произтичащи длъжността са регламентирани в ППЗНП и описани в длъжностната характеристика.

Чл. 44. Учителят в ЧПГ “Леонардо да Винчи” е длъжен:

1. да реализира политиката на училището, регламентирана в правилника за дейността на ЧПГ “Леонардо да Винчи”, допълнена с решенията на педагогическия съвет и указанията на ръководството на училището;

2. да изпълнява в указаните срокове разпорежданията на Директора, поднесени писмено под формата на заповед или съобщение, като лично засвидетелства с подписа си запознаването с тях. Същите се спускат 3 дни по-рано и се поставят в учителската стая или се изпращат по електронна поща, като е лична отговорността на всеки учител да се запознае с тях и спази сроковете.


3. да бъде лоялен към училището и неговата политика и да работи за издигане на авторитета му в обществото;

3. да изпълнява задълженията си, определени от КТ, в нормативните актове и длъжностната му характеристика;

4. да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа, определена с наредба на министъра на образованието, младежта и науката;

5. да опазва живота и здравето на учениците по време на учебно-възпитателната работа и на други дейности, организирани от него или от училището;

6. да проверява системно знанията и да вписва оценките в дневника, личния учителски бележник, ученическите книжки и електронния дневник в деня на изпитването, като използва само цели числа, без допълнителни символи;

7. да уведомява своевременно и писмено Директора за изоставащи ученици и такива, които грубо нарушават Правилника за вътрешния ред;

8. да определя формите за проверка на знанията и да оформя срочните и годишните оценки на всеки ученик по отделните предмети в съответствие с указанията;

9. да води редовно училищната документация;

10. да удостоверява с подписа си в дневника провеждането на всеки учебен час, както и своевременно да нанася всички закъснения и отсъствия на учениците;

11. да съгласува графиците за всички писмени работи с ръководството на училището;

12. да внася дневника в клас и да го връща в администрацията на училището най-късно 5 минути след края на часа;

13. при провеждане на часа извън сградата на училището да иска писмено разрешение от Директора един ден предварително;

14. да следи за опазването на училищното имущество в поверения му кабинет и в сградата на гимназията и да уведомява своевременно Директора за нанесени повреди в класните стаи и за нередности, свързани с материалната база;

15. да идва в училище 15 минути преди началото на първия час, който има по разписание.

16. Работното време на учителите е 8 часа дневно. В рамките на установеното работно време учителите са длъжни да бъдат в училище за изпълнение на преподавателската си работа, за участие в педагогически съвет, родителски срещи, методически сбирки, възпитателна дейност, консултации с учениците, както и за изпълнение на нарежданията на Директора. След изпълнението на задълженията си учителите могат да бъдат извън училище за подготовка и самоподготовка на учебния процес.

17. При системно нарушение на трудовата дисциплина на учителите на трудов договор се налагат санкции, съгласно КТ, а тези на граждански договор се отстраняват от училището без предупреждение.


ПРАВА

Чл. 45. /1/ Учителят има право:

1. свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно- възпитателния процес, като активно използва интерактивни методи на преподаване и възможностите на ИКТ;

2. да участва в класирането на проекти за учебници по съответния учебен предмет и при избора на учебник, по който ще се провежда обучението;

3. да повишава професионалната си квалификация, след предварително представен и одобрен от Директора план за кариерно развитие, чиито основни цели са подобряване на ефективността на образователно- възпитателния процес в училище и личностното професионално израстване на учителя ;

4. да получава информация по въпроси, свързани с изпълнението на служебните му задължения;

5. да внася промени при систематизирането на учебния материал;

6. да прави предложения за усъвършенстване на учебно-възпитателната работа;

7. да предлага и провежда педагогически експерименти, утвърдени от педагогическия съвет;

8. да определя и прилага форми за проверка и оценка на знанията, предвидени в нормативните документи и училищния правилник, като предварително представи на Директора в началото на учебната година критерии за оценка на знанията и уменията на учениците.


/2/ Учителят няма право:

1. да накърнява човешките и граждански права на учениците, да унижава личното им достойнство и да прилага форми на физическо и психическо насилие върху тях;

2. да осъществява сред учениците политическа и религиозна пропаганда;

3. да коментира недобросъвестно ученици, техните родители или свои колеги, както и цялостната политика на училището, с което да дискредитира институцията, в която работи; по Закона за личните данни да разпространява такива за учениците от ЧПГ.


4. да извършва платени образователни услуги на ученици, които се обучават в ЧПГ “Леонардо да Винчи” и такива напуснали училището, извън регламентираните в този правилник консултации;

5. да използва мобилен телефон по време на учебните часове и в коридорите на училището;

6. да изпраща в учителската стая ученици да вземат учебна документация.

7. да отстранява от учебния час ученици, без да бъде уведомено ръководството на училището (Директор и/ или пом. Директор).


КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 46. /1/ Класният ръководител осигурява изпълнението на решенията на педагогическия съвет и нарежданията на Директора, които се отнасят за поверената му паралелка.

/2/ Наблюдава индивидуалните особености, наклонности и интереси на учениците и съдейства за тяхното развитие.

/3/ Координира дейността между учители, възпитатели, родители и други институции и обществеността.

/4/ Контролира редовното посещение на учебните занятия от учениците в поверената му паралелка, определя системно кои отсъствия на учениците в дневника са извинени и кои не, като в дневника огражда извинените с кръгче.

/5/ Вписва ненанесените оценки и отсъствия в ученическите книжки и електронния дневник ежемесечно.

/6/ Изисква в срок от 3 дни след връщането на ученика в училище уведомително писмо и/ или медицинска бележка, удостоверяващо причините за отсъствието на ученика, подписано и представено лично от родителите/ настойниците.

/7/ Съхранява документите, удостоверяващи причините за отсъствията на учениците, и описва всяка седмица на съответната страница в дневника причините за отсъствието на всеки ученик поотделно.

/8/ Грижи се за социално-психологическия климат в паралелката.

/9/ Работи системно за възпитанието на учениците по предварително изготвен и утвърден план на класния ръководител и уведомява Директора за възникнали проблеми

/10/ Организира и провежда часа на класа.

/11/ Провежда инструктаж по БУВОТ и съставя списък на всички ученици от класа, удостоверяващ, че те са запознати с горепосочената документация.

/12/ Запознава учениците с плана за действие при БАП.

/13/ Запознава учениците от класа и родителите им със съдържанието на настоящия правилник и с училищния учебен план срещу подпис.

/14/ Изготвя и предоставя на родителя характеристика за всеки ученик в съответствие на ППЗНП.

/15/ На първата родителска среща предоставя на родителите информация за графика на приемното време на учителите в училището.


ЗАВЕЖДАЩ ФРОНТ ОФИС (Нова точка)

Чл. 47. /1/ Завеждащ фронт офиса се определя от Управителя. Неговата дейност се контролира от Управителя на дружеството.

/2/ Неговите основни задължения са да:


  • Посреща родители и посетители на училището

  • Отговаря на телефона на училището от 8.00 до 17.30 (с час и половина почивка- една обедна и две по 15 мин.)

  • Води книга на посетителите на училището

  • Води присъствената книга на учителите и учениците, в която те се разписват при идване в училище и при напускане на училище (дейността се извършва съвместно с дежурния учител)

  • Отбелязва закъснелите и ранно напусналите

  • Информира родителите при отсъствие на ученик( дейността се извършва съвместно с дежурния учител и/ или класния ръководител)

  • Насочва курсистите към съответния кабинет като им раздава временен пропуск за сградата на училището

  • Поддържа фронт офиса в спретнато състояние

  • Приема и изпраща пратки

 • Съобщения

  • Принтира, поставя на видно място и изпраща по електронната поща на учители, родители и ученици съобщения

  • Подготвя всеки месец електронна брошура с предстоящите извънкласни дейности в училище

  • Поддържа актуален списък с контактна информация за персонала в училище

  • Поддържа актуален списък с контактна информация за родители и ученици в училище

  • Поддържа актуални информационните табла в училище
 • Транспорт

  • Поддържа връзка с автобусната компания за безопасното придвижване на учениците.

  • Поддържа списък на учениците, които ползват организиран траспорт и предава списъка на счетоводството за осчетовадяване на разходите за транспорт
 • Извънкласни и извънучилищни деййности

  • Действа като посредник между треньорите и учениците или курсистите

  • Създава и поддържа актуален списък и календар на извънкласните дейности и стаите, които се ползват за тази цел

  • Създава и поддържа списък на участниците в извънкласните дейности.

 • Други

  • Координира изхранването на учениците- навреме пристигане на кейтъринга, отстраняване на проблеми, ако има такива (дейността се извъшва съвместно с медицинската сестра и дежурния учител )

  • Събира и прави списък на поръчките за материали на персонала на училището

  • Асистира при провеждането на училищни събития

Координира и помага на събитията с участие и организирани от родители.
ДЕЖУРНИ УЧИТЕЛИ:

Чл. 48. /1/ Дежурните учители се определят за всеки учебен срок по предварително изготвен график от Пом. Директора по УД на училището.Промени в графика може да прави единствено Ръководството на училището.

/2/ Дежурният учител е длъжен да бъде на работа най-малко 30 минути преди началото на първия час и да напусне училището не по-рано от 15 минути след последния час.

/3/ Дежурният учител отговаря за организацията на реда и дисциплината в сградата преди началото на учебния ден и през междучасията.

/4/ (нов) Дежурният учител подпомага дейността на Завеждащ Фронт-офиса като посреща учениците и ги отбелязва в присъствен дневник на учениците.

/5/ Дежурният учител прави проверка за наличието на ученическа книжка у всеки ученик и при констатирано нарушение го отбелязва срещу името на ученика в присъствения дневник.

Чл. 49. Помощникът на дежурния учител за деня придружава учениците от V клас до определеното за хранене място.
УЧЕНИЦИ

Чл. 50. Учениците в ЧПГ имат права, задължения и отговорности, определени в ЗНП, ППЗНП и този правилник.

Чл. 51. Учениците в ЧПГ изучават общо задължителни, задължително избираеми и свободно избираеми предмети съгласно училищния учебен план, приет от ПС на училището.

Чл. 52. /1/ Желанието за обучение в ЗИП, СИП и в извънкласни и извънучилищни дейности се декларира от ученика при подаване на регистрационен формуляр за кандидатстване в училището и/ или 2 седмици преди края на учебната година, предхождаща самото обучение, със заявление до Директора на училището, подписано от ученика и родителя/ настойника и приложено към договора за обучение за съответната учебна година.

/2/ По време на учебната година ученикът няма право да променя избраното.

/3/ Учениците, които се преместват от едно училище в друго, подават заявленията си при записване в училището.

/4/ Заявленията се съхраняват от Директора на училището до края на учебната година и подлежат на контрол.

/5/ Дежурният за седмицата клас подпомага дейността на дежурния учител и отговаря за чистота в училище и поливането на цветята.


ПРАВА НА УЧЕНИЦИТЕ

Чл. 53. Ученикът има право:

1. да избира профила на обучение, предметите и дейностите, предвидени в учебния план като избираеми;

2. да участва по свой избор в организираните от училището извънкласни форми на дейност, както и в обществено значими дейности, организирани от представителни правителствени и неправителствени организации;

3. да получава от преподавателите консултации при организирането на самоподготовката си;

4. да дава мнения и предложения пред ръководството на училището във връзка с организацията и провеждането на учебния процес;

5. да избира и да бъде избиран в ученическия съвет на класа и училищния ученически съвет;

6. да бъде поощряван и награждаван за високи резултати в учебната и други дейности в училището;

7. да иска съдействие и защита от училищната подкомисия по правата на детето при нарушаване на неговите права съгласно Закона за закрила на детето;

8. да получава стипендии и други социални придобивки по силата на нормативен акт или от средства, набрани от училището.

9. Да отсъства от училище по уважителни причини:

- при представяне на медицинска бележка или документ от спортния клуб, в който членува;

- до 3 дни в една учебна година с уведомление от родителя;

- до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на писмена молба от родителя.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

Чл. 54. Учениците са задължени:

1. да изпълняват учебните си задължения, предвидени в учебните планове и програми.

2. да изпълняват законните разпореждания на директора, помощник-директора, класните ръководители, преподавателите, главния дежурен учител и помощника на дежурния учител;

3. да дадат писмено обяснение при констатирано нарушение;

4.(нова) да носят при официални поводи подходящо за случая облекло- риза и официален тъмен панталон за младежите и риза и пола или рокля без изрязано деколте и с прилична дължина за девойките.

5. (нова) да посещават учебни занятия и извънкласни дейности, организирани от училището в приличен външен вид- за девойките: без дълбоко изрязани деколтета, бельо на показ, къси поли и панталонки над бедрото, за младежите: без потници и провиснали панталони.

6. да съхраняват авторитета на училището и да развиват училищните традиции;

7. да участват като партньори в училищното обучение и да имат активна роля за постигане на учебните цели;

8. да зачитат авторитета и достойнството на учителя, на другите ученици и на непедагогическия персонал;

9. да спазват правилата и инструкциите за безопасни условия на обучение, възпитание и труд в ЧПГ, съгласно Правилника за безопасни условия;

10. да не употребяват алкохол и наркотични средства, да не пушат в сградата и в двора на училището и да не участват в хазартни игри;

11. да не влизат в часовете в нетрезво състояние и в състояние, предизвикано от употребата на непозволени средства;

12. да не участват в политически партии и организации до навършване на 18-годишна възраст;

13. да предоставят предварително, в началото на всяка учебна година, информация на класния ръководител или Директора за участието си в извънкласни и извънучилищни дейности;

14. да опазват училищното имущество, материалната база, учебниците и книгите от библиотечния фонд;15. да възстановят виновно причинените вреди на училищното имущество със собствен и/или на родителите труд или парични средства;

16. да влизат навреме в учебните часове – най-малко 5 минути преди биенето на звънеца за началото на часа;17. да не използват мобилни телефони и други електронни устройства в час. Преди началото на учебните занятия да остави в предвидено за целта място на учителската катедра изключен мобилния си телефон;

18. да представят бележника си при поискване за вписване на оценки, забележки и съобщения от преподавателите, както и за подпис от родителите;

19. да носят личната си карта в училище и извън него;

20. да не отсъстват от учебни занятия, освен ако отсъствията са по уважителни причини;

21. при отсъствие от учебни занятия в срок от три дни след връщането си на училище да представят медицинска бележка, документ от спортен клуб, в който членуват, или уведомително писмо от родителя/ настойника. Медицинската бележка трябва да бъде приподписана от родителя;

22. ако след биенето на звънеца за началото на учебния час преподавателят не влезе в клас, учениците изчакват в класната стая до 10 минути след биенето на звънеца, след което уведомяват класния ръководител, дежурния учител или Директора.

23. да не бъде на обществени места без придужител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето.
ОТГОВОРНОСТ И НАКАЗАНИЯ

Чл. 55. За виновно неизпълнение на задълженията си по чл. 53 учениците в ЧПГ носят дисциплинарна отговорност.

/2/ Установяването и регистрирането на неизпълнение на задълженията на учениците по този раздел става чрез:


 • отбелязване в дневника на класа, както и в електронния дневник след писмено уведомяване на представител на ръководството на училището;

 • доклад от класния ръководител (по образец);

 • доклад от конкретен преподавател (по образец);

 • писмен сигнал от ученици (по образец);

 • писмен сигнал от родители (по образец);

 • сигнал от служители в училището и от охраната на училището, адресирани до ръководството на училището.

Чл. 56. /1/ Отсъствие на ученик от учебен час без уважителна причина е неизвинено отсъствие, като веднага се уведомява родителя със SMS или по електронна поща. Отсъствието се отработва по ред и условия, определени от Директора.

/2/ При допуснати повече от 10 неизвинени отсъствия класният ръководител писмено уведомява родителя на ученика с писмо- образец.

Чл.57. При констатирано системно нарушаване на общоприетите правила на поведение в училище следва:


1. Отстраняване от учебни занятия със знанието и в присъствие на родителя настойник;

2. Предупреждение за преместване в друго училище след разговор с родителя настойник и собствениците на училището;

3. Прекратяване на договора за обучение.

ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Чл. 58./1/ По решение на класния ръководител, педагогическия съвет или Директора на училището на ученика могат да бъдат наложени и други мерки за въздействие, с цел положителна промяна в успеха и поведението му, като:


Тип нарушение

Санкция

Закъснение

Самостоятелна работа след часовете

Липса на готовност за час

Изнасяне на урок

Отказ за работа в клас

Консултация

Липса на домашна работа

Допълнителна домашна работа

Неспазен срок за проект

Допълнителен проект

Преписване или подсказване

Провеждане на платен тест

Неспазване на реда в час

Обществено-полезен труд

Самоволно напускане на час

Допълнителни часове

Липса на ред на работно място

Обществено-полезен труд

При повреда на материална база

Възстановяване в троен размер

Употреба на нецензурни думи

Писане на есе


РОДИТЕЛИ/ НАСТОЙНИЦИ

Задължения, права и отговорности

Чл. 59. Родителите/ настойниците на учениците от ЧПГ “Леонардо да Винчи” стават преки и косвени участници в учебно-възпитателния процес на училището, след като сключат договор за ползване на образователни услуги от училището.

Чл. 60. /1/ Родителят/ настойникът има право:

1. да получава пълна и конкретна информация от училището за действията и резултатите, свързани с обучението на ученика;

2. да получава консултации от Директора относно самостоятелната подготовка и възпитанието на ученика, след предварително уговорена среща.

/2/ Проява на граждански и родителски дълг от страна на родителите е привличането на финансова, материална и морална подкрепа от юридически и физически лица за ЧПГ “Леонардо да Винчи”.

Чл. 61. Родителят/ настойникът няма право:

1. да възпрепятства или отклонява ученика при изпълнение на училищните му задължения;

2. да допуска ученикът да употребява наркотични средства и алкохол;

3. да се намесва в дейността на училищните органи по повод на изпълнението на техните задължения.

Чл. 62. /1/ Родителят/ настойникът е длъжен:

1. да осигури присъствието на ученика за изпълнение на учебните му и други училищни задължения;

2. да изисква от ученика и да гарантира спазването на Правилника за вътрешния ред на ЧПГ;

3. да контролира успеваемостта и поведението на ученика и да търси обратна връзка с ръководството на училището;

4. да съдейства на преподавателите, класния ръководител и училищното ръководство във връзка с възпитателната работа с учениците;

5. да съдейства за поддържане и утвърждаване на авторитета на ЧПГ “Леонардо да Винчи” и неговите преподаватели;

6. да поддържа редовно връзка с класния ръководител и да посещава организираните родителски срещи.

/2/ Родителят/ настойникът носи имуществена отговорност за вредите, причинени от ученика при нарушение на Закона за народната просвета, Правилника за неговото приложение и Правилника за дейността на ЧПГ “Ленордо да Винчи”.РАЗДЕЛ ІІІ.

УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

Чл. 63. Управлението на училището се осъществява от следните административни органи и служители:ДИРЕКТОР

Чл. 64. Директорът организира, ръководи и отговаря за учебно-възпитателния процес в ЧПГ “Леонардо да Винчи”, като:

1. носи отговорност за изпълнението на държавните общообразователни изисквания, предписанията на МОН и РИО;

2. подбира учители и оценява, наблюдава и контролира дейността им;

4. отговаря за правилното водене на училищната документация;

5. отговаря за състоянието на дисциплината в училището;

6. контактува с родителите на учениците по повод на тяхното поведение в училище;

7. ръководи работата на педагогическия съвет;

8. контактува с МОН и РИО по повод на учебната дейност;

9. контактува с други органи и организации по повод развитието на учебно-възпитателния процес в училището.

Чл. 65. Помощник директор по учебната дейност


 1. Подпомага директора при организирането и контрола на учебно-

възпитателната дейност на училището съгласно нормативните актове в системата на народната просвета и длъжностната му характеристика.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ

Чл. 66. Педагогическият съвет на ЧПГ “Леонардо да Винчи” се състои от Директор, пом. директор и преподаватели, определени от Директора на училището. Работата на педагогическия съвет се води от Директора.

Чл. 67. Педагогическият съвет е помощен орган в управлението на ЧПГ “Леонардо да Винчи”, който обсъжда и взема решения относно:

1. календарния план на учебните и извънучебните дейности на училището, седмичното разписание на учебните часове и годишния план-график за работата на ЧПГ “Леонардо да Винчи”;

2. резултатите от обучението и прави предложения за отстраняване на недостатъците;

3. случаите на провинения от страна на учениците и предлага мерки за въздействие и промяна;

4. реда и изискванията за явяване на поправителни и приравнителни изпити и изпити за повишаване на оценки, както и на изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение;

5. индивидуалните планове и програми за обучение на учениците;

6. предложения за награди и наказания на учениците;

7. дейности извън държавните образователни изисквания и предлага програми за осъществяването им.


РАЗДЕЛ ІV

КОНСУЛТАТИВНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИ

КОНТАКТНА ГРУПА ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД

Чл. 68. В ЧПГ е изградена Контактна група по условия на труд с права и задължения в съответствие с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.


КОМИСИИ

Чл. 69. /1/ В ЧПГ има постоянно действащи комисии по безопасност на движението, Комисия за пожарна и аварийна безопасност и действия при бедствия, аварии и катастрофи, Комисия за прилагане правилата на вътрешния трудов ред, Комисия за партньорство с родителите, Комисия по маркетинг и реклама, Комисия за даренията, Комисия за статистиката, Комисия за вътрешно-училищна квалификационна дейност, Комисия за правата на детето.

/2/ Статутът, структурата, състава и принципите на дейност на всяка от комисиите са определени със специални законови и подзаконови нормативни актове, с настоящия правилник, с правилника за вътрешния трудов ред и плановете за дейността им.
УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

Чл. 70. Ученическият съвет е организация на учениците от ЧПГ, която е сформирана на основата на доброволческия принцип.

Чл. 71. Целите на УС са:

1. да обединява учениците в ЧПГ около идеята за ученическото самоуправление, като се съобразява със спецификата на училищната програма и учебно-възпитателната дейност;

2. да съдейства за организирането на училищните дейности в съответствие с нуждите на учениците;

3. да дава идеи и предложения и свободно и достойно да участва в управлението на училището.

Чл. 72. УС избира свои ръководни органи и изготвя план за дейността си в съответствие с целите и принципите.

РАЗЕЛ V.

УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Чл. 73. /1/ В ЧПГ “Леонардо да Винчи” задължителната училищна документация и сроковете за нейното съхраняване са :

1.Книга за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст - 5 години;

2.Дневник за всяка паралелка - 5 години;

3.Материална книга за взетите учебни часове - до следващата финансова ревизия;

4.Главна книга за учениците до VІІ клас и лични картони на учениците от VІІІ до ХІІ клас - постоянен;

5.Регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на образоване - постоянен;

6.Протоколи от изпити - 10 години;

7.Книга за санитарното състояние - 5 години;

8.Входящ и изходящ дневник - 5 години;

9.Заповедна книга - 5 години;

10.Книга за контролната дейност на Директора - 5 години;

11.Инвентарна книга;

12.Книга с протоколи от заседанията на педагогическия съвет - 5 години;

13.Списък образец №1 - 5 години;

14.Книга за регистрация на дарения - постоянен.

/2/ Учебната документация се номерира, прошнурова и подпечатва с печата на ЧПГ “Леонардо да Винчи” и се съхранява в училището по ред, определен от съответните нормативни актове.

РАЗДЕЛ VІ.

ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Чл. 74. /1/ Финансовото обезпечаване на дейностите в училището се извършва чрез:

1. Годишни такси за обучение на учениците.

2. Средства, предоставени от дарители.

3. Проекти и програми на ЕС, международни институции и организации.

4. Реализация на продукти и услуги за обучение.

5. Квалификационна и творческа дейност, образователни услуги.

/2/ За събирането и изразходването на средствата по ал. 1 отговарят лично длъжностните лица, ангажирани със съответната дейност.

Чл. 75. Средствата предоставени от дарители, се приемат, завеждат и отчитат по специален ред, регламентиращ дейността на постоянно действаща в училището Комисия по даренията.

Чл. 76. /1/ Основен вид дейност в училището е педагогическата.

/2/ За осигуряване нормалното протичане на педагогическата дейност в училището се извършват още:

1. административно-правна дейност;

2. стопанско-финансова дейност;

3. маркетингова и рекламна дейност;

4. други педагогически дейности и услуги.

РАЗДЕЛ VІІ.

ВЪТРЕШЕН РЕД

Чл. 77. Официалното откриване на учебната година е на 15.09.2014 г. от 11.00 часа.

Чл. 78. /1/ Учебната година се разделя на два срока, определени със заповед на Министъра на МОН

/2/ Ваканции :

Есенна 31.10.2014- 02.11.2014 вкл.

Коледна 24.12.2014– 04.01.2015 вкл.

Зимна 31.01.2015- 03.02.2015 вкл.

Пролетна за V- XI клас 02.04.2015 – 13.04.2015 вкл.

Пролетна за ХІІ клас 08.04.2015 – 13.04.2015 вкл.

/2/ Неучебни дни

20.05.2015- ДЗИ по БЕЛ и НВО за VІІ клас по БЕЛ

22.05.2015- ІІ ДЗИ и НВО за VІІ клас по математика

/3/ Начало на ІІ учебен срок – 04.02.2015 г.

/4/ Край на ІІ учебен срок

- 15.06.2015 (за учениците от V до VІІ клас);

- 30.06.2015 (за учениците от VІІІ до ХІ клас);

- 14.05.2015 (за учениците от ХІІ клас)

/5/ Патронният празник на училището е на 15 април (неучебен ден).

/6/ Учебните занятия в ЧПГ през учебната 2014/2015 година се провеждат в две смени.

/7/ Обучението на учениците от V клас е целодневно, като следобедното време е организирано в часове за самоподготовка и извънкласни дейности.

Чл.79. /1/ Служителите и работниците в ЧПГ “Леонардо да Винчи”, които по смисъла на КТ са Директорът, секретарят, учителите и хигиенистите, са на 5-дневна работна седмица и 8-часов работен ден.

/2/ Работното време е в зависимост от седмичната програма на учебните занятия.

Начало - 8.30 часа, край - 17.00 часа; 9.00 часа- 17.30 часа; 10.00 часа- 18.30 часа.

/3/ Служителите и преподавателите са длъжни да идват на работа най-малко 10 минути преди началото на работното време. Вписват часа на пристигане и напускане на училището в Присъствен дневник, който се съхранява в учителската стая, заедно с материалната книга.

/4/ Служителите и работниците изпълняват указанията и изискванията на Директора.

/5/ Служителите и работниците, съгласно длъжностните си характеристики, са длъжни да осигуряват необходимите условия за безпрепятствено протичане на учебния процес.

Чл.80 (нов) В сградата на училището има пропусквателен режим, регламентиран с правилник, окачен на видно място във фоайето на сградата. Спазването му е задължително от всички посетители на сградата- ученици, учители, служители, родители и външни лица.Заключителни разпоредби

1. Измененията и допълненията на Училищния правилник на ЧПГ “Леонардо да Винчи” се утвърждават от Директора на училището.

2. За изпълнение на настоящия правилник се подготвят съответните план-графици и други документи от лица и комисии, определение от Директора на ЧПГ и утвърдени на заседание на ПС.

3. При съществени промени на законови и подзаконови нормативни актове за системата на образованието в страната настоящият правилник подлежи на актуализация.

4. За неуредените в този правилник положения се прилага ЗНП, ППЗНП и ЗЗД.

5. Правилникът за дейността на ЧПГ влиза в сила от деня на приемането му.

6. Директорът запознава щатния персонал с правилника в тридневен срок след влизането му в сила или след назначаването на персонала.

7. Копия от правилника се съхраняват в администрацията на училището.

8. Всеки родител/ настойник, ученик и служител на училището подписва декларация, че е запознат със съдържанието на настоящия правилник.

23.09.2014 г.гр.Добрич

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница