Директор: Йонета Лозанска п р а в и л н и кстраница1/2
Дата23.11.2017
Размер487.07 Kb.
Размер487.07 Kb.
  1   2


Първо основно училище „Свети Климент Охридски”, гр. Сандански,

ул. „Отец Паисий”, № 2, тел./факс: 0746/3 24 20, sandanski_1ou@abv.bgУТВЪРЖДАВА: …………………

ДИРЕКТОР: Йонета Лозанска

П Р А В И Л Н И К

за вътрешния трудов редв Първо основно училище „Свети Климент Охридски” – гр. Сандански

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоящият Правилник е изработен на основание чл. 181 от Кодекса на труда, Закона за предучилищното и училищното образование, КТД.

Чл. 2. Той конкретизира и урежда правата и задълженията на педагогическия персонал, помощно-обслужващия персонал, педагогическия съветник, ресурсния учител, медицинската сестра, директора и заместник-директорите на училището, както и организацията на труда в училището, съобразно особеностите на неговата дейност.

Чл. 3. Правилникът влиза в сила със заповед на директора на училището и важи за учебната 2016/2017 година.

Чл. 4. В правилника са формулирани общите изисквания към членовете на трудовия колектив, като същите се задължават да изпълняват изискванията за трудовата дисциплина. Конкретните изисквания са определени в длъжностните характеристики.

Чл. 5. Правилникът се актуализира в началото на всяка учебна година.

Чл. 6. Органите на синдикалните организации имат право да участват в подготовката на проекти на всички вътрешни правилници и наредби, които се отнасят до трудовите отношения, за което училищният директор задължително ги поканва.
ГЛАВА ВТОРА

ОБЩИ И ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ И ПОМОЩНО-ОБСЛУЖВАЩИЯ ПЕРСОНАЛ В УЧИЛИЩЕТО.
Чл. 7. Педагогическите специалисти и непедагогическият персонал са длъжни:

 1. Да се явяват на време на работа и да бъдат на работното си място до края на работното време съгласно КТ, длъжностната характеристика и/или определен график.

 2. Да се явяват на работа в състояние, което им позволява да изпълняват възложените им задачи, да не пушат, както и да не употребяват през работно време и в сградата на училището алкохол и други упойващи вещества.

 3. Да използват цялото работно време за изпълнение на възложената им работа.

 4. Да спазват правилата за здравословни и безопасни условия на труд, определени в Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд в училището.

 5. Да изпълняват задълженията си, определени в КТ, нормативните актове в системата на народната просвета и в длъжностните характеристики.

 6. Да пазят грижливо имуществото, което им е поверено или с което са в досег при изпълнение на възложената им работа, както и да пестят суровините, материалите, енергията, паричните и другите средства, които им се предоставят за изпълнение на трудовите задължения. При нанесени щети по вина на служителите, те се възстановяват от същите.

 7. Да пазят доброто име на училището, да не злоупотребяват с доверието на работодателя, както и да не разпространяват поверителни сведения за него.

 8. Да спазват вътрешните правила, приети в училището.

 9. Да спазват Етичния кодекс на работещите с деца, одобрен от Националния съвет за закрила на детето и Етичния кодекс на работещите с деца, приет за І ОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Сандански.

 10. Да не допускат налагането на идеологически и религиозни доктрини на учениците, както и дискриминация на основата на пол, народност, етническа принадлежност, социален статус и религия. Лицата, съзнателно подпомогнали извършването на актове на дискриминация, носят отговорност по силата на Закона за защита срещу дискриминацията.

 11. Да общуват на книжовен български език помежду си и с учениците.

 12. Да не допускат влизането и паркирането на МПС в двора на училището с изключение на товаро-разтоварна дейност, свързана с учебно-възпитателния процес.

 13. Да присъстват на заседания на ПС (за членовете на ПС) и на общи събрания на колектива.

 14. Да изпълняват и всички други задължения, които произтичат от нормативен акт, от КТД, от трудовите договори и от характера на работа.

 15. При възникнал инцидент с ученици, учители или служители, когато има пострадали при пътно-транспортно произшествие, авария или злополука незабавно подават информация до директора на училището, който в срок от един час от узнаването информира началника на РУО, гр. Благоевград. След изясняване на фактите и обстоятелствата директорът в срок от 24 часа изпраща писмен доклад до началника на РУО – Благоевград, съдържащ информация за състоянието на пострадалите и за предприетите действия за уведомяване на родителите и институциите, които имат отношение към случилото се.

ГЛАВА ТРЕТА

ТРУДОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КАТЕГОРИИТЕ ПЕРСОНАЛ В УЧИЛИЩЕТО.

РАЗДЕЛ I

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИРЕКТОРА
Чл. 8. ДИРЕКТОРЪТ като орган за управление на училището изпълнява всички функции и задължения по чл. 258 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 19 от Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, а именно:

1. планира, организира, контролира и отговаря за дейностите, свързани с обучение, възпитание и социализация в институцията;

2. отговаря за спазването и прилагането на държавните образователни стандарти;

3. утвърждава списък-образец на институцията след съгласуване с началника на регионалното управление на образованието – Благоевград.

4. организира и ръководи процеса на самооценяване на училището чрез изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование с оглед внасянето на подобрения в работата на институцията;

5. определя училищния план-прием.

6. организира и контролира дейности, свързани със задържането на подлежащите на задължително обучение ученици от училището и с организирането и изпълнението на приема;

7. подписва документите за преместване на учениците, за завършен клас, за степен на образование;

8. съхранява училищния печат и печата с държавния герб;

9. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите;

10. сключва, изменя и прекратява трудови договори с педагогическите специалисти и с непедагогическия персонал в училището в съответствие с Кодекса на труда; обявява свободните работни места в бюрото по труда и в регионалното управление на образованието в тридневен срок от овакантяването им;

11. организира ефективното управление на персонала, като създава условия за повишаването на професионалната му квалификация и за кариерно развитие на педагогическите специалисти;

12. организира атестирането на педагогическите специалисти и при необходимост организира изработването на план за методическа и организационна подкрепа;

13. отговаря за законосъобразно, целесъобразно, икономично и прозрачно разпореждане с бюджетните средства, за което представя тримесечни отчети пред общото събрание на работниците и служителите и обществения съвет;

14. контролира и отговаря за правилното попълване и съхраняване на документите;

15. съдейства на компетентните контролни органи при извършване на проверки и организира и контролира изпълнението на препоръките и предписанията им;

16. поощрява и награждава ученици, учители и други педагогически специалисти и непедагогическия персонал за постиженията и изявите им;

17. налага санкции на ученици, учители и други педагогически специалисти и непедагогическия персонал;

18. отговаря за осигуряването на здравословна, безопасна и благоприятна среда за обучение, възпитание и труд;

19. отговаря за опазването и обогатяването на материално-техническата база на институцията, като създава подходяща организация с цел ефективно изпълнение на задълженията;

20. осъществява взаимодействие с родители и представители на организации и общности;

21. координира взаимодействието със социалните партньори и заинтересовани страни;

22. представлява институцията пред администрации, органи, институции, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия;

23. съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното образование.Чл. 8. Изпълнява задачи, възложени му от РУО, Благоевград и МОН съгласно изискванията на КТ, ЗПУО и други нормативни актове.

Чл. 9. Директорът е длъжен да осигури на персонала в училището нормални условия за изпълнение на работата по трудовите правоотношения, за които се е уговорил, като осигури:

 • работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение;

 • работно място и условия в съответствие с характера на работата;

 • безопасни и здравословни условия на труд;

 • указания за реда и начина на изпълнение на задачите, включително запознаване с длъжностните характеристики, с правилата за вътрешния трудов ред и с правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

Чл. 10. Директорът организира изпълнението на текущи и основни ремонти, разширяване и обогатяване на материално-техническата база.

Чл. 11. Директорът предприема мерки за предотвратяване на форми на дискриминация в училището.

Чл. 12. Директорът следи за спазване нормите на книжовния български език в училище

Чл. 13. Работно време на директора:

 • От 08:00 ч. до 12:00 ч.;

 • От 12:00 ч. до 13:00 ч. (обедна почивка);

 • От 13:00 ч. до 17:00 ч.


РАЗДЕЛ IІ

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ:
Чл. 14. ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРЪТ по УД организира и контролира обучението и възпитанието на учениците съгласно ЗПУО, подзаконовите нормативни документи и указания на МОН. Съблюдава изпълнението на учебните програми, регулира натовареността на учениците, отговаря за изготвяне на седмичното разписание на учебните занимания, организира методическата работа в училището.

Чл. 15. Организира и контролира:

 • дейността на учителите и учителите в целодневна организация на учебния ден във връзка с организацията и провеждането на образователно-възпитателния процес в училището;

 • изпълнението на задълженията от страна на учители и длъжностни лица при организиране и провеждане на изпити в контекста на изискванията съгласно държавното образователни стандарти за системата за оценяване и на други нормативни актове в системата на средното образование и лятната работа на учениците в начален етап;

 • дейността на педагогическите специалисти, работещи в училището, по оказване на допълнителна подкрепа на учениците със специални образователни потребности;

 • спазването на Правилника за вътрешния трудов ред от работещите в училището;

 • правилното водене и съхраняване на учебната и училищната документация от определените длъжностни лица;

 • изготвя график за контролните и класни работи и следи неговото изпълнение;

 • контролира обучението и възпитанието на учениците чрез посещения в учебни часове като преценява работата и дава препоръки за нейното подобряване;

 • в края на първия срок и учебната година изготвя и предава на директора информация за констатациите си от учебно-възпитателната работа;

 • работата на класните ръководители;

 • изготвянето и изпращането на статистически данни и отчети, за правилното водене на училищната кореспонденция.

 • член е на комисията за определяне на диференцирано заплащане на педагогическите специалисти, съгласно приета на заседание на ПС оценъчна карта.

Чл. 16. Извършва преподавателска работа в рамките на 216 часа годишно.

Чл. 17. Подчинен е пряко на директора на училището.

Чл. 18. Отговаря за взаимоотношенията със социалната сфера – съдейства за осигуряване на спонсорства, дарения, помощи.

Чл. 19. Съдейства за разширяването и обогатяването на материално-техническата база.

Чл. 20. Съдейства за осигуряването на учебно-възпитателния процес с необходимите учебно-технически средства и пособия, изпълнението на изискванията за противопожарната охрана, охрана и хигиена на труда, дейността на училището при природни бедствия и аварии, летния отдих и храненето на учениците.

Чл. 21. Грижи се за решаването на социално-битовите проблеми на училището.

Чл. 22. Изготвя планове, графици и разписания, отнасящи се до нормалното функциониране на учебния процес.

Чл. 25. Участва в приемането на училищния учебен план, изготвянето на Списък образец № 1, щатно разписание на училището. Регулира натовареността на учениците.

Чл. 26. Осъществява необходимата координаторска връзка с родителите и социално-педагогически фактори.

Чл. 27. Заместник-директорът по УД съдейства на директора за предприемане на мерки за предотвратяване на форми на дискриминация в училището и не допуска такава на основата на пол, народност, етническа принадлежност, социален статус и религия.

Чл. 28. Приема най-малко един път в седмицата учениците при влизането им в училищната сграда.

Чл. 29. Заместник-директорът по УД следи за спазване на нормите на книжовния български език в училище.

Чл. 30. Ежемесечно проверява декларациите за лекторските възнаграждения.

Чл. 31. Работно време на помощник директорът по учебната дейност за 2016/2017 учебна година:

 • ПОНЕДЕЛНИК, СРЯДА И ПЕТЪК /за І учебен срок/:

11:00 ч. – 13:00 ч.

13:00 ч. – 13:30 ч. – /обедна почивка/

13:30 ч. – 19:30 ч.


 • ВТОРНИК И ЧЕТВЪРТЪК /за І учебен срок/:

07:00 ч. – 12:00 ч.

12:00 – 12:30 ч. – /обедна почивка/

12:30 ч. – 15:30 ч.


 • ПОНЕДЕЛНИК, СРЯДА И ПЕТЪК /за ІІ учебен срок/:

07:00 ч. – 12:00 ч.

12:00 – 12:30 ч. – /обедна почивка/

12:30 ч. – 15:30 ч.


 • ВТОРНИК И ЧЕТВЪРТЪК /за ІІ учебен срок/:

11:00 ч. – 13:00 ч.

13:00 ч. – 13:30 ч. – /обедна почивка/13:30 ч. – 19:30 ч.

РАЗДЕЛ IІI

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРА ПО АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ
Чл. 32. ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРЪТ по АСД подпомага директора при управлението на човешките, финансовите и материалните ресурси в училището

Чл. 33. Организира и контролира:

 • работата на непедагогическия персонал в училището;

 • изготвянето, воденето и съхранение на документацията, свързана с трудовоправните отношения с персонала

 • снабдяването на училището с необходимата организационна техника;

 • взаимоотношенията на училището със социалната инфраструктура (спонсориране, помощи, дарения);

 • изпълнението на текущите основни ремонти, разширяването и обогатяването на материално-техническата база;

 • транспорта и столовото хранене на учениците, които са включени в целодневна организация на учебния ден.

Чл. 34. Осигурява:

 • училищната и учебна документация и носи отговорност за съхраняването й;

 • учебния процес с необходимите учебници, учебно-техническите средства, пособия, след съгласуване с учителите и заместник-директора по учебната дейност;

 • изпълнението на изискванията за здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд и по противопожарна охрана;

 • организацията на дейност в училището при природни бедствия и крупни аварии.

Чл. 35. Подготвя и предлага за одобрение от директора проекти за договори за предоставяне на сградния фонд на училището за нуждите на граждани, стопански организации, фирми и други, в съответствие с действащата законова уредба;

Чл. 36. Участва в разработването на: бюджета, щатното разписание, Списък-Образец №1, вътрешни правила за работната заплата и на други училищни документи, по разпореждане на директора.

Чл. 37. Подпомага директора при решаване на училищни социално-битови проблеми.

Чл. 38. Отговаря за изпълнението на долупосочените дейности, като спазва изискванията и сроковете съгласно изискванията на нормативните документи:

 • изпращане на уведомления до териториалната дирекция на Националната агенция за приходите при сключване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения с персонала;

 • приемане на даренията за училището и оформяне на необходимите документи;

 • водене на постъпилите болнични листове при временна нетрудоспособност на персонала;

 • изготвянето и представянето на статистически отчети ;

 • воденето на извънреден труд на персонала;

 • за ползването на платен годишен отпуск на персонала и координация на ползването му;

Чл. 39. Спазва всички задължения при изпълнение на възложената работа, съгласно чл. 126 от КТ и Правилника за вътрешния трудов ред.

Чл. 40. Отговаря за:

 • наличието на необходимата документация;

 • сградата и цялата материално-техническа база на училището и поддържането им във вид за безопасна експлоатация;

 • обезпечаването на учебния процес с необходимите материално-технически средства и учебни пособия;

 • прецизната подготовка и представянето пред директора на възложените за изготвяне документи;

 • поддържането на прилежащите към училището площи.

Чл. 41. Заместник-директорът АСД има право:

 1. Да взема самостоятелни решения в рамките на дадените му пълномощия.

 2. Да прави предложения за подобряване организацията и ефективността на работата, която изпълнява.

 3. Да изисква и получава информация, необходима за изпълнението на задълженията му.

 4. Да изпълнява преподавателска работа, ако има квалификацията за това.


РАЗДЕЛ IV

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТНИК

Чл. 42. ПЕДАГОГИЧЕСКИЯТ СЪВЕТНИК в училището е длъжен да осъществява следните дейности, съобразно спецификата на училището и своята квалификация, съобразно чл. 12 от Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти:

 1. Включва функции, свързани с консултиране и подпомагане на учениците, учителите, родителите и училищното ръководство в осъществяване и поддържане на връзките между семейството, училището и обществото.

 2. Лицата, заемащи длъжност „педагогически съветник", изпълняват функции, свързани със:

1. подготвяне на предложения и участие в разработването и прилагането на училищни политики в сферата на възпитанието, социализацията и закрилата на децата и учениците;

2. консултиране на деца и ученици, педагогически специалисти, родители и други заинтересувани страни за преодоляване на проблеми, които се отразяват на обучението, възпитанието и социализирането на децата и учениците;

3. посредничество при решаване на конфликти между ученици и учители, директор или друг педагогически специалист с родител както личностни, така и на ниво общност;

4. подкрепа и консултиране на учениците по въпроси, свързани с обучението, възпитанието и социализацията им, както и с избора на занимания по интереси;

5. работа по превенция на зависимостите, симптоматиката на въздействие на различните видове психоактивни вещества върху учениците, рисково сексуално поведение, прояви на различни форми на агресия и насилие, участие в разработването и изпълнението на програми за противодействие и на мерки за въздействие;

6. участие в екипа за подкрепа за личностно развитие в институцията, който извършва оценка на индивидуалните потребности на дете или ученик за предоставяне на допълнителна подкрепа, като при липсата на психолог в институцията подпомагат и координират дейността на екипа;

7. участие в дейности по мотивиране на деца и ученици за преодоляване на проблемното им поведение и дейности по превенция на отпадането от училище и намаляване броя на преждевременно напусналите;

8. организиране на групи с деца или ученици за подпомагане на личностното им развитие и адаптирането им към изискванията на образователната среда;

9. осъществяване на кариерно ориентиране, като информиране и консултиране на учениците в техния избор на професия, обучение или образование;

10. осъществяване на връзката между родителите и институцията в системата на предучилищното и училищното образование за целите на координацията и комуникацията в работата по отделен случай на ученик;

11. работа с всички деца от училището, а при нужда - и с родителите и учителите, за приемане на различията;

12. участие в планирането и провеждането на форми на вътрешноинституционалната квалификация, включително и споделяне на добри практики;13. сътрудничество с компетентните органи за закрила на детето и участие в междуинституционални екипни срещи.

 1. Изпълнява и допълнителни дейности и задачи, възложени му от директора.

Чл. 43. Педагогическият съветник има следните права:

 1. Да посещава различни режимни моменти, уроци, съвети, съвещания, родителски срещи и др. с цел получаване на информация и впечатления за отделните ученици, взаимоотношения в класа, взаимоотношения с учители.

 2. Да се запознава с документацията в училището.

 3. Да информира, обобщава и популяризира своята работа в средствата за научна и масова информация.

 4. Да повишава системно своята професионална квалификация.

 5. Да води факултативни и други групи с ученици, учители, родители и др.

 6. Да взема самостоятелни решения в рамките на дадените му пълномощия.

 7. Да прави предложения за подобряване организацията и ефективността на работата, която изпълнява.

 8. Да изисква и получава информация, необходима за изпълнението на задълженията си.


РАЗДЕЛ V

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ

Чл. 44. СЧЕТОВОДИТЕЛЯТ е длъжен да:

 1. Ръководи, организира и осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол по спазването на финансовата и платежната дисциплина, правилното оформяне на първичните и официалните счетоводни документи, редовното извършване на инвентаризациите и отразяването на резултатите от тях.

 2. Подписва заедно с директора всички документи от финансово-имуществен характер, от които произтичат права и задължения за училището, подписва баланса и счетоводните отчети, както и всички отчети и сведения, които произтичат от счетоводни записвания.

 3. Полага грижи за осигуряване на необходимите финансови средства за изпълнение на задачите за всички дейности на училището и осигурява най-рационалното им използване.

 4. Ръководи и организира счетоводната отчетност чрез оптимална централизация на счетоводните операции и осигурява своевременно отразяване в счетоводството на всички стопански операции.

 5. Организира и осъществява своевременното уреждане на сметните взаимоотношения с кредитори и дебитори, за уреждане взаимотношенията с бюджета и с банките, за провеждане инвентаризации и проверки на парични и стоково-материални ценности, за уреждане взаимоотношенията с осигурителните фондове, за съхраняването на счетоводните документи и предаването им по установения ред в архива, за срочното предаване на счетоводните документи в съответните органи.

 6. Изпълнява и други конкретно възложени задачи от директора на училището, свързани с длъжността.

 7. Регистрира хронологично счетоводните операции.

 8. Води систематични счетоводни регистри за обобщаване на счетоводната информация.

 9. Осъществява контрол на приходите и разходите на училището.

 10. Участва в планирането на финансовата дейност и подготвя разчети за финансиране на капиталовите разходи за основен и текущ ремонт и за придобиване на дълготрайни активи.

 11. Изчислява и внася данъци, държавни такси и осигурителни вноски.

 12. Изчислява, осчетоводява и плаща трудовите възнаграждения на работниците и служителите на училището и възнагражденията по граждански договори.

 13. Изчислява и удържа осигурителните вноски и данък общ доход, които са за сметка на работниците и служителите.

 14. Изчислява, осчетоводява и плаща обезщетения по КТ и КСО на работниците и служителите.

 15. Прави междинно и годишно приключване на счетоводните регистри.

 16. Извършва счетоводни записвания, а при нужда и измененията им чрез съставяне на коригиращи счетоводни статии.

 17. Подписва трудовите книжки на работниците при прекратяване на трудови правоотношения.

 18. Съхранява счетоводната информация по предвидения в закона ред.

 19. Участва при разработването на счетоводната политика на училището, съставянето на годишния финансов отчет, извършване на инвентаризация и проверки на материално – отговорни лица.

 20. Пази в тайна поверителните сведения, които са му станали известни във връзка с изпълняваната работа.

 21. Не предоставя информация, разпространяването на която би могло да нанесе вреди на работодателя, освен в случай на изрично разпореждане от работодателя.

Чл. 45. Работно време на счетоводителя за 2015/2016 учебна година:

 • РАБОТНО ВРЕМЕ НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ:

08:00 ч. – 12:00 ч.

12:00 ч. – 13:00 ч. /обедна почивка/

13:00 ч. – 17:00 ч.

РАЗДЕЛ VІ

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ,ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА УЧИТЕЛИТЕ И УЧИТЕЛИТЕ В ЦДО

Чл. 46. Учителите организират и провеждат образователно-възпитателния процес съгласно длъжностните си характеристики, нормативните документи и настоящия правилник.

Чл. 47. Учителите (в т. ч. длъжностите старши учител и главен учител) и учителите в ЦДО (в т.ч. старши учител в ЦДО) имат следните права:

1. Да бъдат зачитани правата и достойнството им;

2. Да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно принципите и целите, определени в ЗПУО;

3. Да участват във формирането на политиките за развитие на училището;

4. Да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си задължения;

5. Да повишават квалификацията си;

6. Да бъдат поощрявани и награждавани;

7. Може да отстрани до края на часа ученик, който пречи на осъществяването на образователно-възпитателния процес и/или на съучениците си по време на учебен час като своевременно информира ръководството на училището.

8. Да участва в класирането на проектите на учебници по съответния учебен предмет и при избора на учебник, по който ще се провежда обучението.

9. Да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му задължения, както и за възможностите за повишаване на професионалната му квалификация.

10. Да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения.

11. Избира формите и времето за текущ контрол на знанията и на уменията на учениците, съобразявайки се с НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и Правилника за дейността на училището.

12. Участва при обсъждането на провежданата от него учебно-възпитателна работа.

13. Има право да бъде председател или член (или квестор) на комисия по провеждане на поправителни, както и на изпити на ученици на самостоятелно обучение, съобразявайки се с произтичащите от това задължения.

14. Провежда училищен кръг на олимпиада по предмета, по който преподава.

15. Ползва безпрепятствено техническите средства (ксерокс, компютър и т.н.).

16. Ползва придобивките, договорени в КТД (при условие че е член на синдикална организация или се е присъединил към договореностите по установения в КТ ред).

17. Получава своевременно трудовото си възнаграждение, средствата от фонд СБКО, парични награди и работно облекло, при условие, че причините за закъснението не са в училищните органи.

18. Ползва платен и неплатен годишен отпуск след писмено разрешение на директора.

19. На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от учениците, родителите, административните органи и обществеността.


Чл. 48. Учителите (в т. ч. старши учител и главен учител) и учителите в ЦДО (в т.ч. старши учител в ЦДО) са длъжни да спазват:

 • основните функции и задачи определени в чл. 26 от Правилиник за дейността на І ОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Сандански;

 • задълженията определени в чл. 28 и 29 от Правилиник за дейността на І ОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Сандански.

Чл. 49. След последния час всяка паралелка се извежда от сградата под ръководството на учителя, който е бил при нея, до изхода. Напускането на класната стая става след почистването ù от учениците под ръководството на учителя.

Чл. 50. Учителите на ученици от І и ІІ клас, извеждат учениците на улицата (когато не са дошли родители да ги поемат), като им се напомня най-късия и безопасен път до дома.

Чл. 51. Последната минута на последните часове всеки ден се използва за напомняне правилата за безопасно движение.

Чл. 52. След втория час на началната степен и след третия час на средната степен учителите извеждат учениците на двора за голямо междучасие.

Чл. 53. Учителите и учителите в ЦДО изискват от учениците да седят на определени места в учебните стаи. Те изпълват първата редица от чинове (маси), гледано от класната дъска от ляво на дясно, след това изпълват втората редица от чинове (маси) и т.н. Изключения се правят за ученици с увреждания (дислексия, дисграфия, слухови, зрителни и др.) и съобразно ръста, но тези изключения трябва да са еднакви за всеки учител и класна стая. За целта класният ръководител уведомява своевременно останалите учители за такива изменения.

Чл. 54. Учителите и учителите в ЦДО подготвят навреме всички дидактически и други пособия на урока преди започването на часа. Забранява се изпращането на ученици за вземане на материали, дневници и др. по време на часа. Тебешир и маркери се носят от самите учители.

Чл. 55. Учителите и учителите в ЦДО организират и провеждат образователно-възпитателния процес съгласно изискванията на нормативните документи. Уплътняват ефективно учебния час с оглед на максимално усвояване знанията и уменията още в урока.

Чл. 56. Учителите и учителите в ЦДО отговарят заедно с учениците за реда и опазване имуществото в класната стая (кабинета) и частта от коридори до тях. Заедно с провинилите се ученици възстановяват нанесените щети в 5-дневен срок.

Чл. 57. При отсъствие, поради заболяване, участие в обучение или други обективни причини, учителите и учителите в ЦДО своевременно уведомяват училищното ръководство, за да се осигури своевременно заместващ на титуляра, с цел недопускане на свободни часове. Тези учители трябва да подсигурят необходимата за работа учебна документация и дидактически пособия на заместващите ги.

Чл. 58. Учителите и учителите в ЦДО:

 • създават условия за развитие на трайни интереси и разширяване кръгозора на учениците (участие в олимпиади, конкурси, викторини, състезания, посещение на извънкласни форми, организиране на екскурзии, посещения на театър и различни постановки и др.);

 • организират и провеждат консултации и насочване към обучение съобразно възрастта и интересите на ученика;

 • провеждат консултации и допълнителна работа по време на учебните занятия и през ваканциите с учениците със затруднения в усвояването на учебния материал и с ниски учебни резултати, както и с ученици с подчертани интереси към предмета и др.;

 • спазват строго деня и часа за даване допълнителна помощ и консултация по предварително утвърден от директора на училището график за всеки учебен срок, като запознават учениците и родителите с него в началото на срока;

 • изготвят и съхраняват лично портфолио, което предоставят на инспектиращите органи, като доказателстен материал при провеждане на атестирането им;

Чл. 59. С културата на поведението, междуучилищното общуване в училище и извън него, с професионалната си дисциплина и високо чувство на отговорност учителите и учителите в ЦДО следва да служат за пример на учениците. Да не допускат закъснения за учебни занятия и други дейности, безпричинни отсъствия, преждевременно напускане на учебни часове, нарушаване на нормативните документи, прояви на аморално поведение, немарливост и разпуснатост и други негативни прояви.

Чл. 60. С външния вид и облеклото си, с цялостната символика, учителят/учителят в ЦДО не трябва да унижава и уронва достойнството на другите и престижа на учебното заведение.

Чл. 61. Всички педагогически кадри водят учебната документация системно и съгласно изискванията на нормативните документи.

Чл. 62. Провеждането на строя на учениците преди започване на учебни занятия и при организирани дейности и мероприятия се извършва от учителите по физическо възпитание, дежурните учители и класните ръководители.

Чл. 63. (1) Извеждането на учениците на извънучилищни мероприятия, като: излети, походи, тържества и др. става организирано след съответния инструктаж от организаторите.

(2) Учителите и учителите в ЦДО задължително посещават различни извънкласни мероприятия от паралелков и общоучилищен характер, освен ако има определени лица да присъстват като дежурни и извършват инструктаж за безопасност на учениците.Чл. 64. Учителите и учителите в ЦДО се задължават самостоятелно да следят и да се запознават с поставените документи, графици, съобщения и др. в учителската стая на информационните табла и в папките с разпечатани документи и да ги изпълняват в работата си.

Чл. 65. На учителите се забранява:

 1. Да вземат часове извън предвидените в седмичното разписание, да сливат и разместват без разрешение.

 2. Да участват организирано с ученици под какъвто и да е повод в дейности, организирани от нелегитимни и нерегламентирани от законите на страната частни лица и организации.

 3. Да пушат и употребяват алкохол в сградата и района на училището в присъствието на ученици.

 4. Да изпращат ученици за материали, помагала и лични услуги.

 5. Да споделят с ученици, родители и граждани въпросите и разискванията по тях в заседания на педагогическия съвет, СО и др.

 6. Да дават информация на външни граждани и институции без разрешение.

 7. Да събират пари от учениците за училищни нужди, освен ако е за възстановяване разрушено имущество и то със знанието на ръководството на училището.

 8. Да приемат подаръци от ученици и родители с изключение на цветя.

 9. Да извършват образователни услуги срещу заплащане на ученици от училището, в което работят (попълват Декларация).

Чл. 66. Педагогическите кадри не могат да нарушават правата на ученика, да унижават личното му достойнство, да прилагат форми на физическо и психическо насилие.

Чл. 67. Работното време на учителите и учителите в ЦДО е 8 часа дневно. В рамките на установеното работно време те са длъжни да бъдат в училище за изпълнение на преподавателската си заетост, за участие в педагогически съвети, родителски срещи, методически сбирки, възпитателна дейност, мероприятия, консултации с ученици, родители и други, както и за изпълнение на нареждания и поставени задачи от директора. След изпълнение на посочените задължения педагогическите кадри могат да бъдат извън училище за подготовка и самоподготовка за учебно-възпитателния процес, след присъствие в училище на 6 астрономически часа.

Чл. 68. Учителите и учителите в ЦДО се явяват на работа най-малко 10 минути преди започване на часа или мероприятието.

Чл. 69. Учителите и учителите в ЦДО са длъжни да повишават професионалната си квалификация.

Чл. 70. Учителите по физическо възпитание и спорт, спортни дейности, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, информационни технологии, технологии и предприемачество, домашна техника и икономика и технологии постоянно, а другите учители при нужда правят инструктаж на учениците за безопасност в действията си. Такъв инструктаж се прави и от организаторите на различни мероприятия, като: походи, екскурзии, вечери, състезания и др.

Чл. 71. Освен посочените в този раздел, учителите в ЦДО имат следните специфични задължения:

 1. Организират работата в групите ЦДО съгласно указанията на МОН при седмично натоварване от 30 часа.

 2. Всеки ден престояват в училище по 6 часа, като провеждат занимания с групите ЦДО. Занятията се провеждат според седмично разпределение на дейностите в ЦДО за начален и прогимназиален етап с почивка само между дейностите по самоподготовка и имат същата продължителност, както и редовните учебни часове.

 3. Учителите в ЦДО се явяват на работа според утвърденото дневно разписание за учебната година.

 4. През останалите 2 часа те изпълняват възложени от ръководството задачи, заместват отсъстващи учители, участват в дежурни комисии, провеждат разговори и срещи с учители, посещават уроци и др.

Чл. 72. Учителят и учителят в ЦДО писмено уведомява директора, най-малко един ден предварително, при извеждане на учениците извън училищната сграда на наблюдения, изложби, концерти, екскурзии и други, като представя и преструктуриране на тематичното разпределение, и документ за съгласие на родителя, както и предварително проведен инструктаж с положени подписи на учениците. В еднодневен срок представя на директора писмен отчет за извършената работа.

Чл. 73. При участие на учениците в екскурзии, походи, зелени училища, регионални и други състезания учителят, придружаващ учениците, е длъжен да подготви следните документи: списък на учениците с рождена дата, декларация за проведен инструктаж с ученици и родители, подписан от учителя водач и утвърден от директора на училището и заверен с училищния печат инструктаж; лична ученическа карта; документ за медицински преглед с вписани датите и мястото на прегледа, името и печата на лекаря, застрахователна полица „Злополука”, отборна по вид спорт, сключен договор с лицензиран туроператор.

Чл. 74. След приключване на учебните занятия за деня учителите и учителите в ЦДО оставят дневника на паралелката или групата за съхранение в учителската стая.

Чл. 75. За неизпълнение на професионалните си задължения, нарушаване на трудовата дисциплина и неспазване на този правилник учителите и учителите в ЦДО носят дисциплинарна отговорност и се наказват от директора съгласно КТ.

Чл. 76. Като класен ръководител учителят:

1. формира умения за работа в екип и за изграждане на позитивен организационен климат, като поощрява уменията на учениците за общуване и за интегриране в училищната и социалната среда;

2. подкрепя ученическото самоуправление чрез включване в дейности по изготвянето на:

а) план за часа на класа с теми от глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, за кариерното им ориентиране и др.;

б) правила за поведението на паралелката, съобразени с Етичния кодекс на училищната общност съвместно с учениците;

3. своевременно информира родителите за:

а) програмната система, по която работи детската градина, или училищният учебен план, по който се провежда обучението в училището, седмичното разписание и възможностите за избор на допълнителни форми на педагогическо взаимодействие или на занимания по интереси;

б) успеха и развитието на децата им в процеса на обучение, възпитание и социализация, за спазването на правилата в училището и на Етичния кодекс с цел приобщаване към училищната общност;

в) възможностите и формите за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на детето или ученика, за определения график на допълнителното обучение и на допълнителните консултации по учебни предмети, за предлаганите занимания по интереси;

г) допуснати отсъствия и възникнало проблемно поведение с цел набелязване на мерки за преодоляване;

4. консултира учениците и родителите по въпроси, свързани с кариерното ориентиране, с оглед осигуряването на подходяща среда за максимално развитие на заложбите и на уменията им;

5. прави мотивирано писмено предложение до директора на училището за налагането на санкция „забележка” или „преместване в друга паралелка на същото училище” на ученик във връзка с неизпълнение на задълженията му и за преодоляване на проблемно поведение;

6. спазва изискванията за оформяне и съхранение на документите на групата или паралелката.

7. изготвя план на класния ръководител и работи за неговото изпълнение.

8. ежемесечно изготвя справка до края на всеки месец, по образец, за отсъствията на учениците, който предава на главния учител за съответния етап от основното образование.

9. запознава учениците и родителите с решенията на ПС, които ги засягат.

10. съхранява медицинските бележки и/или други медицински документи на учениците и други документи, които служат за извиняване на отсъствията на учениците в класьор, неразделна част от дневника на паралелката, като след приключване на учебната година го предава заедно с дневника на директора.

11. извършва проучване сред родителите и учениците във връзка с изучаване на чужд език и избора на Разширена подготовка в избираеми учебни часове, Допълнителна подготовка във факултативно изучавани часове, Спортна подготовка и включване на учениците в целодневна организация на учебния ден, за което им предоставя декларации за изразяване на желанието им.

12. организира и провежда родителски срещи съгласно плана на училището и по негова преценка.

13. изготвя документи за завършен клас (степен) или за преместване на ученици в друго училище съгласно ЗПУО и НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.

14. осигурява връзките на училището с родителите/настойниците на учениците.
РАЗДЕЛ VІІ

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЕЖУРНИТЕ УЧИТЕЛИ
Чл. 77. ДЕЖУРНИТЕ УЧИТЕЛИ се определят по график, утвърден със заповед от директора за всеки учебен срок, в която са посочени конкретните им задължения

Чл. 78. Дежурните учители са длъжни:

1. да спазват утвърдения от директора график за дежурство и определените им конкретни задължения в заповедта на директора.

2. да идват 30 минути преди започване на учебните занятия за установяване състоянието на училищната база и подготовката ù за учебно-възпитателния процес.

3. да контролират графика за времетраене на учебните часове.

5. да докладват на училищното ръководство за неизправности или нанесени щети на материалната база или констатирани нарушения.

6. да носят отговорност за реда и за дисциплината в учебната сграда.

7. да напускат последни училищната сграда след приключване на учебните занятия.

8. след биенето на първия учебен звънец да предприемат мерки за подготовка на учениците за учебен час.

9. да следят за утвърденото прилично облекло на учениците.
РАЗДЕЛ VIІІ

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕСУРСНИЯ УЧИТЕЛ
Чл. 79. РЕСУРСНИЯТ УЧИТЕЛ в училището е длъжен да:

1. определя конкретните образователни цели за децата или учениците със специални образователни потребности за всяка учебна или образователна единица съвместно с учителя в детската градина, с началния учител или с учителя по даден учебен предмет и участие в структурирането и провеждането на педагогическата ситуация или на учебния час с оглед постигането на образователните цели;

2. съдейства за планирането на необходимите материални ресурси с оглед осигуряване на качествен образователен процес за децата или за учениците със специални образователни потребности в групата в детската градина или в паралелката в училището;

3. осъществява индивидуална и групова работа с деца или ученици със специални образователни потребности при предоставяне на допълнителната подкрепа;

4. консултира учителя относно спецификата при овладяване на учебното съдържание от учениците със специални образователни потребности, подпомагане на работата на учителя по специалните предмети и самоподготовката му;

5. съдейства за организиране и адаптиране на образователната среда за ефективно включване на децата или учениците със специални образователни потребности в образователния процес;

6. активно участва в изготвянето на оценка на индивидуалните потребности на дете или ученик, която се извършва от екипа за подкрепа за личностно развитие в детската градина или училището за осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие;

7. участва в оценката на развитието на познавателните процеси и на развитието на личността на ученика;

8. запознава родителите с принципите на приобщаващото обучение на децата или учениците със специални образователни потребности с правата и задълженията им;

9. предлага на родителите на конкретни форми и начини за самоподготовка на детето или ученика в дома;

10. участва в професионалното консултиране и кариерното ориентиране на учениците със специални образователни потребности;

11. обучава родителите при съгласие от тяхна страна на различни форми и похвати на работа с детето или с ученика, за да създадат и развият у него полезни умения за самостоятелен и независим живот;

12. планира и провежда партньорска дейност с другите педагогически специалисти като част от екипната работа за обсъждане на проблеми и обмяна на добри практики при работата им с едни и същи деца и ученици с цел повишаване на ефективността от педагогическите подходи;

13. консултира учителите за диференциране на подходите за обучение в класната стая при предоставяне на общата подкрепа;

14. участва в изготвяне на плана за подкрепа: определяне на обучителните цели, изготвяне на индивидуален учебен план и на индивидуални учебни програми, в случай че са необходими такива;

15. участва в прегледа на напредъка на децата и учениците със специални образователни потребности.

16. организира своята дейност в съответствие с дейността на училището.

17. води дневник за цялостното развитие на децата.

18. общува с учениците, учителите, непедагогическия персонал и родителите на книжовен български език.

19. протоколира заседанията на училищния екип за КПО и запознава родителите с взетите решения.

20. носи отговорност за опазване на живота и здравето на учениците по време на учебни занятия и други дейности организирани в училище.

21. не нарушава и не накърнява личното достойнство на ученика.

22. спазва професионални колегиални отношения с педагогическия и непедагогически персонал в училище. Не разпространява информация от персонален характер, която би могла да наруши правата на ученика.

23. спазва Етичния кодекс на работещите с деца.

24. няма право да допуска в работата си пряка и непряка дискриминация, основана на пол, народност, етническа принадлежност, социален статус и религия.

25. проявява лоялност към училището като не разпространява поверителни сведения и пази доброто име и репутация на училището.


РАЗДЕЛ ІХ

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКИЯ ТЕХНИК
Чл. 80. МЕДИЦИНСКИЯТ ТЕХНИК има следните задължения:

 1. оказва първа долекарска помощ на ученици и персонал.

 2. организира и провежда профилактични дейности за предотвратяване или ограничаване на рискови фактори в училището.

 3. заверява медицинските бележки на отсъствалите ученици.

 4. съхранява медицинските картони на учениците.

 5. участва в организацията и провеждането на медицински контрол на часовете по физическо възпитание и спорт, спортната дейност на учениците.

 6. участва в организацията и провеждането на часовете по здравно образование съвместно с класните ръководители.

 7. съвместно с класните ръководители провежда прегледите за опаразитеност на учениците.

 8. контролира текущото хигиенно състояние на училището, контролира извършването на текущото хигиенно почистване.

 9. отговаря за съхранението и отчита разходването на медикаментите и консумативите в здравния кабинет.

 10. в отношенията си с учениците и техните родители не допуска проява на физически или психически тормоз на основата на пол, народност, етническа принадлежност, социален статус и религия.

 11. участва в изготвяне на седмичното разписание.

 12. общува с учениците, учителите, непедагогическия персонал и родителите на книжовен български език.

 13. участва в работата на ПС с право на съвещателен глас.


РАЗДЕЛ Х

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА Помощен и обслужващ персонал

Чл. 81. При изпълнение на работата, за която са се уговорили, работниците и служителите са длъжни:

1. да спазват установената трудова дисциплина и да изпълняват работата, за която са се уговорили;

2. да се явяват навреме на работа и да бъдат на работното си място до края на работното време;

3. да се явяват на работа в състояние, което им позволява изпълнение на възложените задачи;

4. да не пушат и употребяват алкохол или други упойващи вещества през работно време;

5. да използват цялото работно време за изпълнение на възложените задачи;

6. да спазват техническите и технологическите правила, правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд, правилника за дейността на училището, настоящия правилник и други законови нареждания на работодателя;

7. да пазят грижливо училищното имущество и материално-техническата база, както и да пестят разходването на електрическа енергията, вода, отопление и на други консумативи;

8. да пазят името на училището, да не уронват неговия авторитет и престиж, да не злоупотребяват с доверието на работодателя и да не разпространяват поверителни за него сведения;

9. да съгласуват работата си и да си оказват помощ и съдействие;

10. да изпълняват всички други нареждания, произтичащи от нормативните актове, от колективния трудов договор, от длъжностните си характеристики и от характера на работата;

11. в отношенията си с учениците и с техните родители да не допускат прояви на физически или психически тормоз на основата на пол, народност, етническа принадлежност, социален статус и религия.Чл. 82. Работниците и служителите имат право:

1. на своевременна, достоверна и разбираема информация относно училищните дейности и дела;

2. да изискват от работодателя обективна и справедлива характеристика за професионалните си качества и за резултатите от трудовата си дейност или обективна и справедлива препоръка при кандидатстване за работа при друг работодател.

3. да бъдат поощрявани и награждавани.

4. да получават работно облекло.

5. па получават ежемесечно трудовото си възнаграждение.


РАЗДЕЛ ХІ

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА касиер-домакин, завеждащ административна служба
Чл. 83. Касиер-домакинът, ЗАС има следните задължения:

 1. Изпълнява технически функции по осигуряване и обслужване работата на образоватената институция.

 2. Води деловодството, предава получената информация, открива същата след преглеждането ù по назначение и следи сроковете, определени от директора за изпълнение на поставените задачи.

 3. Организира отпечатването на отделни материали по нареждане на директора.

 4. Организира и приема посетители и дава справки в рамките на своята компетентност, както и на учители, ученици и друг персонал.

 5. Приема, регистрира и разпределя входящата кореспонденция.

 6. Води отчетност за получената и изпращаната кореспонденция.

 7. Издава удостоверения за преместване на ученици, изготвя протоколи за изпити, докладни записки.

 8. Разпределя задълженията и отговаря за изпълнението им от членовете на административно-помощния персонал.

 9. Води учебната документация, като: входящи и изходящи дневници, заповедната книга, книга за свидетелствата, касова книга за приходи и разходи, събиране на такси и др.

 10. Изготвя ведомостите, изготвя касови отчети, разходно-оправдателни документи и др.

 11. Закупува необходимите материали и пособия за обезпечаване нормалния учебно-възпитателен процес. Води домакинската работа и архивата в училището.

 12. Изпълнява задължения като финансов контрольор във връзка с осъществяване на СФУК.

Чл. 84. РАБОТНО ВРЕМЕ:

от 08:00 ч. – 12:00 ч.

от 12:00 ч. – 13:00 ч. /обедна почивка/

от 13:00 ч. – 17:00 ч.

/работа с извънучилищни институции, когато се налага/
РАЗДЕЛ ХІІ

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА библиотекар

Чл. 85. БИБЛИОТЕКАРЯТ е длъжен да:

:


  1. Организира и осъществява планово и системно комплектоване фондовете на библиотеката.

  2. Издирва, подбира и предлага на директора за закупуване библиотечни материали, които обезпечават учебно-възпитателната дейност.

  3. Регистрира в инвентарната книга и сигнира новопостъпила литература.

  4. Каталогизира библиотечните фондове – описание, класифициране и предметизиране на библиотечните материали.

  5. Извършва абонамента на периодични издания, публикации и бюлетини.

  6. Организира, подрежда и съхранява библиотечните фондове.

  7. Изучава читателските потребности в учебно-възпитателото заведение и съобразно с тях пропагандира и насочва литературата към потребителите.

  8. Извършва справочно-информационно обслужване чрез справочно-информационния фонд. Дава библиотечно-библиографски и тематични устни справки, презентира новоизлязлата литература чрез избирателно разпространение на информацията, витрини, изложби и др.

  9. Поддържа финансова и отчетна документация на библиотеката.

  10. Познава боблиотекознанието като наука.

  11. Библиотекарят организира обслужването на ученици и учители с наличния библиотечен фонд, изучава и насочва извънкласното четене на учениците.

  12. Работи в тясна връзка с учителите, като използва техните указания при попълване на библиотеката и при раздаване на книгите.

  13. Подпомага провеждането на различни научни и др. прояви, тържества, сбирки и други мероприятия за нуждите на цялостния учебно-възпитателен процес.

  14. Изпълнява служебните си задължения в рамките на работния ден.

Чл. 86. РАБОТНО ВРЕМЕ НА БИБЛИОТЕКАРЯ:

от 08:00 ч. до 12:00 ч. – работа с читатели

от 12:00ч. до 13:00ч. – /обедна почивка/

от 13:00ч. до 17:00 ч. – работа с читатели

от 16:00ч. до 17:00 ч. – методическа работа и работа с извънучилищни институции, когато се налага
РАЗДЕЛ ХІІІ

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА огняр, общ работник

Чл. 87. ОГНЯРЪТ, ОБЩ РАБОТНИК е длъжен да:

 1. Извършва обслужване на водогрейни и парни котли.


 2. Организира и извършва разпалване на котлите и захранването им с вода.

 3. Регулира горенето и наблюдава по приборите нивото на водата в котела, налягането на парата и температурата на водата, която се подава в отоплителната система.

 4. Пуска и спира помпите, двигателите, вентилаторите и др. спомагателни механизми.

 5. Пуска, спира, регулира и наблюдава за работата на теглителните устройства, водонагревателните, паронагревателите и захранващите помпи.

 6. Снабдява непрекъснато потребителите с топлина и пара.

 7. Участва в ремонта на парния котел и всички допълнителни устройства.

 8. Познава основните принципи на работа на парните котли и устройството и режимите на работа и оборудването на водогрейната станция.

 9. Притежава практически умения за пускане и спиране на всички видове парни котли и регулиране на горивния процес и може да разчита технологични инструкции и да отстранява несложни повреди.

 10. Познава реда за отчитане на резултатите от работата на оборудването, реда за отчитане на отпусканата на потребителя топлина, както и правилата за работа със средно сложни контролно-измервателни прибори.

 11. При нужда действа с наличните противопожарни уреди и съоръжения.

14. Извършва текущи ремонтни работи в училището при поддържането на МТБ.

15. Приема заявки от учители и служители за отстраняване на настъпили повреди на училищното имущество или УТС и отговаря за своевременното им изпълнение.

16. Отговаря за функционирането на отоплителните тела в училището и при аварии уведомява директора.

17. Изпълнява задълженията си по длъжностна характеристика и други задължения възложени от директора на училището.

18. Изпълнява служебните си задължения в рамките на работния ден.

Чл. 88. РАБОТНО ВРЕМЕ:

от 07:00 ч. до 14:00 ч./Останалите часове се вземат в различни части от деня и седмицата, според конкретната необходимост и ситуация/.
РАЗДЕЛ ХІV

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ХИГИЕНИСТИТЕ

Чл. 89. За всеки хигиенист от помощния персонал се определят райони вътре в сградата на училището и райони в двора, които се почистват и поддържат съгласно изискванията.

Чл. 90. ХИГИЕНИСТИТЕ са длъжни да:

 1. Извършва редовно и качествено почистване на класните стаи, учебни кабинети, коридори, фоайета, сервизни помещения и други (подове, врати, прозорци и др.) дворни места, физкултурния салон, съгласно определената от помощник-директор АСД на учебното заведение площ.

 2. Следи за повредите в различните помещения и уведомява директора на училището за тях.

 3. Подпомага учителите и персонала в учебното заведение при пренасяне на учебно-техническите средства и инвентар.

 4. Спазва правилата за охрана на труда.

 5. Изпълнява и други задачи поставени от ръководството на училището.

Чл. 91. Забранява се сухо почистване на класните стаи, кабинетите, работилниците, коридорите и стълбището. Същите се почистват с влажни тъкани.

Чл. 92. Почистване да се извършва:

 • ежедневно два пъти – преди започване и след приключване на всяка смяна – за класни стаи, кабинети, коридори, училищен двор, отходни места. Същите да се дезинфекцират.

 • всеки учебен час – за стълбището и коридорите.

 • преди всяка смяна да се избърсват с чиста влажна кърпа чиновете, прозорците /дограмата/, катедрата, столовете, подовете и другите мебели.

 • стъклата на прозорците да се почистват ежемесечно.

 • ежеседмично да се почиства участъка под подиумите в класните стаи.

 • един път в месеца да се почистват с миещи препарати помещенията.

 • един път в месеца да се измива цокъла в коридорите и класните стаи.

 • след всеки учебен срок да се извършва основно почистване на всички помещения в училището.

 • да се почистват ежедневно чешмите на първия етаж, в учителската стая, помещенията за ЦДО и тоалетните, като редовно се зареждат апаратите с течен сапун.

Чл. 93. Задължават се всички хигиенисти да спазват заповедта на директора на училището за осигуряване на необходимите противопожарни мерки в поверените им класни стаи, канцеларията и др.

Чл. 94. С оглед осигуряване на икономия на ел. енергия, след часовете, вечер да се оставят лампи само в стаите, които се почистват, като същите светят, докато трае почистването. В тъмната част на деня включват външните осветителни тела и сутрин при отключване на училището ги изключват.

Чл. 95. Всеки от хигиенистите е задължен да поддържа чистотата и хигиената на определените им райони, да посрещат и упътват граждани и родители, да се отнасят внимателно и културно с тях, както и с учениците.

Чл. 96. Хигиенистите поддържат в добър и хигиеничен вид тоалетните помещения, като се редуват по график за по една седмица. Смяната на този участък и предаването му от човек на човек да става в началото на всеки понеделник.

Чл. 97. Хигиенистите дежурят на входа на основната училищна сграда с оглед осигуряването на строг пропускателен режим, като записват лицата, посещаващи училището в книгата за посетители, когато пазачът/невъоръжена охрана се налага да присъства на друго място в училището, във връзка със съпровождане на външни лица и/или при разрешаване на конфликтни ситуации. Същите включват звънчевата инсталация по предварително прието дневно разписание, като в това им задължение биват подпомагани от пазача/невъоръжена охрана, докато трае почистването на училищния двор.

Чл. 98. Хигиенистите – чистачи работят на смени, като се редуват през ден по график:

І смяна – от 6:30 ч. до 14:30 ч.ІІ смяна – от 12:00 ч. до 20:00 ч.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ВЪЗНИКВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ
РАЗДЕЛ І

Трудов договор
Чл. 99. Трудов договор се сключва между работника или служителя и работодателя.

Чл. 100. Трудовият договор се сключва в писмена форма и се подписва от двете страни в два екземпляра, единият от които остава в училището, а другият се връчва незабавно срещу подпис на работника.

Чл. 101. При сключване на трудовия договор директорът на училището запознава работника или служителя с трудовите задължения и длъжностната характеристика, произтичащи от заеманата длъжност или изпълняваната работа.

Чл. 102. При сключване на трудовия договор на работника или служителя се връчва екземпляр от длъжностната характеристика, етичен кодекс за работа с деца на училището.

Чл. 103. Документите, които са необходими за сключване на трудов договор, са:

 • молба – по образец;

 • професионална автобиография;

 • лична карта или друг документ за самоличност, който се връща веднага на лицето;

 • документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание, научна или професионално-квалификационна степен;

 • трудова книжка или препис-извлечение на трудовия стаж;

 • документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;

 • свидетелство за съдимост, ако са изтекли повече от шест месеца от прекратяването на последния трудов договор;

Чл. 104. Трудово правоотношение между страните се създава от момента на сключването на трудовия договор и те са длъжни да изпълняват задълженията си по него.

Чл. 105. Началото на изпълнението, времетраенето и съдържанието на трудовия договор се уреждат съобразно КТ.

Чл. 106. Съдържанието на трудовия договор се определя от:

 • Кодекса на труда;

 • Колективния трудов договор;

 • Индивидуалния трудов договор.

Чл. 107. С трудовия договор се определят мястото и характерът на изпълняваната работа и трудовото възнаграждение.

Чл. 108. Съдържанието на трудовия договор включва условията, които определят правата и задълженията на работника или служителя и тези на директора на училището.

Чл. 109. Условията на трудовия договор са законови – тези, които са отразени в КТ и други нормативни документи и необходими – място и характер на работата, предмет на дейност, обем на работа, условия на труд и трудови възнаграждения, като предметът и обхватът на дейността се определят със съответната длъжностна характеристика.

Чл. 110. Трудови договори се сключват при условията и реда на КТ.
Раздел ІІ

Процедура и методи за подбор на ПЕДАГОГИЧЕСКИ кадри
Чл. 111. Назначаването на педагогическите кадри се извършва при спазване на КТ и НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Чл. 112. За педагогически кадри не могат да се назначават лица, които:

 • са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление;

 • са лишени от право да упражняват професията си;

 • страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата и учениците, определени с наредба на министъра на образованието и науката, съгласувана с министъра на здравеопазването.

Чл. 113. Подборът на кадрите се извършва чрез подбор на документи – проучване на определен списък от документи, представени от кандидатите за заемане на съответната педагогическа длъжност, събеседване с директора на училището.

Чл. 114. Директорът на училището обявява свободните работни места в бюрото по труда и в РУО на МОН, Благоевград, в тридневен срок от овакантяването им.

Чл. 115. Обявата на директора трябва да съдържа:

 • точно наименование и адрес на училището;

 • свободната щатна длъжност или длъжността, която ще бъде заета на основание чл. 68, т. 3 от КТ – до завръщане на замествания на работа;

изискванията за заемане на длъжността съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност, определени в НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

 • изискванията към кандидата съобразно разпоредбата на чл. 213 от ЗПУО;

 • началният и крайният срок за подаване на документите.Раздел ІІІ

Допълнителен труд по трудов договор
Чл. 116. При извършването на допълнителен труд по трудов договор се спазват разпоредбите на раздел ІХ от КТ.
Раздел ІV

Изменение на трудовото правоотношение
Чл. 117. Изменение на трудовото правоотношение се извършва при спазване на раздел Х от КТ. Чл. 118. Предмет на изменение на трудовия договор може да бъде всяка договорна клауза с писмено съгласие между страните.

Чл. 119. Училищният директор може едностранно да увеличава трудовото възнаграждение на работника или служителя.

Чл. 120. Директорът на училището може да бъде командирован от началника на РУО, гр. Благоевград, след съгласуване.

Чл. 121. При командироване на работници и служители се спазват разпоредбите на чл. 121. от КТ и Наредба за командировките в страната.
Раздел V

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕЧл. 122. Прекратяване на трудовото правоотношение се извършва по реда на глава шестнадесета от КТ.

Чл. 123. С прекратяване на трудовия договор престава да съществува трудово правоотношение.

Чл. 124. Прекратяването на трудовия договор става с писмена заповед на директора, в която точно е отразено основанието на съответния член от КТ, въз основа на който става прекратяването.

Чл. 125. Издадената заповед се връчва от ЗАС на работника или служителя. Причините за прекратяване на трудовия договор и датата се вписват в трудовата книжка на работника или служителя.

Чл. 126. При прекратяване на трудовото правоотношение директорът или упълномощено от него длъжностно лице предава незабавно трудовата книжка на работника или служителя срещу подпис.

Чл. 127. Парични обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение с работник или служител се изплащат при спазване на законовите разпоредби на КТ.

Чл. 128. При прекратяване на трудовото правоотношение с работник или служител на основание на чл. 328, ал. (1), т. 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. (2), т. 6 от КТ задължително се спазват разпоредбите на чл. 333 от КТ и Наредба № 5 за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от КТ, изд. МНЗ и ЦСБПС (ДВ, бр. 33 от 1987 г.).
ГЛАВА ПЕТА

ОТПУСКИ

Чл. 129. Отпуските на педагогическия и на непедагогическия персонал в училището се определят и се ползват при спазване на разпоредбите на КТ и Наредба за работното време, почивките и отпуските.

Чл. 130. Директорът ползва платен годишен отпуск в размер на 56 работни дни, от които по чл. 155 от КТ – 48 работни дни и 8 работни дни като член на Съюза на работодателите.

Чл. 131. (1) Учителите ползват платен годишен отпуск на основание чл. 155, ал. (3) от КТ и чл. 24, ал. (1) от НРВПО в размер на 48 работни дни – в размер на 8 работни дни по браншов колективен договор

(2) Платеният годишен отпуск на учителите се ползва през ваканциите, като по изключение, когато важни причини налагат това, може да се ползва и през учебно време по график.Чл. 131. По-големи размери на платения годишен основен и удължен допълнителен отпуск на членовете на трудовия колектив в училище могат да се уговорят в КТД, както и между страните по трудово правоотношение.

ГЛАВА ШЕСТА

ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНАЧл. 132. За редовно неизпълнение на професионалните си задължения, нарушения на трудовата дисциплина, на училищния правилник и на правилника за вътрешния трудов ред работниците и служителите носят дисциплинарна отговорност и се наказват съгласно КТ.

Чл. 133. Нарушение на трудовата дисциплина е и неизпълнение на задълженията, произтичащи от длъжностната характеристика, ЗПУО и чл. 187 от КТ.

Чл. 134. За нарушения на трудовата дисциплина се налагат дисциплинарни наказания съгласно гл. ІX, раздел ІІІ на КТ.

ГЛАВА СЕДМА

ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ И ДРУГИ ВИДОВЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯСподели с приятели:
  1   2


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница