Доклад на Управителния съвет на Националния съюз на тпкстраница1/9
Дата03.04.2017
Размер1.9 Mb.
Размер1.9 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
на Управителния съвет на Националния съюз на ТПК

за дейността на Съюза през периода

ноември 2011 – октомври 2015 г.
Тринадесетият редовен Конгрес на Националния съюз на трудово-производителните кооперации в България (НС на ТПК) се организира в условията на драматични събития и явления, променящи всички сфери на политическия и социален живот на нашия континент.

Арабската пролет даде началото на сложни процеси, изменящи геополитическия профил на Близкия Изток и Северна Африка, с отражения в целия регион. Появи се ново явление Ислямска държава - съчетание на тероризъм и ислямски екстремизъм, срещу което международната общ-ност не намира успешно противодействие.

В Европа се водят военни действия - Украйна е раз-късвана от политическа криза. Светът отново се връща към студената война - въведените санкции към Русия имат не само политически, но и сериозни икономически последици за всички европейски страни.

Задълбочаващата се енергийна криза показа жизнената необходимост от обща енергийна политика на Европейския съюз.

Все по-отчетливи стават негативните последици от климатичните промени. И най-скептично настроените пра-вителства се убеждават, че само бързите и решителни съвместни усилия на всички държави могат да спасят планетата от екологична катастрофа.

Световната икономическа и финансова криза засегна тежко и нашия континент. Финансовият колапс на съседна Гърция разклаща европейската валутна система. Говори се за Европа на две скорости.

Тежките военни конфликти и икономическа нестабилност, в близост до Европа, създадоха, непознато в новата ни история, мащабно преселение на хора към нашия континент. Навлизането на стотици хиляди бежанци и икономически имигранти от Близкия Изток, Африка и Азия завари европейските институции и правителствата неподготвени за ефективни действия. На изпитание е самият европейски социален модел за взаимопомощ и сътрудничество.

Тези явления се отразиха значително и върху нашата страна. България смени няколко правителства, проведе извънредни парламентарни избори. Политическата неста-билност се отрази най-вече на социално-икономическото развитие. Българите все още са най-бедните в Европейския съюз. Реформите в съдебната, здравната и пенсионната системи все още предстоят. Борбата с корупцията и престъпността боксува. Банковата система претърпя тежък удар с неизяснения още фалит на една от водещите банки - КТБ. Демографската криза взима застрашителни за бъдещето на нацията размери.

В тази сложна политическа и социално-икономическа обстановка посрещаме 120-та годишнина от кооперативното движение на ТПК в България. От създаването на първата занаятчийска кооперация в Габрово през 1895 година до днес, ТПК, обединени от своя Национален съюз, съхраняват своята идентичност, основана на кооперативните ценности и принципи, чрез взаимопомощ и сътрудничество спомагат за задоволяване на икономическите, социални и културни интереси на своите членове.

Изминалите 120 години доказват тяхната жизненост и необходимост за обществото. ТПК отстояват пазарните си позиции, борейки се с нелоялната конкуренция и сивата икономика, неконтролирания внос и скритата инфлация, с корупцията и бюрокрацията.

Днес те са важен фактор в социалната икономика и бизнес-модел за социална справедливост. Кооперациите са най-лоялните данъкоплатци и социален партньор на държа-вата и общините. НС на ТПК е най-големият работодател на хора с увреждания, а ТПКИ - действащ модел на трудова заетост и социална интеграция на хората в неравностойно положение.

Системата на НС на ТПК посреща своята 120-годишнина, като значима национална структура, с нараснал между-народен авторитет.

В настоящия отчетен доклад Управителният съвет (УС) представя многостранната дейност на НС на ТПК за периода 2011 - 2015 г. В своята работа УС се е ръководил преди всичко от Закона за кооперациите (ЗК) и Устава на Съюза, както и от решенията на XII Конгрес и приетата Стратегия.
ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Организационната дейност в Националния съюз на ТПК през отчетния период бе насочена към изпълнение на приетата от ХІI Конгрес „Стратегия за развитие на системата на НС на ТПК“, укрепването, развитието и утвърждаването на кооперациите като фактор в социалната икономика и повишаване на тяхната роля в стопанския живот на страната.

Важна предпоставка за реализирането на набелязаните цели бе организационното състояние на Съюза.

Към 30.07.2015 г. в Националния съюз на ТПК членуват 181 кооперации и 14 Регионални съюза.

През отчетния бе прекратено членството на 38 кооперации в Съюза, 16 от които през 2012 г.; 4 - през 2013 г. и 18 - през 2015 г.

Преобладаващата част от тези кооперации - 21 са от РС на ТПК – Пловдив в резултат на взето от Общото събрание на Регионалния съюз решение за прекратяване членството в НС на ТПК.

Основанията за освобождаване на ТПК от Националния съюз са:

- решение на Общото събрание на кооперациите и шест-месечно предизвестие до НС на ТПК (по чл. 10 ал. 1 от Устава на НС на ТПК) - 22 ТПК;

- прекратяване дейността и ликвидация на кооперацията - 6 ТПК (по чл. 10 ал. 1 т. 2 от Устава на Съюза) - предимно кооперации в малки селища;

- прекратяване членствените правоотношения на осно-вание чл. 12 ал. 1 т. 1 от Закона за кооперациите и чл.10, ал.1, т.4 от Устава на НС на ТПК – 10 ТПК, поради неизпъл-нение на членствените задължения и самоволно напускане на Съюза.

Численият състав на член-кооператорите в НС на ТПК е 7283 човека.

Необходимо е да посочим, че след първоначалното намаляване състава на кооперациите, следствие икономи-ческата криза, през последните години е налице процес на стабилизиране числеността на персонала на ТПК.

Някои кооперации съумяха да разширят производстве-ната си дейност и да увеличат своя състав.

Пример в това отношение са ПК „Нов свят“ - Благоевград, ТПК „Съгласие“ - Русе, ТПК „Единство“ - Шумен, КТ „Черно-морка“ - Бургас, ТПК „М. Денчева“ - Плевен и др.

Разглеждайки организационното състояние на Съюза е необходимо да посочим, че все още съществуват коопе-рации, които членуват само в Регионалните съюзи и тяхното членство не е приведено в съответствие с изискването на чл. 6 (2) от Устава на Съюза. Примери в това отношение има в РС на ТПК – В. Търново и РС на ТПК - Ловеч.

За решаването на проблема е необходимо Регионалните съюзи на ТПК да организират срещи с ръководствата на тези кооперации и стимулират привеждане на членството им в съответствие с уставните изисквания.

Друго направление, свързано с организационното състояние на Националния съюз е изграждането на нови кооперации.

Считаме, че независимо от неблагоприятната и трудна икономическата обстановка в страната през отчетния период, довела до преустановяване дейността на хиляди малки и средни предприятия и фирми, съществуват възмож-ности за изграждане на нови кооперации.

За целта е необходимо да се прояви по-голяма настойчивост и активност в работата с бюрата по труда и браншовите организации на малкия и среден бизнес, издаването и разпространяването на нагледни материали за популяризиране предимствата от създаването на кооперации и тяхната социална същност, както и в привличането на регионалните и местните медии в този процес.

Ще посочим, че резерви има и по отношение изграж-дането на еднолични дружества с ограничена отговорност от кооперации (ЕООД) и преобразуването на ТПК в ТПКИ.

Положителен е опитът в тази насока на ТПК „Д. Благоев“ - София, която създаде „ДИБИКО“ ЕООД и ТПСК „Освобож-дение-45“ - Плевен, преобразувала се в кооперация за хора с увреждания. Тези действия дават възможност за оптими-зиране дейността на кооперациите, повишаване на социал-ната им роля чрез създаване на заетост на хора в неравностойно положение и използване на преференциите, които държавата предоставя на структурите за хора с увреждания.

Отчитайки организационното състояние на Съюза е необходимо да посочим процеса на застаряване в състава на кооперациите, като резултат и от влиянието на все по-задълбочаващата се демографска криза в страната.

Една от възможностите за преодоляване на това състояние е да се активизират контактите на ТПК със средните и висши училища, да се създадат условия за реализация и развитие на младите изпълнителски кадри в кооперациите, за включването им в курсове за квалификация и усвояване на допълнителни знания и умения.

Като пример в това направление можем да посочим ТПК „Съгласие“ – Русе, ТПСК „Освобождение-45“ - Плевен, ТПКИ „Петър Мирчев“ – Кърджали, ТПК „Единство“ – Шумен, ТПК „Стоян Иванов“ – Разград, ТПКИ „Първи май“ - Смолян, които приемат на стаж ученици от техникумите и средните специализирани училища в града. Това способства да се създаде нагласа и интерес в младите хора към коопера-циите, част от които след завършване на образованието си постъпват на работа в ТПК.

През отчетния период в системата на Националния съюз бяха проведени 4 кампании. Две от тях - през 2014 г. в коопе-рациите и през 2015 г. в Регионалните съюзи бяха отчетно-изборни.

В изпълнение на заложената в „Стратегията“ задача за повишаване ролята на годишните събрания в организацион-ното укрепване на Съюза, усилията бяха насочени за издигане тяхното ниво на подготовка и организация.

НС на ТПК отдели необходимото внимание на повиша-ване равнището и актуалността на разработваните през отчетния период „Указания“. Същите бяха съобразени с характера на събранията, както и с проблемите и задачите, които стоят пред кооперациите. В „Указанията“, наред с дадените препоръки по провеждането на годишните събрания, бяха посочени инициативите, по които Съюза работи, като честването на Международната година на кооперациите, организирането и провеждането на Евро-пейския форум за социално предприемачество, пред-приетите действия за осъществяване на сътрудничество и партньорство на кооперациите и общините в страната и др.

В хода на подготовката на отчетно-изборните кампании бяха проведени утвърдилите се със своята ефективност Регионални съвещания. В преобладаващата част от регио-ните в тяхната работа участваха над 85% от председателите на ТПК, а в някои региони като Сливен, Хасково, Монтана и Благоевград участието през отделни години бе на 100%.

Със съдействието на Регионалните съюзи бе създадена организация по подготовката и провеждането на Регионал-ните съвещания. Изготвени бяха графиците и бе организи-рано участието на представители на НС и РС на ТПК в работата на над 87% от годишните събрания, което допри-несе за издигане на тяхното ниво и значимост.

Прегледът на отчетно-изборните кампании в периода 2012 – 2015 г. показва, че продължи процесът на издигане нивото на общите годишни събрания. Същите преминаха при добра организация, спазване на Закона и уставните изисквания.

Необходимо е да подчертаем, че проведените кампании са резултат на съвместните усилия и съгласувани действия на Националния и Регионалните съюзи, на изградената между тях действена оперативна връзка.

През 2014 г. на отчетно-изборни събрания в ТПК бяха преизбрани 93% от председателите на кооперации. С основание можем да заключим, че продължава процесът на стабилизиране на ръководния състав на кооперациите.

Успоредно с това в условията на членството ни в Европейския съюз, изискванията към ръководните кадри в кооперациите стават все по-високи.

Това налага да продължат усилията за повишаване нивото на подготовка на председателите и членовете на Управителните съвети на ТПК.

Резултатите от проведените през периода 2012 - 2015 г. събрания дават основание да заключим, че се допускат все по-малко грешки и нарушения на уставите и Закона за кооперациите при провеждането им, което говори за повише-ната организационна и правна култура сред ръководствата на кооперациите.

Предпоставка за това са високото ниво на изготвените във връзка с подготовката и провеждането на събранията „Указания“, ролята на Регионалните съвещания в този процес, както и помощта, която Националния и Регионалните съюзи оказват на ръководствата на ТПК във връзка с кампаниите.

През 2014 г. болшинството от ръководствата на коопера-циите изпълниха успешно задълженията си, произтичащи от Закона за търговския регистър да заявят в определения срок подлежащите за вписване обстоятелства. Намаляха до минимум направените от Агенцията по вписвания откази, причините за които бяха своевременно отстранени след консултации и оказано от юристите на НС и РС на ТПК съдействие.

Повиши се също дисциплината по спазването на изисквания от Закона срок за провеждането на събранията. Все по-малко стават безпричинно отложените събрания.

Проведените през отчетния период годишни събрания в Регионалните съюзи протекоха при добре подготвени материали и организация, както и висок процент на участие и активност. Спазена бе традицията ръководството на НС на ТПК да участва в събранията на всички Регионални съюзи.

В отчетно-изборната кампания през 2015 г. бяха преизбрани 12 от четиринадесетте председатели на Регио-нални съюзи. В РС на ТПК - Варна събранието бе отчетно, а във Видин беше избран нов председател на Регионалния съюз, поради пенсионирането и оттеглянето на досегашния.

Изводът е, че проведените в периода 2012 - 2015 г. кампании и годишни събрания в кооперациите и Регионал-ните съюзи имат съществен принос за организационното укрепване на системата на Националния съюз. Провежда-ните от НС на ТПК инициативи и политика се подкрепят от членуващите в Съюза кооперации и Регионални съюзи.

С оглед по-нататъшното издигане нивото на работа на Съюза, в приетата от ХII Конгрес „Стратегия“ бе заложено разработването и внедряването на „Правила за набиране, подбор и развитие на кандидати за председатели и ръковод-ни специалисти на ТПК“.

Целите, които бяха поставени с разработването на „Правилата“ бе да се разшири конкурсното начало при подбора на кандидатите за председатели и ръководни специалисти в ТПК, да се подпомогнат малките кооперации и тези в отдалечените селища в набирането и подбора на подходящи за системата председатели, както и да се създадат необходимите условия за персонално развитие на председателите и на другите ръководни кадри.

За разработването на „Правилата”, бе създадена работна група, в която бяха включени представители на Съюза и председатели на РС на ТПК. Същата се обедини в становището, че набирането, подбора и развитието на ръководните кадри и специалисти трябва да става предимст-вено в кооперативна среда, като Националният и Регионал-ните съюзи да оказват помощ на ТПК при решаване на въпроса. Възложена им бе ролята да използват установе-ните от тях взаимоотношения и контакти с кооперативните структури в съответните региони, общините и кметствата по места, с регионалните структури на БСК и БТПП в намира-нето и подбора на ръководни кадри.

След утвърждаването от УС на НС на ТПК, „Правилата“ бяха отпечатани в брошура и предоставени за ползване от всички кооперации и Регионални съюзи от системата на Съюза.

За подобряване организационната дейност на Съюза спомогнаха и „Предложенията за промени в примерния устав на ТПК/ТПКИ“. Посочените „Предложения“, заедно със „Специфичните разпоредби към устава на ТПКИ“ бяха приети от Управителния съвет на Съюза, качени на сайта на НС на ТПК и изпратени до всички кооперации и Регионални съюзи, членове на Съюза, за сведение и ползване.

Отчитайки организационната дейност, е необходимо да анализираме и членствените отношения.

Предвид тяхната важност за организационното укрепване и функциониране на системата на Съюза, през отчетния период Управителният съвет на НС на ТПК разгледа този проблем на няколко свои заседания. Въпросът бе обсъждан и на проведените Регионални съвещания с председателите на ТПК.

От 2002 до 2012 г. в НС на ТПК действаха утвърдените от УС „Правила за определяне и издължаване на членския внос в системата на НС на ТПК“. Изминалият период доказа целесъобразността от тяхното внедряване, както и обектив-ността и прозрачността на прилаганата система.

В съответствие със „Стратегията“, с решение на Управителния съвет през 2012 г. бе сформирана работна група със задача да направи преглед на „Правилата“ и да внесе предложение за тяхното усъвършенстване.

Работната група прие, че водещо при определянето размера на членския внос трябва да бъде финансово-икономическото състояние на кооперациите. В изготвеното становище бе посочено, че с оглед постигането на по-голяма точност в механизма за изчисляване на членския внос е необходимо да се промени съотношението на заложените в системата показатели.

Работната група предложи промени в „Правилата“. Същите заедно със становището бяха утвърдени от Управителния съвет на Съюза. Изчисляването на членския внос за 2012 и следващите години се осъществи на базата на променените „Правила“.

Отчитайки членствените отношения е необходимо да подчертаем, че ръководството на НС на ТПК, имайки пред-вид производствените и финансови проблеми на коопера-циите, предизвикани от икономическата криза, продължи да провежда политика на намаляване дела на членския внос в приходната част на бюджета на Съюза.

Заложената в него сума от 110 хил. лв. като приходи от чл. внос за 2012 г. бе с 29 хил. лв. по-малка спрямо тази за 2011 г., което е най-чувствителното намаление през послед-ните 10 години. През следващата 2013 г. приходът в бюджета от членски внос бе намален с 4 хил. лв., а през 2014 и 2015 г. с по 2 хил. лв. спрямо предходните години.

В резултат на това занижаване и на приетите изменения в „Правилата“ членският внос на 67% от кооперациите на Съюза бе намален спрямо началото на отчетния период, а 43% от кооперациите имат през последните години мини-мален или близък до неговия размер членски внос.

Данните за внесения през отчетния период чл. внос в НС на ТПК показва процес на стабилизиране в неговото издължаване. През 2012 г. изпълнението е 84,31%, през 2013 г. - 85,59%, а през 2014 г. – 85,62%. Имайки предвид сложната икономическата обстановка, считаме, че тези резултати говорят за повишена съюзна и организационна дисциплина сред ръководствата на ТПК.

По области най-високо е изпълнението на чл. внос от кооперациите от Варненски, Бургаски, Плевенски, Благоев-градски и Русенски региони. Изоставане в издължаването има сред ТПК от регионите Враца, Добрич, Монтана и Пазарджик.

През последните четири години расте броят на кооперациите, които отчитат членския си внос до 31 май на съответната година и ползват 10% намаление в неговия размер. Понастоящем тези ТПК са 71, което е близо 40% от членуващите в Националния съюз кооперации и представ-лява едно стабилно ядро в системата на Съюза.

Сред тях са кооперациите ТПКИ „Родина” - Варна, ТПК „Д. Благоев” - София, ТПКИ „Ат. Тешовски" - Г. Делчев, ТПК „Младост” - Варна, ПК „Нов свят" - Благоевград, ТПК „Единство“ - Ресен, ТПК „Септември" - Търговище, ТПКИ „Прогрес" - Русе, ТПКИ „Г. Карастоянова” - Лом, ТПКИ „Иглика” - Шумен”, ТПК „Септември” - Монтана, ТПКИ „Виктория" - София, ТПКИ „П. Мирчев" - Кърджали, ТПКИ „Т. Паунова“ - Хасково, ПКИ „Царевец“ - В. Търново и др., които за шеста последователна година издължават членския си внос по този начин.

Трябва да отбележим, че независимо от трудната икономическа обстановка Регионалните съюзи на ТПК Благоевград, Бургас, Плевен, Варна и Сливен продължиха да провеждат политика за подпомагане на членуващите в тях кооперации при издължаването на членския им внос.

Необходимо е да посочим и наличието на кооперации, които не издължават или забавят изпълнението на членския внос за края на календарната година. Това са ТПК предимно в малки населени места, които имат проблеми в производ-ствената си дейност. За съжаление сред нередовните ТПК има и такива, които са в добро икономическо състояние. Според нас основна причина за неизпълнението на членствените задължения от тези кооперации е занижената съюзна дисциплина и отговорност на ръководствата им.

В съответствие със заложените в „Стратегията“ цели и решение на Управителния съвет, през последните тримесечия на 2013 и 2014 г. бяха организирани целеви посещения в онези кооперации, които изостават в издължаването на членския внос. Тази инициатива бе осъществена с участието на председателя на Контролния съвет на НС на ТПК, членове на УС на Съюза и председателите на РС на ТПК във Варна, Сливен, Плевен, В. Търново, Русе, Ловеч, Пазарджик и др. На срещите с ръководствата на кооперациите бяха обсъдени стоящите за решаване пред тях проблеми и набелязани мерки за преодоляването им, както и за изпълнението на членст-вените задължения до края на годината.

Считаме също, че с оглед по-нататъшното издигане нивото на съюзната дисциплина е необходимо да се разшири практиката управителните съвети на РС на ТПК да разглеждат периодично изпълнението на членския внос от членуващите в тях кооперации.

Важна задача в организационната дейност на Съюза, заложена и в „Стратегията“, бе честването на обявената от Организацията на обединените нации Международна година на кооперациите (МГК) - 2012 г.

Международният кооперативен съюз прие програма и апел към всички национални организации да проведат активна кампания за запознаване на обществото със значимостта и ролята на кооперациите в съвременния живот.

За отбелязването на годината Управителният съвет на НС на ТПК прие „План-програма“. В нея бе заложено провеждането на няколко мащабни и значими за системата на Съюза инициативи:

- Първият Европейски панаир на социални предприятия и кооперации за хора с увреждания в гр. Пловдив;

- Конференция на тема: „Ролята на кооперациите за развитието на социалната икономика”;

- Национална викторина на тема: „Повече за кооперациите”;

- Национален фотоконкурс: „Кооперацията в кадър”;

- Национална младежка среща.

Инициативата на НС на ТПК за превръщането на Х-то юбилейно Национално изложение, в чест на Международ-ната година на кооперациите, в международна проява бе под-крепена от СЕСОР и Европейската комисия, която стана съорганизатор на панаира и го обяви за Първи европейски панаир на социални предприятия и кооперации за хора с увреждания.

Друга инициатива, свързана с честването на МГК бе Международната конференция на тема: „Ролята на коопера-циите за развитието на социалната икономика”. Тя бе прове-дена под егидата на Икономическия и социален съвет на Р България в хотел „Шератон” - София.

На конференцията присъстваха представители на изпълнителната и законодателната власт на страната, на Европейския съюз, Международния кооперативен съюз, „Кооперативи Европа”, ръководители от Националните кооперативни съюзи, експерти, научни работници, общест-веници и др.

Приветствия към участниците поднесоха: Председателят на 41-то Народното събрание на Р. България - г-жа Цецка Цачева; Министърът на труда и социалната политика - г-н Тотю Младенов; Съпрезидентът на „Кооперативи Европа“ -


г-н Етиен Флимлин; Президентът на Група 3 на Европейския икономически и социален комитет - г-н Лука Жайер.

Необходимо е да посочим, че с участието си в организи-рането на конференцията НС на ТПК спомогна за отбеляз-ване на МГК в национален мащаб.

Третата мащабна инициатива, свързана с отбелязването на МГК бе Националната викторина „Повече за коопера-циите”. Във връзка с тази инициатива, на свое заседание Управителният съвет на НС на ТПК утвърди „Регламент” за провеждане на викторината, в съответствие с който проявата се проведе на две нива – регионално и национално. За целта страната бе разделена на 8 региона, от които отборите-победители участваха в националното ниво на викторината.

Разработен бе въпросник с отговори, тематично разде-лени в 3 области - Българско кооперативно движение; Коопе-ративно законодателство и Международно кооперативно движение. С оглед художественото оформление на залите, в които се проведоха викторините и създаването на тържест-вена атмосфера в тях, бяха утвърдени и изработени лозунги и плакати. Подготвен бе специален плакет за награждаване на отбора - Регионален първенец, а за всички участниците във викторините грамоти. За членове на журито бяха привлечени професори от УНСС, запознати с ТПК. Разра-ботен бе и сценарий за подготовката и провеждането на викторината на регионално ниво.

В Регионалните викторини участваха 51 отбора на кооперации от системата на Съюза. Общият брой на участниците в тях бе 147 души. Отборът, класирал се на първо място, беше награждаван с плакет „Регионален първенец” и парична награда от РС на ТПК. Връчени бяха грамоти на участниците.

Националната викторина се проведе в Националния профилактично-възстановителен център (НПВЦ) „Жеравна” - Банкя. В нея участваха победителите от Регионалните викторини - отборите на ТПК „Металик” - Бургас”, ТПКИ „Тодорка Паунова” - Хасково, ТПК „Михаил Дашин” - Самоков, ТПК „Нов свят” - Благоевград, ТПК „Боян Чонос” - Видин, ПКИ „Царевец” - Велико Търново, ТПК „Септември” - Търговище и ТПКИ „Родина” - Варна.

На заключителната проява присъстваха: ръководството на НС на ТПК, членовете на Управителния и Контролния съвет на Съюза, председатели на кооперации, млади член-кооператори от страната, експерти от НС на ТПК.

След изключително оспорвана борба на първо място в Националната викторина се класира отборът на ТПК „Сеп-тември” - Търговище. Второто и третото място заеха съответно ПКИ „Царевец” - Велико Търново и ТПК „Боян Чонос” - Видин. На класиралите се на първите 3 места бяха връчени специално изработени плакети и парични награди, а поименни грамоти получиха всички участници в отборите.

Нашата оценка е, че Националната викторина премина при много добра организация и ниво. Трябва да отбележим с благодарност, че РС на ТПК в Бургас, Плевен, Варна, Хасково, Благоевград, Русе и Монтана, като домакини на регионалните викторини, бяха създали отлични условия за тяхното провеждане.

Подготовката на преобладаващата част от отборите във викторината бе на високо ниво. Състезанията протекоха при голяма конкуренция. Викторините се превърнаха във вълну-ващи празници за системата и преминаха в дружеска атмо-сфера и колегиалност.

Проведената викторина допринесе също за разширяване и обогатяване знанията за кооперативната система сред членовете на Съюза.

Четвъртата инициатива, организирана по повод МГК, бе Националният фотоконкурс „Кооперацията в кадър”. Целта на конкурса беше да се представи чрез фотоси дейността и историята на ТПК, ежедневието на работещите в тях кооператори.

Във фотоконкурса участваха 97 кооперации с над 630 снимки. Професионално жури прегледа и класира получе-ните снимки. Сто и двадесет от тях бяха допуснати до организираната за целта изложба, аранжирана във фоайето на НПВЦ „Жеравна” - Банкя.

Класираните на първо, второ и трето място ТПК бяха наградени с грамоти и предметни награди - фотоапарат, фоторамки и албуми. Поощрителна награда - грамота, полу-чиха снимките на 12 кооперации.

По повод МГК бе организирана и Националната младежка среща.

Същата бе проведена в НПВЦ „Жеравна” - Банкя. В нея взеха участие 47 млади хора от 35 кооперации от системата на Съюза. На срещата присъстваха членове на Управител-ния и Контролния съвет на НС на ТПК.

В хода на срещата младежите бяха запознати с пазарната и социална политика на НС на ТПК, както и с многостранните направления на неговата дейност. Проведе се дискусия върху бъдещето на кооперациите и мястото на младите хора в тях. Програмата за младежката среща продължи с посещение на Националния исторически музей в Бояна, а вечерта за участниците бе организирана младежка вечер.

В заключение трябва да отбележим, че Националната младежка среща даде по-ясна информация за проблемите, стоящи пред младежите в ТПК и спомогна за по-доброто им интегриране в кооперативната система. Срещата протече при много добра организация, активност и атмосфера.

Наред с изброените по-горе национални инициативи в отделните региони и по места през 2012 г. бяха осъществени редица прояви, свързани с отбелязването на МГК.

Тържествени събрания бяха проведени в Регионалните съюзи на ТПК във Варна, В. Търново и Хасково, както и в ТПК от системата на Съюза, сред които ТПСК „Освобож-дение 45” и ТПК „М. Денчева” - Плевен; ТПК „Септември” – Монтана, ТПК „Изкуство” и ТПК „Съединение” - Сливен, ТПК „Ат. Тешовски” - Г. Делчев, ТПК „Младост” - Пазарджик, ТПК „Колектив” - Ловеч и др.

Във връзка с честването на годината бе и организираната от РС на ТПК - Плевен работна среща с ръководствата на Окръжния кооперативен съюз и Окръжния съюз на земеделските кооперации, както и съвместните инициативи с регионалните структури на БТПП и БСК.

Поздравления към кооператорите по повод МГК бяха публикувани в електронните медии и местните печатни изда-ния от РС на ТПК в Плевен, Монтана, Видин, Пазарджик и др.

Важна и първостепенна задача, заложена в „Страте-гията“, приета от ХII-я Конгрес, е активизирането на отноше-нията на Националния, Регионалните съюзи и кооперациите с национални и общински структури, организации на бизнеса и неправителствения сектор.

За нейното изпълнение, по инициатива на НС на ТПК, през 2013 г. бяха организирани първите срещи с кметовете на общините Плевен и Бургас. Като резултат от тяхното провеждане бяха подписани Меморандуми за взаимо-действие и сътрудничество между общините, Националния, Регионалните съюзи и кооперациите в тези градове.

Анализирайки първите положителни резултати, през 2014 г., Националният съюз изведе като основен приоритет в своята дейност задълбочаването на взаимодействието и разширяването на сътрудничеството и партньорството между кооперациите от системата на Съюза и общините по места, насочено към задоволяване на техни взаимни интереси. В тази връзка, в изпратено до Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Р България писмо, бе направено предложение за установяване на сътрудничество и партньорство между двете организации в тези направления. Изготвен бе и проект на меморандум за дълготрайно сътрудничество и партньорство между Съюза и сдружението.

Ръководството на НС на ТПК проведе среща и с председателя на УС на Националното сдружение на общините - г-н Т. Попов - кмет на община Пазарджик, който изрази своята подкрепа за инициативата на Съюза.

В хода на реализирането на това партньорство през 2014 г., Съюзът предприе действия за организиране на срещи с кметовете на редица големи градове в страната, преобладаващата част от които областни - Монтана, В. Търново, Търговище, Шумен, Трявна, Разград, Силистра, Русе, Смолян, Лом, Кърджали, Хасково, Сливен, Добрич, Благоевград и др. Тяхната реализация стана с активното съдействие на председателите на Регионалните съюзи на ТПК и кооперациите в тези градове. Изготвените графици и добрата организация допринесоха за успешното им провеждане.

Кметовете бяха запознати със системата на НС на ТПК, приоритетите, по които Съюзът работи, дейностите и услугите, които кооперациите могат да извършват за нуждите на отделните общини, като се подчерта социалната същност на ТПК, които предоставят работни места и на хора с увреждания от града и региона.

В духа на предлаганото партньорство бяха обсъдени възможностите за възлагането на поръчки на ТПК от общините, съвместно участие на общините и кооперациите в привлича-нето на средства по проекти от европейски програми, установяване на сътрудничество в реализирането на дейности със социално предназначение, безвъзмездно участие на социални общински фирми в Европейския панаир в гр. Пловдив, предоставено им чрез НС на ТПК.

На срещите в някои общини председателите на ТПК и РС на ТПК поставиха конкретни искания към кметовете за подобряване инфраструктурата в районите на кооперациите и промяна организацията на движението около тях, която да улеснява достъпа на превозни средства до ТПК, свързан с износа на тяхната продукция, както и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания.

С оглед подпомагане кооперациите и Регионалните съюзи в осъществяване на сътрудничеството им с общините, НС на ТПК разработи индивидуални проекти на споразу-мения, свързани със специфичните нужди и договорености в съответния регион.

Правейки преглед на проведените срещи с общините, считаме, че те бяха добре подготвени и организирани и преминаха в конструктивен дух и разбирателство, за което изказваме нашата благодарност на председателите на РС на ТПК. Всички кметове изразиха подкрепа и одобрение на предприетата от Съюза инициатива.

Трябва да отбележим със задоволство, че подписаните споразумения за сътрудничество и партньорство с общините влязоха в сила. Първите стъпки по реализиране на споразу-менията бяха направени:

- община Бургас възложи на КТ „Черноморка“ изработ-ването на рекламни тениски, шапки, ключодържатели и др. Същите бяха предоставени за продажба на общински щандове, разположени из целя град и остров „Света Анастасия“;

- ТПК „Металик“ – Бургас изработи и монтира метални рампи и подстъпи за осигуряване достъпа на хора с увреждания в обществени сгради в Бургас;

- община Смолян възложи на ТПКИ „Първи май“ изработването на работно облекло за персонала на детските градини от града;

- съгласно подписаните с общините Русе, В. Търново и Бургас споразумения, социални фирми от тези градове, участваха безвъзмездно чрез НС на ТПК в Четвъртия европейски панаир със собствени щандове;

- изпълнен бе поетия в споразумението от кмета на Община Русе ангажимент за асфалтиране на улиците пред ТПКИ „Прогрес“ и ТПК „Съгласие“ – Русе и регулиране движението към ТПК „Съгласие“, което улесни достъпа на превозни средства до кооперацията, свързан с износа на нейната продукция;

- реализиран бе и поетия в споразумението ангажимент от община Трявна да бъде поставено осветление на ж.п. прелеза край леярния цех на ТПК „Балкан“ в града.

В заключение можем да посочим, че мащабната инициатива на Националния съюз за задълбочаване на взаимодействието и разширяване сътрудничеството и парт-ньорството между кооперациите и общините е успешна, полезна и перспективна по своите цели и същност. Нейното реализиране и разширяване трябва да продължи с необходимата настоятелност, като бъдат обхванати всички общини, в които има действащи кооперации от системата на Съюза.

Анализирайки организационната дейност през отчетния период, трябва да подчертаем нарастващата роля на Регионалните съюзи за укрепване на системата на Съюза.

Като неразделна част от структурата на Националния съюз, РС на ТПК утвърдиха все повече своето място в организира-нето и провеждането на отчетно-изборните кам-пании, изготвянето на графиците, подготовката и провеж-дането на годишните събрания на ТПК и участието на представители на съюзите в тяхната работа. Преобла-даващата част от РС на ТПК оказаха съдействие на коопера-циите в подготвянето и представянето на необходимите за Агенцията по вписванията документи.

Заслужава да посочим добрата работа, извършена от Регионалните съюзи в Благоевград, Плевен, Варна и Бургас за организирането и провеждането на регионални семинари, по проекта „Кооперациите - възможност за социално включ-ване чрез труд на хора с увреждани“. На тях председателите на кооперациите от съответния регион и представителите на общински и други държавни и обществени организации се запознаха с резултатите от научните изследвания на екипа от университетски преподаватели, относно възможностите на ТПК за социално включване на хора с увреждания.

Активизира се дейността на Регионалните съюзи и за повишаване нивото на подготовка на ръководните специа-листи в кооперациите. През отчетния период РС на ТПК във Варна, Сливен, Бургас, В. Търново и Русе организираха обучение за осъвременяване знанията на главните счетово-дители на кооперациите.

На регионално ниво бяха предприети действия и за разширяване на информационното обслужване на коопера-циите. Регионалните съюзи във В. Търново, Варна и Благоевград изградиха уеб страници, в които включиха всички свои членове. РС на ТПК оказаха също съдействие на отделни кооперации да създадат свои уеб страници. Това даде възможност да се увеличи обемът на предоставяната за ТПК информация, да се рекламира по-успешно производствената им дейност и се установят нови бизнес контакти и партньорства.

Предвид перспективите за развитие, които има пред интернет мрежата считаме, че е необходимо да продължат усилията за изграждане на уеб страници на Регионалните съюзи и кооперациите от Съюза.

Развитие има и в издаването на рекламни материали на кооперациите. През изминалия период бе увеличен броят на кооперациите, които отпечатаха свои дипляни и листовки, предназначени основно за участието им в Европейския панаир в Пловдив. Считаме, че това все още е недостатъчно и работата в това направление трябва да продължи.

Нашето виждане е, че в този процес е необходима по-активна подкрепа и съдействие на РС на ТПК и особено на съюзите с приходи от стопанска дейност.

С оглед по-нататъшното издигане имиджа на кооператив-ното движение считаме, че е целесъобразно Регионалните съюзи и ТПК да провеждат по-видими инициативи, свързани с честването на Международния кооперативен ден, юбилеи на ТПК и други, насочени към популяризиране дейността на кооперациите от региона.

Необходимо е също да се активизират и разширят контактите с местните печатни и електронни медии, които да се привлекат за отразяване дейността на кооперациите.

През отчетния период продължи практиката Регионал-ните съюзи с приходи от стопанска дейност да подпомагат финансово членуващите в тях кооперации. Успоредно с подкрепата, която съюзите оказват за издължаването на членския внос, РС на ТПК - В. Търново, Сливен, Благоевград и Бургас предоставиха финансова помощ на свои членове, която бе използвана за разширяване на производствената им и маркетингова дейност, технологично обновление и компютъризация на отделни дейности.

Традиция за системата на Националния съюз е чества-нето на Международния кооперативен ден.

В съответствие с утвърдената практика, НС на ТПК изпраща ежегодно до всички кооперации Обръщението на Между-народния кооперативен съюз по повод на деня, придружено с поздравително писмо до всички кооператори. Мотото на обръщението за настоящата 2015 г. „Изберете кооперацията, изберете равенството” подчертава ролята на кооперациите за намаляване на неравенството между хората, като им се предлага един по достоен и сигурен начин за работа и живот.

През изминалите години по повод на МКД бяха организирани кратки тържества в немалка част от кооперациите на Съюза, както и в някои Регионални съюзи като РС на ТПК - Сливен, РС на ТПК - Варна, РС на ТПК - Хасково, РС на ТПК - Благоевград и РС на ТПК - В. Търново.

Считаме, че е необходимо ръководствата на Регионал-ните съюзи и кооперациите да продължат и в бъдеще да използват активно тези прояви за мотивиране на коопера-торите и популяризиране на кооперативната система в региона. Вярваме, че честването на МКД спомага и за приоб-щаването на българските кооперации към ценностите на световната кооперативна общност.

През настоящата 2015 г. честваме славен юбилей - 120 години кооперативно движение на ТПК. Планът за неговото провеждане включва много национални и местни инициативи, които ще бъдат достоен завършек на тази знаменателна година. Убедени сме, че в духа на нашите традиции Регионалните съюзи и ръководствата на ТПК ще организират провеждането на инициативи, които да отбеле-жат годишнината по подобаващ начин.

По-нататъшно развитие през изминалия период бележи дългогодишното и ползотворно партньорство между „Мобил-тел“ ЕАД и Националния съюз на ТПК. То бе предпоставка да се оптимизират в голяма степен комуникациите в системата на Съюза и значително да се намалят разходите за тях.

Необходимо е да подчертаем, че, на базата на парт-ньорството от осем години, разговорите в корпоративната група на НС на ТПК, в която са включени кооперациите от Съюза, са напълно безплатни и неограничени.

От 2012 г. М-Тел разшири преференциалните услуги, които предлага на Националния съюз, включвайки в тях стационарните телефони и интернет.

Ново развитие на нашето партньорството през 2015 г. бе предоставената от М-Тел възможност, към групата на Националния съюз да се включат членове на семействата на кооператорите. Те получиха правото да говорят безплатно и неограничено помежду си в рамките на своите семейства и в корпоративната група на Съюза. Така операторът предоставя на системата на Съюза едни от най-изгодните преферен-циални условия, каквито предлага на най-големите си корпоративни клиенти в страната.

Правейки анализ на организационната дейност е необходимо да посочим, че през отчетния период продължи присъждането на кооперативни отличия във връзка с кръгли годишнини на кооперации, лични юбилеи на член-коопе-ратори и други поводи.

Присъдени бяха 3 колективни отличия. С почетен знак „Златна дъга“ І-ва степен бяха удостоени колективите на ТПК „Мара Денчева“ - Плевен и ТПКИ „Петър Мирчев" - Кърджали, а с почетен знак „Сребърна дъга“ ІI-ра степен колективът на ТПКИ „Д. Димитров“ - Берковица.

С индивидуални отличия във връзка с лични юбилеи, дългогодишен стаж в кооперативната система и навършване пенсионна възраст бяха наградени 87 член-кооператори.

Със Значка „Заслужил деятел на НС на ТПК“ - златна, бяха удостоени 24 кооператори, сребърна - 24, а бронзова - 15 човека. Значка „За заслуги към кооперативното движение” бе присъдена на 19 член-кооператори, а с почетна грамота са наградени 5 човека.

Считаме, че с присъдените кооперативни отличия се увеличи златният фонд от заслужили колективи и коопера-тори, създали славната 120-годишна история на Съюза. Те засилват принадлежността на наградените колективи и кооператори към ценностите на системата, повишават тяхната активност и принос в борбата за развитие на кооперациите.

В заключение бихме могли да посочим, че изминалият отчетен период бе ползотворен и успешен в организационно отношение за Националния съюз на ТПК и членуващите в него кооперации и Регионални съюзи.Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница