До госпожа меглена кунева заместник министър-председател по координация на европейските политики и



Дата02.02.2017
Размер108.97 Kb.
Размер108.97 Kb.



ДО

ГОСПОЖА МЕГЛЕНА КУНЕВА

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО

КООРДИНАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИКИ И

ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ ВЪПРОСИ


Д О К Л А Д
от комисията, определена със Заповед № Р-21 от 26 януари 2015 г., относно резултатите от проведеното изслушване на кандидатите за председател на Държавната агенция за българите в чужбина


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КУНЕВА,

По смисъла на чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията (ЗА) председателите на държавните агенции са органи на изпълнителната власт, които  съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗА се определят с решение на Министерския съвет (МС).

Алинея 5 на чл. 19 от ЗА предвижда, че за председател на държавна агенция може да бъде назначено лице - български гражданин, което е с доказан професионален опит в съответната област и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано. Съгласно ал. 6 на същия член председателите на държавните агенции не могат да:

1. заемат друга държавна длъжност;

2. упражняват търговска дейност или да са управители, търговски пълномощници, търговски представители, прокуристи, търговски посредници, ликвидатори или синдици;

3. са членове на орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел, търговско дружество или кооперация;

4. упражняват свободна професия, с изключение на научна или преподавателска дейност или упражняване на авторски и сродни права;

5. бъдат ръководители на предизборен щаб на партия, коалиция от партии или инициативен комитет;



           Длъжността председател на държавна агенция не се заема въз основа на конкурс по смисъла на Кодекса на труда. За нейното заемане не е нормативно установено провеждане на процедура за публично изслушване, предхождаща определянето на председател.  За назначаването на длъжностите по чл. 19, ал. 4 няма нормативно изискване за вид и степен на образование, а също и изискване за минимален брой години професионален опит. Предвид на това комисията не извършва преценка на образованието и професионалния опит на кандидатите, подали документи и представили Концепция за развитие на дейността на ДАБЧ, като условие за тяхното допускане до публичното изслушване. Комисията излага единствено резултатите от изслушването и цялостното представяне на кандидатите по реда, определен чрез жребий:


 1. Кирил Петров Радев

 • Видно от представените документи и заявените в тях данни, кандидатът е придобил висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността „Икономика“ в Университет Манхайм, Германия. Досегашната му професионална кариера не е пряко свързана с областта на работа на ДАБЧ, но той притежава обществен опит по въпросите на българите в чужбина.

 • Представената от кандидата концепция не е индивидуален продукт на кандидата, а е разработена с участието на други български граждани, съпричастни към темата. Въпреки, че е добре структурирана и последователна, тя следва да бъде разгледана като едностранна, отразяваща предимно виждания, свързани с пребиваващи в чужбина български граждани, и с фокус върху емиграционните вълни от последните десетилетия. Другите целеви групи на работа на ДАБЧ са обхванати чрез твърде общи постановки в концепцията.

 • При публичното изслушване на кандидата направи впечатление атрактивното и отлично структурирано представяне на концепцията и показаната от него увереност при нейната защита, но също така липсата на задълбочено познаване на проблематиката и твърде общите отговори на повечето от предварително определените въпроси, отчасти компенсирани от способността му за бърза реакция при тяхната конкретизация от комисията. При публичното изслушване кандидатът нееднократно се позова на собствения си житейски опит от периода, когато е следвал в Германия, и на опита на българската среда, в която е живял, което според него е сред предимствата на неговата кандидатура.



 1. Борис Вангелов Борисов

 • Видно от представените документи и заявените в тях данни, кандидатът е придобил висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” по специалностите „История и география“ и „Право“ във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”. Има богат и дългогодишен опит при работа с българските общности в чужбина, придобит посредством участието му в общественополезна дейност в тази област. Значителна част от опита му е във фондация ВМРО като организатор и юрисконсулт.

 • Разработената от кандидата концепция показва добро познание за мястото и ролята на ДАБЧ в структурата на изпълнителната власт и за стратегическите документи, международноправните актове и вътрешното законодателство, имащи отношение както към работата на агенцията, така и към цялостната проблематика, свързана с българската диаспора. Концепцията отразява подробно политиките и търси взаимодействие между институциите за тяхното провеждане. Правят впечатление добрата информираност и способност за анализ, както и целенасоченият подход на кандидата при формулирането и търсенето на решение на проблемите, представени в концепцията. Кандидатът има амбицията за разширяване на правомощията и дейността на агенцията, трансформирането й в първостепенен разпоредител с бюджет, както и увеличаване на административния й капацитет и бюджета.

 • В изложението на концепцията си кандидатът изведе общи принципи за дейността на ДАБЧ, а след това, като водещ акцент отдели внимание на проблемите на българската диаспора в Република Македония, които той очевидно познава много добре и задълбочено. В отговорите си по предварително определените въпроси кандидатът показа и познания за процесите, свързани с формирането на българската диаспора и защити някои свои идеи за решаване на нейните проблеми. По зададените му от комисията конкретизиращи въпроси изложи обосновано своите виждания.



 1. Райна Димитрова Манджукова

 • Видно от представените документи и заявените в тях данни, кандидатът е придобил висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” по специалност „Българска филология и литература“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, с втора специалност „Руски език“. Има близо четиринадесетгодишна професионална кариера на експертни длъжности в ДАБЧ. Доказателство за професионален опит в областта на дейността на агенцията е и фактът, че е била председател на ДАБЧ за период от 10 месеца. Кандидатът е автор и водещ на предаване за българите в чужбина.

 • Представената концепция отразява натрупаните познания и опит на кандидата в резултат на дългогодишната му работа в ДАБЧ. В концепцията има както конкретно обосновани предложения и набелязани във връзка с тях мерки, така и общо поднесени тези. Изведени са трите основни области на взаимодействия на българската държава с нейната диаспора, но не са проследени цялостно мястото и ролята на агенцията в тези процеси.

 • При публичното изслушване кандидатът представи тезите, изложени в концепцията, и даде аргументирани отговори на всички предварително определени от комисията въпроси. При тяхното обосноваване направи впечатление подкрепеното чрез конкретни примери многократно позоваване на собствен житейски и професионален опит, както и емоцията на личната връзка на кандидата с българската диаспора.



 1. Димитър Любенов Владимиров

 • Видно от представените документи и заявените в тях данни, кандидатът е придобил висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността „Публична администрация“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Кандидатът е главен секретар на ДАБЧ от месец май 2011 г. до 23.10.2014 г., а от тази дата до настоящия момент е неин заместник-председател и е определен да изпълнява длъжността председател до назначаването на титуляр.

 • Представената концепция показва добре систематизирано познание за работата в агенцията, обвързано със стратегическите документи, които рамкират нейната дейност, и нормативната уредба, която тя прилага. В концепцията са очертани конкретните и непосредствени мерки за подобряване на дейността на ДАБЧ. Следва да се подчертае предимно административният подход при разработването на концепцията.

 • При публичното изслушване кандидатът представи накратко тезите, изложени в концепцията, и отговори на предварително определените от комисията въпроси, като направи стегнато и делово изложение по всеки един от тях. По конкретно поставените от комисията въпроси направиха впечатление точните и добре аргументирани отговори на кандидата, показващи, че не само отлично познава проблемите в агенцията, но търси и вече е предприел действия за тяхното решаване.



 1. Гентиян Хаджи Пируши

 • Видно от представените документи и заявените в тях данни, кандидатът е придобил висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността „Право“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Досегашната професионална кариера на кандидата не е свързана с областта на работа на ДАБЧ, но той притежава дългогодишен обществен опит по въпросите на българите в чужбина, придобит предимно чрез участието му в организации на българите от Албания.

 • Кандидатът е представил концепция в конспектен формат, което му е позволило да включи повече информация и идеи, някои от които са определено амбициозни. В резултат на това обаче декларираните в концепцията тези са останали недостатъчно развити и аргументирани, за да дадат обективна представа за познанията, мисленето и компетенциите на кандидата.

 • При публичното изслушване кандидатът добре защити изложените от него в концепцията тези и даде аргументирани отговори на предварително определените от комисията въпроси. При своето представяне той направи позитивно впечатление с личното си съпричастие към проблемите на българите в чужбина, бидейки един от тях и познавайки техните нужди и желания. Обърна внимание на необходимостта от преодоляването на предпоставките за корупция. Добро впечатление направи отношението и загрижеността му към младежите в българските общности зад граница. Като недостатък в отговора му на зададен от комисията въпрос може да се посочи, че той показа твърде бегли знания за организациите на българите в чужбина извън тези, с които е свързан неговият обществен опит. Кандидатът заяви, че този пост е призвание, не служба и че каузата му в живота е борба за подпомагане българите в чужбина.



 1. Спас Ангелов Ташев

 • Видно от представените документи и заявените в тях данни, кандидатът е придобил висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” по специалност „Животновъдство“ във Висш иинститут по зоотехника и ветеринарна медицина – Стара Загора, както и образователна и научна степен „доктор“, защитена на основа на дисертационен труд по темата „Имиграционна политика и демографски перспективи на България“, придобита в БАН. Има допълнителна професионална квалификация по специалността „Международно икономическо сътрудничество“ от УНСС, София. Кандидатът има богат и дългогодишен професионален опит по въпросите на българските общности в чужбина, подкрепен и от неговия постоянен изследователски и творчески интерес в същата област. В продължение на пет години е бил заместник-председател на ДАБЧ, но наред с това е заемал и редица други длъжности, имащи пряко отношение към същата професионална област (директор на Културно-информационния център на България в Скопие, съветник в два политически кабинета).

 • Кандидатът е представил отлично структурирана концепция с конкретни и аргументирани предложения в нея, която показва добро познаване на стратегическите документи и нормативната уредба, имащи отношение както към работата на агенцията, така и към цялостната проблематика, свързана с българската диаспора. Впечатление прави и ясният административен подход при формулирането и търсенето на решения на проблемите в досегашната държавна политика към българите в чужбина.

 • При публичното изслушване кандидатът защити уверено изложените от него в концепцията тези и даде добре аргументирани отговори на предварително определените от комисията въпроси. При представянето си той направи отлично впечатление със своята широка информираност по проблематиката, стегнатото, делово и със самочувствие излагане на темите и задълбоченото си мислене по тях.



 1. Петър Евтимов Пунчев

 • Видно от представените документи и заявените в тях данни, кандидатът е придобил висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” по специалност „Журналистика“ в МГУ „М.В.Ломоносов“, Москва. Наред с дългогодишната журналистическа кариера кандидатът има управленски опит в частни медии.

 • Кандидатът не е представил концепция според конвенционалното разбиране за този формат, а по-скоро есе, в което присъства и силно личен елемент на българин, пребивавал дълги години в чужбина. В тази връзка следва да се отбележи, че кандидатът няма изложени конкретни виждания за развитието на дейността на ДАБЧ, с което предметно да покрие зададената тема. При все това всяко от изказаните от него концептуални виждания будят уважение като морална позиция и следва да бъдат оценени по достойнство, защото разкриват широта в мисленето за българската диаспора, ангажираност с проблематиката на българите в чужбина и силно желание за отговорна политика на държавата към тези, за които България е също родина.

 • Цялостното впечатление от публичното изслушване на кандидата е за обаятелна личност, която умее да владее публиката и така да наложи своя авторитет. При отговорите на предварително определените от комисията въпроси в повечето случаи той избягваше конкретизация и защитаваше тезите си с умели препратки към области и разкази от личния му живот. Впечатление направи неговото самочувствие, че би се справил достатъчно успешно с всяка ситуация.



 1. Ангел Илиев Маринков

 • Видно от представените документи и заявените в тях данни, кандидатът е придобил висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” по три специалности – „История“ и „Право“ от Софийски университет „Св. Климент Охридски” и „Национална сигурност и отбрана“ от Военна академия „Г. С. Раковски“, както и дългогодишен професионален опит, придобит на експертна и на ръководна длъжност в ДАБЧ.

 • Представената концепция отразява натрупаните познания и опит на кандидата в резултат на дългогодишната му работа в ДАБЧ. Като цяло концепцията е добре структурирана и показва задълбочено разбиране за проблематиката, свързана с българската диаспора и за мястото и ролята на агенцията при разработването и изпълнението на държавната политика по отношение на българите в чужбина. Формулирани са както нови насоки, в които ДАБЧ следва да ориентира своята дейност, така и конкретни предложения, свързани със структурата, организацията и кадровата политика на агенцията, които според кандидата ще подобрят нейната работа. В тази връзка прави впечатление, че в концепцията присъстват критики към дейността на досегашните ръководства на агенцията и негативна оценка за експертната подготвеност на служителите в нея, чрез които се аргументират и самите предложения.

 • При публичното изслушване кандидатът защити изложените от него в концепцията тези и даде обосновани отговори на предварително определените от комисията въпроси. При представянето на своите идеи относно организацията на работа в ДАБЧ кандидатът аргументира възстановяването на структурното звено, в което е работил до 2014 г., но негативно впечатление на комисията направи начинът, по който той смята да решава кадровите въпроси в агенцията. Комисията счита, че това е свързано с личната му обида от съкращаването му от длъжност в ДАБЧ.

Приложено Ви предоставяме всички представени документи от кандидатите за длъжността председател на ДАБЧ.

Приложение: Съгласно текста.

С уважение,


Катя Матева – директор на дирекция „Българско гражданство“

на Министерството на правосъдието ……………………



Анелия Иванчева – началник на отдел „Двустранно и регионално

сътрудничество“ в дирекция „Международно сътрудничество“ на

Министерството на вътрешните работи …………………….


Надя Кръстева – началник на отдел „Международни хуманитарни

организации“ в дирекция „Права на човека“ на

Министерството на външните работи ……………………..


Катя Славчева – началник на отдел „Човешки ресурси“ в

администрацията на Министерския съвет ……………………...



Мария Казанджиева – правен съветник в дирекция „Правна“ в

администрацията на Министерския съвет ……………………







Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница