Доклад анализ на дейността на училището през първи срок на учебната 2015/2016 г. I. Въведениестраница1/7
Дата04.02.2017
Размер0.83 Mb.
Размер0.83 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


гр. Пазарджик 4400, ул. “Веслец” № 26, тел.: 034/48 29 33, e-mail: d_gachev_school@abv.bg
ДОКЛАД - АНАЛИЗ
на дейността на училището през първи срок на учебната 2015/2016 г.

I. ВЪВЕДЕНИЕ
Доклад – анализът за образователно - възпитателната работа в СОУ ”Димитър Гачев” за I срок на 2015/2016 учебна година е изготвен въз основа на преглед на изпълнението на годишния план.

 1. При изготвянето е взета информация и от следните документи:
 1. Осъществява следните цели:

 • Оценка на резултатите от ОВП в СОУ ”Димитър Гачев” за I срок на 2015/2016 учебна година;

 • Определяне на корекционни мерки за оптимизиране на дейността през II срок на 2015/2016 учебна година.

II. АНАЛИЗ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПОСТАВЕНИТЕ В ГОДИШНИЯ ПЛАН ЦЕЛИ

Цялостната дейност на СОУ ”Димитър Гачев” за I срок на 2015/2016 учебна година протече съгласно залегналите в годишния план цели. В училището е създадена система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на образователно - възпитателния процес (ОВП). Правилното планиране на ОВП е решаващо условие за усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на обучение в училище.ФОРМИРАНЕ НА ПОЛОЖИТЕЛНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ УЧИЛИЩЕТО И СЪЗДАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯ ЗА УЧЕНЕ У УЧЕНИЦИТЕ, ЖИВЕЕЩИ В СРЕДА, В КОЯТО ОБРАЗОВАНИЕТО НЕ СЕ ВЪЗПРИЕМА КАТО ЦЕННОСТ

 1. Държавен план – прием и движение на учениците

За учебната 2015/2016 година в СОУ ”Димитър Гачев” бе осъществен държавен прием както следва:

 • Прием подготвителни групи:

4 групи - общо 92 деца

Групите са сформирани въз основа на подадени заявления на родители за записване на деца в ПГ. Средна пълняемост на групите – 23 деца. • Прием първи клас:

4 паралелки - общо 88 ученици

Приемът през учебна 2015/2016 г. е осъществен на база подадените заявления от родителите на бъдещите първокласници. • Прием след завършено основно образование:

Организацията и провеждането на приема на ученици след VІІІ клас се осъществява съгласно Наредба № 11/2005 г. Паралелката се сформира с ученици завършващи VІІІ клас предимно от СОУ „Д. Гачев”.

Една непрофилирана паралелка– 23 ученици.Приемът е реализиран при средна пълняемост на паралелките по 22 ученици в I клас и 23 ученици в IX клас.

 • Движение на учениците

Брой и движение на учениците

В началото на учебната година

660

 • I – IV клас

323

275

62

Преместени по тяхно желание

17

Преместени по чл. 139 от ППЗНП

-

Отпаднали:

77

 • поради отсъствия

-

-

 • поради болест

-

 • отпаднал по сем. причини

4

 • заминали за чужбина

72

Преминали в самостоятелна форма на обучение /СФО/

1

Придошли

46

Останали в края на срока

612

 • I – IV клас

310

 • V – VIII клас

247

 • ІX– ХІ клас

55

Броят на учениците в началото на учебната година е 660, разпределени в 28 паралелки. Средната пълняемост на паралелките е 23.57 ученици, което е предпоставка за добра ефективност на материалните разходи на училището. През учебната година броят на учениците в дневна форма на обучение е намалял от 660 на 612 ученици. Най - много е намалял броят на учениците в прогимназиалния етап, а най - малко - в гимназиалния етап.

Заявените причини за напускане са: заминаване с родителите си в чужбина, желание за преминаване в самостоятеилна форма на обучение, семейни причини. Преместените в друго училище са по желание на ученика.


 1. Дейности по подготовка на учебната година

Проблеми с кадровото осигуряване в училище няма. За учебната 2015/2016 година учебния процес е обезпечен с педагогически специалисти, както следва:

  1. Кадрова обезпеченост с педагогически персонал

Педагогическите кадри в СОУ „Д. Гачев” - Пазарджик са 56. От тях: магистър-40, бакалавър-10, професионален бакалавър-6.

Във връзка с прилагане на ПМС № 254 от 26.10.2009 г. и ПМС № 819 от 26.10.2009 г., регламентиращи въвеждане на системата за кариерно развитие, в СОУ „Д. Гачев” има следните длъжности:
Длъжност

Брой
Директор, училище

1

ПДУД

2

РКК

2

Педагогически съветник

1

Старши учител

33

Учител

5

Младши учител

1

Учител, детска градина

4

Старши възпитател

5

Възпитател

2
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница