Доклад-анализ за дейността на регионален инспекторат по образованието сливен през учебната 2014/2015 годинастраница1/6
Дата04.02.2017
Размер1.46 Mb.
Размер1.46 Mb.
  1   2   3   4   5   6

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО - СЛИВЕН

ВП – 476 / 29.07.2015 г.


ДОКЛАД-АНАЛИЗ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СЛИВЕН през УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА

І. Основни приоритети в образователната политика на областта

При планирането на дейността си през учебната 2014/2015 г. Регионален инспекторат по образованието – Сливен се съобрази с приоритетите в националната образователна политика, а именно:

- Качествено предучилищно възпитание и подготовка и училищно образование;

- Намаляване на броя на напусналите и необхванати ученици;

- Реформиране на професионалното образование и обучение. Обвързване с потребностите на пазара на труда;

- Развитие на публично-частно партньорство;

- Връщане на доверието към българския учител;

- Мерки за привличане, задържане и професионално развитие на педагогически кадри на възраст до 35 години;

- Мерки за задържане и професионално развитие на педагогически кадри с високо равнище на професионална подготовка и квалификация в системата на народната просвета;

- Мерки за създаване на условия за продължаваща квалификация;

- Разработване на адаптационни програми за педагогически кадри в предпенсионна възраст.
В контекста на националните приоритети беше формулирана основната цел на РИО – Сливен за учебната година: Ефективна организация, контрол и управление на образователната система в област Сливен за реализиране на държавната образователна политика за качествено предучилищно възпитание и подготовка и училищно образование.

В съответствие с националните цели и приоритети се оформиха приоритетите на областната образователна политика, пряко кореспондиращи с основната цел, както следва:

Цели:


 • Повишаване на грамотността на учениците и степента на усвояване на книжовния български език;

 • Ефективни форми на квалификация и успешно кариерно развитие на педагогическите кадри;

 • Подобряване на качеството на професионалното образование и осигуряване на условия за по-ефективни връзки с бизнеса;

 • Превенция на отпадащите ученици;

 • Опазване живота и здравето на децата и учениците;

 • Развитие на ефективни партньорства за практическата реализация на непрекъснатото образование;

 • Устойчивост на качеството и ценностите на предучилищното възпитание и подготовка като ефективно средство за превенция на ранното напускане и отпадането от училище при осигуряване на училищна готовност на децата, равен шанс при постъпване в първи клас и солидна основа за по-нататъшно учене;

 • Ангажираност и диалогичност на всички заинтересовани страни – родители, институции, общини, социални партньори, НПО за постигане на заложените цели;

 • Осигуряване на равен достъп до качествено образование на деца и ученици със специални образователни потребности.

Приоритети: • Повишаване качеството на предучилищното възпитание и подготовка като солидна основа за по-нататъшно учене и превенцията на отпадането от училище;

 • Повишаване на обхвата на децата в предучилищно възпитание и подготовка. Активно включване на всички заинтересовани страни – родители, институции, социални партньори, НПО за постигане на заложените цели;

 • Обхват и задържане на децата и на учениците, намаляване на безпричинните отсъствия от училище;

 • Създаване на условия за ефективна квалификационна дейност на педагогическите кадри в област Сливен с оглед постигане на по-високи резултати в образователно-възпитателния процес, кариерно развитие и заемане на достойна позиция в обществото;

 • Оптимизиране на дейностите в училищата, детските градини и обслужващите звена в област Сливен, свързани с разработване на стратегически документи в съответствие със Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система /2013 – 2020 година/;

 • Методическа помощ и контрол върху дейностите по овладяване нормите на книжовния български език и повишаване нивото на функционалната грамотност на учениците;

 • Повишаване на качеството на образование с акцент върху овладяването и приложимостта на съвременните ключови компетентности и с цел успешно представяне на НВО в ІV, VІІ и VІІІ клас;

 • Усъвършенстване на системата за осигуряване на качество на професионалното образование и обучение, популяризиране на професионалното образование възможностите на публично-частното партньорство чрез съвместни дейности с бизнеса като възможност за устойчив растеж на човешките ресурси;

 • Повишаване качеството и ефективността на учебния процес по съответните учебни предмети с цел успешно представяне на ДЗИ;

 • Подпомагане координацията и полезното сътрудничество при взаимодействието между детските градини, училищата и ресурсен център;

 • Оптимизиране на дейността на Обществено-консултативния съвет към РИО – Сливен за разрешаване на специфични за област Сливен въпроси и проблеми, свързани с образованието и възпитанието на децата и учениците.


ІІ. Резултати от извършените дейности за реализиране на целите и приоритетите по следните направления – проблеми и постижения:

 1. Обхват на децата и учениците. Намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система:

1.1. Въпросът за повишаване наобхвата и задържането на децата и учениците, както и превенцията на отпадането им от образователната система, са сред приоритетите на областната образователна политика.

По информация за учебната 2014/2015 г. от Сведение за организацията на дейността в детската градина /Списък - образец № 2/ и в Сведение за организация на дейността в училището /Списък – образец № 1/, както и по данни на директорите на детски градини и училища, общият брой на 5- и 6-годишните деца, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка две години преди постъпване в първи клас в област Сливен, е 4466.

От рьководствата и екипите на детските градини и училищата са предприети мерки относно повишаване обхвата и задържането на пет- и шестгодишните деца в училище, както и за постепенна промяна в нагласите на родителите да осигуряват редовно присъствието на децата: съвместна работа по национални програми и проекти; подготовка и участие в празници и развлечения, подпомагане храненето на децата; обвързването на семейните помощи с посещението на пет- и шестгодишните деца в подготвителна група съгласно Постановление № 167 от 15 август 2013 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца и др.

Беше извършено проучване на политиките в общините Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица, свързани с осигуряване на достъп до предучилищно възпитание и подготовка, както и ефективността на заложените мерки и дейности с оглед възможността на заинтересовани институции, организации и лица да кандидатстват с проектни предложения по оперативни програми на ЕС и национални проекти и програми, с фокус - подобряване качеството на задължителната предучилищна подготовка на всички деца в област Сливен. Проучени са актуалните планове за развитие на общините, стратегиите за развитие на социалните услуги, плановете за действие по изпълнение на интеграционните политики, общинските програми за закрила на детето.

По отношение на структурната организация и териториалната организация на предучилищното образование анализът показа следното:

В област Сливен функционират 63 детски градини/ в това число целодневни, полудневни и седмични/, посещавани от деца на възраст между 3 и 6 години. През учебната 2014/2015 г. детските градини и училищата с подготвителни групи се посещават от 4466 деца, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка. Детските градини са разпределени относително равномерно между градовете и селата в областта. В гр. Сливен функционират 13 и в гр. Кермен – 1 от общо 27 детски градини в община Сливен. В гр. Нова Загора функционират 5 от общо 22 детски градини в община Нова Загора. В гр. Котел функционира 1 детска градина и 1 Център за ранно детско развитие за 3-4 годишни деца с подкрепата на УНИЦЕФ, от общо 7 детски градини в община Котел. В гр. Твърдица функционират 2 и в гр. Шивачево 1 от общо 7 детски градини в община Твърдица. В общо 23 училища в област Сливен са разкрити подготвителни групи с полудневна организация.

Като цяло можем да твърдим, че обектите на образователната инфраструктура се отличават с равномерна териториална организация и е осигурен равен достъп до предучилищно възпитание и подготовка в градовете и в селата в областта.

Детските градини в област Сливен не са на делегиран бюджет. Финансирането им е комбинирано - от държавния бюджет и от общинския бюджет. Държавата финансира издръжката на 5 и 6 годишните деца, които подлежат на задължителна предучилищна подготовка две години преди постъпване в първи клас. Общините следва да поемат издръжката на 3 и 4 годишните деца.

Сред основните национални приоритети в сферата на образованието, които намират отражение и на общинско ниво, се открояват: повишаване нивото на образованост на населението, намаляване дела на преждевременно отпадналите от образователната система, повишаване качеството на предоставяните образователни услуги, подобряване материалната база на детските градини, повишаване квалификацията и възможностите за реализация на човешките ресурси на територията на общините, интегриране на деца и ученици със специални образователни потребности в общообразователния процес в детските градини и училищата чрез създаване на подкрепяща среда, осигуряване на ресурсни учители, специалисти и допълнителен помощен персонал (придружители, лични асистенти), обезпечаване целодневното обучение с оглед по-пълно обхващане на децата и учениците в задължителната предучилищна и училищна възраст в детските градини и училищата, насърчаване на ранното детско развитие, както и дейности за развиване на уменията за „отговорно родителство” на семейства с малки деца.

Налице са заложени мерки и дейности в стратегическите документи на общините с оглед възможността на заинтересовани институции, организации и лица да кандидатстват с проектни предложения по оперативни програми на ЕС и национални проекти и програми за осигуряване на равен достъп и възможности за развитие на всички деца в област Сливен.
1.2. На 08.01.2015 г. в РИО – Сливен бе проведена работна среща с всички директори на училища от община Сливен и община Нова Загора, които ще осъществяват прием на ученици в първи клас за учебната 2015/2016 година. Целта на проведената среща беше подобряване на организацията на приемането и записването на ученици в І клас за учебната 2015/2016 г. Бяха взети следните решения:

- На основание чл.150, ал.1, т.6 от ППЗНП, Педагогическият съвет на училището да определи реда за приемане на учениците в първи клас, в това число график на дейностите по приема, необходими документи, срокове и критерии за класиране на кандидатите и при определяне на критериите за прием да се съблюдават интересите на децата и действащата нормативна база. Препоръча се първият критерий да бъде близост до училището, а входящият номер по ред на подаване на заявлението да не бъде критерий.

В изпълнение на решението на Педагогическия съвет и на основание чл.147, ал.1, т.1 и т.9 от ППЗНП, директорът издава заповед за реда по приемане на ученици в първи клас за учебната 2015/2016 година, определен от Педагогическия съвет и информацията за реда, сроковете, критериите за подбор и друга информация от значение за записване в първи клас да бъде широко оповестена непосредствено след издаване на заповедта на директора чрез поставяне на видно място в училището, публикувана на сайта на училището, както и по друг начин.

В съответствие с решенията, взети от педагогическите съвети, подаването на молби/заявления/ и записването на децата се извърши в оповестените срокове. Записването в училищата се извърши след представяне на оригиналните документи за завършена подготвителна група, а в случай, че детето не е посещавало подготвителна група, родителите са декларирали писмено това обстоятелство. От проведените разговори с директори на училища, както и от някои извършени проверки през учебната 2014/2015 г., беше установено, че проблемите по приема на ученици в І клас възникват най-често поради недостатъчна прецизност при изготвяне на училищните критерии, по които се извършва този прием.


Приложение 1
1.3. В началото на учебната 2014/2015 г. в училищата на област Сливен са записани 22054 ученици в дневна форма на обучение. От трайно непосещаващите училище през първия учебен срок 235 ученици, най-голям брой – 129 ученици - са напуснали поради социални и семейни причини. Според получените информации от директорите на училищата в областта, през първия срок нито един ученик не е напуснал училище поради слаб успех.

През втория учебен срок трайно непосещаващи училище са общо 208 ученици, от които по социални и семейни причини са напуснали 89 ученици, а 4 ученици са напуснали поради слаб успех. Децата, заминали в чужбина с родителите си, са 134. Общо за учебната година от 22054 ученици в началото, 443 са напуснали училище. За сравнение: в началото на учебната 2013/2014 година в училищата на област Сливен са се обучавали 22219 ученици. От тях трайно непосещаващи училище през втория срок са били 248 ученици, а общо за миналата учебна година напусналите училище са били 512 ученици.

Видно е, че през настоящата учебна година броят на напусналите училище ученици е по-малък от този през миналата, но това не би следвало да е повод за оптимистични оценки, тъй като и общият брой ученици в началото на учебната 2014/2015 г. е по-малък от този през 2013/2014 г. Повод за положителна оценка на усилията на педагогическите екипи е по-скоро сравнението между първия и втория срок на 2014/2015 г. От посочените данни се налага изводът, че броят на трайно непосещаващите училище за област Сливен през последните няколко години не се променя в забележима степен, а причините, отчитани от страна на ръководствата на училищата, в най-общ план са идентични с посочваните в анализите, които се изготвят периодично относно допускането на неизвинени отсъствия. Подобни са и мерките, които се предприемат в училищата, защото, полагайки усилия за намаляване на неизвинените отсъствия, педагогическите екипи се стремят да постигнат ефект и за задържане и реинтегриране на децата в училище.

Най-често дефинираните от директорите на училища причини за напускане на училище от ученици от област Сливен са, както следва:

- Социално-икономически причини: ниски доходи на родителите, неприемливи битови условия; безработни родители; децата остават вкъщи да се грижат за по-малките деца в семейството; децата се ангажират със сезонна работа;

- Семейни или етнокултурни причини: слаба заинтересованост на родителите за образованието на децата им; промяна на местожителството на семействата; неграмотност и необразованост на родителите, децата подражават на този модел и нямат мотивация за учене;

- Миграцията на родителите - заминаване на ученици в чужбина заедно с родителите или учениците се отглеждат от роднини, които не са в състояние да упражняват ефективен контрол; преместване на ученици в други населени места;

- Педагогически причини – трудности при усвояването на учебното съдържание, обусловени от езиковата бариера, малък или никакъв контакт между родителите и училището, възрастови и личностни проблеми при израстването.


1.4. Мерките, предприемани от училищните ръководства и от педагогическите съвети на училищата от област Сливен за намаляване на процента на напуснали ученици, са в по-голямата си част прилагани през последните години, но едновременно с тях училищата търсят нови подходи, разчитат на ефективен контакт с родителите и на съдействие от различни институции или от местната общност, опитват се да подобряват училищната среда, за да стане училището по-привлекателно за децата. Предприеманите действия имат различна ефективност и резултатност. Нерядко усилията на училищните екипи се сблъскват с неразбиране или незаинтересованост от страна на родители и ученици. Подходите, които в повечето случаи дават резултат за намаляване на допусканите неизвинени отсъствия, са ефективни и за предотвратяване на трайно непосещаване и напускане на училище:

- Полагат се усилия за осигуряване на равен старт за училище чрез задържане на децата в подготвителните групи; възможност за овладяване на български език в подготвителните групи чрез участие в проекта „Грижа за всеки ученик“;

- Поставя се акцент върху превантивната работа с учениците, за да се ограничат случаите на напускане, провокира се позитивната нагласа към учебен труд и се търсят начини да се даде шанс на всеки ученик, активна роля на педагогическите съветници;

- Индивидуална работа със застрашените от отпадане ученици и ежемесечни посещения на кариерните консултанти от ЦКО – Сливен;

- Осигуряване на възможности за целодневно обучение;

- Осигуряване на максимално добри условия за провеждане на образователно-възпитателния процес, изразяващи се в създаването на атрактивна и приятна обстановка в училищата; използване на интерактивни методи в образователно-възпитателния процес, използване на информационните технологии с цел изграждане на положителна мотивация към училището;

- Диалог със семействата на учениците, застрашени от преждевременно напускане на училище, посещения на домовете, поддържане на постоянни контакти с родителите и настойниците от страна на класните ръководители, педагогическите съветници, директорите. Включване на родителите във всички форми на училищния живот, организиране на тържества, в които децата се изявяват пред родителите си, пред обществеността. Информационни кампании сред родителите по различни проблеми на подрастващите, грижи за предотвратяване на ранните бракове и раждания;

- Използване на възможностите на часа на класа, например беседи в часа на класа, имащи за цел осъзнаване значението на училищното образование за успешна реализация в живота;

- Работа на училищата по проект„УСПЕХ”, финансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси”;

- Работа на професионалните училища по схема „Ученически и студентски практики”, компонент 1 „Ученически практики”, финансиран от ЕСФ именно заради осъществяване на превенция от отпадане и рисково поведение на учениците, повишаване на мотивацията и самооценката им да бъдат по-добри ученици и по-добри хора, както и изграждане на училището като желана територия за учениците;

- Работа в групи по НП „С грижа за всеки ученик“, модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“;

- Изготвяне на училищни програми и предприемане на различни дейности във връзка с участието на 6 училища от областта в Национална програма „На училище без отсъствия”, мярка „Без отсъствие” за 2014 г. – осигуряване на помагала на ученици, застрашени от отпадане от системата, осигуряване на карти за транспорт, изготвяне на програми, свързани с намаляване на неизвинените отсъствия и преждевременното напускане на училище, както и с реинтеграцията и т.н.;

- Добро партньорство между училището и институции и организации, като Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Сливен, отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” – Сливен, МКБППМН - Сливен;

- Търсене на съдействие от общинските власти и кметовете по населени места.


1.5. Във връзка с осъществяване на контрол върху посещаемостта на учениците в паралелките и в полуинтернатните групи в Годишния план за дейността на РИО – Сливен през учебната 2014/2015 година бяха планирани две текущи проверки в училищата от област Сливен по следните теми:

 • „Посещаемост на учениците и предприети мерки от училищните ръководства от област Сливен за обхват на учениците и превенция на напускането на училище“;

 • „Осъществяване на целодневната организация на обучение в V клас“.

По темата за посещаемостта на учениците бяха извършени 13 проверки в училища, както следва:

 • ОУ „Зл. Терзиев“ – с. Баня, общ. Нова Загора – септември 2014 г.;

 • НУ „Л. Каравелов“ – Нова Загора – септември 2014 г.;

 • ПГЕЕ „М. Кюри“ – Сливен – октомври 2014 г.;

 • ПГТО „Д. Желязков“ – Сливен – октомври 2014 г.;

 • СПГСГ „Арх. Г. Козаров“ – Сливен – октомври 2014 г.;

 • ПГМ – Сливен – октомври 2014 г.;

 • ПГЕЕ „М. Кюри“ – Сливен – декември 2014 г.;

 • ОУ „Ю. Гагарин“ – Сливен – март 2015 г.;

 • ОУ „Хаджи Димитър“ – с. Селиминово, община Сливен – март 2015 г.;

 • ОУ „Хр. Ботев“ – с. Самуилово, община Сливен – март 2015 г.;

 • ОУ „Н. Геров“ – с. Гавраилово, община Сливен – март 2015 г.;

 • ПГЕЕ „М. Кюри“ – Сливен – март 2015 г.;

 • СОУ „Ив. Вазов“ – Нова Загора – юни 2015 г.

Проверката в ПГЕЕ „М. Кюри“ – Сливен, извършена през месец март 2015 г. беше свързана с провеждането на задочна форма на обучение, а останалите 12 проверки – с посещаемостта на учениците от дневна форма на обучение в учебни часове и в ПИГ.

По темата за целодневната организация в V клас бяха извършени 4 проверки в училища, както следва: • ОУ „П. Хитов“ – Сливен – март 2015 г.;

 • ОУ „Ел. Багряна“ – Сливен – март 2015 г.;

 • ОУ „Зл. Терзиев“ – с. Баня, общ. Нова Загора – юни 2015 г.;

 • ОУ „Хр. Смирненски“ – Нова Загора – юни 2015 г.

След направените констатации от посочените проверки бяха издадени 9 заповеди за задължителни предписания към директорите на съответните училища. На двама директори бяха наложени дисциплинарни наказания по чл. 188, т. 1 „забележка“ и съответно т. 2 „предупреждение за уволнение“ от Кодекса на труда. Задължителните предписания и наложените дисциплинарни наказания бяха свързани главно с воденето на задължителната училищна документация, например нарушения при воденето на книгата за заповедите на директора, дневниците на паралелките, реквизити в издавани заповеди, спазване на изискването на чл. 11а от Наредба № 3 за системата за оценяване – минимален брой текущи оценки по учебните предмети, недостатъчен контрол върху работата на учителите в задочна форма на обучение и др. Извършен е последващ контрол на изпълнението на задължителните предписания от двата типа проверки на посещаемостта на учениците. В началото на следващата учебна година ще бъде извършена проверка на изпълнението на задължителните предписания от цялостната проверка.

При извършените проверки през учебната 2014/2015 година не са установени случаи на фиктивно записани ученици, но във връзка с изготвяните след всеки учебен срок анализи на наличието и причините за допусканите неизвинени отсъствия и за преждевременно напускащите училище ученици, в плана за дейността на РИО – Сливен за следващата учебна година отново ще бъдат предвидени проверки на посещаемостта на учениците.


Приложение 2


 1. Задължителна училищна документация, осигуряване и опазване на учебниците и учебните помагала, предоставени за безвъзмездно ползване

С цел осигуряване на условия за ефективна образователно-възпитателна дейност през учебната 2014/2015 г. Регионален инспекторат по образованието – Сливен изпълни задълженията си, свързани с проверка и съгласуване на сведенията за организацията и дейността на детските градини, училища и обслужващи звена на територията област Сливен, одобряване на училищните учебни планове и утвърждаване на учебните програми за ЗИП. Бяха изпълнявани системно и коректно ангажиментите ни по събиране, обобщаване и изпращане в МОН на заявките за задължителна училищна документация за началото и за края на учебната година на училищата, детските градини, и обслужващите звена, както и по координиране на своевременната доставка на задължителна училищна документация. С оглед на оптимизиране на дейностите на образователните институции по отчитане и унищожаване на документите с фабрична номерация началникът на РИО – Сливен определи със свои заповеди правила за подпомагане на директорите в дейностите им по приемане, съхраняване, издаване, отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация, комисия, отговаряща за проверката на отчетите на документи и на протоколите за унищожаването им и график, съобразен със срока по чл. 87, ал. 3 от Наредба № 4 за документите за системата на народната просвета, по който директорите представиха в РИО – Сливен за проверка съответните отчети и копия от протоколи. През месец април 2015 г. комисията оказа методическа помощ на училищните екипи и осъществи контрол с цел недопускане на неточности и злоупотреби с документи с фабрична номерация, а през месец май изготви доклад за дейността си до началника на РИО – Сливен.

Количеството на всяка доставка на учебници и учебни помагала е определено съгласно подадена заявка в срок до 15 март 2015 г. от директорите до ПРБ. От 64 училища на територията на област Сливен с право на прилагане на Постановление № 104 на МС от 10 май 2003 г. заявки са изготвили 62 училища /3 държавни и 59 общински/, респективно са сключени 209 договора за доставка на учебници и учебни помагала, а за 63 общински детски градини са сключени 19 договора за доставка на учебни помагала от съответните общини. При изготвянето на заявките са отчетени наличните количества неупотребявани учебници и учебни помагала, в случаите, в които новият избор на учебници и учебни помагала съвпада с направения избор за приключилата учебна година. Не са изготвени заявки от ПУ „Д-р Власаки Шуманов” – гр. Сливен и ПУ „Акад. Тодор Самодумов” – гр. Нова Загора. Мотивите на директорите са: учениците от I до VII клас са с умерена и тежка степен на умствена изостаналост и с множество увреждания и се обучават по индивидуални учебни програми. В много от случаите учебниците за общообразователните училища не са подходящи за интелектуалния капацитет на децата и в тези случаи се използват помагала за предучилищна възраст, които кореспондират с индивидуалните потребности и възможности на учениците и позволяват ефективен образователно-възпитателен процес съгласно параметрите на индивидуалните им общообразователни програми. Заявките на училищата и ДГ са изготвени след извършен подбор на учебници и учебни помагала, направен на заседание на педагогическия съвет. В срок е подадена информация в РИО – Сливен за броя на сключените договори с издателствата за доставка. Същите ще бъдат доставени в училищата в срокот 25.08.2015 г., определен в графика за дейностите, за което РИО – Сливен е уведомил МОН, представяйки справка за осигуреността с учебници и учебни помагала за началото на учебната година.

Извършено е консултиране на директорите по изпълнението на графика на дейностите за осигуряване на учебниците и учебните помагала и прилагането на Постановление № 104 на МС от 10 май 2003 г. Проведена е работна среща с директори на училища от областта за предприемане на мерки за олекотяване на ученическите раници.

Осъществен е мониторинг и контрол по изпълнение на графика на дейностите, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката. Извършена е текуща проверка за създадената от директора на училището организация за опазване и възстановяване на учебниците, предоставени за ползване със срок над една учебна година в следните училища: ОУ „Св. Паисий Хилендарски” – с. Тополчане, общ. Сливен и ОУ „Св. Паисий Хилендарски” – с. Стоил войвода, общ. Нова Загора.

Директорите на училища са създали нужната организация за ползване, съхранение и възстановяване на изгубени или повредени учебници, предоставени за безвъзмездно ползване със срок над една учебна година. Дейностите на директорите за осигуряване на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителните групи и учениците от I до VII клас са съобразени с утвърдения в заповедта на министъра на образованието и науката график и с разпоредбите на Постановление № 104 на МС от 10 май 2003 г. Състоянието на наличните комплекти учебници и учебни помагала, които в момента на проверките са в употреба или на склад в библиотеките на училищата, са в добро състояние.
В РИО - Сливен е сформирана седемчленна комисия за издаване на удостоверения за признаване на завършени етапи на училищно обучение (от І клас до ХІІ клас) или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави. Експертната работа на комисията се основава на разпоредбите на Наредба № 2 на Министерството на образованието и науката от 14 април 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави. През учебната 2014/2015 година бяха приравнени 27 документа, както следва:


 • За клас и за степен - 15 броя;

 • За управление на МПС – 12 броя.

Всички ученици бяха консултирани и насочени към съответни класове и училища, отговарящи на желанието на родителите и учениците.
Приложение 3

 1. Кадрово осигуряване на образователната система в областта

Кадровата обезпеченост в област Сливен е добра. Увеличава се броят на педагогическите специалисти с магистърска образователно-квалификационна степен. В областта работят предимно правоспособни учители и възпитатели. Проблеми има само в училищата със слети паралелки и в защитените училища, където малкият брой на учениците води до малкия брой на педагогическите специалисти и до необходимостта един учител да води обучението по повече от един учебен предмет.

Силни страни: Учителските кадри са с необходимото образование и ценз. Притежават и допълнителни квалификации и преквалификации.

Слаби страни:

Община Сливен:


 • Наблюдава се голям спад в желанието на млади специалисти да работят като учители;

 • Съществува дефицит от учители - специалисти по английски език, математика, информатика и информационни технологии, професионална подготовка;

 • Нисък социален статус на работещите и непрекъснато усложняваща се образователна среда;

 • През изминалата учебна година се промени съществено съставът на учителите от начален етап на обучение /1- 4 клас/. Разкриването на нови работни места, поради разширяващото се целодневно обучение, е основна предпоставка за напускането на част от учителите. На тяхно място са назначавани начални учители, които в някои случаи са с по- ниска квалификация, а някои от тях са били извън системата на образованието повече от 2 години. Вече осезаемо се чувства нужда от квалифицирани учители в начален етап на обучение;

 • За голяма част от учителите, специалисти по отделни предмети в прогимназиален етап на обучение, няма часове за сформиране на задължителната преподавателска норма през предстоящата 2015- 2016 учебна година.Част от специалистите по предмети, които са на един щат, вече със затруднение правят норматива си с преподаване по един учебен предмет, например учителите по музика, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, френски език и др.;

 • Има затруднения при заместването на отсъстващи учители по английски език, математика, биология и здравно образование, физика и астрономия;

Община Котел

 • В малките училища правоспособни учители се налага да допълват с часове, по които не са специалисти - от това следва, че има неправоспособни учители по музика, технологии и изобразително изкуство, начални учители, философия, учител по практика - готварство, математика и информационни технологии, география и икономика, физика и астрономия, физическо възпитание и спорт, история и цивилизация, труд и техника, химия и опазване на околната среда.

 • С. Стрелци - Малкият брой ученици води до формиране на само три щатни бройки, които са заети от правоспособни учители по български език и литература, математика и информационни технологии, история и цивилизация и география и икономика. Налага се тези учители да допълват с часове, които не са по специалността им, нормата за преподавателска работа, тъй като училището е отдалечено от града и е неудобно възлагането им на вънщен лектор.

Община Нова Загора

Идентифициран дефицит за общината е осигуряването на правоспособни учители по чужди езици, специалисти с професионална квалификация, отговаряща за изпълняване на длъжността –възпитател, педагогически съветник, ресурсни учители, компютърни специалисти. По някои от учебните предмети/музика, физическо възпитание, география и икономика, биология и здравно образование/ няма достатъчно специалисти.Община Твърдица

В близко бъдеще се очертава дефицит на педагогически кадри по различни предмети. Липсват правоспособни начални учители и специалисти по изобразително изкуство.


Приложение 4, Приложение 5
3.1.Динамика на структурата на педагогическите кадри за периода 2011 – 2015 г.

Област Сливен е повлияна от тенденцията на намаляване на общата численост на населението, обхванала цялата страна през последните години. Тези изменения са резултат от неблагоприятното развитие на процесите, свързани с демографското възпроизводство:ниска раждаемост и висока смъртност, отрицателен естествен прираст, застаряване на населението. Възрастовата структура на населението е от регресивен тип: нарастват броят и делът на възрастното население и намаляват тези на младите генерации. Характерна черта на урбанизацията в България е увеличаването на концентрацията на населението в големите градове. Такава е и картината в Сливенска област. Повече от половината от населението на областта е концентрирано в шестте града на областта - Сливен, Нова Загора, Котел, Твърдица, Кермен и Шивачево. Гъстотата на селищната мрежа е най-висока в община Нова Загора, което е свързано с географските дадености - липса на планинска територия. Най-ниска е гъстотата на селищната мрежа в община Твърдица, следвана от община Котел, което се дължи на планинския терен.

Големият демографски срив в предходните учебни години доведоха до значително намаляване на педагогическите специалисти и до оптимизация на училищната мрежа. В последните пет години се забелязва тенденция на устойчивост в системата. За това говори и броят на учениците в дневна форма в област Сливен за разглежданите учебни години:

Учебна година 2011-2012 - 22 006 бр. ученици;

Учебна година 2012-2013 –21 886 бр. ученици;

Учебна година 2013-2014 – 22 219 бр. ученици;

Учебна година 2014-2015 – 22 054 бр. ученици.
3.1.1. Педагогически кадри с ръководни и консултиращи (подкрепящи) функции, назначени на щатно място, по длъжност, брой, ОКС, ПКС, професионална квалификация „учител“, друга професионална квалификация, пол, възрастови характеристики по години:


Учебна година

Дирек-тор

ПДУД

ПДУПД

ПДУТД

ПДАСД

уч.пси-холог

пед.съ-ветник

логопед

РКК

2011/12

141

54

5

1

11

7

15

2

14

2012/13

139

55

6

1

14

14

17

1

16

2013/14

138

59

3

1

13

15

23

1

14

2014/15

140

56

5

1

14

17

25

0

14Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница