Доклад самооценка за изпълнението на критериите за институционална акредитация, утвърдени от наoa пловдив 2012 гстраница1/22
Дата04.02.2017
Размер4.32 Mb.
Размер4.32 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


paisii
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

България, 4000 Пловдив, ул. „Цар Асен“ № 24

Централа: (032) 261 261

www. uni-plovdiv.bgДОКЛАД САМООЦЕНКА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КРИТЕРИИТЕ
ЗА ИНСТИТУЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ,
УТВЪРДЕНИ ОТ НАOA

Пловдив


2012 г.

За доклада самооценка

Докладът самооценка на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ (ПУ) за периода 2007 – 2011 г., изготвен съгласно с изискванията на новата критериална система за институционална акредитация на НАОА, беше разработен в периода 17.10.2011 – 31.3.2012 г. на 5 (пет) етапа.

А. Първи етап (1.11.2011 – 8.2.2012). Събиране и автоматизирано натрупване на материали, доказателства и обобщения по индикатори, критерии, области и сфери на дейност на ПУ за отчетния период

Събирането на материали (вкл. препратки към интернет страници) и доказателства беше проведено по факултети, филиали и помощни звена с включване на членове на университетски и факултетски комисии по качеството. В първия етап активно участваха повече от 50 преподаватели и служители на ПУ, между които А. Терзийски, А. Илиев, В. Сивакова, В. Найденова, В. Казашка, Г. Гечева, Г. Коликовски, Гр. Генова, Д. Карагьозова, Д. Ханев, Д. Френкев, Д. Парушева, Ел. Сомова, Ел. Марекова, Е. Хаджиколев, Ж. Генова, Ж. Райкова, Ж. Чолакова, З. Козлуджов, Ив. Димитрова, Ил. Саханджиева, Ил. Чакърова, К. Пехливанов, К. Кръстанова, М. Манев, М. Шнитер, М. Гуджева, М. Янкова, Н. Милева, Н. Пъкова, П. Георгиев, П. Бъркалова, Р. Донева, С. Ковачева, С. Кацаров, Сл. Любомиров, Сн. Гочева-Илиева, С. Трифонова, Ст. Спасова, Ст. Антонов, Т. Стайкова, Т. Ефтимов, Хр. Крушков, Хр. Паунов и др. Събраните материали и доказателства бяха поместени в хранилището на автоматизирана система КОМПАС − от Компютърно моделиране на методики и процедури за акредитация (с приложения), предназначена за автоматизиране на процеси за (само)оценяване в различни критериални системи. Всеки предложен материал (вкл. интернет препратка) или доказателство беше съпроводен и с необходимите метаданни (наименование, описание резюме, автор, дата на създаване). Отговорниците по звена (на университетско или факултетско равнище) съставиха и първите обобщения в КОМПАС по индикаторите на доклада самооценка и в контекста на дейности на съответното звено за отчетния период.

През цялото време дейностите по събиране и натрупване на материали, доказателства и обобщения по университетски звена бяха периодично отчитани със средства на КОМПАС, обсъждани и анализирани (вкл. с използване на обратна връзка и работни семинари).

Б. Втори етап (9.2.2012 – 27.2.2012). Съставяне и редактиране на обобщения (текстове) по всички раздели на доклада самооценка, свързани с дейността на ПУ в отчетния период

Съставянето на обобщения по раздели на доклада, отнасящи се за Университета като цяло, беше извършено от доц. Чолакова, доц. Райкова, проф. Милева, доц. Танкова, проф. Цоков, проф. Тотков, доц. Донева и доц. Сомова. За целта бяха използвани автоматизирани средства за генериране на общ текст за всеки раздел на базата на текстовете, съхранени в КОМПАС. В хода на работата при необходимост бяха изисквани допълнителни материали и/или уточнявани данни от отговорници на университетски звена.В. Трети етап (28.2.2012 – 5.3.2012 г.). Генериране на чернови варианти на доклада самооценка на ПУ

С помощта на софтуерни средства, интегрирани в КОМПАС, в указания периода последователно бяха генерирани, публикувани и обсъдени 1-ви и 2-ри вариант на доклада самооценка. В обсъжданията се включиха участници в първия етап, а редактирането на черновите варианти беше осъществено със средства за отдалечен достъп и редактиране в КОМПАС от проф. Г. Тотков, доц. Сомова и гл. ас. Хаджиколев. След обсъждане на ректорски и академичен съвет докладът самооценка беше приет „по принцип“ на 5.3.2012 г.Г. Четвърти етап (6.3.2012 – 18.3.2012 г.). Оценка на експеримента

След отразяване на бележките, постъпили от заседанията на академичните ръководства, беше публикуван 3-тият вариант на доклада самооценка (7.3.2012 г.). Във връзка с осъществяването на съвместния експеримент на НАОА и ПУ, свързан с тестване на прототип на автоматизирана система за оценяване на качеството във висшето образование (КОМПАС), на експертна група от НАОА (проф. Д. Йончев, проф. Ил. Гюдженов, проф. К. Иванов) беше предоставен отдалечен достъп до всички материали на процедурата по институционална акредитация на ПУ, разположени в КОМПАС. На екип от ПУ − доц. Ж. Генова, доц. З. Козлуджов, проф. Г. Тотков и доц. Р. Донева, също беше осигурен достъп (в ролята на външни експерти) с цел контролно оценяване на доклада. Техните критични бележки относно съдържанието на доклада самооценка се отнасяха преди всичко до необходимостта от: а) по-пълно отразяване на дейности на ПУ, свързани с препоръки от предходната акредитация, и б) добавяне на още текстове и раздели с аналитичен характер.

Постъпилите бележки бяха отразени в 4-тия вариант на доклада самооценка, подготвен от проф. Г. Тотков и доц. Ел. Сомова и публикуван в КОМПАС на 18.3.2012 г.

Д. Пети етап (19.3.2012 – 9.4.2012 г.). Комплектуване на пакета от документи за институционална акредитация

В указания период бяха редактирани текстове от доклада самооценка, отличаващи се с аналитично съдържание и отстранени фактологически неточности. След стилово редактиране и оформяне на доклада самооценка пакетът от документи беше подготвен за предаване в НАОА.Ще отбележим, че за първи път в общоприетата практика пакетът документи за институционална акредитация се съпровожда от виртуални приложения (около 1700 на брой), до които е предоставен отдалечен оторизиран достъп (не се прилагат на хартиен носител!), а така също и от софтуерни средства за автоматизирано разглеждане на доклада самооценка. Нещо повече, на експертите от НАОА, които бъдат включени в състава на експертната група (ЕГ) за институционална акредитация на ПУ, ще бъдат предоставени и средства за автоматизирано оценяване на дейността на ПУ „Паисий Хилендарски“ в периода 2007 – 2011 г. по всеки отделен индикатор, критерий, област и сфера на критериалната система, а така също и възможност за автоматизирано генериране на доклада оценка на ЕГ по бележките към оценките на отделните експерти. Инструкцията за ползване на КОМПАС от ЕГ е част от комплекта документи за институционална акредитация на ПУ.

СЪДЪРЖАНИЕ

Съкращения ......................................................................8

Увод ......................................................................9

1.Съществено променени мисия, визия и цели на ПУ – от „гарантиране на качествен образователен продукт в степените на висше образование“, „утвърждаване като водещ център в образователните и изследователските технологии“ и „...подготовка на висококвалифицирани и ерудирани специалисти в 6 области на висшето образование и обществената практика“ (в доклада самооценка на ПУ за периода 2001 – 2005 г.) до „утвърждаване на Университета като водеща българска образователна, изследователска и културна институция с европейско лице и модерна инфраструктура – пример на академичен модел за качествено образование, територия на съвременни научни изследвания и иновации, желан и предпочитан партньор с ясни конкурентоспособни предимства“ в новоприетата Стратегия за развитие на ПУ [Стратегия за развитие на ПУ (2011 – 2020), 815]. 11

2.Разгръщане на широк спектър от университетски специалности на базата на учебни планове, разработени под европейския знак ECTS (от 58 специалности в 23 ПН с около 14 000 студенти и 103-ма докторанти до повече от 175 специалности в 27 ПН с 18 719 студенти и 171 докторанти) и увеличаване от НАОА на общия капацитет по професионални направления с ок. 7000 студенти (увеличение с повече от 45% в сравнение с 2006 г.) и достигане на общ капацитет по ПН над 22 300 студенти. 11

3.Увеличаване на щатния преподавателски състав с ок. 23,5% (от 538 до 664 човека в момента), съпроводено с рязко подобряване на възрастовата структура (средна възраст на хабилитирания състав на 1-ви ОТД от 50,13 г.) и значително повишаване на неговата компетентност, изразена съответно в брой на професорите – от 40 (през 2006 г.) до 92-ма (в момента), доцентите – от 186 до 209, с научна степен „доктор на науките“ – от 25 до 50, и с ОНС „доктор“ – от 273 до 396. 11

4.Забележимо подобряване на качеството на провежданите научни изследвания (ПУ е сред първите 5 български ВУ по обем и цитиране на научната продукция със среден брой от 9,67 публикации на преподавател на ОТД и относителен дял на публикациите в чужбина – 28,62%). 11

5.Установяване на обща тенденция за увеличаване на проектното финансиране (общо 18 735 397 лв. за периода) и на относителния дял на финансираните международни проекти (25,8% от общия брой проекти и 49,1% от общата сума на тяхното финансиране) и въвеждане на университетска система за стимулиране на проекти, свързани с реализация на Стратегията за развитие на ПУ. 11

6.Модернизиране и повишаване на ефективността на управление на ПУ чрез въвеждане в действие на широк спектър от информационни услуги (на практика с обновяване на всички автоматизирани университетски информационни системи) за провеждане на основните дейности, базирани на интегрирана среда от тип „електронен университет“. 12

7.Създадена значима материално-техническа база и реновиране в периода 2007 – 2011 г. на почти целия университетски сграден фонд с капиталови разходи от 11 806 179 лв. за нови 28 учебни зали с обща площ 1660 кв. м, нови площи и сгради от ок. 32 265 кв. м, строеж на спортна зала с повече от 1000 места и др. 12

8.ПУ „Паисий Хилендарски“ е единственото българско висше училище с внедрена автоматизирана система за оценка и управление на качеството. 12

1. Образователна дейност на висшето училище 13

1.1. ВУ провежда обучение в съответствие със своята образователна мисия, цели и задачи 14

1.1.1. Има документирана мисия, цели и задачи, които са публично оповестени и на чиято основа ВУ изгражда образователната си политика, насочена към потребностите на обществото в регионален и национален мащаб 151.1.1.1. Официални институционални текстове, в които са определени ясно мисията, целите и задачите 16

1.1.1.2. Годишен коментар на постигане на мисията, целите и задачите 17

1.1.2. Организира обучение в избраните образователни степени (професионален бакалавър, бакалавър, магистър, доктор), форми (редовна, задочна, вечерна, дистанционна) и за повишаване на квалификацията в съответствие с поставените цели, задачи и капацитет 191.1.2.1. Наличност в учебната документация за обучение на ясна връзка с обявените в смисъла на 1.1.1. мисия, цели и задачи на ВУ по начин, който отговаря на особеностите на съответното обучение 19

1.2. ВУ провежда процедури за разработване, одобряване, наблюдение и обновяване на учебната документация (квалификационни характеристики, учебни планове и програми) 20

1.2.1. Има организация за разработване и одобрение на учебната документация за всички образователни степени и форми на обучение 211.2.1.1. Стандарти за разработване на учебна документация (учебни планове и учебни програми) за обучение в застъпените образователни степени 22

1.2.1.2. Административен контрол по състоянието на учебната документация 23

1.2.2. Периодично се анализира и обновява действащата учебна документация, като се взема предвид студентското мнение и мнението на потребителите 241.2.2.1. Анализи на учебната документация 25

1.2.2.2. Мнения на студенти и потребители 26

1.2.2.3. Стандарт (процедура) на промени в учебната документация 29

1.2.3. Има организация за функционирането на системите 301.2.3.1. Публикувана официално система за провеждане на изпитните процедури (вкл. държавни изпити и дипломни защити), за проверка и оценка на знанията и уменията на обучаемите 31

1.2.3.2. Административен контрол по поддържане на системите 33

1.2.4. Периодично се оценяват и огласяват резултатите от действието на системите, като се взема предвид и студентското мнение 351.2.4.1. Обсъждане на състоянието на системите не по-малко от един път годишно 36

1.2.4.2. Осигурена възможност за отчитане на мнението на студентите 37

1.3. ВУ изгражда система за наблюдение, оценяване, поддържане и усъвършенстване на качеството на обучение 38

1.3.1. Изградени са структури и са разработени вътрешни нормативни документи (правилници, разпоредби, инструкции) за функционирането на системата – от приема на студентите, включително до тяхната професионална реализация 391.3.1.1. Ясен възглед на ВУ за качеството на обучението 40

1.3.1.2. Функционираща система за поддържане на качеството на обучението във ВУ 43

1.3.1.3. Функционираща система за вътрешен контрол за качеството на обучението във ВУ 47

1.3.2. Периодично се оценяват и огласяват резултатите от функционирането на системата, включително от вътрешни и външни одити, и се предприемат действия за нейното усъвършенстване 491.3.2.1. Преценка за състоянието на качеството на обучението във ВУ 50

1.3.2.2. Повишаване на качеството на обучението във ВУ и усъвършенстване на системата за контрол на качеството на обучението във ВУ 51

1.4. ВУ създава необходимите условия за подпомагане на обучението и развитието на студентите 52

1.4.1. Създадени са условия за информиране и ориентиране на студентите за възможностите, които ВУ предоставя за изграждането им като специалисти 531.4.1.1. Достъпни до студентите информационни източници относно предлаганите от ВУ обучения и възможности за развитие 54

1.4.2. Осигурен е свободен достъп до административното обслужване, до библиотечните фондове, до допълнителните форми на езиковото и на компютърното обучение, до базите за спортна и художественотворческа дейност 551.4.2.1. Оптимално административно обслужване 56

1.4.2.2. Достъп до библиотечни фондове, възможност за работа с компютри, специални кабинети и лаборатории 61

1.4.3. Създадени са условия за подпомагане на обучението и интегрирането на студентите в неравностойно положение 631.4.3.1. Установени практики по подпомагане на студенти в неравностойно положение 63

1.5. Състояние на професионалните направления и специалности от регулираните професии във ВУ 64

1.5.1. Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии 651.5.1.1. Оценки за професионални направления и специалности от регулирани професии 66

2.А. Научноизследователска дейност на висшето училище 67

2.1.А. ВУ организира, поддържа и развива научноизследователската дейност на академичния състав 69

2.1.1.А. Осигурява се включване на преподавателите в изпълнението на изследователски проекти в основните звена на ВУ и изследователските му структури 692.1.1.1.А. Възможности за включване на преподавателите в изследователска дейност 69

2.1.2.А. Поддържа се научноизследователската активност на академичния състав 712.1.2.1.А. Условия за научноизследователска дейност на преподавателите. Официално публикувани приоритети и цели на научноизследователската дейност съобразно със спецификата на ВУ 72

2.1.2.2.А. Финансова политика за развитие на научноизследователската дейност във ВУ 74

2.1.2.3.А Научноизследователската активност на преподавателите на първи ОТД (ПОТД) 75

2.1.3.А. Периодично се анализират и оценяват резултатите от научноизследователската дейност и се определят приоритетите 772.1.3.1.А. Контрол върху научноизследователската активност на преподавателите 77

2.1.3.2.А. Публичност на научноизследователската дейност на преподавателите 79

2.2.А. ВУ организира, поддържа и развива научноизследователската дейност на студенти и докторанти 80

2.2.1.А. Осигурява се включване на студентите и докторантите в изпълнението на изследователски проекти в основните звена на ВУ и в изследователските му структури 812.2.1.1.А. Възможности за включване на студентите и докторантите в изследователската дейност 81

2.2.1.2.А. Резултати от научноизследователската дейност на студентите и докторантите 82

2.3.А. ВУ поддържа на високо професионално равнище научноизследователската дейност 84

2.3.1.А. Следват се световните стандарти на научноизследователската дейност 842.3.1.1.А. Качествени публикации и продукции 84

2.3.1.2.А. Съблюдаване на авторското право 86

3. Управление на висшето училище 87

3.1. ВУ има изградена цялостна организация за ръководство на образованието и научната дейност 89

3.1.1. Изградена е организационно-функционална структура за управление; разработени, приети и публикувани са правилници за устройството и дейността на ВУ и неговите звена 923.1.1.1. Нормативни актове 94

3.1.1.2. Организационни разпоредби 97

3.1.2. Периодично се обсъжда ефективността на структурите и дейността им с оглед на развитието на ВУ 993.1.2.1. Анализи на състоянието на ВУ и обосновани предложения във вид на различни политики за неговото усъвършенстване и развитие 99

3.2. ВУ осигурява професионалното равнище, квалификацията и развитието на академичния състав 101

3.2.1. Изградена е организация (структури и нормативна база) за поддържане и развиване на професионалната квалификация и академичната кариера на преподавателския състав на ОТД 1023.2.1.1. Установен е ред за развитие на професионалната квалификация и академичната кариера на преподавателите на ОТД във ВУ 102

3.2.1.2. Кариерното развитие на преподавателя на ОТД във ВУ е неразделна част от неговия статут и е публично достъпно 104

3.2.2. Осигурен е нормативният минимум от хабилитирани преподаватели на ОТД 1063.2.2.1. Хабилитирани преподаватели във ВУ на първи ОТД 107

3.2.2.2. Хабилитирани преподаватели във ВУ на втори ОТД 108

3.2.3. Осигурена е приемственост на преподавателския състав, включително чрез обучаване на докторанти и специализанти 1093.2.3.1. Докторанти и специализанти във ВУ 109

3.3. ВУ управлява и развива материално-техническата и информационната база, необходима за учебно-образователната, научноизследователската и художественотворческата дейност 112

3.3.1. Изградена е и се усъвършенства материално-техническата база за обучение и изследователска дейност в съответствие със спецификата на ВУ 1133.3.1.1. Изграденост на собствена материално-техническа база 113

3.3.2. Изградена е и се усъвършенства информационната база за обучение и изследователска дейност в съответствие със спецификата на ВУ 1173.3.2.1. Изграденост на информационната база във ВУ: библиотека, компютърна база, информационни центрове, компютърна система за управление на административната и учебната дейност, център за дистанционно обучение (при акредитация на дистанционни програми) 118

4. Конкурентоспособност на висшето училище (адаптивност към средата) 124

4.1. Новаторски практики във ВУ 125

4.1.1. Политика на нововъведения 1254.1.1.1. Представяне на иновационни резултати 126

4.1.1.2. Иновационни изследвания 127

4.1.2. Култура на нововъведения 1304.1.2.1. Съвременни методи и форми на обучение 130

4.1.2.2. Актуалност на предлагания учебен материал 133

4.2. Контакт на ВУ с неговата среда 135

4.2.1. Изучаване на конкурентната среда на ВУ 1354.2.1.1. Анализ на средата и формиране на адекватна политика на ВУ 135

4.2.2. Контакти с работодателите и с представителите на практиката 1374.2.2.1. Познаване на състоянието на пазара на труда 137

4.2.2.2. Познаване на становищата на работодателите 138

4.2.3. Познаване на състоянието на реализацията на завършилите студенти и докторанти 1424.2.3.1. Сведения за реализацията 142

4.3. Национални и международни позиции и възможности на ВУ 145

4.3.1. Участия на преподаватели, на докторанти и студенти 1454.3.1.1. Участие на преподаватели от ВУ на ОТД в национални и международни образователни и изследователски проекти 145

4.3.1.2. Обмен на преподаватели, студенти и докторанти с други ВУ и организации в чужбина 146

4.3.2. Международна активност 1474.3.2.1. Изградена е организация за поддържане и развитие на сътрудничеството с други ВУ и организации 147

4.3.3. Научно обслужване на бизнеса и държавата 1504.3.3.1. Проекти и резултати от научното обслужване на бизнеса и държавата 150

Цитирани материали 152

Други материали 163

СъкращенияАСАкадемичен съвет

БФБиологически факултет

ВОВисше образование

ВПИВисш педагогически институт по природоматематически науки

ВУВисше училище

ДОДистанционно обучение

ДТВДопълнително трудово възнаграждение

ЕГЕкспертна група

ЕСТК/ECTSЕвропейска система за натрупване и трансфер на кредити

ЗВОЗакон за висшето образование

ИКТИнформационни и комуникационни технологии

КАКомисия за атестиране

КОМПАСКомпютърно моделиране на методики и процедури за акредитация (с приложения)

КСКатедрен съвет

КСККандидатстудентска кампания

КТКодекс на труда

МОМНМинистерство на образованието, младежта и науката

НАОАНационална агенция за оценяване и акредитация

НПДНаучна и приложна дейност

НСИНационален статистически институт

ОКСОбразователно-квалификационна степен

ОНСОбразователна и научна степен

ОСОбщо събрание

ОТДОсновен трудов договор

ПААСПравилник за атестиране на академичния състав

ПВТРПравилник за вътрешния трудов ред

ПеУПловдивски електронен университет

ПМСПостановление на Министерския съвет

ПНПрофесионално направление

ПУПловдивски университет „Паисий Хилендарски“

ПФПедагогически факултет

РАСРазвитие на академичния състав

РП(Европейска) Рамкова програма (за наука и технологии)

РЦДОРегионален център за дистанционно обучение

ТК-СмТехнически колеж – Смолян

УБУниверситетска библиотека

УИЦУниверситетски информационен център

УЦКРУниверситетски център за кариерно развитие

ФИСНФакултет по икономически и социални науки

ФИФФилософско-исторически факултет

ФКжФилиал – Кърджали

ФККФакултетна/филиална комисия по качеството

ФМИФакултет по математика и информатика

ФСФакултетен съвет

ФСмФилиал – Смолян

ФФФилологически факултет

ФФИТФакултет по физика и инженерни технологии

ХФХимически факултет

ЦНПДЦентър за научно-приложна и проектна дейност

ЮФЮридически факултет

Увод


Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ – духовно средище за образование, наука и култура, е сред 5-те най-големи български университета.

Висшето училище възниква и се развива върху основите на създадения през юли 1961 г. Висш педагогически институт по природоматематически науки (ВПИ). С указ на Държавния съвет на НРБ от 12.1.1972 година ВПИ се преобразува в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Конституирането на природонаучните факултети (Математически, Физически, Химически, Биологически) започва още през 1961 г. През 1973 г. със съответните държавни нормативни актове за първи път в пловдивско висше училище (ВУ) се разкриват филологически специалности – българска, руска, а малко по-късно и славянска филология (профил чешки език). С този акт висшето училище започва да оформя университетския си облик. През 1984 година са разкрити педагогически специалности, през 1992 година − специалността „Право“, през 1994 г. – икономически специалности, през 2002 г. (след успешна акредитация) – специалностите „Философия“, „История“, „Балканистика“ и „Актьорство за драматичен театър“, и др. Само през последните три години бяха разкрити 16 нови специалности с изучаване на роден език и чужди езици − български (от 1973 г.), руски (от 1973 г.), чешки (от 1976 г.), английски (от 1988 г.), немски (от 1991 г.), френски (от 1991 г.), полски (от 1991 г.), сръбски и хърватски (от 1995 г.), гръцки (от 2002 г.), испански (от 2005 г.), турски (от 2010 г.), китайски (от 2011 г.) и италиански (от 2012 г.).

Визията, мисията, целите и задачите на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ са представени в Стратегията за развитие на ПУ (2011 – 2020) [Стратегия за развитие на ПУ (2011 – 2020), 815], а конкретните пътища за нейната реализация – в последователни 2-годишни план-програми. Първата план-програма към Стратегията (2011 – 2012) [План-програма за развитие на ПУ (2011 – 2012), 816] с подзаглавие „Към институционална акредитация“ вече е в процес на реализация. Основна цел на първата план-програма за осъществяване на Стратегията е в най-кратък срок Университетът да ориентира и синхронизира своята дейност в 4-те сфери (обучение, наука, управление и конкурентоспособност) към възможно най-пълно съответствие с критериалната система на НАОА за институционална акредитация.

Визията ни за Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в следващите години е: „Образователна, изследователска и културна институция с европейско лице и национална значимост, разпознаваема в глобалния свят, отличаваща се с устойчиво и динамично развитие и конкурентоспособни предимства в областта на науките за природата, човека, обществото, културата и технологиите“.

Мисията на Университета е:

да реализира основните принципи на университетската идея – успешна социализация на младите хора, критическо обновяване и предаване на научни, културни и исторически традиции и създаване на модели на публично гражданско поведение;

да пренася и продължава във времето делото на своя патрон – преподобния Паисий Хилендарски, като утвърждава съзнание за национална идентичност и осигурява развитие на образователния, научния, културния и икономическия потенциал на България в интерес и полза на хората и обществото.

Основна цел, която Университетът трябва да постигне в следващия период, е: „Утвърждаване на Университета като водеща българска образователна, изследователска и културна институция с европейско лице и модерна инфраструктура – пример на академичен модел за качествено образование, територия на съвременни научни изследвания и иновации, желан и предпочитан партньор с ясни конкурентоспособни предимства“.

В последните години Университетът се утвърди и успешно се налага като водещ научен център за иновации в образователните и изследователските технологии. Висшето училище развива информационната, учебната, научната и административната си инфраструктура, като внедрява европейски образователни и научни стандарти. Неслучайно акцент в Стратегията е следният приоритет: „...създаване на пакет от научно обосновани стандарти и нормативна база за обучение, изследвания, управление и оценка на академичното качество на основата на университетска информационна инфраструктура от тип електронен университет.

Образователната, научноизследователската и управленската дейност на ПУ е подчинена на основните цели, формулирани в Стратегията за развитие на ПУ.

Образователният профил на Университета е в съответствие с изискванията на чл. 17, ал. (2), т. 1, от ЗВО и включва широк кръг специалности в 6 (шест) области на висшето образование − Педагогически науки, Хуманитарни науки, Социални, стопански и правни науки, Природни науки, математика и информатика, Технически науки, Изкуства.

В отчетния период Университетът се радва на висок и изключително стабилен кандидатстудентски интерес. Средният брой кандидати за едно място по държавна поръчка в периода 2007 − 2011 г. е 3-ма човека за 1 място, а при последната кандидатстудентска кампания (КСК) през 2011 г. беше усвоена почти 100% от държавната поръчка.

В ПУ се извършва обучение в образователно-квалификационните степени (ОКС) „специалист по…“, „бакалавър“, „магистър“ и образователната и научна степен „доктор“ в 27 акредитирани професионални направления (ПН) на 6 области на висшето образование (ВО) и в 175 специалности в редовна и задочна форма (70 бакалавърски и 105 магистърски програми) и 58 докторантски програми. Обучението на студентите и докторантите е организирано в девет факултета, два филиала (в гр. Кърджали и в гр. Смолян) и в един колеж (в гр. Смолян). Общият брой на студентите е 18 719 (от тях 5054 са в магистърски програми).Доказателство за успешното развитие на ПУ през отчитания период, както и за нарасналите възможности на Университета е общият капацитет по професионални направления, получен след проведените в периода програмни акредитации от НАОА по отделни ПН, който достигна 22 333 студенти (срещу институционален капацитет от 15 500 обучавани, определен при предходната акредитация).

Академичният състав на ПУ (вкл. филиалите) към настоящия момент наброява 664 преподаватели, вкл. на 1-ви и 2-ри основен трудов договор (ОТД) и гост-преподаватели, между които 92-ма професори, 209 доценти и 363 асистенти. От тях 50 имат научната степен „доктор на науките“, а 396 – образователната и научна степен „доктор“. Процесът на обучение се осигурява от 276 човека административен, технически и помощен персонал. В периода 2007 – 2011 г. научните публикации, включително и на електронен носител (монографии, студии, статии), са общо 6304, от които 4500 – публикувани в България, и 1804  в чужбина. Средният брой публикации на един преподавател на ОТД за периода е 9,67, а относителният дял на публикациите в чужбина – 28,62%.

В ПУ широко се въвеждат и използват информационни и комуникационни технологии (ИКТ), като чрез тях се повишава ефективността и качеството на академичните дейности. Учебните планове на всички специалности и форми на обучение са актуализирани в съответствие с европейския знак ECTS (ECTS label), държавните изисквания и ЗВО, като се спазва единна методика при тяхното разработване, приемане и интегриране в системата за управление на учебния процес „Пловдивски електронен университет“ (ПеУ). Приет е общ формат и за изготвяне и представяне на учебните програми на университетските дисциплини. Учебните планове и програми са публикувани в печатен и електронен формат. Информационното обслужване на ПУ се осигурява от специализирани звена – Университетски информационен център (УИЦ) и Университетска библиотека (УБ), които развиват и поддържат съответните информационни и библиотечни системи и комуникационни връзки. В периода 2007 – 2011 г. не само бяха обновени университетските информационни системи (на практика почти 100%), но започна и процес на въвеждане в действие на високотехнологични интегрирани системи за управление и различни форми на електронно и мобилно обучение.

През 2011 г. в ПУ беше разработена и се внедри система за управление на качеството на обучението и на образователния продукт, която (за първи път в практиката на българските висши училища) има и автоматизирана компонента, наречена КОМПАС (система за компютърно моделиране на методики и процедури за акредитация). Докладът самооценка на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ е изготвен именно с помощта на КОМПАС. За провеждането на експеримента по надлежния ред своевременно е уведомена НАОА в лицето на нейния председател проф. Б. Биолчев (вж. Приложение 1.).

Същността на разработката се заключава в предоставяне на отдалечен достъп за широк кръг оторизирани лица до софтуерни средства за събиране на материали, свързани със системата за оценяване на качеството в ПУ и тяхното обобщаване с автоматизирано синтезиране на нови документи. Избраният подход позволи в подготовката на настоящия доклад самооценка и съпровождащите го материали да се включат повече от 50 преподаватели и служители, ръководители на административни, помощни и структурни звена на ПУ, членове на университетски и факултетски комисии по качеството, експерти по акредитационни процедури и др.

В подготовката на доклада самооценка на ПУ основните звена на Университета ползваха не само средствата на автоматизираната система за оценка на качеството КОМПАС, но и предварително съгласувани форми за събиране на необходимата информация. Така например данни за образователната и научноизследователската дейност (за основни звена и всички преподаватели) бяха събрани и обобщени на базата на [Форми за събиране на информация за ИА на ПУ по звена, 1594]. При окончателната редакция на доклада самооценка са ползвани и отчетите на мандатните програми на академичните ръководства на университетско (за периода 2007 – 2010 г.) и факултетско равнище (2008 – 2011 г.).

За администриране на автоматизираните процедури със заповед на Ректора беше създадена специална комисия с представители на всички структурни звена на ПУ. След приключване на експеримента и неговия анализ (към края на м. април 2012 г.) предстои актуализация на всички нормативни документи, свързани с университетската система за качество в посока на по-широко използване на автоматизирани средства и в други сфери с цел осигуряване на оперативност и обективност.

ПУ „Паисий Хилендарски“ е институционално акредитиран с много добра оценка и шестгодишен срок до 4.1.2013 г. (Протокол № 1 от 4.1.2007 г. на НАОА).

През изтеклия период целенасочено бяха осъществени редица дейности за отразяване на 6-те препоръки на Акредитационния съвет на НАОА във връзка с предходната акредитация (уведомително писмо до Ректора на ПУ с изх. № 189 от 25.1.2007 г.). Подробно описание за изпълнението на препоръките се съдържа в приложения към комплекта документи Доклад самооценка за изпълнение на препоръките на АС на НАОА от ПУ (2007 – 2009) [Отговор на предходни препоръки на АС на НАОА от ПУ (2007 – 2009), 1683].

В доклада самооценка [Доклад самооценка (отговор на препоръки от ИА на ПУ през 2006 г.), 1701] е представен междинен анализ на резултатите, постигнати от ПУ в изпълнение на 6-те препоръки на Акредитационния съвет на НАОА, направени при предходната институционална акредитация (уведомително писмо до Ректора на ПУ с изх. № 189 от 25.1.2007 г.). Заключава се, че е „...работено целенасочено по отправените и формулирани в 6 точки препоръки от НАОА. В резултат на положените усилия те са почти изцяло изпълнени“.

Продължавайки анализа на дейността на ПУ, свързана с направените препоръки, в настоящия доклад самооценка се ангажираме със заключението, че към момента 6-те препоръки не само са изпълнени, но и в редица случаи са постигнати качествени изменения.

Така например Препоръка № 1 (относно функционирането на системата за оценяване и поддържане на качеството на обучението и академичния състав) е предмет на самостоятелен доклад до НАОА от м. февруари 2010 г. [Доклад самооценка за САНК, 1699]. Постигнатото към края на 2009 г. (вж. [Доклад самооценка за САНК, 1699]) с общо заключение „разработена и внедрена... вътрешна система за оценяване и поддържане на качеството на обучение и на академичния състав“) беше отправна точка за следващи качествени промени. По инициатива на академичното ръководство през следващата 2011 г. Университетският фонд за научни изследвания финансира научен проект по създаване на автоматизирана система за оценка на качеството, наречена КОМПАС. В резултат към момента ПУ „Паисий Хилендарски“ е единственото българско (по някои проучвания – и европейско) висше училище с внедрена автоматизирана система за управление на качеството. За илюстрация настоящата процедура по институционална акредитация на ПУ с решение на АС на НАОА се съпровожда от КОМПАС. Несъмнено въвеждането на КОМПАС и обективизирането на вътрешните и външните процедури по оценка на качеството във висшето образование е качествено нов резултат – отговор на първата препоръка.

Дейностите по Препоръка № 2 (относно приоритетните научни изследвания в национален мащаб и в контекста на европейската интеграция) са в две направления – създаване на нормативна база (вкл. [Стратегия за развитие на ПУ (2011 – 2020), 815]) и повишаване на качеството на научните изследвания. Косвени показатели за последното са възходящата тенденция по години на проектното финансиране (общо 18 735 397 лв.: 2007 г. – 1 588 996 лв., 2008 –
2 949 011, 2009 – 8 013 303, 2010 – 3 470 907, 2011 – 2 713 180) и високият относителен дял от 49,1% на общата сума на финансираните международни проекти. Специално ще отбележим проекта BioSupport (7-а рамкова програма на ЕС) на обща стойност 2 210 514 евро с участието на преподаватели от три факултета на Пловдивския университет. В областта на тази препоръка през 2009 г. e внедрена и друга автоматизирана система (собствена разработка) за управление на научноизследователските проекти на ПУ, наречена ISONI (http://plovdiv.isy-dc.com:5557/ISONI/index.do).

Показатели за изпълнението на Препоръка № 3 (относно научните публикации на преподавателите от ПУ в издания с международна известност през отчетния период) са класирането на ПУ сред първите 5 (пет) български ВУ по обем и цитируемост на научната продукция (източник ISI Web of Knowledge) и установеният h-индекс = 8 (средно на един преподавател). Относителният дял на научни публикации в чужбина на преподавателите на ОТД през последните 5 години е 28,62%, като във факултетите по природни науки този дял е два пъти по-висок (в Химическия факултет например този процент достига 64%, като 67% от всички публикации във факултета са с импакт фактор).

В посока на изпълнение на Препоръка № 4 (относно доказателствата за развитие на материално-техническата база на ПУ) са постигнати впечатляващи резултати, които дават ново качество на провежданото обучение. Реален и конкретен резултат е основно реновираната материална база: 4-те собствени учебни сгради в гр. Пловдив (вкл. сградата на Ректората със 7 семинарни зали, монтаж на асансьор, подход за инвалиди, входна козирка и УИЦ; Биологическия факултет с 6 семинарни зали, 2 аудитории, 7 лаборатории, компютърна зала за свободен достъп на студенти и обзавеждане на стойност 607 263.024 лв.; т. нар. „Нова сграда“ с проведени енергоспестяващи дейности на стойност 1 030 036 лв., боядисване на всички помещения, ремонт на 2 аули, 9 аудитории и 41 семинарни зали, изграждане на 5 нови семинарни зали и 2 компютърни зали; 5-етажната сграда на ул. „Костаки Пеев“ № 21 от 1050 кв.м и др.). Общо за периода 2007 – 2011 г. са придобити нови 28 учебни зали с обща площ 1660 кв. м (при само 8 зали на 700 кв. м за 2007 – 2009 г.) и нови площи (вкл. сгради) на обща площ 32 265 кв. м и са направени капиталови разходи за 11 806 179 лв. (при само 4 040 889 лв. за 2007 – 2009 г.). Очаква се през тази година да завърши изграждането на новата спортна зала на ПУ с повече от 1000 места.

На Препоръка № 5 (относно създаването на система за проследяването на професионалната реализация на завършилите студенти) беше отговорено с разкриване през 2007 г. на Център за кариерно ориентиране и предприемачество (преименуван по-късно на Университетски център за кариерно развитие) и приемане на нормативни документи (вж. [Стратегия Кариерен център, 1702] и [Правилник Кариерен център, 1703]) за организация и провеждане на неговата дейност. В приетия и реализиращ се план за работа са включени проучвания на пазара на труда, попълване на анкетни карти, участия в срещи с потребители на кадри, обучение на студенти (за технологии на кандидатстване на работа), създаване на интернет страници и форуми на завършили и реализирали се студенти и др.

В изпълнение на Препоръка № 6 (относно провеждането на ежегоден контрол с цел срочно и успешно завършване на докторантите към ПУ) бяха предприети редица мерки (вж. [Доклад самооценка за САНК, 1699]), които доведоха до много добри резултати − броят на завършилите със защита докторанти от 53 (за 2001 – 2005 г.) се увеличи на 99 (за 2007 – 2011 г.), или увеличение с ок. 87 %, а броят на получилите научната степен „доктор на науките“ – от 8 на 20 (увеличение със 150%).

За промяната в облика на ПУ „Паисий Хилендарски“, постигната в периода 2007 – 2011 г., свидетелстват и следните факти:

1.Съществено променени мисия, визия и цели на ПУ – от „гарантиране на качествен образователен продукт в степените на висше образование“, „утвърждаване като водещ център в образователните и изследователските технологии и „...подготовка на висококвалифицирани и ерудирани специалисти в 6 области на висшето образование и обществената практика“ (в доклада самооценка на ПУ за периода 2001 – 2005 г.) до „утвърждаване на Университета като водеща българска образователна, изследователска и културна институция с европейско лице и модерна инфраструктура – пример на академичен модел за качествено образование, територия на съвременни научни изследвания и иновации, желан и предпочитан партньор с ясни конкурентоспособни предимства“ в новоприетата Стратегия за развитие на ПУ [Стратегия за развитие на ПУ (2011 – 2020), 815].

2.Разгръщане на широк спектър от университетски специалности на базата на учебни планове, разработени под европейския знак ECTS (от 58 специалности в 23 ПН с около 14 000 студенти и 103-ма докторанти до повече от 175 специалности в 27 ПН с 18 719 студенти и 171 докторанти) и увеличаване от НАОА на общия капацитет по професионални направления с ок. 7000 студенти (увеличение с повече от 45% в сравнение с 2006 г.) и достигане на общ капацитет по ПН над 22 300 студенти.

3.Увеличаване на щатния преподавателски състав с ок. 23,5% (от 538 до 664 човека в момента), съпроводено с рязко подобряване на възрастовата структура (средна възраст на хабилитирания състав на 1-ви ОТД от 50,13 г.) и значително повишаване на неговата компетентност, изразена съответно в брой на професорите – от 40 (през 2006 г.) до 92-ма (в момента), доцентите – от 186 до 209, с научна степен „доктор на науките“ – от 25 до 50, и с ОНС „доктор“ – от 273 до 396.

4.Забележимо подобряване на качеството на провежданите научни изследвания (ПУ е сред първите 5 български ВУ по обем и цитиране на научната продукция със среден брой от 9,67 публикации на преподавател на ОТД и относителен дял на публикациите в чужбина – 28,62%).

5.Установяване на обща тенденция за увеличаване на проектното финансиране (общо 18 735 397 лв. за периода) и на относителния дял на финансираните международни проекти (25,8% от общия брой проекти и 49,1% от общата сума на тяхното финансиране) и въвеждане на университетска система за стимулиране на проекти, свързани с реализация на Стратегията за развитие на ПУ.

6.Модернизиране и повишаване на ефективността на управление на ПУ чрез въвеждане в действие на широк спектър от информационни услуги (на практика с обновяване на всички автоматизирани университетски информационни системи) за провеждане на основните дейности, базирани на интегрирана среда от тип „електронен университет“.

7.Създадена значима материално-техническа база и реновиране в периода 2007 – 2011 г. на почти целия университетски сграден фонд с капиталови разходи от 11 806 179 лв. за нови 28 учебни зали с обща площ 1660 кв. м, нови площи и сгради от ок. 32 265 кв. м, строеж на спортна зала с повече от 1000 места и др.

8.ПУ „Паисий Хилендарски“ е единственото българско висше училище с внедрена автоматизирана система за оценка и управление на качеството.

На базата на резултатите, представени в доклада самооценка, академичното ръководство на ПУ „Паисий Хилендарски“ счита:

А. През изминалия петгодишен период са постигнати съществени и значими резултати при изпълнението на всички препоръки на Акредитационния съвет на НАОА от предходната акредитация;

Б. Осъществен е осезаем качествен ръст в развитието на ПУ „Паисий Хилендарски“ в 4-те основни сфери на дейност – образователна, научноизследователска, управление и конкурентоспособност;

В. Колективът на ПУ последователно осъществява постигане на основната цел, поставена в неговата Стратегия за развитие − утвърждаване на ПУ като водеща българска образователна, изследователска и културна институция с европейско лице и модерна инфраструктура – пример на академичен модел за качествено образование, територия на съвременни научни изследвания и иновации, желан и предпочитан партньор с ясни конкурентоспособни предимства;Г. Постигнатите резултати дават основание при настоящата акредитация ПУ „Паисий Хилендарски“ да е с амбиция за доказване на институционален капацитет не по-малко от
23 500 студенти.

Целта на настоящия доклад самооценка е:  • да представи синтезирано и максимално обективно (в съответствие с установените от НАОА сфери, критерии, измерители и индикатори) моментното състояние на ПУ „Паисий Хилендарски“;

  • да открои съществуващите проблеми и маркира пътища за тяхното решаване;

  • да посочи направленията за развитие на Университета в следващия период като водеща национална образователна и научна институция.

Докладът е приет от Академичния съвет на ПУ с Протокол № 11 от 5.3.2012 г.

Докладът самооценка на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ е адресиран до Националната агенция за оценяване и акредитация при Министерския съвет на Република България.

Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница