Демографска тенденденция и перспективаДата02.02.2017
Размер395.1 Kb.
Размер395.1 Kb.
I. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖКАТА ПОЛИТИКА В ОБЩИНА ЯКОРУДА.

========================================================

ДЕМОГРАФСКА ТЕНДЕНДЕНЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВА.

Тенденциите в демографските процеси и измененията в броя и основните структури на населението оказват силно влияние върху основните системи на обществото: икономическата, образователната, здравноосигурителната и системата за социална защита. В същото време икономическата и социална среда се отразяват в голяма степен върху развитието на демографските събития.Население:

По данни на НСИ – Благоевград /последно преброяване към 01.02.2011 год./ от общо население в община Якоруда – 10 731 души, броят на младите хора е 2256 души /21%/:

от 15 г. до 24 г. – 1445;

от 25 г. до 29 г. – 811

Преди 14 години към 2001г. по постоянен адрес населението е било 11108 души. Естествения прираст на населението в общината в периода между 2001 г. и 2014 г. е отрицателен: минус 422 души или 3,98%., като само за 2014 година отрицателния прираст е минус 52 души /родени 75души, починали 127 души/

Като друг сериозен демографски проблем, се очертава продължаващия процес на остаряване на населението. Той се изразява в нарастване на показателя за средната възраст на населението през последните години.Приоритет 1. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора

А/ Достъп до образование.

В общината има добре изградена мрежа от учебни заведения, която обхваща всички възрастови групи. На територията на община „Якоруда” функционират:

четири основни училища:-ОУ”Неофит Рилски”с. Бел Камен, ОУ”Васил Левски” с.Юруково, ОУ”Братя Миладинови” с.Конарско, ОУ”Гоце Делчев” с.Смолево; едно СОУ-„ Св. Св.Кирил и Методий”-гр.Якоруда , една Професионална гимназия –„П.Р.Славейков”-гр. Якоруда и едно детско обединено заведение с 7 групи и една яслена група в гр. Якоруда и 8 групи в съставните села. Две училища са средищни . Няма необхванати деца.

Учениците, отпаднали от училище през последните години са както следва:

за 2009/2010 учебна година – 1 дете по болест.

2010/2011 учебна година – 1 дете по нежелание; 1 – починало.

2011/2012 учебна година – 1 дете заминало в чужбина.

2012/2013 учебна година- 1 дете заминало в чужбина

2013/2014 учебна година- няма отпаднали деца

Данните показват, че в община Якоруда относителният дял на деца, отпадащи от училище е много малък. Причините за отпадане са - по болест и нежелание, заминаване в чужбина.Б/.Заетост.

Тревожна е ситуацията с високата безработица в община Якоруда. Съществуват различия по отношение на безработицата в града и в селата. В селата тя е още по-висока в сравнение с тази в град Якоруда. При разглеждане структурните особености на безработицата впечатление прави високия дял на безработните млади хора до 29 години. Заплаха за община Якоруда са и засилващите се миграционни и емиграционни процеси, свързани с търсене на работа особено сред младежта..

Младите хора ще продължават да се реализират трудово преди всичко в многобройните дървопреработващи и шивашки фирми, в Завода за дървообработващи машини ,в образованието , в търговията и услугите, в селското стопанство и в други сезонно работещи фирми на територията на Община Якоруда.

Задълбочаването на икономическата криза в страната дава своето отражение и младежите трудно се включват в пазара на труда. Въпреки несигурната икономическа среда, недостатъчната финансова обезпеченост, свитото производство и намаляване обема на работа ,безработицата в Община Якоруда сред младите хора през 2014 г. е намаляла с 13,52 %. Очакваме тенденцията да се запази и през 2015 година.


Необходими са следните мерки:

-Осигуряване на възможност за стажуване.

- Повишаване информираността на младите хора за устройване на работа. Да се инвестира в обучение и квалификации на младите работници и служители.

- Подобряване на връзките между образователни, обучителни институции и бизнеса за улесняване на прехода от образование към заетост.

-Насърчаване на изследователския интерес на ученици и млади хора за участие в проекти.

-Насочване към професионално образование и обучение на младежи в неравностойно положение.

-Създаване на нови работни места в сектора на социалната икономика и насърчаване на доброволчески и общностни инициативи, генериращи заетост за младежи от уязвимите групи.

-Подкрепа за създаване на социални предприятия, обвързани с осигуряване на работни места за младежи в риск.В/.Доходи и жизнен стандарт.

Поради голямата безработица в общината доходите са много по-малки в сравнение с средните доходи в големите градове ,а от там и жизненият стандарт на младите хора е сравнително нисък. Много от младежите са издържани от родителите ,бабите и дядовците . Особено това е валидно за селата. За да бъде повишен жизненият им стандарт е необходима спешна трудова реализация.Необходими са следните мерки:

- Разширяване на достъпа на младите хора до посреднически услуги за намиране на работа чрез информиране и консултиране относно възможностите за мотивационно и квалификационно обучение, изготвяне на индивидуални планове за действие, както и насочване към подходящи свободни работни места, включително и по програми и мерки за заетост и обучение.

- Предоставяне на групово мотивационно обучение и индивидуален пакет от услуги за мотивиране и насърчаване на трудовата реализация на безработни и обезкуражени млади хора.

- Осигуряване на възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи, завършили основно, средно или висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост чрез средства от Оперативната програма «Развитие на човешки ресурси» по Европейския социален фонд. Оборудване и адаптиране на работни места за младежи с уврежданияГ/.Трудова мобилност.

Заплаха за община Якоруда е засилване на миграционните и емиграционните процеси, свързани с търсене на работа особено сред младите хора. Поради ниската заетост и липсата на близка перспектива за намиране на работа, много от младежите търсят реализация на трудовия пазар в по-големите градове или в чужбина. Тези ,които работят в страната пребивават в родните се места обикновено в почивните дни, а тези от чужбина се прибират обикновено по време на отпуски. Очакваме през 2015 година тази тенденция да продължи.Мерки: Необходимо е създаване на нови работни места с атрактивно заплащане, за да се намали потока на напускане на общината от младите хора.

Д/.Нагласи към предприемачаство.
Ниската активност в областта на предприемачеството сред младите хора в България се дължи преди всичко на липса на достатъчно умения, опит и ресурси за стартиране на собствен бизнес. Много от тях, които имат намерение да се заемат със собствен бизнес предпочитат преди това да натрупат знания, професионален опит в избраната област, както и да намерят необходимия им стартов капитал.

В община Якоруда има около 40 млади фермери. Ще продължи да се съдейства при сертификация на селскостопански производители. Ще продължава да нараства броя на младите хора с работещи фирми в областта на дървопреработването и търговията.Мерки:

-Консултиране на предприемчиви млади хора с цел развитието на собствен бизнес. Насърчаване на млади хора с изключителни постижения в областта на иновациите и промотиране на техните успехи.

- Подпомагане на млади хора със съответно образование и иновативни бизнес идеи да започнат собствен високотехнологичен бизнес, за създаване на технологични фирми.

-Популяризиране на социалното предприемачество сред младите хора.

-Подобряване на предприемаческите умения и професионалните умения в земеделието и туризма чрез инициативи, кампании, проекти.

- Да се повиши достъпа до информация, консултантски услуги и финансиране за стартиране и развитие на предприемачески инициативи на млади хораЕ/.Достъп до финансиране.

Чрез ОП «Техническа помощ» се осигурява разнообразна информация по открити процедури по оперативни програми, информация за добри практики, разпространение на информационни програми, предоставяне на обща информация за политиките на ЕС и др.


По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, чрез Министерството образованието ,младежта и науката се осигурява включване по различни проекти свързани с млади хора.

Чрез различни схеми на Оперетивна програма “Наука и образование за интелигентен разтеж” 2014-2020 младежите могат да се включат чрез междинните звена на Агенцията по заетостта и Агенция социално подпомагане


Чрез „Създаване на стопанства на млади фермери” по Програмата за развитие на селските райони, младежите могат да се включат активно за осъществяване на проекти. По мярка 112  може да бъде подпомаган  млад фермер, извършващ земеделска дейност на територията на цялата страна. Мярката стимулира земеделските производители към разширяване и модернизация на стопанствата им.

Ж/ .Достъп до обучения за квалификация и преквалификация.

Чрез различни национални програми на МОН, схеми на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен разтеж” и други програми и финансови инструменти на Европейската общност /Еразъм, Леонардо да Винчи, Програма „Мобилност” и др./

Достъпа до услугите за квалификация и преквалификация в Общината ще се осъществява главно чрез Бюрото по труда и чрез работодатели.

Мерки:

-Необходимо е да се разшири достъпа до обучения за квалификация и преквалификация, чрез които ще се осигури подкрепа на младите хора за решаване на проблеми с оглед на индивидуалните качества на личността и връзката между тези качества и възможностите, които се предоставят в определен момент за включване в обучения чрез различни програми.

-Трябва да се направи необходимото за стимулиране участието на работодатели, които подкрепят професионалната интеграция чрез квалификация и преквалификация и повишават производителността и адаптивността на заетите млади хора.

З/ .Признаване на компетенциите и уменията получени чрез неформално и самостоятелно учене.

Въпреки масовото навлизане на информационните технологии в бита и в работата, достъпът до информация на младите хора все още е ограничен. Публичните услуги в подкрепа и подпомагане разширяването на знанията ,опита и уменията за приобщаване на младите хора към ценностите на живота все още не са с необходимото качество и не достигат до всички нуждаещи се, особено до младите роми и младежите в съставните села. Слабо разпространена е практиката да се оценяват компетенциите и уменията придобити от самостоятелното и неформално учене при наемането на работната сила при младежите. Няма приети и установени единни критерии за прилагане на такава оценка в еднородни сектори./например в образованието/.

Неформалното обучение все още не е достатъчно популярно и слабо се прилага сред учениците и младежите в общината.

Мерки: През 2015 година ще продължи процеса на популяризиране формите на неформалното учене сред младите хора – чрез публично подпомагане и предлагане на услуги за разширяване на знанията, опита и уменията на млади хора за приобщаването им към ценностите на гражданското общество, науката, културата, изкуството, здравословния начин на живот, безопасността на движението по пътищата и за предотвратяване на противообществените прояви.

Приоритет 2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги.

А/.Достъп до специализирана информация, спициализирани консултации и други специализирани услуги.

Положителна роля за информиране на младите хора в Якоруда играе градската библиотека към Народно читалище „Светлина-1907” . Библиотеката се ползва и като информационен център и по специално при инициативата „Учене през целия живот”.Мерки:

-Организиране на общински информационни кампании, насочени към младите хора - запознаване на младите хора с публичните институции и с правата им като част от местната общност и като граждани на Република България и на Европейския съюз.

-Публично подпомагане и предлагане на консултантска помощ за семейно планиране и развитие на устойчиви семейни модели сред младите хора, включително и за развитие на умения за добро и отговорно родителство.

- Публично подпомагане и предлагане на услуги за организиране на свободното време на младите хора.

-Подобряване на достъпа на младите хора до интернет и електронно съдържание в обществените библиотеки.

-Разширяване на мрежата и развитие на капацитета на доставчиците на услуги за развитие на младите хора - професионални консултанти, търговски дружества, кооперации, юридически лица с нестопанска цел, читалища, културни институти, спортни организации, организации за социален туризъм, общини, бизнес центрове, бизнес инкубатори и др.

-Подпомагане и предлагане на консултантски услуги в подкрепа на личностното и общественото развитие на младите хора, включително и за развитие на жизнени умения.

-Популяризиране формите на неформалното учене сред младите хора – чрез публично подпомагане и предлагане на услуги за разширяване на знанията, опита и уменията на младежите за приобщаването им към ценностите на гражданското общество, науката, културата, изкуството, здравословния начин на живот, безопасността на движението по пътищата и за предотвратяване на противообществените прояви.

-Подобряване на възможностите за реализация на социалните и творческите умения на младежите съобразно техните интереси и стимулиране на инициативността, младежкото творчество и изява. Насърчаване и подпомагане на развитието на талантливите млади хора в областта на изкуството, науката, спорта чрез: улесняване на достъпа до нови технологии, подкрепа на младите таланти с интерес към хуманитарните, инженерните и точните наукиПриоритет 3 .Здравословен начин на живот.

А/.Здравословен статус.

В последните няколко години се наблюдават и тревожни тенденции, въпреки че за някои млади хора здравословният начин на живот – правилно хранене, спорт и др., се превръща във висша ценност. Ще продължават да нарастват потребностите от развитието на по-задълбочени знания в области като сексуално и репродуктивно здраве, предпазване от полово предавани болести, превенция на вредните поведенчески рискови фактори.

Липсата на знания в областта на здравната култура и здраве сред ромските младежи е изключително висока.

Мерки:

-Създаване на възможности за обучение на младите хора по въпросите на здравето, спорта и физическата активност.

-Реализиране на програми за стимулиране на детския и младежкия спорт и туризъм

-Мотивационни и информационни кампании за повишаване на спортната култура на младите хора.Б/.Достъп до здравеопазване.

В Община Якоруда през 2015 година ще функционират 10 практики за доболнична помощ и 7 зъболекарски практики , които имат договор със здравната каса. В училищата ще продължават да функционират лекарски кабинети, обслужвани от 10 медицински сестри. Липсва болнична помощ, като най-близката такава е в гр. Разлог и гр. Велинград. В гр. Якоруда съществува и Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/.В/.Употреба на психотропни вещества, цигари и алкохол.

Употребата на психотропни вещества в Община Якоруда все още е сведена до много малко изолирани случаи. Радващо е разбирането сред младите хора ,че това е много вредно за здравето и по този начин се ограничава неговото популяризиране. Нараства обаче процентът на младите хора, които употребяват алкохол и цигари, особено сред младежите на възраст от 15 до 24 години. Това определено е тревожно .Мерки: Засилване броя и ролята на информационните кампании, насочени към младите хора за вредата от употребата на психотропни вещества, цигари и алкохол.

Г/ .Физическа активност и спортни занимания и достъп до спортни обекти,съоръжения и до други възможности за масов спорт.

В община Якоруда броя на младите хора, занимаващи се със спорт и спортни дейности е:

- 60 души – футбол

- 30 души – ски и плуване

- 30 души – джудо

- 40 души- тенис на маса

- 10 души – вдигане на тежести

- 10 души- баскетбол.

В гр.Якоруда има градски стадион, който е достъпен за всички, плувен басейн-достъпен само лятото, покрита спортна зала в ПГ”П.Р.Славейков, открити спортни площадки във всички училища. Предстои, през 2015 година да бъде открита голяма градска спортна зала, където възможностите за спорт ще се увеличат многократно. Има и фитнес зала, която се посещава от много млади хора. В местността „Трещеник”има изградени една писта за ски, която се посещава от много младежи. В процес на изграждане е голяма ски писта от курорта „Трещеник” до местността „Нехтеница”. Двете планини,заобикалящи Общината / Рила и Родопи /, предоставят отлични възможности за масов туризъм.

Мерки:

-Създаване на възможности за обучение на младите хора по въпросите на здравето, спорта и физическата активност.

-Реализиране на програми за стимулиране на детския и младежкия спорт и туризъм

-Мотивационни и информационни кампании за повишаване на спортната култура на младите хораД/. Достъп до информация за превенция на рисковите практики и здравословен начин на живот.

В община Якоруда ще продължат да се провеждат анкетни проучвания и организиране на информационни кампании – раздаване на информационни материали, брошури, представяне на презентации, свързани с: борба с тютюнопушенето и употребата на алкохол, борба с наркотиците/26 юни – Световен ден с наркоманиите/, борба с ХИВ/СПИН / /1 декември – Международен ден за борба със СПИН/, 24 март - Световен ден за борба с туберкулозата.

Ученици от общината ще участват в конкурси, олимпиади посветени на здравословния начин на живот – например Национална олимпиада по здравословно хранене, Конкурс за рисунка посветен на Европейския ден на донорството, конкурс посветен на борба с тютюнопушенето. В училищата ще продължат да се провеждат информационна кампания на тема - ,,Здравни рискове, свързани с високо консумация на енергийни напитки”.

Мерки:

-Насърчаване и подпомагане на сътрудничеството между младежките работници, здравните специалисти, младежките и спортните организации за утвърждаване на здравословен начин живот сред младите хора.

- Разработване и разпространение на здравна информация, съобразена с нуждите на младите хора чрез мобилизиране на младежките информационни мрежи.

- Подобряване на достъпа на младите хора до подходящи за тях качествени услуги и до съвременна научна информация по въпросите на сексуалното и репродуктивното здраве, превенция на нежелана бременност и на болести, предавани по полов път.Приоритет 4.

Превенция на социалното включване на млади хора в неравностойно положение

А/.Достъп до социални услуги в населеното място.

В град Якоруда съществува институция за деца ДДЛРГ”Асен Златаров”, в която са настанени деца до 18 години и младежи от 20 години. Тя осигурява подходяща среда за живот, близка до семейната и осъществява постоянна, седмична и дневна грижа за деца в риск .От няколко години функционира общностен център за деца и семейства. От месец юни 2013г. функционира Дневен център за деца с увреждания с капацитет 20 деца. Заложен за разкриване през 2015 година е Център за обществена подкрепа.

Младежите от общината имат достъп до социалните услуги „Домашен помощник”; „Личен асистент”,” Социален асистент” и „Домашен социален патронаж”,”Общностен център”, както и до ЦОП след неговото разкриване от средата на 2015г.

Б/.Достъп до специализирани услуги за социална и професионална интеграция-информираност относно политиките за социално включване.

Специализираните услуги за младежи към този момент в община Якоруда са: „Личен асистент”, „Социален асистент” , „Домашен помощник” и „Домашен социален патронаж”. В откритият от м. юни 2013 година „Дневен център за деца с увреждания” ще се търсят възможности за настаняване и на младежи с увреждания.Мерки:

-Необходимо е разширяване на мрежата и развитие на капацитета на доставчиците на услуги за развитие на младите хора - професионални консултанти, търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел, читалища, спортни организации, организации за социален туризъм, община и др.

-Подпомагане и предлагане на консултантски услуги в подкрепа на личностното и общественото развитие на младите хора, включително и за развитие на жизнени умения.Приоритет 5.

Развитие на младежко доброволчество.

А/.Отношение и нагласи към доброволчеството.

Младежите от Община Якоруда имат частична нагласа да участват в доброволчески акции и кампании и други форми на гражданска активност, като готовността от 15 до 17 години е най-голяма. Макар да се забелязва повишаване готовността на младите хора да участват в доброволчески акции, все още са ограничени възможностите за доброволчески дейности. Ценността на доброволчеството все още не се познава широко от младежите, защото са неразвити механизмите за публичното подпомагане на младежкото доброволчество, като важна проява на солидарност и гражданска активност и форма за неформално учене.Б/.Участие в доброволчески дейности.

Една от утвърдените в страната младежки доброволчески организации е Българският младежки червен кръст /БМЧК/. В община Якоруда съществуващият клуб БМЧК , но възможностите му са скромни. До 2015 година има обучени 20 младежи в четири направления:

-Трафик на хора.

-Наркомании.

-Бърза помощ.

- Борба със СПИН.


Сдружение”Младежки инициативи –Нестос”-Якоруда развива добра дейност в много сфери на обществения живот. Техни доброволци от 15 до 29 г., от различни етнически и религиозни групи ще продължават да реставрират паметниците на културата в Якоруда и да участват в международни прояви на доброволчество и през 2015 година.
В/.Достъп до информация за възможностите на доброволчеството.

ОбК на БЧК и управленческият екип на сдружение „Младежки инициативи-Нестос” организират редица информационни кампании за ползите от доброволчеството. Сдружението има постоянно отворен и достъпен център, в който младежите биват информирани и насочвани ежедневно в тази посока.Г/ .Информираност на работодателите за възможностите за признаване на неформалното образование /придобито от доброволчество/.

В Община Якоруда, ежегодно се прави среща на общинско ниво по инициатива на сдружение„Младежки инициативи –Нестос”, съвместно с училищата, бюрото по труда, неправителствени организации, Общината и работодатели в различни сфери на обществения живот, на която се информират всички за ползите и приложението на знанията от неформалното образование , придобито от доброволчество. Тази дейност ще продължи и през 2015 година.Мерки:

-Организиране на инициативи сред младите хора в община Якоруда за популяризиране на ценността на доброволчеството с цел насърчаване и подпомагане на участието им в младежко доброволчество.

-Развитие на механизми за публично подпомагане на младежкото доброволчество, като движеща сила за личностно развитие, мобилност, учене, конкурентоспособност, социално сближаване, солидарност между поколенията, формиране на гражданско самосъзнание и активност, и като форма на неформално учене.

- Осигуряване на подходящо обучение и квалификация за младите доброволци, свързани с извършваните от младежите доброволчески дейности.Приоритет 6. Гражданска активност на младите хора.

А/.Свободно време- интереси и нагласи.

Младежките организации все повече не се възприемат като среда за гражданска изява на новите млади хора. Младите предпочитат да се изявяват в неформални среди – събирания с приятели, спортни мероприятия, интернет клубове, интернет форуми и чатове. Мисленето сред младите хора за гражданската инициативност като „нещо безсмислено и губене на време” е сериозна заплаха за демократичните механизми в бъдеще. От друга страна са активни по теми, значими предимно за младите - например човешките права, които засягат чувството им за справедливост. Диалогът с младите хора на общинско ниво по въпроси, които ги засягат, все още не е структуриран за разлика от установените европейски модели на представителство чрез национални, регионални и местни младежки съвети. Усилията за преодоляване на тези тенденции през 2015 година ще продължат.

Интересите на младите хора и техните нагласи за участие в гражданския живот в Якоруда ще се проявяват преди всичко в участия в различни мероприятия, организирани в Общината за повишаване на гражданската активност. Интересите са разнопосочни:

а/ Участие в проект в киночиталище-Якоруда- оборудване на киносалон за прожекции в Малкия читалищен салон при читалище „Светлина”. Проектът ще продължи да се осъществява от сдружение „Младежки инициативи Нестос”, финансиран от дарителски кръг „Развитие” .Тук ще бъдат включени младежи от различни етнически и религиозни групи .

б/Участие в проект за вестник „Нова медия Якоруда- и ние сме част от обществото, чуйте ни!” Проектът насърчава гражданската активност, да се изразява мнение по всички въпроси, които интересуват младежите.

в/Учатие в конкурс за награден фонд пътуване до Брюксел

г/Участие в различни обучения.

е/Участие в проект „Мисия доброволец”

ж/Участие в обучение за застъпничество и осъществяване на успешни застъпнически кампании

з/Участие в обучение „Изграждане на международни партньорски коалиции с младежи от Европейския съюз

и/Участие в реставриране на паметници на културата в община Якоруда

л/ Участие в танцов състави и певчески групи, където младите хора, забавляват се и общуват.

м/ Участие в неформална среда –събирания за празници с приятели, спортни мероприятия, интернет клубове, чатове , интернет форуми.

н/ Участие по теми значими предимно за младите хора като екология и човешки права, които засягат чувството им за справедливост.

о/ Участие в инициативи: 22 април – Международен ден на земята, Седмица на гората – акции за засаждане на дървета, акции за почистване, поставяне на хранилки за птици, отбелязване на международен ден за безопасен интернет, 1 юни – международен ден на детето 9 май – ден на Европа и ден на ученическото самоуправление и др.

п/Участие в спортни и туристически прояви.


Б/.Готовност за участие в избори.

Броят на младите хора от община Якоруда, имащи право да упражнят своя глас по време на изборите през 2015 г. е около 2050 души. Избирателната активност от последните парламентарни избори е около 1000 души /около 49%/.

Участвали в парламентарните избори през 2014 година: около 500 души /около 25 % /. През 2015 година предстои провеждането на избори за местна власт. Очакванията са избирателната активност сред младите хора да се увеличи.

В/.Ангажираност на младите в обществено-политическия-членство в неправителствени, политически и други граждански организации.

Младите хора от общината гравитират и симпатизират на множество политически партии, но организирано младежко движение има само в ДПС и ГЕРБ. Броя на членовете в младежката организация на ДПС е около 310 младежи, като 170 броя са от съставните села и 140 от гр. Якоруда.

Неправителствена организация с най-много членове около 50 е сдружение „Младежки инициативи –Нестос”. То ще продължи да извършва постоянна и многообразна дейност и е с голям авторитет сред младежта на общината.

Г/.Възможности за пълноценно участие в гражданския живот и процеса на взимане на решения.

През 2015 година ще продължи участието в деня на самоуправлението в училищата от общината. Ще се проведат мероприятия, чрез които младежите в ученическа възраст активно да се включат в управлението на учебните заведения.

Ще продължи участието на младежи и в деня на отворените врати организирано от Бюрото по труда в гр. Якоруда. През 2015 година е заложено участието на повече млади хора в т. н. „Ден на отворените врати„ в много обществени институции в гр. Якоруда.

Мерки:

-Осигуряване на възможности за пълноценно участие на младите хора в гражданския живот и за приобщаването им към основните демократични ценности и стандарти. Насърчаване на самоорганизирането на младите хора.

-Признаване на приноса на инициативите на неорганизираните млади хора.

-Популяризиране и мултиплициране на добри практики на младежка гражданска активност.

-Създаване на условия за подкрепа и реализиране на младежки кампании и младежки инициативи

Д/.Достъп до информация относно възможностите на младежкото участие .

Информацията от Общината, Бюрото по труда, НПО е достъпна до младите хора, но все още не достига до всички поради различни причини, предимно субективни. Усилията в това направление ще продължат и през 2015 година.Мерки:

-Организиране на общински информационни кампании, насочени към младите хора - запознаване на младите хора с публичните институции и с правата им като част от местната общност и като граждани на Република България и на Европейския съюз

-Публично подпомагане и предлагане на консултантска помощ за семейно планиране и развитие на устойчиви семейни модели сред младите хора, включително и за развитие на умения за добро и отговорно родителство.

-Публично подпомагане и предлагане на услуги за организиране на свободното време на младите хора.

-Подобряване на достъпа на младите хора до интернет и електронно съдържание в обществените библиотеки.

- Разширяване на мрежата и развитие на капацитета на доставчиците на услуги за развитие на младите хора - професионални консултанти, търговски дружества, кооперации, юридически лица с нестопанска цел, читалища, културни институти, спортни организации, организации за социален туризъм, общини, бизнес центрове, бизнес инкубатори и др.

-Подпомагане и предлагане на консултантски услуги в подкрепа на личностното и общественото развитие на младите хора, включително и за развитие на жизнени умения.Е/.Гражданско образование и обучение.

Този вид образование и обучение в Общината през 2015 година, ще продължава да се извършва само по линия на училищата в съответните учебни дисциплини. Частичен принос в това направление ще има и институцията ДДЛРГ „Асен Златаров”-Якоруда, където ще се провеждат мероприятия насочени в тази посока.Мерки:.

-Насърчаване на гражданското образование и обучение.

- Популяризиране и обучение по защита на правата на човека, особено по въпросите на правата на детето, дискриминацията, равнопоставеността между половете, трудовите права на младите хора.

-Осигуряване на ефективно представителство на интересите на младите хора във формирането, изпълнението и оценката на секторните политики на общинско ниво

-Мобилизиране на участието на младите хора в управлението на местно ниво и в гражданския контрол върху дейността на общинските органи, включително и чрез кампании за връщане на доверието на младите хора в администрацията.

Ж/. Нагласи към дейността на институции, НПО и др.

Поради голямата безработица и сравнително нисък стандарт на живота в сравнение с големите градове, младежите от общината се отнасят с недостатъчно доверие към всички институции , НПО и други подобни формирования. Усилията за преодоляване на тази негативна тенденция ще продължи и през 2015 година.Мерки:

-Осигуряване на ефективно представителство на интересите на младите хора във формирането, изпълнението и оценката на секторните политики на общинско ниво.

-Мобилизиране на участието на младите хора в управлението на местно ниво и в гражданския контрол върху дейността на общинските органи, включително и чрез кампании за връщане на доверието на младите хора в администрацията.Приоритет 7. Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони.

А/.Достъп до обучение и образование в малките населени места и селските райони.

И през 2015 година, ще продължи да функционира добре изградена мрежа от учебни заведения, която обхваща всички възрастови групи. На територията на община Якоруда функционират: 4 основни училища , едно СОУ училище, една Професионална гимназия и едно детско обединено заведение с 7 групи и една яслена група в гр.Якоруда и 8 групи в съставните села. Две училища са средищни.Младежите се обучават и образоват в две училища-СОУ “Св.св. Кирил и Методий” и ПГ „П.Р.Славейков”.

Б/ Достъп до информация в малките населени места и селските райони.

Въпреки масовото навлизане на информационните технологии в бита и в работата, достъпът до информация на младите хора все още е ограничен. Публичните услуги в подкрепа на младежта все още не са с необходимото качество и не достигат до всички нуждаещи се, особено до младите роми и младежите в съставните села. През 2015 година ще продължи преодоляването на тази денденция.Мерки:

- Организиране на общински информационни кампании, насочени към младите хора - запознаване на младите хора с публичните институции и с правата им като част от местната общност и като граждани на Република България и на Европейския съюз.

- Публично подпомагане и предлагане на консултантска помощ за семейно планиране и развитие на устойчиви семейни модели сред младите хора, включително и за развитие на умения за добро и отговорно родителство

- Публично подпомагане и предлагане на услуги за организиране на свободното време на младите хора.

-Подобряване на достъпа на младите хора до интернет и електронно съдържание в обществените библиотеки.

-Разширяване на мрежата и развитие на капацитета на доставчиците на услуги за развитие на младите хора - професионални консултанти, търговски дружества, кооперации, юридически лица с нестопанска цел, читалища, културни институти, спортни организации, организации за социален туризъм, общини, бизнес центрове, бизнес инкубатори и др.

-Подпомагане и предлагане на консултантски услуги в подкрепа на личностното и общественото развитие на младите хора, включително и за развитие на жизнени умения.В/.Възможности за професионална и личностна реализация.

Безработицата в Община Якоруда е голяма, една от най-високите в областта. В условията на икономическа световна и национална криза тази тенденция все повече се задълбочава. Така възможностите за професионална и личностна реализация на младите хора в Якоруда все повече намаляват, особено по съставните села. Въпреки това безработицата сред младите хора до 29 години в община Якоруда през 2014 година е намалял с 13,52 %, в сравнение с 2013 година. Очакваме тенденцията да се запази и през 2015 година.

Необходими са следните мерки:

-Разширяване на достъпа на младите хора до посреднически услуги за намиране на работа чрез информиране и консултиране относно възможностите за мотивационно и квалификационно обучение, изготвяне на индивидуални планове за действие, както и насочване към подходящи свободни работни места, включително и по програми и мерки за заетост и обучение.

-Предоставяне на групово мотивационно обучение и индивидуален пакет от услуги за мотивиране и насърчаване на трудовата реализация на безработни и обезкуражени млади хора.

- Осигуряване на възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи, завършили основно, средно или висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост чрез средства от Оперативната програма «Развитие на човешки ресурси» по Европейския социален фонд.

- Оборудване и адаптиране на работни места за младежи с увреждания

Г/.Достъп до услуги в малките населени места и селските райони.

Достъпът до услуги в Якоруда не е голям, а в съставните села е съвсем ограничен. Това е така, защото липсват местни формирования на националните институции, като съд ,прокуратура , НОИ, НАП и др. Социалните услуги също са ограничени и през 2015 година предстои тяхното разширяванеМерки:

-Разширяване на мрежата и развитие на капацитета на доставчиците на услуги за развитие на младите хора - професионални консултанти, търговски дружества, кооперации, юридически лица с нестопанска цел, читалища, културни институти, спортни организации, организации за социален туризъм, общини, бизнес центрове, бизнес инкубатори и др.

-Подпомагане и предлагане на консултантски услуги в подкрепа на личностното и общественото развитие на младите хора, включително и за развитие на жизнени умения.

-Разкриване през 2015г. на нова социална услуга „Център за обществена подкрепа”.

Д/. Достъп до компютър и интернет

Поради ниският стандарт и голяма безработица не всички младежи имат собствен компютър, но в общината функционират интернет клубове. В община Якоруда има два доставчика на интернет и те ще продължат да доставят такъв в гр. Якоруда и всички съставни села и през 2015 година.Е/.Участие в управлението и вземането на решения на местно ниво.

Има млади хора ,които ще продължат да участват в управлението на Община Якоруда, като заемащи определени позиции в администрацията или като общински съветници участващи при вземане на управленчески решения.Мерки:

-Осигуряване на ефективно представителство на интересите на младите хора във формирането, изпълнението и оценката на секторните политики на общинско ниво

-Мобилизиране на участието на младите хора в управлението на местно ниво и в гражданския контрол върху дейността на общинските органи, включително и чрез кампании за връщане на доверието на младите хора в администрацията.Ж/.Възможности за прекарване на свободното време.

Освен в дискотеките и интернет клубовете, младежите имат възможност да спортуват летни и зимни спортове, да се занимават с художествена самодейност в училищата и читалищата. Отлична възможност предоставя общината за туризъм.

Престои през 2015 година откриването в Якоруда на нова модерна покрита спортна зала, която ще допринесе за развитието на редица спортове в Общината. Ще нарасне възможността да се провеждат и културни мероприятия с много повече публика.

Мерки:

- Насърчаване и подпомагане на читалищата като средища за информация, неформално обучение, културно изразяване и гражданско участие в Якоруда и селата..

- Електронно приобщаване на младите хора.

-Въвеждане на мобилни форми и социална работа за младежи от Якоруда и съставните села..

-Насърчаване на инициативи на младите хора и участието им в местните инициативни групи.З/.Участие в младежки организации, младежки съвети и местни инициативи.

Младите хора от общината гравитират и симпатизират на множество политически партии, но организирано младежко движение има само в ДПС и ГЕРБ. Броя на членовете в младежката организация на ДПС е около 310 младежи, като 170 броя са от съставните села и 140 от гр. Якоруда. Други младежки организации и младежки съвети не съществуват. Има изградени ученически съвети към училищата, в които участват и ученици в младежка възраст /над 18 години/.

Участието в местни инициативи на младежите от Общината е добро. При честването на общински празници през 2015 година ще продължи включването на много млади хора от града и съставните села.

Приоритет 8: Развитие на междукултурния и международен диалог.

А/.Отношение към различието /Толерантност/.

Общуването между младежите с различни религиозни и етнически принадлежности в общината е на много добро ниво. Досега не са регистрирани напрежения и нетърпимост на база религия и етнос. Напротив, участието в различни програми и мероприятия ,както и в различни трудови колективи никога сериозно не е поставян въпроса за разделение на база религия и етнос. Налице е търпимост и уважение между отделните етноси и религииМерки: Организиране на прояви за опознаване на отделните етнически общности и техните култури за стимулиране на толерантност, разбирателство и взаимодействие между общностите.

.

Б/.Отношение към ЕС - чувство за принадлежност..

Отношението към ЕС е добро поради това ,че стандарта на живот е по- добър от този в България и заплащането на работната сила е в пъти по-високо .

Мерки: Организиране срещи и дискусии за приобщаване на младите хора към европейското гражданство и изграждане на умения за работа в мултикултурна среда.

В/.Връзки с други общности-пътувания в страни от ЕС, други страни ,проблеми.

След отпадането на изискването за визи за пътуване в ЕС , младежите от общината започнаха много по-често да посещават различни страни с цел туризъм и по-често с цел намиране на трудова реализация . Проблемите, които възникват при тези пътувания са свързани предимно с езикова бариера и с това, че не се познава достатъчно културата и традициите на отделните нации в чужбинаГ/.Емиграционни нагласи.

За съжаление нагласата за емиграция сред младежите в Община Якоруда е голяма. Поради голямата базработица в района и ниското заплащане тази тенденция се засилва.Мерки: Необходимо е създаване на нови работни места с атрактивно заплащане, за да се намали потока на напускане на общината от младите хора.

Д/.Участие в международни инициативи, обмени, срещи и други прояви и достъп до информация за възможности за участие в тях.

Младите хора от Общината са отворени за различни участия в международни инициативи, обмени срещи и други прояви. През последните няколко години сдружението „Младежки инициативи-Нестос” организира редица участия в международни прояви ,като конкурси за есе ,походи , поклонения пътувания до Брюксел. Няколко десетки вече са младежите, които се запознаха на място с европейските структури и начинът им на управление. Реализирани са редица срещи с евродепутати за запознаване с тяхната дейност като такива.. Същото сдружение провежда насърчителна кампания на доброволци в участието в конкурси на европейска тематика. Тази дейност през 2015 година ще продължи.

Певчески групи за народни песни и танцови състави от Общината ще продължат да участват и през 2015 година в редица национални и международни прояви за младежи.

Мерки:.

-Популяризиране на европейското сътрудничество в младежката сфера.

-Насърчаване и подпомагане на приобщаването на младите хора към европейското гражданство и изучаването на европейски езици и култури.

-Повишаване на активността и участието на младите хора в международните образователни програми.

- Изграждане на умения за работа в мултикултурна и мултинационална среда

Е/.Участие в проекти по международни програми.

Участието на младите хора от Общината в международни проекти и програми все още е много малко. Причините за това са различни. На първо място е езиковата бариера и недостатъчната информация, която достига до тях. През 2015 година ще бъдат положени усилия за преодоляване на тези пречки.Мерки:

-Повишаване на активността и участието на младежите в международните образователни програми.-Повишаване на активността и участието на младите хора в европейски и международни проекти и инициативи.

Приоритет 9: Ролята на младите хора в превенцията на престъпността.

А/.Рисково и девиантно поведение

В превенцията на правонарушенията основна роля играе Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни /в т.ч .младежи/ . Към комисията е създаден екип от 13 души,в които и 3-ма обществени възпитатели, като всеки от тях има ангажимент за осъществяване на регулярни контакти с конкретно училище в града, консултира ученици и родители.. Всеки обществен възпитател работи с малолетни и непълнолетни /в т.ч. младежи/ поставени под негов надзор, провежда разговори и консултации, както и последващи срещи с лица регистрирани в комисията. През 2014 г. МКБППМН – Община Якоруда на 8 /осем/ деца, които са с рисково и девиантно поведение е определила обществен възпитател по чл. 41, ал. 2 от ЗБППМН. Работата с тези и други деца и младежи ще продължи и през 2015 година.

Местната комисия ще продължи да работи и през 2015 година съгласно Закона за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни / в т. ч. младежи / в две основни направления: Организиране и координиране на социално-превантивната дейност от една страна и от друга страна възпитателно-корекционна работа.

Местната комисия съвместно с училищните комисии по превенция на рисково и девиантно поведението на учениците ще продължи да провежда постоянни различни форми на превенция на насилието. Един от приоритетите в дейността на местната комисия в община Якоруда е превенция на агресивните прояви сред учениците, стремежът е да се използват различни инструментариуми за въздействие – напр. индивидуални и групови консултации, предоставяне на информационен материал за насилието и презентации на класните ръководители, провеждане на анкетни изследвания.Б/.Доверие към институциите и правоохранителните органи.

Ескалацията на агресивното и проблемно поведение налага необходимостта в работата по превенция на насилието да се използва междуинституционален и интердисциплинен подход на местно ниво. МКБППМН ще работи екипно с Детска педагогическа стая - Разлог, Участък ,,Полиция” – Якоруда, Отдел ,,Закрила на детето” към Дирекция ,,Социално подпомагане” - Якоруда, УКПППУ ,съд ,прокуратура, следствие и други, с идеята да се обединят усилията и те да бъдат в максимална помощ на подрастващите. Главна цел ще бъде повишаване информираността у младите хора за видовете насилие, начините да се предпазят от тях и местата, където могат да сигнализират в случаите, когато са жертва или свидетели на насилие. По този начин постепенно ще се засилва и доверието към институциите и правоохранителните органи.В/.Участие в образователни кампании, информационни инициативи и кампании за превенция на рисковото поведение и престъпността.

Дейностите на МКБППМН – Община Якоруда, залегнали в ,,Общинска програма за превенция и противодействие на асоциалното поведение и престъпленията на малолетните и непълнолетните в община Якоруда за 2015 година” са заложени в следните направления:

Превенция на насилие и агресия;

Превенция на наркомании;

Превенция на ХИВ/СПИН;

Превенция на трафик на хора.


Ще се организират разнообразни превантивни дейности, свързани с основните направления – превантивни кампании, конкурси, беседи, анкетни изследвания и др:

- февруари 2015 година – Международен ден за безопасен интернет, МКБППМН – Община Якоруда ще изготви информационно табло и изпрати информационни материали в училищата за организиране на информационни кампании.

- Отбелязване на 26 юни – Световен ден за борба с наркоманиите – разпространение на информационни материали; превенция употребата с алкохол, тютюневи изделия и наркотични вещества;

- 1-ви декември – Световен ден за борба със СПИН/ХИВ - провеждане на анти- СПИН кампания в училищата и в ДДЛРГ, а в СОУ ,,Св. св. Кирил и Методий”, ученици подготвят и представят презентации, които са насочени към младите хора и имат за цел да подобрят тяхната информираност и повишат чувствителността им по отношение на проблема.

- Община Якоруда ще продължи да подпомага спортни и свързани с изкуство мероприятия. Осигуряват се предметни награди на участници в турнир по тенис на маса под надслов ,,Със спорт срещу насилие и агресия”, организиран от СОУ ,,Св. св. Кирил и Методий” – Якоруда.

- Във връзка с изпълнение на общинската програма и във връзка с 16 ноември – Международен ден на толерантността, МКБППМН – Община Якоруда ще проведе в училищата информационна кампания.

- 18 октомври – международен ден за борба с трафик на хора - Разпространение на информационни материали по превенция на трафика на хора с цел сексуална и трудова експлоатация.

Час на полицая, „Млад огнеборец”, състезания, практически занимания и беседи

Местната комисия ще продължи работата си съгласно Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в двете основни направления: организиране и координиране на социално-превантивната дейност от една страна и от друга страна възпитателно-корекционна работа. Една от основните цели и задачи на Комисията през 2015 година, ще бъде да оказва съдействие на родителите (респ. лицата, които ги заместват) при възпитанието на децата им.

Ще продължат да се извършват проверки съвместно с представители на Участък ,,Полиция” – Якоруда за посещаване на малолетни и непълнолетни в питейни заведения, дискотеки, интернет клубове след определения вечерен час.Г/.Достъп до информация за кампании, инициативи и програми.

Местната комисия ще започне разпространяването на информационни материали по всички теми, които са залегнали в Общинската програма за превенция и противодействие на асоциалното поведение и престъпността на малолетни и непълнолетни в община Якоруда за 2015 година, чрез които ще се повишава информираността на младите хора и нагласата им към утвърждаване на позитивни модели за справяне в конфликтни ситуации и намаляване на рисковото поведение - ,,Как да се предпазим от агресията в училище”.Д/.Препоръки и превенции.

Предлагаме на централно ниво да се организират квалификационни семинари с участието на млади хора, както и обучителни форми за обществени възпитатели и специалисти, работещи по противодействие на детската престъпност и защита на младите хора, тъй като не е възможно да се реализират всички идеи, поради недостиг на средства на общината.II. Приоритети, специфични цели, задачи и дейности за провеждане на младежката политика в Община Якоруда

========================================================

МЛАДИТЕ ХОРА В ОБЩИНА ЯКОРУДА

Наблюдава се намаляване привлекателните възможности за икономическа активност и професионална реализация на младите хора в община Якоруда. Тази тенденция е основата за поставяне на конкретни цели, задачи и дейности, с които да се изпълни стратегията за младежта в община Якоруда.Визия

Подобряване качеството на живот и условията за развитие и реализация на младите хора в община Якоруда.Основна цел.

Създаване на привлекателна среда за развитие на младите хора в община Якоруда.Цел 1

Повишаване и насърчаване на икономическата активност, и създаване на възможности за професионална реализация на младите хора от територията на общината.Задача 1

Подпомагане и насърчаване създаването на микро предприятия на територията на община Якоруда, управлявани от младежи.Дейности:

• Създаване на база данни за безработните млади хора.

• Предоставяне на информация и консултиране за свободните стажантски позиции в бизнеса.

• Подпомагане и насърчаване на младите хора в търсене на свободни работни позиции във фирмите на територията на община Якоруда .

• Организиране на срещи по села с цел запознаване на младите хора с възможностите на мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” и мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности" и подобни мерки, които са заложени в програмен период 2014г. – 2020 г.

• Предоставяне на информация за организираните извън страната стажове, семинари и тренинги.

• Помощ при подготовка на документи и кандидатстване за стажове в чужбина.

• Насърчаване и подкрепа при реализацията на младежки проекти и инициативи свързани с младежката безработицаЗадача 2

Насърчаване и подпомагане на младите фермери, които желаят да изграждат и развиват модерни земеделски стопанства на територията на общината.Дейности:

• Предоставяне на консултации за актуалното състояние и възможности на програмата за развитие на селските райони.

• Предоставяне на помощ при изготвяне на документи за кандидатстване по активните мерки на програмата

• Предоставяне на помощ при търсенето, наемането и закупуване на земеделска земя на територията на общината.

• Организиране на обучителни семинари свързани с агробизнес, агрономство и нови техники и иновативни технологии в земеделското производство.

• Насърчаване създаването на организации на младите земеделски производители.

• Организиране на срещи по села с цел запознаване на младите фермери с възможностите на мярка 142 „Създаване на организации на производители”

Цел 2

Осигуряване на достъп до ефективно образование, обучение, и информация за всички млади хора на община ЯкорудаЗадача 1

Повишаване ефективността на образователната система и привлекателността на обучителният процес.Дейности:

• Провеждане на ежегодни олимпиади по различни дисциплини с атрактивни за младежите награди.

• Провеждане на училищни номинации и гласуване за най-добър ученик през срока и годината. Наградите се връчват от кмета на общината.

• Организиране на извънкласни часове по техническо и научно творчество.Задача 2

Въвеждане на неформалното обучение, като допълващо към съществуващото.Дейности:

• Реализация на проект за атрактивно професионално ориентиране под формата на неформално обучение. Младежки проект “Умея да избирам моето бъдеще”.

• Реализиране на проект за най-добрите практики във фермерството с познавателна цел .

•. Възстановяване значимостта на училищните спортните празници и повишаване на атрактивността им.Задача 3

Насърчаване и подпомагане на читалищата като средища за информация, културно изразяване, гражданско участие и неформално обучение. Повишаване на административният капацитет.Дейности:

• Въвеждане на нови техники и технологии за предоставяне на информация и осъществяване на комуникация с младите хора.

• Подкрепа при създаване и реализиране на младежки проекти инициирани от детски и младежки групи участващи в дейностите на читалищата.

• Внедряване на нови и атрактивни за младежта дейности, инициативи и събития.

• Организиране и провеждане на фолклорни фестивали в община Якоруда и страната.

• Организиране участието на самодейците от общината в международни фестивали и културни събития.Цел 3

Насърчаване на гражданската активност и участие на младите хора в управлението на общинското развитие.Задача 1

Подкрепа на младежки инициативи и проекти свързани с развитието младежката политика на община Якоруда.Дейности:

• Присъствие на представители на младежите на заседания но Общинския съвет.Цел 4

Насърчаване на здравословния начин на живот сред децата и младежите.Задача 1

Иницииране и подкрепа на образователни проекти, обучителни семинари и събития за насърчаване към здравословен начин на живот и превенция на здравето.Дейности:

• Подкрепа и изработване на образователни проекти за спорт и дейности на открито.

• Провеждане на ежегодни тренинги за превенция на здравето по различни теми в училища и читалища.

• Проекти за превенция на сексуалното здраве и култура на подрастващите ( с основна целева група – младежите от малцинствата )

• Семинари и инициативи за борба с зависимостите. Контакти и покани към специалисти

Цел 5

Превенция на социалното изключване на младите хора от малцинствата и тези в неравностойно положение.Задача 1

Подкрепа на инициативи и проекти за социално включване и борба с дискриминацията сред младежта.Дейности:

• Подкрепа при реализирането на ромски проекти и събития.

• Поощряване на талантливите ромски деца в различните свери- образование, култура изкуство, спорт и наука. Стимулиране връщането на преждевременно напуснали образователната система ромски младежи.

Цел 6

Повишаване ролята на младите хора в превенция на младежката престъпност.Задача 1

Подкрепа на инициативи и проекти за борба с младежката престъпност и насилието в училищата.Дейности:

• Провеждане на ежегодни семинари за борба с младежката престъпност насилието сред подрастващите.III. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА

Наблюдение

Мониторинг на текущото изпълнение на дейностите се извършва от Общината. Отговорно лице, което да координира изпълнението и отчитането на Плана за изминалата година е ресорният Заместник Кмет.Оценка

Предвижда се да бъдат осъществена крайна оценка по плана за установяване на съответствието, ефективността, ефикасността и устойчивостта при изпълнението й .


Актуализация

Общинският план за младежта е отворена система, той следва динамиката на промяната в развитието на ситуацията в общината, която определя възникването на нови потребности. Затова е отворен и може да бъде актуализиран по предложение на младежки организации и институции, работещи с млади хора.IV. ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ.
1. Планът ще бъде публикуван в сайта на Община Якоруда

2. Дейностите по Общинския план ще се популяризират чрез средствата за масово осведомяване.Инж. Нуредин Кафелов

Кмет на Община Якоруда

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница