Декан ДатаДата21.02.2017
Размер103.23 Kb.
Размер103.23 Kb.Утвърдил: …………………..

Декан

Дата .............................

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Факултет: Философски

Специалност: (код и наименование)Ф

Ф

А

0

3

0

1

1

2

ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

УЧЕБНА ПРОГРАМА


И

3

0

2
Дисциплина:

ДЕМОГРАФИЯ

Преподавател: ПРОФ. Д-Р ПЕТЪР СЛАВЕЙКОВАсистент:


Учебна заетост

Форма

Хорариум

Аудиторна заетост

Лекции

30

Семинарни упражнения

-

Практически упражнения (хоспетиране)

-

Обща аудиторна заетост

30

Извънаудиторна заетост

Реферат
Доклад/Презентация
Научно есе
Курсов учебен проект
Учебна екскурзия
Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси

60


Обща извънаудиторна заетост

60

ОБЩА ЗАЕТОСТ

90

Кредити аудиторна заетост

1

Кредити извънаудиторна заетост

2

ОБЩО ЕКСТ

3

Формиране на оценката по дисциплината1

% от оценкатаWorkshops {информационно търсене и колективно обсъждане на доклади и реферати)


Участие в тематични дискусии в часовете


Демонстрационни занятия


Посещения на обекти


Портфолио


Тестова проверка

100%Решаване на казуси


Текуша самостоятелна работа /контролно


Изпит- устен изпит
Анотация на учебната дисциплина:

Учебната дисциплина "Демография” е необходима част от подготовката на студентите от хуманитарните и природни специалности на ВУЗ в страната , защото чрез нея се получават знания за същността на демографските процеси, факторите които ги определят и тенденциите в демографското развитие на България и отделни региони в света. Този курс лекции има за цел запознаването на студентите и с основните демографски показатели използвани при анализа на демографските процеси, с което се постига и засилване на практическата насоченост на придобитите знания.


Предварителни изисквания:

Няма.
Очаквани резултати:

Запознаването на студентите и с основните демографски показатели използвани при анализа на демографските процеси, с което се постига и засилване на практическата насоченост на придобитите знания.


Учебно съдържание
Тема:__Хорариум'>Тема:

Хорариум

1

РАЗВИТИЕ НА ПОЗНАНИЯТА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО В СВЕТА И БЪЛГАРИЯ.

1.Поява на научното демографско познание.

2.Основни демографски концепции - автори и същност.

3.Обект и предмет на Демографията.Връзки с други науки.

4.Основни задачи на Демографската наука и методи на изследване.


4 часа

2

Произход на Човека

1.Развитие на познанията за произхода на Човека- теории и хипотези.

2.Етапи в антропогенезата.


4 часа

3

БРОЙ, ДИНАМИКА И ТЕРИТОРИАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ И СВЕТА

1.Източници на демографски сведения в миналото и днес. Преброявания на населението - същност, задачи, наблюдаеми единици и категории население.

2.Динамика на броят на населението и показатели за нейното анализиране. Регионални различия в динамиката на населението - фактори и тенденции.

3.Териториално разпределение на населението - фактори и показатели за анализа му. Особености в териториалното разпределение на населението в България и света.4 часа

4.

СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

1.Същност и видове структури на населението.

2.Полова структура - същност, фактори, значение, регионални различия.

3.Възрастова структура - същност, фактори, класификации, значение, регионални различия.

4.Брачна структура на населението.

5.Расова структура. Поява , формиране и разпространение на човешките раси. Расизъм - същност и представители.

6.Селищна структура на населението.

7.Етно-лингвистична структура на населението - същност, основни понятия, влияние върху демографските процеси.

8.Конфесионална структура - поява на основните религии и тяхното разпространение. Влияние на религиозната принадлежност на хората върху протичането на демографските процеси.


4 часаТема:


Хорариум

5.

ЕСТЕСТВЕНО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА НАСЕЛЕНИЕТО.

1.Същност, режими и типове естествено възпроизводство. Основни показатели за анализирането му.

2.Брачност и разводимост на населението - същност,фактори,тенденции.

3.Раждаемост.

4.Смъртност и продължителност на живота.

5.Естествен прираст - фактори , регионални различия и тенденции.
4 часа

6.

МИГРАЦИИ НА НАСЕЛЕНИЕТО

1.Същност, видове, показатели, структура, фактори и значение на миграциите.

2.Големите миграции в света - историко-географски преглед.

3.Съвременни миграционни движения - фактори, посоки и значение.
4 часа

7.

РАБОТНА СИЛА И ЗАЕТОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО

1.Основни понятия.

2.Безработица - същност, значение, фактори, регионални различия.

3.Структура на заетостта на населението в България и света.
3 часа

8.

МЕТОДИ ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ НА ДЕМОГРАФСКОТО РАЗВИТИЕ В ГЛОБАЛЕН, РЕГИОНАЛЕН И НАЦИОНАЛЕН МАЩАБ.


3 часаКонспект за изпит

Конспектът за изпит е изложеното вече тематично съдържание.


Примерни въпроси:Въпрос

1

Основни демографски концепции - автори и същност

2

Същност и видове структури на населението.

3

Същност, видове, показатели, структура, фактори и значение на миграциите.

4

Безработица - същност, значение, фактори, регионални различия.

5

Методи за прогнозиране на демографското развитие в глобален, регионален и национален мащаб.

Библиография

Основна:


 1. Аркадиев,Д. Населението на България през Средновековието/VІІ-ХІVв/-Население,кн.2,1989.

 2. Брук,С.И. Население мира/ этнодемографический справочник/.М.1986.

 3. Гърдев,К. Емигрирането на българите в Северна Америка.-Население,кн.3,С.1992.

 4. Демографический энциклопедический словарь,М.,1985.

 5. Иширков,Ан. Брой на българите.,С.,1916.

 6. Марианский,А. Современные миграции населения.,М.,1969.

 7. Минков,М. Миграция на населението.,С.,1985.

 8. Мичев,Н. Населението на България.,С.,1978.

 9. Население мира / демографический справочник /.М.,1989-1996.

 10. Попов, М. Антропология на българския народ.,С.,1959.

 11. Славейков,П. Географски анализ на височинното разпределение на населението и селищата в България.,Год.на СУ,т.87,1995.

 12. Славейков,П. Геодемографската ситуация в България в началото на 90-те години на ХХв.-Обучението по география,кн.3,1992.

 13. Славейков,П. География на религиите и религиозните общности в света.-Обучението по география,кн.3,1995.

 14. Славейков,П. Тенденции в изменението на броя на населението в света от Древността до наши дни.-Обучението по география,кн.3,1992

 15. Славейков ,П. Безработицата в България/тенденции и особености /-Проблеми на географията,кн.3,БАН,С.,1995.

 16. Славейков,П. Историко-географски анализ на проблема за произхода на Човека.-Епохи,В.Търново,кн.3,1995.

 17. Славейков,П.,Р.Янков География на населението и селищата в света.,В.Търново,1997.


Допълнителна:

 1. Тотев,Ан. Демографски сведения за българите преди 1880г, Статистика,№4,1974.

 2. Тотев,Ан Външна и вътрешна миграция на населението в България-Население,№3,1989.

 3. Стефанов,И.,З.Сугарев и др. - Демография на България,С.,1974.

 4. Сугарев,З.,Б.Русев Демографска статистика.,УНСС,С.,1992.

 5. Чебоксаров,Н.Н.,И.А.Чебоксарова - Народы, Расы, Културы.,М.,1985.

Demographic yearbook - UN, NEW YORK WORLD URBANIZATION PROSPECTS - UN,NEW YORK,1989-1995

Дата, април 2016 г. Съставил:проф. д-р П.Славейков
1 В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница