Департамент „Национална и международна сигурностДата23.12.2017
Размер39.1 Kb.
Размер39.1 Kb.


Нов български университет

Департамент „Национална и международна сигурност“

Лаборатория за специализирани изследвания на рисковете и сигурността
Анализи и изследвания върху престъпността в България

изследователски проект

1. Основание за разработване на проекта

Проектът е насочен към особено чувствителна област на социалния живот, която се нуждае от задълбочено научно изследване и разработване на механизми за ефективна превенция и противодействие.

Департамент „Национална и международна сигурност” към Нов български университет развива академична, научна и експертна дейност в тази област и предлаганият проект стъпва върху тези традиции като тяхно продължение. Един от съществените аспекти на проекта е създаването на възможности за включване на студентите и докторантите в реална изследователска дейност под ръководството на преподаватели от Департамента, както и на специалисти от практиката.
2. Концепция на проекта

Съвременните общества са изправени пред сериозното предизвикателство да търсят ефективно противодействие на социалните девиации, престъпността и тероризма. В тази сфера отдавна са включени ресурсите на науката, което позволява да се достигне да същността на тези феномени, да се разберат генезисът и детерминацията на криминалната активност на личността и групите, да се изследват тенденциите и динамиката на престъпността и да се разработят програми за диагностика и превенция.

Управлението на социалните процеси в българското общество трябва да включва и задълбочен научен анализ на социалните девиации и престъпността. В този смисъл реализирането на проекта ще позволи натрупването на допълнителна научна информация, която може да бъде ползвана от заинтересованите институции, които работят в тази област.

Проектът е предвиден като платформа за съвместни емпирични и теоретични изследвания на преподаватели, студенти и специалисти от практиката по въпросите на престъпността. Става дума за съчетаване на научните, академичните и изследователските интереси на участниците, като голямата част от дейностите ще бъде на принципа pro bono.


3. Цели на проекта

а) разработване на емпирични и теоретични научни изследвания, свързани с темата на проекта

б) организиране на екипи от преподаватели, студенти и докторанти, които да извършват научна работа по тематиката на проекта

в) създаване на база от мета-данни, в резултат на извършените анализи

г) организиране на научни форуми по теми, свързани с направените емпирични изследвания

д) разработване на учебни материали

е) научни публикации

ж) разработване на препоръки за превенция на криминалното поведение


4. Очаквани ползи от изпълнението на проекта

а) разработване на докторски дисертации

в) разработване на бакалавърски и магистърски тези на студенти

г) практика на студенти

д) включване на студентите в изследователска дейност

е) съвместни научни публикации


5. Съдържание на проекта

а) стартиране на проекта – кръгла маса

б) дефиниране на основни научни теми по проекта

в) разработване на методология за провеждане на изследванията

г) организиране на научни екипи

д) създаване на информационен пул по проекта

е) провеждане на емпирични и аналитични изследвания
5. Очаквани продукти от изпълнението на проекта

а) анализ на емпирични данни

б) научни статии

в) докторски дисертации

г) магистърски тези

д) бакалавърски тези

е) бази от мета-данни

ж) информационен пул

з) екипи от изследователи

и) научни форуми


6. Участници в изпълнението на проекта

а) преподаватели от Департамента

б) преподаватели от други департаменти на НБУ

в) докторанти

г) студенти

д) партньори от други научни и приложни организации

е) специалисти от практиката

ж) институционални партньори


7. Времеви график за изпълнение на проекта

а) стартиране на проекта: ноември 2016 г.

б) същински дейности по проекта: февруари 2016 – декември 2019 г.

в) научни публикации: през целия период

г) научни форуми: през целия период
8. Отчитане на извършената работата от екипите по проекта

фиш на проекта (по образец)


9. Екип за управление на проекта

ръководител на проекта: проф. д-р Калин Гайдаровнаучен съвет на проекта:

проф. д-р Ненко Дойков (НБУ), проф. д-р Калин Гайдаров (НБУ), доц. д-р Мартин Канушев (НБУ), гл. ас. д-р Румен Петров (НБУ), доц. д-р Васил Янарлиев (хон. преп. НБУ), проф. д-р Петя Шопова (РУ„А.Кънчев”, хон. преп. НБУ), проф. д-р Георги Петров (СУ „Св. Кл. Охридски”), адв. Петя Петрова (САК), адв. Благородна Бунева (САК)

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница