До „ екострой оодстраница1/6
Дата16.11.2017
Размер0.95 Mb.
Размер0.95 Mb.
  1   2   3   4   5   6


Община Момчилград

Област Кърджали

Адрес: Момчилград 6800, ул.”26-ти декември” № 12, тел. 03631 / 78-41, факс 03631 / 78-49, е-mail: obshtina@mg.link.bg
ДО

ЕКОСТРОЙ" ООД

ЕИК 108682536

Адрес: Република България,гр.Кърджали 6600, ул.Булаир,бл.27,ап. 12

Тел. +359888555999

Управител: Юскан Хасан Мустафа

e-mail: ekostroy@abv. bg

ПОКАНА

за представяне на оферти за участие в процедура на пряко договаряне по чл.18, ал.1, т.13 във връзка с чл.182 ал.1 т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет Изграждане на спортна площадка в с. Птичар


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 64, ал. 3 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и решение № РД -19 -347/03.10.2017 г. на кмета на община Момчилград за откриване на процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет Изграждане на спортна площадка в с. Птичар приложено, изпращаме Ви покана, с която Ви каним да представите документи за участие в посочената процедура.

Молим документите да бъдат подадени на хартиен носител в срок до 09.10.2017г. от получаване на настоящата поканата, на адрес: 6800 гр. Момчилград, ул. «26-ти декември» №12, сградата на Общинска администрация на община Момчилград. Документите могат да се подават всеки работен ден в рамките на посоченият срок. Последният ден от срока изтича в момента на приключване на работното време на възложителя – 17.00 ч.Преговорите ще се проведат на 10.10.2017г. в 11:00 часа на адреса на Община Момчилград - 6800 гр. Момчилград, ул. «26-ти декември» №12, сградата на Общинска администрация на община Момчилград. На преговорите могат да присъстват лицата, които представляват участника по закон или надлежно упълномощени лица със заверено пълномощно.

Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, следва да се спазват изискванията на Закона за обществени поръчки и поднормативната уредба по прилагането му.  1. Документите се подават от участниците или от упълномощени от тях представители лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на горепосочения адрес на възложителя, в запечатана непрозрачна опаковка с надпис:

До Община МОМЧИЛГРАД

Адрес: 6800 гр. Момчилград, ул. «26-ти декември» №12, сградата на Общинска администрация на община Момчилград

Документи за участие в процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет Изграждане на спортна площадка в с. ПтичарОт ........................................................................................................

(изписва се наименование на участника, включително на участниците в обединението (при наличие на такова), адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес)
  1. Офертата следва да бъде изготвена съобразно посочените от възложителя условия и указания към настоящата покана (Приложение №1) и да има срок на валидност минимум 180 (сто и осемдеест) календарни дни от датата, на която изтича срока за подаване на оферти.
  1. Участниците, желаещи да получат допълнителна информация по процедурата могат да се обръщат за контакт към: инж. Севдалин Огнянов – зам.кмет на Община Момчилград
  1. Предметът на обществената поръчка включва Изграждане на спортна площадка в с. Птичар

Целта на настоящия проект е да създаде условия за развитие на спортната култура в малките населени райони, като осигури съвременни места за спорт и отдих. За целта е нужна: изграждането на нова спортна площадка за осигуряване на разнообразни игри и занимания – баскетбол и волейбол, чрез съчетаването им в общо мултифункционално игрище , оформяне на разнообразни зони за спорт в село Птичар.Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на конкретни дейности, които са подробно описани в Техническа спецификация – приложение № 2 към настоящата покана.

Обект на обществената поръчка е „строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП.


  1. Обособени позиции – няма
  1. Възможност за представяне на варианти в офертите - Не се приемат варианти в офертата.
  1. Място, дата и условия за провеждане на преговорите и определяне на изпълнител

Назначената от възложителя комисия за провеждане на процедурата ще проведе преговори с поканения участник на 10.10.2017г., от 11,00ч., в сградата на община Момчиград.

Комисията провежда преговори с поканения участник за определяне условията на договора за обществена поръчка, като се придържа към първоначално обявените условия и изисквания за изпълнение на поръчката, поставени от възложителя изисквания.

Комисията провежда преговори с участника относно етапите и сроковете за изпълнение на отделните видове дейности, включени в предмета на обществената поръчка и съдържанието на линейния график.

Комисията съставя протокол, в който отразява резултатите от преговорите. Протоколът се подписва от комисията и участника.

След приключване на преговорите комисията съставя доклад, който съдържа информацията по чл. 60, ал.1 от ППЗОП.


  1. Сключване на договор за обществена поръчка

След провеждане на преговорите участникът определен за изпълнител се уведомява писмено за сключване на договор. Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника определен за изпълнител, който договор съответства на проекта на договор – приложение № 5, допълнен с всички предложения от офертата на участника и резултатите от постигнатите по време на преговорите договорености, въз основа на които участникът е определен за изпълнител на поръчката.

Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител:

1. изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП;

2. представи определената гаранция за изпълнение на договора.

В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада възложителят издава решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.
За подробности свързани с поръчката и изискванията за изпълнение, моля да се запознаете с указанията към настоящата покана.
Приложения : съгласно текста
КМЕТ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД:
............../П/................

Инж. Сунай Хасан Халил
ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

Изграждане на спортна площадка в с. Птичар


СЪДЪРЖАНИЕ


А. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Предмет на обществената поръчка

2. Източници на финансиране и начин на плащане

3. Изисквания към участниците

4. Достъп до документацията за участие. Комуникация между възложителя и участниците

5. Гаранция за изпълнениеБ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА
В. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКАГ. ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Получаване на оферти

2. Назначаване на комисия

3. Действия на комисията

4. Методика за оценка на офертите

5. Прекратяване на процедуратаД. СКЛЮЧВАНЕ НА ПИСМЕН ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАЕ. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП – образец № 1)

2. Предложение за изпълнение на поръчката (образец № 2)

3. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор (образец № 3)

4. Декларация за срок на валидност на офертата (образец № 4)

5. Декларация по чл.39 ал.3 т.1 б. „д“ от ППЗОП (образец № 5)

6. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС (образец№ 6)

7. Декларация за конфиденциалност(образец№ 7)

8. Ценово предложение (образец№ 8)

9. Проект на писмен договор за обществена поръчка (образец № 9)


А. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ :

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: По смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки, Възложител е Кметът на Община МОМЧИЛГРАД

Официално наименование: ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

Булстат: 000 235984

Адрес: ул. «26-ти декември» №12

Град Момчилград

Пощенски код 68 00

Държава Република България

Лице за контакт инж. Севдалин Огнянов – заместник кмет на Община Момчилград

Телефон 03631/7854

Факс 03631/7849

Електронна поща Е-mail: obshtina@mg.link.bg

Адрес на възложителя (URL) : www.momchilgrad.bg

Профил на купувача (URL) www.momchilgrad.bg/bg/otkriti-protzeduri.html1. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Възложителят възлага обществена поръчка с предмет Изграждане на спортна площадка в с. Птичар.

При изпълнение на обществената поръчка следва да бъдат изпълнени следните дейности:

Предметът на обществената поръчка включва Изграждане на спортна площадка в с. Птичар

Целта на настоящия проект е да създаде условия за развитие на спортната култура в малките населени райони, като осигури съвременни места за спорт и отдих. За целта е нужна: изграждането на нови спортни площадки за осигуряване на разнообразни игри и занимания – баскетбол и волейбол, чрез съчетаването им в общо мултифункционално игрище , оформяне на разнообразни зони за спорт в с. Птичар.Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на конкретни дейности, които са подробно описани в Техническа спецификация – приложение № 2 към настоящата покана.

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка еИзграждане на спортна площадка в с. Птичар

I.

Изпълнение на строително-монтажните работи съгласно одобрения инвестиционен проект за ОБЕКТ: спортна площадка в с. Птичар

71485,00 лв

*посочените стойности са в лева без вкл. ДДС
ВАЖНО !!!!!!

Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с максималната стойност на осигурения от възложителя бюджет като цяло и съответно цената по дейности/бюджетни пера.

Ценовото предложение задължително включва пълния обем дейности по техническата спецификация, като при формиране на общата цена и съответно цената по дейности/бюджетни пера не трябва да надхвърля максимално предвидения финансов ресурс.

2. ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Финансирането на обекта, предмет на настоящата поръчка, се осигурява чрез целево финансиране от държавния бюджет на Република България за 2016 год., съгласно ПМС №209/18.08.2016 г., съгласно което е предвидено финансиране за настоящия обект .


Възложителят заплаща стойността на възложените работи по банков път, по сметка на Изпълнителя по следния начин:

1. Плащането на цената по договор се извършва на части, както следва:

1.1. АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ в размер до 50% (петдесет процента) от цената по договора, дължимо в срок до 14 (четиринадесет) дни, считано от дата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на дейностите след представяне обезпечение съгласно чл. 111 от ЗОП за стойността на авансовото плащане с издател, представляващият участника и поемател възложителя. За извършеното плащане се издава оригинална фактура, на стойност равна на стойността на аванса с включен ДДС

1.2 МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ до достигане на 90% (деветдесет процента) от стойността на договора се извършват на база реално изпълнени и приети без забележки СМР, установени с констативен приемо – предавателен протокол за установяване на действително извършени работи, подписан от представители на страните по Договора или от конкретно оправомощени правоспособни лица, при следната процедура:

1.2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ покана за приемане и заплащане на изпълнените СМР, като посочва ден и час, в които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да осигури присъствие на легитимен представител. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва обстойна документална проверка и проверка на място за удостоверяване извършването на заявените за плащане СМР.

1.2.2. Извършените СМР се приемат с подписването на констативен приемо – предавателен протокол за установяване на действително извършени работи.

1.2.3. Неявяването на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в деня и часа за приемане, посочени в поканата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се счита за приемане без забележки на извършената работа и е основание за плащане. Констативният протокол се подписва от явилите се лица.

1.2.4. Стойността на извършените работи се определя в съответствие с количествено-стойностната сметка към ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всяко междиннo плащанe се извършва в срок до 14 (четиринадесет) дни след актуване на извършените СМР и представяне на следните документи:

- констативен приемо – предавателен протокол;

- изискуемите актове и протоколи съгласно Наредба №3/2003г.;

- оригинална фактура, на стойност равна на стойността на сметката.

5.1.3. ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ се извършва в срок до 14 (четиринадесет) дни след подписване на окончателен приемо – предавателен протокол за съответния обект (респ. Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година) и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Размерът на окончателното плащане се изчислява като разлика от стойността на действително извършените и актувани СМР и междинно разплатените суми.

2. Сборът от стойностите на авансовите и междинните плащания и окончателното плащане не може да надхвърля общата стойност на договора.

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

3.1. Във възлагането на обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки, съгласно законодателството на държавата, в което е установено, което отговаря на условията, посочени в ЗОП и обявените изисквания на възложителя в указанията за участие.

Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедура завъзлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферта и да сключва договор съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

3.2. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

3.3. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

3.4. Свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

3.5.Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

3.6. В процедурата могат да участват и обединения, които не са юридически лица.

3.7. Условията по т. 3.2 – 3.6 се прилагат отделно.

3.8. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват договор за обединение. Следва да бъде представено копие от договора за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, като в текста му задължително да се съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се обединяват партньорите в него.

3.9 В случай, че обединението не е създадено специално за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде представено и копие на анекс към първоначално сключения договор.

! Договорът /анексът/ трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

а/. всички членове на обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за изпълнението на договора;

б/. е определен водещ член на обединението, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението;

в/. всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;

г/. разпределение на дейностите, предмет на възлаганата обществена поръчка, между участниците в обединението и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в обединението/консорциума;

д/. участниците в обединението трябва задължително да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката.

Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.
3.10. Когато не е приложен договорът за създаването на обединение или в приложеният договор липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата и участникът не отстрани тези пропуски при спазване на условията, разписани в чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 - 12 от ППЗОП– участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

3.11. Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.ОСНОВАНИЯ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ
3.12.Не може да участва във възлагането на обществената поръчка, съответно възложителят няма да допусне до участие участник, когато:

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194217, чл. 219252, чл. 253260, чл. 301307, чл. 321, 321а и чл. 352353е от Наказателния кодекс;

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6.е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.3.13. Основанията по т. 3.12.1, 3.12.2 и 3.12.7 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

3.14. В случай, че по отношение на участник в процедурата е налице основание по т. 3.12.3, възложителят няма да отстрани този участник, когато:

1. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;

2. размера на неплатените му дължими данъци или социално-осигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния му общ оборот за последната приключена финансова година. В този случай участникът е длъжен да приложи в офертата си информация за размера на годишния си оборот за последната приключена финансова година или да посочи публични регистри, в които се съдържа тази информация.

3.15. Участникът, за когото са налице някои от посочените в т. 3.12.1 – 3.12.7 обстоятелства, може да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56 от ЗОП. За тази цел участникът може да докаже, че:

1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.3.16. Когато за участник в процедурата е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 или чл. 55, ал. 1, т. 1 и 4 ЗОП и преди подаването на офертата си той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.

Като доказателства за надеждността участникът представя следните документи:

1. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП – документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;

2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП – документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.

В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата. Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на процедурата, в зависимост от резултата от процедурата.

Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да представя доказателства, че е приел мерки, които гарантират неговата надеждност за времето, определено с присъдата или акта.Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница