Доклад на изпълнителната агенция по околна средаДата08.02.2017
Размер313.34 Kb.
Размер313.34 Kb.

Доклад за изпълнение на целите по оползотворяване на отпадъци от опаковки през 2007 г.ДОКЛАД
на

изпълнителната агенция по околна среда

за постигане на целите на Република България за рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки по чл.11, ал.2, съгл. сроковете по §9 от ПЗР на Закона за управление на отпадъците и в изпълнение на чл.42 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки

София, 2009г.СЪДЪРЖАНИЕ
Стр.

1.

Увод

3

2.

Методология за изготвяне на доклада

3

2.1.

Институции, ангажирани в събирането и обработването на данните

3

2.2.

Пресмятане и оценка на генерираните количества

3

2.3.

Данни за третирани количества

4

2.4.

Схема на събиране на данните за опаковки и отпадъци от опаковки

4

3.

Резултатите, представени в съответствие с Решение на Комисията 2005/270/ЕС

5

3.1.

Методология за попълване на таблиците към Решение 2005/270/ЕС на Комисията

10

3.2.

Анализ на прилагането на Директива 94/62/ЕС в Република България

10

3.2.1.

Изпълнение на целите

10

3.2.2.

Многократна употреба

12

3.2.3.

Съдържание на тежки метали и опаковки, послужили за опаковане на опасни химически вещества; начин на получаване на данните

14

3.2.4.

Събрани количества от общини

14

3.2.5.

Обхванато население

15

3.2.6

Информиране на обществеността и кампании за популяризиране на разделното събиране на отпадъци от опаковки

19

4.

Изводи

20


1. Увод
Докладът за образувани опаковки и рециклираните и оползотворени отпадъци от опаковки в Република България се съставя ежегодно на основание Решение 2005/270/ЕС, определящо форматите, касаещи се системата от бази данни за опаковки и отпадъци от опаковки, съобразно Директива 94/62/ЕС, допълнена с Директива 2004/12/ЕС и съгласно чл. 42 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (ДВ, Бр. 19 от 09.03.2004 г.).

Този доклад съдържа статистически данни за количествата и видовете произведени, внесени или изнесени опаковки през 2007 година от фирмите, пускащи на пазара опаковани стоки. Данните за оползотворени и рециклирани количества са получени в Изпълнителна агенция по околна среда от преработващите предприятия. Представени са конкретни изводи за изпълнението на целите по рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки по чл. 11, ал. 2, съгласно сроковете по § 9 от ПЗР на ЗУО. Те се основават на събраните в рамките на предходната календарна година данни.

Отчита се факта, че статистическата обработка на данни с такъв обхват приключва според Регламент 2150/2002 в края на всяка календарна година.
2. Методология за изготвяне на доклада
2.1. Институции, ангажирани в събирането и обработването на данните
Основните източници на информация по доклада са:


 • Националният Статистически Институт по отношение “Опаковки, пуснати на пазара”;

 • Агенция “Митници” – внесени и изнесени опаковани стоки

 • Предприятията, които извършват третиране на отпадъци – оползотворяване и основно рециклиране, депониране, или изгаряне на отпадъци от опаковки – по отношение “Оползотворени и обезвредени отпадъци от опаковки”;

 • Организациите по оползотворяване - по отношение на изпълнение на обхванато население и количества отпадъци от опаковки, събрани по общини;

 • Индивидуално изпълняващи задълженията си лица по Закона за управление на отпадъците, представили одиторски доклад в МОСВ съгласно чл. 48 от Наредбата;

Изпълнителна агенция по околна среда – обработва и анализира окончателните данни, представя доклада за изпълнение на целите по рециклиране и оползотворяване на национално ниво, както и основните параметри за докладване пред Европейската Комисия.
2.2. Пресмятане и оценка на генерираните количества
Съгласно Приложение ІІІ на Директива 94/62/ЕС, данните за пуснати на пазара опаковки в страните-членки се основават на „произведени+внесени-изнесени” количества за всяка широка категория материали.

Пуснатите на пазара в Република България опаковки са обект на статистически изследвания, които се провеждат систематизирано от 2004 г. насам. През първата година НСИ изготви доклад до Евростат за методологията на събиране на данните в рамките на пилотно статистическо изследване “Статистика на отпадъците от опаковки и Регламент 2150/2002/EC за статистика на отпадъците”.

Изследваните избрани предприятия с повече от 10 служители представляват 5 % от общия брой, но включват 75% от служителите, 91% от приходите и 94% от капитала на общата генерирана съвкупност на източниците от статистическия регистър. Поради тази причина и в съзвучие с Чл.12, ал.4 на Директивата, малките предприятия се изключват, защото техния принос за изследваното явление не е решаващ.

Количествата опаковки, които в рамките на една година достигат до крайния потребител поради краткия си жизнен цикъл се възприемат като отпадъци в края на същата година.


2.3. Данни за третирани количества
Количествените данни за оползотворени отпадъци от опаковки се отчитат от попълнените приложения по чл. 35 ÷ 37 от, които Изпълнителната агенция по околна среда ежегодно получава от рециклиращите предприятия в страната. Вземат се под внимание и одиторските доклади до МОСВ, по чл. 48, ал. 1 от Наредбата.

Предприятията, които оползотворяват или обезвреждат отпадъци от опаковки са елемент от поддържания в Изпълнителната агенция по околна среда регистър на преработвателите и съоръженията за третиране на отпадъци. Получените през периода данни от 46 предприятия, сред които най-големите преработватели на хартия, пластмаси и стъкло дават основание те да се считат за представителни.


2.4. Схема на събиране на данните за опаковки и отпадъци от опаковки 1. Ежегодно Агенция Митници (АМ) предоставя информация на Националния статистически институт (НСИ) за количествата внесени и изнесени от страната опаковки по материали.

 2. Лицата, които попадът в обхвата на статистическите наблюдения предоставят данни на НСИ за опаковките, пуснати от тях на пазара.

 3. НСИ представя данни на ИАОС за пуснатите в цялата страна опаковки.

 4. Ежегодно лицата, притежаващи съотв.разрешение и извършващи рециклиране на отпадъци от опаковки предоставят информация на ИАОС по специфични приложения за преработените количества.

 5. 6-те организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки и лицата, които изпъляват задълженията си индивидуално предоставят информация относно съдържание на тежки метали в опаковките, опаковки, послужили за опаковане на опасни химични вещества, обхванато население и количества събрани отпадъци от опаковки по общини, както и проведени образователни кампании и мероприятия с обществеността.

 6. Въз основа на събраните данни ИАОС представя пред министъра на околната среда доклад за изпълнение на целите по оползотворяване и рециклиране на отпадъци от опаковки в национален мащаб. Попълнените таблици по Решение 2005/270/ЕС участват в ежегодното докладване по Директива 64/92/ЕС до Европейската Комисия.3. Резултатите, представени в съответствие с Решение на Комисията 2005/270/ЕС
През 2007 година в Република България са образувани 318328 тона отпадъци от опаковки. Това прави 41,7 кг/жит., (при население 7 640 238 към 31.12.2007 г.).

От тях 33,5% са хартия и картон (вкл.композитни опаковки), 32,1 % пластмасови опаковки, 22,3% - стъкло; 7,7% се падат на дървените опаковки; 3,7% на металните и 0,8 попадат в категорията „други”. Общо рециклирани са 174558 тона (55%). (таблица 1).

На фигура. 1. може да се проследи как се развива употребата на различните видове материали при опаковките в Р.България в периода 2004-2007г..

фигура. 1 Потребление на видовете опаковки по широки категории материали


Източник: НСИ
Важно е да се отбележи, че мащабни промени в модела на потребление на опаковки през толкова кратък период не може да се очакват, а и разяснителните кампании все още нямат нужното въздействие. Статистическите наблюдения върху избраната съвкупност стават все по-прецизни през годините и данните – все по-достоверни. Поради тяхната универсалност и практичност опаковките от хартия, картон и пластмаси продължават да бъдат най-използвани, докато стъклените опаковки постепенно биват изместени, въпреки техните предимства по отношение повторна употреба или рециклиране.

Оценката на потреблението на опаковани стоки у нас, съдейки по произведената продукция (вкл. за износ) показва, че петте най-разпространени видове опаковки са стъклени бутилки и шишета, кашони предимно от вълнообразен картон, пласмасовите бутилки от РЕТ, картонените кутии и пластмасовите каси1.

Първичните опаковки съставляват над 75 % от цялото количество произведени, вторичните са около 15%, а транспортните – приблизително 9%. На специфичната категория „пазарски торби, пликове, чаши, чинии, вилици, лъжици, ножове, бъркалки и др.” се падат не повече от 0,2 %.

Според данните от НСИ, опаковките, предназначени за многократна употреба през 2007 г. са 112810 тона, или 35 % от общо пуснатите на пазара. Почти цялата част от пуснатите на пазара стъклени опаковки (82%) и дървени опаковки (71% транспортни палети) са предназначени за многократна употреба.Таблица 1 Количества отпадъци от опаковки, образувани в Република България и оползотворени или изгорени в инсталации с оползотворяване на енергия в или извън страните-членки

(тонове)Материал

образувани отпадъци от опаковки

оползотворени или изгорени в инсталации с оползотворяване на енергия чрез:

процент на рециклиране

процент на оползотворени или изгорени с оползотворяване на енергия

материално рециклиране

други форми на рециклиране

общо рециклиране

енергийно оползотворяване

други форми на оползотворяване

изгаряне в инсталации с оползотворяване на енергия

общо оползотворени и изгорени в инсталации с оползотворяване на енергия

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

 

 

Стъкло

70871

50150

0

50150

 

0

 

50150

70,8

70,8

Пластмаси

102093

19941

0

19941

2,9

0

0,2

19944

19,5

19,5

Хартия и картон

106653

104345

0

104345

5,45

0

4,38

104355

97,8

97,8

Метали

алуминий

 

 

0

0

 

0

 

0

0,0

0,0

стомана

 

 

0

0

 

0

 

0

0,0

0,0

общо

11664

20

0

20

0

0

0

20

0,2

0,2

Дърво

24498

0

0

0

1

0

 

1

0,0

0,0

Други

2550

102

0

102

0

0

2,1

104

4,0

4,1

Общо

318328

174558

0

174558

9,35

0

6,68

174574

54,8

54,8

През 2007 година в Република България са оползотворени общо 174574 т отпадъци от опаковки, като 174558 т са материално рециклирани. Много малко от това количество -1706 т (0,98%) са изпратени в други страни, вкл извън ЕС с цел да бъдат рециклирани (Таблица 2).


Таблица 2 Количества отпадъци от опаковки, изпратени в други страни-членки или изнесени извън общността за оползотворяване или изгаряне в инсталации с оползотворяване на енергията

(тонове)Материал

Отпадъци от опаковки, изпратени в друга страна-членка или изнесени извън общността за:

материално рециклиране

други форми на рециклиране

енергийно оползотворяване

други форми на оползотворяване

изгаряне в инсталации с оползотворяване на енергията

Стъкло

 

 

 

 

 

Пластмаси

626

 

 

 

 

Хартия и картон

978

 

 

 

 

Метали

алуминий

 

 

 

 

 

стомана

 

 

 

 

 

общо

0

0

0

0

0

Дърво

 

 

 

 

 

Други

102

 

 

 

 

Общо

1706

0

0

0

0

От генерираните отпадъци от опаковки в Република България, през 2007 г. не са изнасяни или изпращани количества в други страни-членки за други форми на оползотворяване освен материално рециклиране.


Таблица 3 Количества отпадъци от опаковки, образувани в други страни-членки или внесени извън общността за оползотворяване или изгаряне в инсталации с оползотворяване на енергията в Република България

(тонове)Материал

Отпадъци от опаковки, образувани в друга страна-

членка или внесени от страни извън общността заматериално рециклиране

други форми на рециклиране

енергийно оползотворяване

други форми на оползотворяване

изгаряне в инсталации с оползотворяване на енергията

Стъкло

17988

 

 

 

 

Пластмаси

2994

 

 

 

 

Хартия и картон

24374

 

 

 

 

Метали

алуминий
 

 

 

 

стомана
 

 

 

 

общо
0

0

0

0

Дърво
 

 

 

 

Други
 

 

 

 

Общо

45356

0

0

0

0

Най-големи количества, внесени в страната за преработване са хартиените и картонените отпадъци от опаковки (53,7%).

Данните за горните таблици се базират на отчетите, които според нормативните изисквания постъпват в ИАОС от предприятията, които преработват отпадъци от опаковки.
3.1. Методология за попълване на таблиците към Решение 2005/270/ЕС на Комисията
Форматите за докладване, установени в Решение2005/270/EC на ЕК постановяват недвусмислени правила и гарантират сравнимостта на данните между отделните страни-членки.

Диференцирано представяне на данните за „алуминий” и „стомана” от металите е по желание. Данните за опаковките в категория „други” могат да са по оценка.

Обезпечаването на данни в полета „други форми на рециклиране” и „други форми нана оползотворяване” в Таблица 1 е задължително, като се допуска приблизително пресмятане, което обаче трябва да се поясни. При данните за Република Българи няма количества опаковки, третирани по посочените методи.

Всички останали полета в Таблица 1 са задължителни за представяне.

Представянето на данни в полето „материално рециклиране” в Таблица 2 също е задължително, като се допуска приблизителна оценка. Изключение правят данните за „алуминий” и „стомана” от металите, които заедно с всички останали колони в таблицата са пожелателни.

Попълването на Таблица 3 от Анекса към Решение 2005/270/ЕС не е задължително. Данните в нея са информативни. В ИАОС се събират редовно данни и за отпадъците от опаковки, които се внасят в страната с цел рециклиране. Тези количества не се включват при пресмятане на постигнатите национални цели по рециклиране.


3.2. Анализ на прилагането на Директива 94/62/ЕС в Република България
3.2.1. Изпълнение на целите
Постигнатите през 2007г. рециклирани количества отпадъци от опаковки надхвърлят заложените в националното законодателство цели по рециклиране и оползотворяване (чл.11, ал.2, съгл. сроковете по §9 от ПЗР на Закона за управление на отпадъците) с 16,8 %, като най-значителни са успехите с рециклирането на хартия и картон. Страната има също и висок потенциал за рециклиране на амбалажно стъкло, който трябва да се използва.

Фигура 2. Изпълнение на целите по рециклиране спрямо нормативно заложените за 2007г.


Източник: ИАОС, данни от рециклиращите предприятия
Характерен показател, измерващ ефективността на работа на системата е количеството рециклиран отпадък на жител. За изминалата 2007г. за страната този показател е 22,85 кг/жит. През предишните години е бил съответно: 2004г- 12,9 кг/жит., 2005г. 20,76 кг/жит. и през 2006г. – 16,8 кг/жит.

На фигурата по-долу може да се види къде се нареждаме сред страните от ЕС по този показател.


Фигура 3. Сравнение на някои европейски страни по количества рециклиран отпадък на човек от населението.


Източник: http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/data.htm

Фигура 4. Развитие на употребените и рециклирани количества в Р.България на човек от населението за разглеждания период.


Източник: НСИ и ИАОС
Тенденцията е положителна, количествата рециклирани отпадъци от опаковки се увеличава, както и съотношението потребление-рециклирани количества на човек от населението става по-благоприятно. Употребените количества през 2006г. са сравнително по-високи, поради промяна в метода на статистическото отчитане. При прецизни данни за обхванато население и предадени за преработване количества отпадъци от опаковки, може да се направи сравнение доколко ефективна е дейността на дадена организация по оползотворяване спрямо друга. Това са характеристики, които обективно ще насочат общините с кого е целесъобразно да сключат договори. За представянето на такива сравнения основна предпоставка е добрата информационна обезпеченост както на организациите, така и на общините. Не трябва да се забравя, че системите за разделно събиране, които използват организациите са твърде разнородни и поради това всяко сравнение е условно и изводи могат да се правят едва след пълноценен анализ.
3.2.2. Многократна употреба
От доклада на Европейската Комисия КОМ (2006) 767 става ясно, че системите за повторна употреба се прилагат с най-голям успех за транспортните опаковки (касети, палети и др.подобни). У нас трябва да се проучат перспективите за повторната употреба и на други освен стъклените опаковки. Предварително е необходимо да са анализира дали това е приложимо и икономически рентабилно. В някои страни като Финландия например поради високата квота на повторна употреба на опаковките от всички видове матириали, образуваните отпадъци от опаковки са само една четвърт от пуснатите на пазара.2

Фигурата по-долу илюстрира развитието в Р.България на дела на опаковките, предназначени за многократна употреба в количеството на общо употребените през разглеждани години 2004, 2005, 2006г и 2007г..


Фигура 5. Дял на опаковките за многократна употреба, изразени в процент спрямо общо пуснатите количества


Източник: НСИ
Високият дял на стъклените опаковки се запазва относително постоянен. Прогресивно нараства процентът на дървените палети и сандъци, предназначени за многократна употреба. Обяснението е в изискването от 2007 г. да се заплаща продуктова такса и за опаковки от дървен материал.
Разширяването на системите за многократна употреба в момента е единствения начин у нас за систематизирано намаляване на отпадъците от опаковки. От информацията, получена от организациите по оползотворяване могат да се обобщят някои промени във фирмената политика:

 • засилва се неколкократното използване на транспортни опаковки, там, където е целесъобразно;

 • използват се все по-често оборотни опаковки;

 • избират се и се проектират опаковки с оптимално тегло и размер;

 • намалява се грамажа или отпада употребата на някои елементи на опаковката, както и на вторични опаковки;

 • преструктурира се състава на опаковките - увеличава се дела на лесно рециклируемите, за сметка на сложните, многокомпонентни и съставени от различни материали опаковки;

 • влагането на рециклируеми и рециклирани материали при производството на опаковки в по-широк обхват е неприложимо, поради компрометиране на хигиенните и здравни норми.

Интересен развой са наблюдава в някои европейски страни, където нормативно се изисква задължителен депозит върху бутилките за еднократна употреба. Това наложи създаване на организации за депозитни системи (като DPGmbH в Германия) с равноправно участие на търговията и индустрията. Задачата е да изградят повсеместно инфраструктури на базата на автомати за обратно приемане на опаковки за еднократна употреба като алуминиеви кутии, пластмасови и стъклени бутилки.


3.2.3. Съдържание на тежки метали и опаковки, послужили за опаковане на опасни химически вещества; начин на получаване на данните
По отношение концентрацията на тежки метали, фирмите, които са клиенти на ОООО и индивидуално изпълняващи задълженията си декларират пред ИАОС, в съответствие с Наредбата, че не използват опаковки, които не отговарят на изискванията и в тях няма концентрация на тежки метали по-висока от допустимата; представени са и декларации за съответствие и протоколи от изпитване в акредитирани лаборатирии.

Според данни от три от организациите, декларирани от техните членове, обобщените количества опаковки, послужили за опаковане на опасни химични вещества (които по смисъла на Наредбата се считат за опасни) са както следва по години:
година

тона

2004

700,314

2005

1699,983

2006

1591,674

2007

1117,334

За разлика от тях, от останалите организации, отчитат, че нямат такива количества, поради факта, че повечето от опаковките им са предназначени за хранителни продукти.


3.2.4. Събрани количества от общини
Отпадъците от опаковки се събират на територията на общините по различни пътища:

 • чрез контейнерите за разделно събиране;

 • чрез индивидуални договори, сключени с отделни обекти (магазини, складове, търговски вериги);

 • чрез пунктове за изкупуване;

Все още няма разработена система домакинствата сами да носят разделно събрания си отпадък в т.нар. рециклиращи дворове каквато е практиката във всички европейски градове.

Организациите по оползотворяване се увеличават на брой с всяка изминала година. Нормативно изискваната от тях отчетност се оказва трудно проследима и неблагонадеждна, за да се анализира резултатността им и да се направят прогнози за това дали ще има полза от тяхната дейност в бъдеще.

Проучванито на досегашната им активност в столицата показва, че събраните чрез контейнерите за разделно събиране отпадъци са в по-голямата си част годни за оползотворяване и този процент нараства постепенно през годините, като около 60% от тях са изцяло отпадъци от опаковки.3.

Оказва се, че чрез пунктовете за изкупуване на вторични суровини се събират по-големи количества отпадък за оползотворяване. Следователно, в големите общини Организациите по оползотворяване са заинтересовани да развиват системи за разделно събиране чрез контейнери, мотивирани основно от възможността да отговорят на изискванията за обхванато население, определени в Меморандума, подписан между тях и МОСВ и поради изискванията на Наредбата.

Разделното събиране на отпадъци, провеждано чрез разполагане на контейнери изисква по-високи разходи на единица събран и предаден отпадък в сравнение с другите методи, както и допълнителни усилия за непрекъсната координация и сътрудничество с общинските власти.
3.2.5. Обхванато население
По данните, получени от ОООО от 2004 до 2007г. обхванатите от системи за разделно събиране общини в страната са 162. Населението, обслужвано от тези системи е общо 4 722 203 жители, като в т. ч. са включени Троян и Карлово, които имат работещи системи от 2004г. изградени със собствени средства на общината.

По този начин е изпълнен доброволно поетия ангажимент да се обхванат 4,5 млн. жители до края на 2007г. (Меморандум за сътрудничество, подписан на 12 май 2006г.). Това представлява 62% от населението на страната, като чрез организациите по оползотворяване всъщност е обхванато 61% от населението, а останалите са общини, които сами са реализирали разделно събиране.

Почти всички населени места с над 20000 жители (49 в момента) в страната имат организирани системи за разделно събиране с обхванато над 60 % население в тях.

В края на 2007г. МОСВ и шестте организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки постигнаха съгласие за сътрудничество за по-ефективно управление на отпадъците от опаковки, като целта е да се формират устойчиви практики в разделното събиране и се реализира дългосрочна Национална информационна стратегия.Фигура 6.

Източник: годишни доклади по чл.39-40 от НОООФигура 7.

Източник: годишни доклади по чл.39-40 от НООО

На фигура 7 е представена териториално степента на обхванатото население по райони в София.

В системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки все още не са включени осем административни района на Столична община. Всяка от ОООО, с които общината има сключен договор, е заявила интерес към няколко или към всичките осем района.

През периода 1 – 30 юли 2007 г. в София е осъществено представително социологическо проучване на населението на 16 района, в които се провежда разделно събиране на отпадъците. Интерес представлява анализът на резултатите по отношение няколко съществени показателя4: • информираност на населението ;

По-голямата част от анкетираните считат, че имат определени познания в тази област, но самооценката е по-висока в сравнение с реалната им информираност. Гражданите са запознати къде трябва да изхвърлят пластамасови, стъклени и метални отпадъци от опаковки. Активното участие в системата за разделно събиране на отпадъци е предпоставка за формиране на положителни нагласи относно важността й за решаване на проблемите с отпадъците в столичния град. Информираността на респондентите се влияе от района, в който те живеят.

 • участие в системата;

Тревожно е, че през 2007г. над половината от анкетираните (62%) участват само епизодично или не се включват в разделното събиране на отпадъците. Очертава се пряка зависимост между степента на участие на домакинствата в системата за разделно събиране от образованието на респондентите, като по-високата степен на завършено образование корелира с по-активното включване в процеса и обратно.

 • проблеми на гражданите;

Основните проблеми са невъзможността за сортиране на отпадъците в дома (липса на място), необходимостта от поставянето на повече съдове за сортиране в жилището, отдалечеността от дома и препълването на цветните контейнери.

 • предпочитания на населението;

Като най-предпочитана системата за разделно събиране се очертава системата с три контейнера, следвана последователно от система с повече от три контейнера, система с два контейнера и на последно място чрез чували, които се вземат от домовете.

Почти без изключение (над 90%) гражданите са единодушни, че контейнерите не трябва да пречат на паркирането, да са разположени до контейнерите за общ отпадък на разстояние от 20 до 60 метра от дома. • препоръки на населението.

Най-много са привържениците на идеята общината да осигури пунктове или места, на които гражданите да оставят старите си мебели и обемните домакински уреди. По-целесъобразно е да се разпределят съдовете за разделно събиране според нуждите, характера и обема на изхвърляните отпадъци. Препоръчва се да се увеличи броя на площадките, на които са разположени цветните контейнери и да са на по-подходящи места. Всички са солидарни относно прилагането на стимули и санкции като инструменти за успешно провеждане на разделно събиране.
3.2.6. Информиране на обществеността и кампании за популяризиране на разделното събиране на отпадъци от опаковки
Екобулпак АД

Предварително обучени екопосланици проведоха срещи директно с домакинства, като наред с това им предоставиха цветни афиши и указания.

Над 10 000 деца се включиха в образователния спектакъл „Да си вземем поука като рециклираме боклука”.

Мрез месец март организацията стартира информационно-образователна кампания в супермаркети, търговски центрове, училища и паркове. Целта е по атрактивен начин да се разясни необходимостта от разделното събиране и да се създаде предпоставка за развиване на трайни навици у населението за опазване на околната среда.

По поръчка на Екобулпак АД е изработен документален филм „Пътят на опаковката”, представян преди всяка прожекция в кинокомплексите Арена. Всеки зрител получава брошура с указания за правилното разделяне на опаковките в цветните контейнери. Филмът е предоставен на общини и училища.

Екобулпак АД участва в инициативи на неправителствени организации за почистване на защитени паркове, предоставило е образователни брошури и указателни табели за общините. Проведе се семинар с журналисти за политиката на организацията и инвестиционните намерения през 2008г. в Североизточна България.Екопак България АД

През 2007г. се организира образователен спектакъл „Посланици на Екопак”, както и конкурси за есе и рисунка на тема „За по-чист град”.

През периода са изградени 20 детски плащадки за общините-партньори. Разработено е кулинарно еко-шоу на Ути Бъчваров „Вкусно си хапни, боклука раздели”, което показва практическото приложение на разделното събиране у дома и го превръща в част от бита на хората.

Елемент от информационнитне инициативи е националната рекламна кампания в печатните медии и националните телевизии, чиято цел е да провокира хората сами да направят крачка към разделното събиране.Булекопак АД

Дружеството е изготвило и реализирало информационна стратегия за популяризиране на разделното събиране на локално ниво.

Подготвен е интерактивен образователен спектакъл с комбинирани средства за комуникация с подрастващите, излъчен в училища и детски градини.

Внимание се обръща на децата в специализираните рубрики на вестника и уебсайта на Булекопак АД. Поместват се материали, които по подходящ начин разясняват принципите и ползите от разделното събиране.

Булекопак се включи в пролетното почистване на Столична община и сам организира почистване на зелените площи в град Чепеларе. Раздадени са разяснителни материали и награди за участниците.

Изработен и разпространен е образователен филм „От нищо нещо”, предназначен за популяризиране на разделното събиране сред децата и техните родители. Филмът е предоставен на училища и се излъчва в часа на класния ръководител в 17 учебни заведения на територията на Столична община.

Организирани са забавно–информационни събития тип хепънинг за нагледна демонстрация на разделното събиране, с викторини и танцово-музикални изпълнения.

Бяха изготвени 15 дизайнерски проекта, популяризиращи разделното събиране на отпадъци от опаковки, предназначени за външна реклама.

През октомври- декември 2007г. е реализиран проект „Булекопак-посланици” за разпространение на информация чрез непосредствен контакт с гражданите. Целевата група са живущите в районите на Столична община и община Елин Пелин.

Репак АД

Разпространение на помагало за учителите в средните училища”Управление на отпадъците за ученици”.

Проведени са тържества за откриване на разделното събиране на отпадъци от опаковки в общините Благоевград и Сандански, както и по повод годишнина от събитието в община Гоце Делчев.

Проведени са освен това семинари, излъчени са реклами по регионалните кабелни телевизии на територията на общините Ямбол, Благоевград , Самоков и Гаце Делчев.

Репак е изработило тематични рекламни пана на стадиона на ФК „Пирин”, в Гоце Делчев и стадион „Народна армия” на ЦСКА. Участие в пролетните почиствания на община Самоков и Гоце делчев, с рекламни чували за разделно събиране.

Реко Пак АД

Проведена акция „От врата до врата” в град Бургас, при която младежи, представители на организацията са раздали на домакинствата торби, цветни листовки с указания и разяснения за разделно събиране.

Разяснителна кампания, проведена в к-с „Меден рудник”

Проведени са музикално-артистични програми и викторини, предназначени за деца, раздадени са награди – книжки с екологична насоченост.


4. Изводи
Данните относно хода на прилагане на Директивата през наблюдаваните години (фигура 8) показват, че няма фактори, които сериозно застрашават изпълнението на целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки.

Възможностите за рециклиране на категориите стъкло, хартия и пластмаси са отлични. Количествата рециклирани материали нарастват. Този факт отчита от една страна подобрените условия за разделно събиране като цяло, а от друга – нарастване на капацитетите за третиране. Опасност представлява недостатъчната съоръженост с инсталации за материално рециклиране на дърво и най-вече на дървени опаковки, при изискване за изпълнение на цел 15%. Друг проблем е невъзможността прецизно да се отчита количеството метални опаковки (от алуминий и стомана), които са събрани и предадени за претопяване. Поради тази причина от 2006 година насам не може да се достигне нормативно заложения процент на рециклиране на метални опаковки, което съответно занижава значително и постигнатия общ процент на рециклиране.


Фигура 8 Сравнение на рециклираните количества за периода 2004-2007г. по широки категории материали


Източник: ИАОС
Ниската информираност и активност на бизнеса, а и недобросъвестното отношение на гражданите определят слабата ефективност от системите за разделното събиране на отпадъците чрез контейнери. Количествата отпадъци от опаковки, които се предават за оползотворяване, са много малки в сравнение с възможностите, които съществуват според данните за количеството и морфологичния състав на битовите отпадъци. Липсата на контрол, глоби и санкции, както и на стимули действат демотивиращо върху поведението на гражданите.

При сегашната ситуация не е възможно създаването на система за мониторинг, чрез която обективно да се оцени влиянието на такива фактори като: • промяна в нормативната уредба по отпадъци;

 • провеждане на информационни кампании;

 • поява на нови или обединяване на съществуващите организации по оползотворяване;

 • промяна в ценообразуването, въвеждане диференцирана такса ТБО;

 • изграждане на съоръжения за механично-биологично, термично или биологично третиране на битовите отпадъци като алтернатива.

В интерес на общините е да конкретизират параметрите на работата на организациите по оползотворяване, което ще улесни контрола върху тях. Необходимо е освен това те да правят преценка на работата на ОООО от гледна точка ефективност от системите за разделно събиране в сравнение с вложените средства и усилия и ефикасност - по отношение потребностите на обществото.София, 18 май 2009г.

1 Според използваната номанклатура в статистическото проучване.

2 Pilot study on statistics on Packaging Waste, Statistics Finland, February 2007


3 Окончателен доклад по проект: ,,Проучване, анализ и разработване на критерии и изисквания към организациите по оползотворяван , лицензирани по ЗУО, за различните видове отпадъци, подлежащи на разделно събиране, включително разработване на система за контрол и отчетност”, октомври 2007г


4 Проект: ,,Проучване, анализ и разработване на критерии и изисквания към организациите по оползотворяване , лицензирани по ЗУО, за различните видове отпадъци,подлежащи на разделно събиране, включително разработване на система за контрол и отчетност”


Изпълнителна агенция по околна средаСподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница