Доклад самооценка на Физически факултет пристраница1/7
Дата23.11.2017
Размер1.19 Mb.
Размер1.19 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Св. Климент Охридски”

ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Доклад самооценка
на Физически факултет при

Софийски Университет “Св. Климент Охридски”
Относно програмна акредитация на обучението в

образователно-квалификационна степен

Магистър


Специалности:

Безжични мрежи и устройства(редовно и задочно обучение; за бакалаври и професионални бакалаври на български език и редовно обучение на английски език)

Аерокосмическо инженерство и комуникации(редовно обучение на български език и на английски или руски език)

Комуникации и физическа електроника(редовно обучение)

Комуникационна и компютърна техника(редовно обучение)
Професионално направление:

5.3 “Комуникационна и компютърна техника“
Област на висше образование:

5 „Технически науки“.
София, октомври, 2016

С този доклад и придружаващата го документация кандидатстваме за програмна акредитация в професионалното направление 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“ на няколко магистърски програми във следните специалности във Физически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, а именно:  1. Специалност „Безжични мрежи и устройства“

Магистърска програма „Безжични мрежи и устройства I“ (редовно и задочно обучение на български език и редовно обучение на английски език);

Магистърска програма „Безжични мрежи и устройства II“ (за студенти, приети като професионални бакалаври; задочно обучение на български език);  1. Специалност „Аерокосмическо инженерство и комуникации“

Магистърска програма „Аерокосмическо инженерство и комуникации“ (редовно обучение на български и редовно обучение на английски или руски език)

  1. Комуникации и физическа електроника:

Магистърска програма „Комуникации и физическа електроника“ (редовно обучение на български език)

  1. Комуникационна и компютърна техника:

Магистърска програма „Комуникационна и компютърна техника“ (редовно обучение на български език)

Документацията се състои от:

  • Доклад-самооценка, включващ частите:

Образователна дейност;

– Научно-изследователска дейност;

– Управление на образователния процес

– Конкурентоспособност на обучението в професионалното направление

Описанието е групирано според основните изисквания по чл. 78 ал. 3 на Закона за висшето образование и критериалната система на Националната агенция за оценка и акредитация. Представени са данни по следните теми: образователна дейност; материална осигуреност; преподавателски състав; научна дейност; управление на учебния процес; конкурентоспособност на образователния процес, свързани с Физически факултет и акредитираната магистърска програма.


  • Приложения

Към настоящия доклад са дадени приложения от три типа (има отделен списък на Приложенията):

1. Приложения от тип П1, касаещи общото устройство и дейност на Софийски университет “Св. Климент Охридски”, а именно: Правилник за устройството и дейността на СУ, справочници и други нормативни документи, на които се основава организацията на обучението по представената специалност, както и общи документи, свързани с Физически факултет.

2. Приложения от тип П2, касаещи конкретни документи и материали на акредитираната специалност професионалното направление, а именно: учебни планове, квалификационни характеристики, програмите на учебните дисциплини към изброените магистърски програми в ОКС „магистър“, списък на преподавателския състав, включен в обучението (по основен трудов договор, по възрастов състав и др.), списък от публикации на преподавателския състав за последните 5 години, в които участват преподаватели (отделно публикации , в които участват студенти от програмата), списък на договорите от последните 5 години, в които участват преподаватели, докторанти и студенти от направлението, списък и характеристики на помещенията, в които се провежда обучението и пр.

3. Накрая са дадени ограничен брой Приложения от тип П3, касаещи конкретни дейности и постижения на преподаватели и студенти от акредитираната магистърска специалност, които могат да дадат по-добра информация за образователната и научно-изследователската дейност, за управлението на образователния процес и за конкурентоспособността на акредитираната специалност в посоченото професионално направление, а именно: текстове на публикации, директно свързани с принципите на функциониране и преподаване в програмата, писма от организации и фирми за подкрепа, грамоти, публикации в пресата, списък на телевизионни изяви, свързани с обучението по тази и сродни програми, списък на web страници с информация за специалността и пр.


Съдържание:

1. Образователна дейност 3 стр.

1.1. Обучението на студентите се провежда според изискванията по образователно- квалификационни степени и съгласно образователната мисия, цели и задачи на Софийски университет.

1.2. Обучението на студентите се осъществява от преподавателски състав с необходимия профил и квалификация

1.3. За обучението на студентите е създадена, поддържа се и се развива материално-техническа и информационна база, специализирана за обучението в професионалното направление.

1.4. Обучението на студентите отговаря и се придържа към съвременните методи на преподаване и оценяване на постиженията им

1.5. Полагат се специални грижи за високото качество на обучението по профилиращите дисциплини

2А. Научноизследователска дейност стр.

2.1. А. В професионалното направление се организира, поддържа и развива научноизследователска дейност на преподавателския състав

2.2.А В Професионалното направление се организира, поддържа и развива научно- изследователската дейност на студенти и докторанти

2.3.А Високо качество на публикациите на студентите, докторантите и преподавателите

3. Управление на образователния процес стр.

3.1. Има изградена организация за управление на качеството на учебния процес и свързаната с него преподавателска дейност

3.2. Има изградена организация за проследяване на реализацията на завършилите обучението студенти

4. Конкурентоспособност на обучението в професионалното направление стр.

4.1 Новаторски практики в обучението

4.2. Познаване на конкурентната среда на обучението в професионалното направление

4.3 Национални и международни позиции и възможности

1. Образователна дейност

1.1. Обучението на студентите се провежда според изискванията по образователно- квалификационни степени и съгласно образователната мисия, цели и задачи на Софийски университет.

През 2016 г. Софийски университет „Св. Климент Охридски” чества 128 години от своето основаване (http://125.gateway.bg/) (това става с царски указ на 1 октомври 1888 г. под името Висш педагогически курс). Физическият факултет (по-скоро Физико-математическия отдел) е с една година „по-млад”. Обучението по физика започва именно през 1889 г. Тогава Висшият педагогически курс е разширен с Физико-математически отдел със специалности математика, физика, химия, естествени науки, фармация и е преименуван във Висше училище. През 1904 г. Висшето училище е преименувано в Университет, а отделението – във Физико-математически факултет с природни и математически науки. От 1963 г. се обособява самостоятелен Физически факултет. Постепенно обучението се развива, обхващайки нови актуални направления в областта на физическите науки.

Понастоящем Физически факултет към СУ е акредитиран по ОКС „Бакалавър” в две професионални направления, а в ОКС „Магистър” – в три професионални направления, а именно: 4.1 „Физически науки“ и 1.3. “Педагогика на обучението по ... (физика)” (бакалавър), както и 5.3 „Комуникационна и компютърна техника” (за магистри). През последната акредитационна кампания 2013 г., и двете професионални направления ОКС „Бакалавър” бяха акредитирани с оценка „много добра”, а през 2014 г. бе открито направлението 5.3 ККТ за ОКС „Магистър” с 12 положителни оценки за срок до 2017 г. Това е израз на многогодишните традиции в обучението по физика във Физически факултет, който в последните класации в това направление неизменно е на първо място (http://rsvu.mon.bg/rsvu2/?locale=bg#rsvu_app). Нещо повече, високо-професионалната дейност във Физически факултет в областта на образованието и науката, съвместно с останалите природни факултети, доведе до класиране на престижни места на Софийски университет в много международни класации. Ще приведем два примера: 1) в интервала от 593 до 840 място в света (или от 227 до 365 място в Европа, или леко понижение) в класацията „Ranking Web of Universities” („Webometrics Ranking”) за периода 2013-2016 г. (http://webometrics.info/en/Europe/Bulgaria%20); 2) в интервала от 788 до 670 място в света (или от 329 до 289 място в Европа, или леко повишение) в класацията „University Ranking by Academic Performance (URAP)” за периода 2013 – 2016 г. (http://www.urapcenter.org/ 2012/country.php?ccode=BG&rank=all). В последната класация има и категория „Природни науки”, където СУ е на 559 през 2013 г., а сега на 280 място в света, т. е. двойно по-напред в класацията за 3 години или с 400 (!) места по-напред от мястото, което заема по общия формат (http://www.urapcenter.org/2014/field_ranking.php). Това е изключително сериозно признание за неотслабващото качество на образователната и научно-изследователската работа в природните факултети, в частност на Физически факултет.

С нарастването на степента на интердисциплинарност на съвременното обучение, много професионални направления „отесняха”. През 2013 г. ние преценихме, че това се отнася и до направлението 4.1 „Физически науки”. 3/4 от Физическите факултети в България, акредитирани в професионално направление „Физически науки”, имат акредитация и в други направления, например в направлението 5.3 „Комуникационна и компютърна техника”, което е и най-близко по тематика до базовото професионално направление. Така след кандидатстване на Софийски университет за откриване на ново професионално направление в ОКС „Магистър“, с решение на Постоянната комисия по технически науки и военно дело от 20.03.2014 (Протокол № 11) бе дадена положителна оценка на ново-откритото професионално направление 5.3 „Комуникационна и компютърна техника” във Физически факултет с капацитет 50 студента.

С настоящия Доклад-самооценка кандидатстваме за акредитация на няколко магистърски програми в четири магистърски специалности във Физически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, в ново професионално направление 5.3 „Комуникационна и компютърна техника”, което по-пълно би отговаряло на нуждите на обучението в момента, включващо и професионални бакалаври от същото направление. Отнася се за следните магистърски програми: „Безжични мрежи и устройства I“ (редовно и задочно обучение и редовно обучение на английски език), „Безжични мрежи и устройства II“ (за студенти, приети като професионални бакалаври), „Комуникации и физическа електроника“ (редовно обучение), „Аерокосмическо инженерство и комуникации) (редовно обучение на български и на английски или руски език), „Комуникационна и компютърна техника“ (редовно обучение).

Магистърска програма „Безжични мрежи и устройства“. Най-старата програма от изброените, магистърска програма „Безжични мрежи и устройства” (БМУ), е създадена през учебната 2002/2003 г., само за редовно обучение. През учебната 2005/2006 г. стартира и задочно обучение по тази програма. Това се оказа полезно за студентите и техният брой нарасна. Всъщност, задочното обучение се оказа много удачно, защото не е съвсем типично – занятията не са очни за определени кратки периоди, а предимно вечер, с по-малко часове през деня. Това определено привлече доста работещи студенти от София и понеже в тази област на образованието тогава бяха рядкост подобни аналози на действащо, относително ефективно задочно обучение (вж. следващите раздели), в програмата бяха приети доста студенти и от други висши училища. Имахме идея тази форма на обучение да премине в дистанционна, но проектът на ФзФ не спечели финансиране поради неприемлив очакван брой студенти 50 студента. Със създаването, обаче, на Центъра за дистанционно обучение в Софийски университет (https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/centrove/cent_r_za_distancionno_obuchenie) се появява нова възможност в близките години да се реализира тази идея. Това ще стане с изразеното намерение за програмна акредитация на дистанционно обучение в Софийски университет като цяло.

На двете графики по-долу може да се проследи изменението на броя записани студенти през годините в различни сечения: студенти, идващи в програмата от Физически факултет на СУ и от друго висше училище или разпределени по държавна поръчка и платено обучение, което добре корелира с разпределението на студенти в редовно и задочно обучение.

Магистърската програма БМУ за професионални бакалаври бе създадена през учебната 2009/2010 г. след разговор на тогавашния Ректор на Колежа по телекомуникации и пощи (КТП) с Ректора на Софийски университет, който ни предложи да разработим примерен учебен план за магистърско обучение на професионални бакалаври. На катедрен съвет на катедра Радиофизика и електроника, от която има най-много преподаватели в програмата, бе преценено, че над 30 % от дисциплините в специалностите в КТП в направление „Комуникационна и компютърна техника” се съдържат като материал и тематика в подобни курсове от бакалавърската специалност „Комуникации и физическа електроника” във Физически факултет, което прави възможно приемането на професионални бакалаври от това направление като студенти-магистри и в магистърска програма БМУ. Така с писмо на декана на ФзФ от 70-06-300/15.09.2009 г. до Ректора на СУ и последвало положително решение, бе представен и приет от Факултетен съвет на ФзФ, а после и от Академически съвет на СУ, на нов учебен план на магистърска програма “Безжични мрежи и устройства”, пригоден за обучение на професионални бакалаври, при което срокът на обучение бе увеличен от 1.5 на 2 години, а дадените на студентите кредити нараства на 120, което е законовата норма за продължаване на магистърското образование на професионалните бакалаври в дадено професионално направление. Именно поемането на това обучение във Физически факултет и неговото разрастване е и формалният повод да поискаме промяна на акредитацията на програмата БМУ в професионално направление 5.3 „Комуникационна и компютърна техника”, което се реализира през 2014 г. (характеристиките на учебния план са описани в следващите радели).Броят на записаните студенти след 2009 г. се увеличи 2.5 пъти в сравнение със средния дотогава (вижда се от представените по-горе графики). Така програмата заработи с близък до оптималния брой студенти (15-25) за това направление, което я направи и по-ефективна. За да се даде възможност на професионалните бакалаври да имат избор на повече курсове, през 2010-2012 г. се направиха изменения на учебния план и се включиха нови курсове (конкретни данни са дадени в следващите раздели). Досега в програмата са записани 221 студента, от които над 130 професионални бакалаври.

През учебната 2010/2011 г. бе направена нова стъпка в развитието на програмата – бе разработен и приет учебен план за обучение на английски език. Това стана с помощта на 3-4 студента от първите години на програмата, както и бакалаври от ФзФ, които продължиха образованието си в известни западно-европейски университети. Така например, това наложи планът на програмата БМУ да се хармонизира с плана на еквивалентна програма от Aalborg University в Копенхаген, Дания. През отчетния период на сегашната акредитацията бяха обменени студенти и в двете посоки, през периода 2013-2015 се реализираха още няколко размени на студенти по програмата Еразмус, както и по двустранни между-университетски споразумения за обмен на преподаватели и студенти с не-европейски висши училища (вж. Допълнителна информация на http://phys.uni-sofia.bg/~dankov/Master%20program%20BMU/Erazmus%20cooperation%202011-2013/).

Така обсъжданата за програмна акредитация магистърска програма бе забелязана и извън България, при това благодарение и на две важни публикации на английски език, свързани с нейното функциониране и ноу-хау (копия са дадени в приложенията П3):

[1] Plamen I. Dankov, Emilia I. Nesheva, Nikolai N. Neshev, Mario G. Gachev “An Interdisciplinary Masters Program in Microwave Communication Focused on Innovation (Attracting and developing students’ talent in challenging times)”, Eurocon2011, Lisbon, April 2011; online:

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=5929327&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fiel5%2F5876183%2F5929030%2F05929327.pdf%3Farnumber%3D5929327

[2] P. Dankov, E. Nesheva, N. Neshev, „Long-term Interactive Methodology in Science Education”, International Journal of Modern Education Forum (IJMEF) Volume 2 Issue 1, February 2013; online: http://www.ijmef.org/PaperInfo.aspx?ID=2583

Официална web страница на програмата „Безжични мрежи и устройства” на сайта на СУ (на български език, за обикновени и професионални бакалаври, редовно и задочно обучение) е:

http://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fizicheski_fakultet2/priem/magist_rska_stepen/fizicheski_fakultet/inzhenerna_fizika/bezzhichni_mrezhi_i_ustrojstva

Официална web страница на програмата „Wireless Networks and Devices” на сайта на СУ (на английски език, редовно обучение) е:http://www.uni-sofia.bg/index.php/eng/the_university/faculties/faculty_of_physics2/degree_programmes/master_s_degree_programmes/faculty_of_physics/engineering_physics/wireless_networks_and_devices

Както се вижда от графиките по-горе, до 2013 г. в програмата има 2 големи максимума на броя записани студенти. За съжаление, веднага след откриване на новото професионално направление 5.3 във ФзФ през 2014, броят на новозаписаните студенти намаля поради известни и добре анализирани от нас причини. Две години след това, обаче, се появи нов максимум и нивата на новозаписани студенти се възстановиха на максималните за тази програма, което определено свидетелства за нестихващ интерес към тази програма.Магистърска програма „Аерокосмическо инженерство и комуникации“. През 2012 г. бе създадена съвсем нов тип магистърска програма за ФзФ – „Аерокосмическо инженерство и комуникации“ (АКИК) за редовно обучение на български език и на чужд език – английски и/или руски. Програмата беше оформена в два модула – Модул 1 „Аерокосмическо инженерство (малки аерокосмически апарати)“ и Модул 2 „Безжични и спътникови комуникации“. Конкретната причина да се създаде тази програма бяха постигнатите сериозни успехи на отбор от преподаватели и студенти в голямо международно състезание за използване на малки спътници и големият интерес още тогава към подобно обучение. Но по-дълбоката причина беше да се запълни вакуума на липсващо образование в областта на аерокосмическото инженерство, свързано органично със съвременните безжични и сателитни комуникации и да се подготвят бързо млади хора в тази нова и перспективна област. Изследването на земята от близкия космос, както и използването на малки спътници като наблюдателно, изследователско, научно-технологично, комуникационно и образователно средство, набира все по-голяма скорост, очаква се силно развитие в следващите няколко години и адекватно обучение в тази област е абсолютно необходимо. Може да се твърди, че Софийски университет изпервари събитията и реално стартира подобна програма три години, преди България да стане член на Европейската космическа агенция, когато се очакваше и по-голям интерес към подобно обучение. Нещо повече, идеята и създаването на тази програма беше коментирана като изключително положителна на церемонията при подписването на споразумението за присъединяването на Република България към Европейската космическа агенция.

Аерокосмическата програма, която изглежда към момента е единствена по рода си в България, е проектирана да се базира съществено на предимствата на обучението по безжични и спътникови комуникации във Физически факултет досега и новото направление – аерокосмическо инженерство на малки аерокосмически апарати. Това привлече досега много кандидати, но от трите годишни приема (с едно контролирано прекъсване на приема) в програмата са обучавани 14 български студента и 2 чуждестранни студента. Обяснение за нас е известна нерешителност на студентите да се запишат в програмата от липсата на опит в подобно обучение досега. Но в течение на две години тенденциите се смениха: ако през първата година от 6 кандидата се записаха само двама български студента, тази година от 6 кандидата се записаха всички, като след това се обадиха още няколко, които бяха пропуснали срока. Още по-голям е интересът от чуждестранни кандидати, предимно от Азия – Пакистан, Индия, Шри Ланка, Филипините, Малайзия, Бангладеш и др., както и от Близкия изток и частично от Африка и Европа. За последните 2 години са регистрирани над 60 запитвания, но до реално кандидатстване достигат единици. Причините са няколко. На първо място за много кандидати таксата за обучение е висока, не се предлагат стипендии на чуждестранни студенти, процедурата на признаване на дипломи е тежка и бавна, с много хартиени документи, до тази година нямаше онлайн процедура за кандидатстване на чуждестранни студенти, както и известна нерешителност от страна на ректорското ръководство към подобен тип обучение. В момента има постъпило предложение и проект за договор за обучение на 20 студента годишно в двата модула на програмата от Азиатския авиационен център в Шри Ланка, но договор не е подписан. От наша страна се предлага прецизиране на процедурата на кандидатстване и подаване на документи поне 4-6 месеца по-рано от старта на самото обучение, което затруднява кандидатите.

Проведеното досега обучение (2 години + сегашната) е доста успешно според нас и дава надежди за увеличаване на интереса, и съответно – на приема на повече студенти, което ще стабилизира програмата, както в случая на БМУ.

Официална web страница на програмата „Аерокосмическо инженерство и комуникации ” на сайта на СУ (на български език, за редовно обучение) е:https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fizicheski_fakultet2/priem/magist_rska_stepen/fizicheski_fakultet/inzhenerna_fizika/aerokosmichesko_inzhenerstvo_i_komunikacii

Официална web страница на програмата „Aerospace Engineering and Communications” на сайта на СУ (на английски език и руски език, редовно обучение) е:https://www.uni-sofia.bg/index.php/eng/the_university/faculties/faculty_of_physics2/degree_programmes/master_s_degree_programmes/faculty_of_physics/engineering_physics/aerospace_engineering_and_communications

Магистърска програма „Комуникации и физическа електроника“.

Магистърска програма „Комуникационна и физическа електроника“ (КФЕ) е създадена 2012 год. и започва обучение на студенти през учебната 2013/2014 година г. като продължение на преди това създадената бакалавърска специалност във Физически факултет със същото название. Тази програма дава възможност на студентите завършили бакалавърската специалност КФЕ и други бакалавърски програми в областта на физическите и технически науки да продължат образованието си в магистърската програма КФЕ. Учебният план включва както общо обучение на студентите, така и възможност за по-тясно специализиране в рамките на два модула с насоченост към комуникациите и към физичната електрониката. Тъй като студентите в изброените бакалавърски специалности са преминали обучение по основните дисциплини, в магистърската програма са включени изключително надграждащи знанията им дисциплини, което позволява обучението да бъде едногодишно и да завършва с дипломна работа.

Учебният план включва задължителни дисциплини, допълнени с избираеми специализиращи курсове и курсове, съобразени с нуждите на бизнеса. Включени са и дисциплини от други магистърски програми на Физически факултет, обогатяващи познанията на студентите в областта на комуникациите и физическата електроника. За обучението на студентите в магистърската програма разполагаме с достатъчно квалифицирани преподаватели от Физически факултет и лаборатории за практическата им подготовка. За студенти завършили други бакалавърски програми и желаещи да продължат в предложената магистърска програма, е предвидена възможност чрез определени дисциплини да натрупат необходимите им начални познания.

След два основни курса по "Приложна електродинамика за магистри" и "Съвременни електромагнитни материали и електронни устройства", обучението в програмата продължава в два модула – Модул 1 „Комуникации“ и Модул 2 „Физична електроника“, което дава възможност на студенти за по-тясна специализация. Това дава възможност те да се насочат към натрупване на знания и реализация в безжичните комуникации или към плазмените и вакуумни технологии обезпечаващи материалната база на съвременните комуникации. Освен чрез задължителните дисциплини във всеки модул, това се постига и чрез голям брой изборни курсове включени към двата модула.

Програмата "Комуникации и физична електроника“ (редовно обучение), дава възможност на студентите завършили бакалавърска степен във физически или технически науки, да получат специализирано едногодишно обучение в областта на комуникациите и физичната електроника и да покрият изискванията за степен магистър.

Сайт:


https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fizicheski_fakultet2/priem/magist_rska_stepen/fizicheski_fakultet/komunikacii_i_fizichna_elektronika/komunikacii_i_fizichna_elektronika

Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница