Доклад №0050405410 за извършен одит на финансовото управление на община Свищов за периода от 01. 01. 2009 г до 30. 09. 2010 гДата05.03.2017
Размер75.99 Kb.
Размер75.99 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

С М Е Т Н А П А Л А Т А

ДОКЛАД

за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад
№ 0050405410 за извършен одит на финансовото управление на община Свищов за периода от 01.01.2009 г. до 30.09.2010 г.


(Виж Доклад за резултатите)

І. ВЪВЕДЕНИЕ

На основание чл. 46, ал. 1 от Закона за Сметната палата, в изпълнение на т. 6 от Разпореждане № 17 от 10.03.2011 г. на Сметната палата и заповед № ОД-2-ПК-039 от 12.09.2011 г. на заместник-председателя на Сметната палата Валери Апостолов е извършена проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад


№ 0050405410 за извършен одит на финансовото управление на община Свищов за периода от 01.01.2009 г. до 30.09.2010 г.

На основание чл. 47, ал. 1 от ЗСП на кмета на Община Свищов и на основание чл. 47, ал. 3 от ЗСП на Общинския съвет – Свищов е изпратен окончателен доклад с 11 препоръки за подобряване на финансовото управление за периода от 01.01.2009 г. до 30.09.2010 г. в Община Свищов.

На основание чл. 48, ал. 2 от ЗСП, в определения срок председателя на Сметната палата е уведомен писмено от кмета за предприетите мерки в изпълнение на дадените препоръки, включително и за изпълнението на препоръките до общинския съвет. Информацията е изпратена с писмо изх. № 50-00-6/ 01.06. 2011 г.1

Проверката има за цел да установи съответствието между дадените препоръки в доклада по чл. 46, ал. 1от ЗСП, получената информация от кмета и действително предприетите мерки и извършени действия за изпълнението им.ІІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА

При осъществения последващ контрол за изпълнение на препоръките е установено:По препоръка 1. Да предприеме действия за взаимодействие с Областната дирекция на Министерство на вътрешните работи, Районната дирекция за Национален строителен контрол и ЕСГРАОН във връзка с прилагането на ЗМДТ.

Със Заповед № 269 –РД-01-03/14.04.2011 г. на кмета е разпоредено на началник отдел „Общински приходи” да предприеме действия за установяване на взаимодействие с Областна дирекция на МВР и Районна дирекция за национален строителен контрол за предоставяне на информация на тримесечие за регистрираните, отчислените и спрените от движение МПС и за издадените удостоверения за въведените в експлоатация недвижими имоти.2

С писмо изх. № 24-00-225/14.04.2011 г. от кмета на общината е изискана информация от сектор КАТ-ПП при ОД на МВР В.Търново, в резултат на което информацията е предоставена на цифров носител с писмо вх. № 24-00-430 от 04.08.2011 г.3,4

Ежемесечно с писма се предоставя информация за починалите лица от ЕСГРАОН до отдел „Общински приходи” за актуализиране на задълженията за местни данъци и такси.5

С писмо изх. № 24-00383/21.05.2011 г. на кмета е изискана информация от РДНСК сектор В.Търново за въведените сгради от І-ва до ІІІ-та категория на територията на община Свищов. Информацията е получена съгласно писмо
вх. № 24-00-371/09.06.2011 г. на РДНСК в таблична форма и обхваща издадените разрешения за ползване от ДНСК за периода от 01.01.2010 г. до 30.04.2011 г.6,7

Препоръката е изпълнена.
По препоръка 2. Да внесе предложение в общинския съвет за допълване на Наредбата за условията и реда за съставяне и изпълнение на общинския бюджет относно управлението на свободния финансов ресурс.

От кмета на общината е внесено предложение Вх. № 2771/27.12.2010 г. до общинския съвет за допълване на Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

С Решение № 1135/27.01.2011 г. на общинския съвет са приети изменения на раздел VІ–ти и раздел VІІ-ми от Наредбата за условията и реда за съставяне и изпълнение на общинския бюджет, като е създаден чл. 44д и чл. 51а за регламентиране действията на ръководството за управление на свободния финансов ресурс на общината. 8

Препоръката е изпълнена.
По препоръка 3. Да разпореди за изготвянето на процедури за контрол на дейността по сметосъбиране и сметоизвозване в кметствата.

Със Заповед № 721/23.12.2010 г. на кмета на общината са въведени процедурни правила за документиране на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване в кметствата от общината.9Препоръката е изпълнена.

По препоръка 4. Да предприеме действия за прецизиране на показателите за оценка на офертите и недопускане наличие на ограничителни условия за участниците в обявленията при възлагане на обществени поръчки.

Със Заповед № 455-РД-01-03/28.05.2011 г. на кмета са допълнени вътрешните правила за провеждане на процедурите и контрола върху дейността по възлагане на обществените поръчки (Утвърдени със Заповед № 2076/26.08.2008 г.), е добавено разпореждане да се прецизират показателите за оценка на офертите и при определяне на условията за участниците да не се допускат ограничителни критерии.10Препоръката е изпълнена.
По препоръка 5. Да разпореди за воденето на регистрите на актовете за общинска собственост, съгласно изискванията на ЗОС.

Със Заповед № 451-РД-01-03/28.05.2011 г. на кмета на конкретни длъжностни лица от общинската администрация, чиято дейност е свързана с общинската собственост, е възложено съставянето, воденето и съхраняването на актовете за общинска собственост, актовете за поправка, досиетата на имотите и регистрите за публична и частна общинска собственост.11Препоръката е изпълнена.
По препоръка 6. Да определи вещите, подлежащи на задължително застраховане.

Със Заповед № 1299-РД-01-03 от 23.12.2010 г. на кмета са определени вещите собственост на общината, подлежащи на задължително застраховане. В същата заповед са определени и вещите подлежащи на застраховане на общинското предприятие „Чистота-Свищов” и кметствата в с. Морава и с. Горна Студена.12Препоръката е изпълнена.
По препоръка 7. Да внесе предложение в общинския съвет за промяна на гл. 6, раздел ІІ от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на община Свищов за регламентиране на процесите за отдаване под наем на мери, пасища и маломерни земеделски земи.

Във връзка с предложение на кмета на общината с Вх. № 2801/18.01.2011 г., от общинския съвет е прието Решение № 1141 от 27.01.2011 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на община Свищов. В раздел ІІ-ри „Ред за даване под наем и аренда на земя от общинския поземлен фонд” са направени изменения и допълнения, с които са въведени процедури за регламентиране отдаването под наем на мери, пасища и маломерни земеделски земи.13Препоръката е изпълнена.
По препоръка 8. Да внесе предложение в общинския съвет за промяна на Наредбата за условията и реда за упражняване правата на община Свищов върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанската дейност, осъществявана чрез общински предприятия в съответствие с промени в чл. 51, ал. 5 от гл. 6 Стопанска дейност на общината от ЗОС.

С Решение № 1200 от 31.03.2011 г. на общинския съвет, във връзка с предложение от кмета с Вх. № 2925 от 21.03.2011 г. са приети изменения на Наредбата за условията и реда за упражняване правата на община Свищов върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанската дейност, осъществявана чрез общински предприятия, с които са изменени текстове от глава І, раздели 1, 2, 4 и 8 в съответствие с изискванията на чл. 51, ал. 5 от гл. 6 „Стопанска дейност на общината „ от ЗОС.14Препоръката е изпълнена.
При осъществения последващ контрол за изпълнение на препоръките дадени на Общински съвет – Свищов е установено:

По препоръка 1. Да определи имотите – частна общинска собственост, подлежащи на задължително застраховане.

С Решения № 1017 от 23.09.2010 г. и №1142/27.01.2011 г. от общинския съвет са определени имоти - частна общинска собственост на територията на община Свищов, подлежащи на задължително застраховане. Определени са рискови сгради като: магазини, офиси, жилищни сгради, складове, както и помещения управлявани от ОП „Пазари-Свищов” и помещения в 7 от кметствата на тириторията на общината.15,16Препоръката е изпълнена.
По препоръка 2. Да преразгледа договорите с управителите за възлагане на управлението на „Водоснабдяване и канализация-Свищов” ЕАД, „Дунавско дело” ЕАД и „Медико-техническа лаборатория-Свищов” ЕООД и ги приведе в съответствие с
чл. 17 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на община Свищов върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанската дейност, осъществявана чрез общински предприятия.

С Решение №1083/25.11.2010 г. на общинския съвет е определен управителя на „Водоснабдяване и канализация-Свищов” ЕАД, като в договор за участие в управлението от 03.01.2011 г. за три години са му определени правата и задълженията.17,18

С Решения № 1186 от 31.03.2011 г. от общинския съвет е определен управител на „Медико-техническа лаборатория-Свищов” ЕООД за срок – до провеждане на конкурс. С Решение № 1187/31.03.2011 г. на общинския съвет е определен срок до 30.04.2011 г. за провеждане на конкурса. На основание протокол № 4 от 06.07.2011 г. от конкурса и Решение № 1335 от 28.07.2011 г. е определен управител на дружеството. Сключен е договор за възлагане на управлението от 15.08.2011 г. за срок от три години.19,20,21,22

Във връзка с предложение на кмета вх. № 3095 от 31.05.2011 г., с Решение


№ 1295 от 30.06.2011 г. от общинския съвет се дава съгласие да се проведе конкурс за възлагане управлението на „Дунавско дело” ЕООД. Определен е срок за провеждане на конкурса до 31.08.2011 г. и срок за докладване от комисията за резултатите от конкурса до 29.09.2011 г.23,24

Препоръката е в процес на изпълнение.
По препоръка 3. Да изиска представянето на бизнес-планове и бизнес-задачи от управителите на МБАЛ „Д-рД.Павлович” гр.Свищов и „Медико-техническа лаборатория-Свищов” ЕООД.

С Решение № 1270 от 26.05.2011 г. на общинския съвет управителя на „Медико-техническа лаборатория-Свищов” ЕООД е задължен да представи бизнес-план и бизнес-задачи за целия срок на договора за управление. От управителя на търговското дружество е представен бизнес-план.25,26

С Решение № 1271 от 26.05.2011 г. на общинския съвет управителя на МБАЛ „Д-рД.Павлович” гр.Свищов е задължен в срок до 31.08.2011 г. да представи бизнес задача за срока на управление, която към датата на извършения последващ контрол не е представена.27

Препоръката е изпълнена.


ІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При осъществената проверка по изпълнението на препоръките, дадени при извършен одит на финансовото управление на община Свищов за периода от 01.01.2009 г. до 30.09.2010 г. е установено, че са предприети мерки за изпълнението на дадените препоръки.

От 11 препоръки дадени до кмета и общинския съвет са изпълнени 10 бр. препоръки.От кмета са изпълнени всичките осем препоръки. От ОбС Свищов са изпълнени две препоръки и една препоръка е в процес на изпълнение1 ОД №1

2 ОД №2

3 ОД №3

4 ОД №4

5 ОД №5

6 ОД №6

7 ОД №7

8 ОД №8

9 ОД №9

10 ОД №10

11 ОД №11

12 ОД №12

13 ОД №13

14 ОД №14

15 ОД №15

16 ОД №16

17 ОД №17

18 ОД№18

19 ОД№19

20 ОД№20

21 ОД№21

22 ОД№22

23 ОД№23

24 ОД№24

25 ОД№25

26 ОД№26

27 ОД№27

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница