Доклад за дейността на народно читалище "светлина -1941"Дата01.02.2017
Размер249.14 Kb.
Размер249.14 Kb.ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

"СВЕТЛИНА -1941" ГР. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

за периода 2013 - 2015 година

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

ЧЛЕНОВЕ И ГОСТИ НА ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА - 1941”,
НЧ “Светлина 1941“ през 2013-2015 година осъществяваше дейността си в съответствие

със своите програмни цели, заложени в Устава на читалището, насоките, приети на редовното общо годишно отчетно–изборно събрание на читалището от м. февруари 2013 година и отчетните събрания през периода.

Читалището като НПО има следните основни цели:


 • да задоволява потребностите на гражданите, свързани с развитие и обогатяване на културния живот,

 • запазване на обичаите и традициите на нашата общност,

 • възпитание и утвърждаване на националното самосъзнание,

 • разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите

и постиженията на науката, изкуството и културата.
Дейностите, които читалището реализираше за постигане на тези цели са:

 • Поддържане общодостъпна обществена библиотека с присъщите и библиотечно – информационни дейности.

 • Организиране и поддържане любителски художествени колективи, школи, клубове, формации, празненства, концерти, фестивали.

 • Организиране културно-просветни изяви самостоятелно или съвместно с други организации и институции.

 • Осъществяване на социални дейности и услуги, подпомагащи лица и семейства, както и такива, свързани с отглеждането, възпитанието, обучението и пълноценното уплътняване на свободното време на децата и младите хора.

 • Осъществяване неформално обучение и консултиране на деца, младежи, лица в трудоспособна възраст, на сродни организации и неформални граждански групи.

 • Развиване на дейности в полза на широк кръг млади хора, без оглед на социална и етническа принадлежност.

 • Създаване условия за публичен достъп до глобалното информационно общество и информационните технологии чрез Интернет-комуникация, Уеб-библиотека, компютърно образование и компютърни услуги.

 • Подобряване материалната база и оборудване с високо технологична озвучителна и осветителна апаратура, аудио-визуална техника и музикални инструменти.

 • Развиване и поддържане на взаимоотношенията на читалището с националните ни и международни партньори.

През отчетния период читалището работи при следната организационна структура: • Върховен орган – Общо събрание от всички читалищни членове или 150 души.

 • Настоятелството на читалището в състав:

Председател – Вяра Дянкова и членове: Сийка Михайлова, Маргарита Великова, Стефка Георгиева, Яна Бонева, Къна Дякова, Янка Георгиева.

 • Проверителна комисия на читалището бе в състав:

Галина Димова, Ани Начева и Росица Великова.

 • Постоянният екип на читалището през годината наброяваше 18 ½ души:

1 читалищен секретар, 1 организатор, 1 гл. библиотекар, 1 библиотекар, 2 работник в библиотека, 1 художествен ръководител; 1 музикален ръководител; 2 музикални оформители; 2 преподаватели по музика; 1 корепетитор; 1 хореограф; 1 счетоводител, 1 касиер-домакин,

2 хигиенисти; ½ работник поддръжка.ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА ЧИТАЛИЩЕТО ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД
І. БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ:
Библиотеката на НЧ ”Светлина- 1941” притежава фонд от 56 840 библиотечни

документи /художествена литература, детска литература, отраслова литература,

грамофонни плочи, аудио и видео касети. /

В НЧ “Светлина 1941“ е запазена Централизираната библиотечна система,

което означава, че специалистите от нашата библиотека обработват и оказват методическа помощ на всички читалищни библиотеки в общината.

Дейността в библиотеката се осъществява от следните отдели: • Отдел читалня и справочно-информационен.

 • Отдел заемна за възрастни.

 • Отдел детска заемна.

 • Отдел комплектуване и обработка.

Основните библиотечни показатели през годините са:
Година

Брой читатели

Брой посещения

Брой заети библ. документи

2013

628

18689

23603

2014

557

14691

18632

2015

573

14086

16951
ната дейност в библиотеката. Обслужването на читателите зависи от възможностите

на справочния апарат, който поддържа: каталози, справочници, картотеки. В този

отдел, главният библиотекар Виолета Стефанова работи с много институции - учениците

от учебните заведения в града, пенсионерските клубове, Ученическо общежитие, ЦРД ,

Клуб на инвалида, Клуб на учителя и др. В резултат на вече 4/5 ? годишната работа

на библиотекат по Програма „Глобални библиотеки - България”, в читалнята има

13 компютърни конфигурации с осигурен безплатен достъп до интернет и

безплатни информационни услуги за всички, посещаващи библиотеката и ползващи

нейните услуги. Предлагат се разнообразни периодични издания, организират се срещи, чествания по културния календар на библиотеката, обучават се възрастни граждани и ученици за работа с компютърната техника, с която разполага отдела.

От 2014 год. читалищната библиотека разполага с библиотечен софтуер, закупен по проект “Културни събития и културна инфраструктура в Община Генерал Тошево“ по Мярка 321 на Програмата за развитие на селските райони, с който библиотекарите обработват библиотечните документи. • Заемната за възрастни работи с всички възрастови и социални групи, като предлага на своите читатели всякаква литература – художествена, отраслова и общообразователна. Библиотекарят Христина Николова се стреми чрез своята библиотечната работа максимално да предоставя информация на възрастните читатели, съответно и на учениците от среден и горен курс, така че те активно да се възползват от ресурсите на отдела. Организират се и се провеждат редовно часове и срещи по културния календар на библиотеката:

- чествания на бележити дати и годишнини, организиране на литературни и тематични вечери, срещи-разговори с поети, писатели, краеведи и специалисти от различни области, конкурси за разкази, есета, рисунки по различни теми, в които участници са младото поколение. Отбелязват се бележити годишнини на наши и световни писатели, възрожденци, осъществяват се чествания по повод празниците на нашия град и патрон ген. Стефан Тошев, утвърждават се и се отбелязват българските традиции и обичаи . Вече пета по ред година се организира конкурс „Йовков и неговия свят”, в който участие вземат ученици от училищата от цялата община.

 • В отдел детска заемна основно се работи с деца – ученици до 8 клас. Предлага се детска литература от български и чужди автори, детска отраслова литература и детски периодични издания. За малките ни читатели работи библиотекарката Мария Иванова. В този отдел продължава да работи Клуб „Млад приятел на книгата”, в който членуват ученици от всички училища. Традиционно се организира конкурсът „Любознайко – Всезнайко”. Ежегодно се подготвя програма за Седмица на детската книга и изкуствата за деца, в която се включват и деца от Школата по изкуства на читалището.

През отчетния период се организираха, детски утра, годишнини на български и световни писатели, тематични вечери, срещи с творци, литературни пътешествия, литературни портрети на наши писатели и възрожденци, часове на приказката, изложби на мартенички, прояви за Коледа, проведени са презентации за наши писатели и за други юбилейни чествания заложени в културния календар.


 • В отдел обработка, с библиотекар Пенка Стоянова, през изминалия период са комплектувани и обработени 1305 библиотечни документи, осъществени със собствени средства, със средства от Общината и дарители. В този отдел се водят и поддържат инвентарните книги на библиотеката, а при обработка на книги за останалите читалищни библиотеки се подготвят списъците с книги и всички каталожни картички, необходими за каталозите на всички библиотеки.

Отчислени са 1 682 библиотечни документи.

На посетителите са предоставени повече от 40 заглавия на периодичния печат, а средствата за него възлизат на 2 838, 84 лв. осигурени от различни източници: читалищни средства, от общински бюджет, от издателства, а една голяма част от дарители, на които искаме от тази трибуна да благодарим и да ги уверим, че читателите имат нужда от тяхната съпричастност и оценяват техния благороден жест. • По важните мероприятия организирани от колектива на читалищната библиотека са:

Системна работа по Програма „Глобални библиотеки – България”. През мандата библиотеката осъществява безплатни обучения и индивидуални консултации за придобиване на начална компютърна грамотност на граждани от всички възрасти .

През 2013г. в библиотеката бяха учредени художествено-творчески клуб и клуб „Информационни технологии“, а дейността на Клуб „Млад приятел на книгата” продължава и днес.

Отбелязват се българските празници и традиции през годината.

Годишнини от Априлското въстание – открити уроци и презентации.

По традиция всяка година по повод 23 април Международния ден на книгата библиотеката се включва активно в Националната инициатива „Маратон на четенето”, заедно с училищата от общината

През месец май 2015г. библиотеката осъществи инициатива съвместно с отдел “Домашен социален патронаж“ към Община Генерал Тошево – предоставяне на книги и периодика на хора с двигателни проблеми, които нямат достъп до библиотечния фонд.

По повод Деня на славянската писменост и българска просвета и култура, през 2013 г. за пръв път се реализира дарителска акция „Книга за теб”. Тази инициатива продължава и се превърна в традиция.

През летните месеци Библиотеката, съвместно с лятно училище при ЦРД „Патиланци“, осъществи инициативата „Лятно кино” - прожекция на интересни детски филми.

През 2013 г. в библиотеката стартира Дарителската кампания „Дари книга–спаси духовността”, която продължи и през 2014г. и 2015г.

По повод Първия учебен ден, през 2014 г. Министерството на образованието обяви кампания „България чете – чети с мен”, в която библиотеката участва активно с множество инициативи, свързани с любими български и чужди произведения.

През 2015г. библиотеката за първи път връчи Приз „Читател на годината”.

Отличени бяха: • Приз Читател на годината – Детска заемна: Женя Л. Стоева

 • Приз Читател на годината – Заемна възрастни до 19 год.: Ирина Ивкина

 • Приз Читател на годината– Заемна възрастни.: Павлина Георгиева

През отчетния период се организираха срещи и бяха представени следните произведения:

 • „Мълчаливи хоризонти” на Георги Балабанов.

 • Стихосбирката „Сърдечни ритми” - Цветанка Костова.

 • Стихосбирката „Съзвучие” и изложба на Веселина Христова.

 • „Книга за живота” – Марияна Еклесия,

 • Изложба на икони - автор Галина Атанасова,

 • „Духовен живот и църковно дело в Генерал Тошево - Илия Кишишев,

 • „Разкази част I” – Стойчо Стойчев,

 • „Разкази част II” – Стойчо Стойчев,

 • „Биографичен очерк „Личност с име” – Атанас Пеев,

 • „Личности и събития” - Атанас Пеев.


ІІ. УЧЕБНО – ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ


 1. ОБЕДИНЕНА ДЕТСКА ШКОЛА ПО ИЗКУСТВАТА

Една от основните цели на дейността ни е осигуряването на условия за занимания с изкуства, обучение и достъп до културен продукт на деца и млади хора. Това е залог за бъдещото съществуване на самото читалище, а защо не и на нашия град. Към днешна дата в Школата работят 7 преподаватели, като всички притежават необходимата квалификация и педагогически умения. Това позволява 134 деца да се обучават професионално

/ индивидуално и групово / в различните класове: пиано, китара, поп и рок пеене, народно пеене, акордеон, балет, фолклорни танци. Преподавателите от класовете по поп и рок и народно пеене и пиано работят и с детските градини в града.


 • Детският фолклорен танцов състав „Тошевче” с 12 деца – юношеска група и 21 деца - Детска група са с хореограф Галина Костова и корепетитори Йордан Дяков и Петко Маринов. Децата проявяват голямо старание и стремеж за усъвършенстване на българския фолклорен танц, участват в концерти, конкурси, фестивали и различни видове проекти.

 • Балет "Алексия” с хореограф Севдалина Мавродиева и ръководител Мария Узунова – общо 50 деца .

Балет „Алексия” работи в три възрастови групи, които изучават прекрасното изкуство - модерен балет. Те участват във всички концерти, организирани от читалището и Общината, във фестивали и конкурси.

 • Клас по пиано с преподавател Мария Ганева – 19 ученика.

Отговорно и с желание малките пианисти се готвят за изяви в концертите, организирани от читалището, за заключителните и образователните концерти на школата, продукции. Преподавателят Мария Ганева продължава да работи и с деца от детските градини.

 • Клас поп и рок пеене с ръководител Вяра Костадинова - 9 ученика. Децата показват своя талант с изпълнения по време на концертите за Св. Валентин, 3-ти март, Коледните и всички останали концерти, в общи продукции и образователни концерти. Вземат участия и в мероприятията на училищата в нашия град, гостуват и на читалищата от Общината. Участват в конкурси и фестивали. Вяра Костадинова работи и с детските градини, където обучава 11 деца.

 • Клас народно пеене с ръководител и корепетитор Йордан Дяков.

В класа се обучават 10 деца, които вземат активно участие във фолклорните празници, в концерти на читалището, фестивали и конкурси.

 • Класа по солфеж се ръководи от Йордан Дяков и го посещават 20 ученика от

класовете на школата.

 • Клас по акордеон с преподавател Петко Маринов Петков. Под негово ръководство нашите млади акордеонисти показват своите постижения с изяви в концерти, организирани от читалището и Общината. За съжаление все по-малко деца имат желание да се учат на този прекрасен инструмент и в класа са записани само 2 деца.

 • В Клас по китара с ръководител Добромир Банев са записани 10 ученика от

различни възрасти. През годините се повишава интереса към този инструмент за наша радост и се надяваме и занапред да е така.
3. ДЕТСКО И МЛАДЕЖКО ТВОРЧЕСТВО в Школата:

През изминалия период изявените и талантливи деца, ученици в от Школата, участваха в различни концерти, конкурси и фестивали в страната и на територията на общината, като се завръщаха с престижни награди: • Участие на клас поп и рок пеене в тържествено събрание - концерт по повод 55 години от обявяването на Генерал Тошево за град.

 • Участието на клас поп и рок пеене в концерт „Любовта е магия” на Общински младежки съвет за Деня на влюбените /Доротея Петкова, Стелияна Маринова и Симона Мигленова и балет „Алексия“;

 • Тържествен концерт по повод Националния празник на Република България –

3 март с участието на деца от Школата и самодейните колективи на читалището.

 • Срочна продукция на клас пиано.

 • Срочна продукция на клас поп и рок пеене и клас акордеон.

 • Срочна продукция на клас народно пеене и клас народни танци.

 • Участие в честване 100 годишнината от рождението на Курти Велев - ученици от клас пиано, клас поп и рок пеене и клас китара.

 • Участие в Общинския фолклорен празник „Цветница” - клас народно пеене и

ДФТС „Тошевче”.

 • Участие на клас нар.пеене в среща под надслов „Най-шарено яйце и козунак”организирано от читалищна библиотека и проведено в клуба на учителите в пенсионна възраст. Великденско веселие за деца „Шарено яйце” във фоаето на Читалището, с участието на класовете по поп и рок и народно пеене.

 • VІ-ти фестивал на детския танц „Бялата лястовица” - Регионален конкурс с участието на балет „Алексия” гр. Ген. Тошево, балет „Алексия” гр. Добрич и група „Делфи” гр. Каварна, с програма от клас пиано и клас поп и рок пеене.

 • Участие на клас поп и рок пеене в поздравителен концерт за абитуриентите ;.

 • Отлично представяне на клас народно пеене и клас народни танци в

ХІІ-ти общобългарски младежки фолклорен събор „С България в сърцето “2015, гр. Каварна.

 • В шествието и програмата за тържественото честване на 24 май участие взеха

ДФТС „Тошевче”, ВГ „Тошевче”, клас по поп и рок пеене и балет „Алексия”.

 • Участие на клас народни танци и клас народно пеене в организиран лагер от

читалището в гр. Шабла.

 • Участие на клас поп и рок пеене в осмото издание на Националния детски

фестивал „Звезден път”2015, град Разград:

 • Владислава Марчева – III място ,втора възрастова група

 • Доротея Петкова – III място, трета възрастова група

 • Симона Мигленова - III място, трета възрастова група

 • Стелияна Маринова – поощрителна награда, трета възрастова група

 • Участие на Весела Дякова от клас народно пеене във Фолклорен събор “Песни и танци от слънчева Добруджа” край с Дебрене.

 • Happy end – Продукция на клас поп и рок пеене.

 • Участие в „Добруджански фолклорен събор Богородица” - клас народно пеене.

 • Провеждане на „ Щур купон“ по случай откриването на учебната година на Обединена детска школа с участие на класовете по народно и поп и рок пеене.

 • „Образователен концерт” за учениците от III и IV клас от СОУ и ОУ с участието

на децата от Обединена детска школа.

 • Съдействие на ЦРД в организацията и провеждането на конкурса „Мис Генерал Тошево” - участие на децата от клас поп и рок пеене и клас китара в програмата /Симона Мигленова, Стелияна Маринова и Живко Желев/.

 • Участие на клас китара / Живко Желев, Никола Веселинов и Никола Филипов

и Симона Мигленова / в 35 годишен юбилей на Районен съд гр. Генерал Тошево.

 • «Коледна приказка» - концерт за учениците от I до IV клас с участие на деца от Обединена детска школа .

 • Празничен концерт „Нощта преди Коледа” с участието на Обединена детска школа и самодейните състави при НЧ „Светлина 1941”

 • Участие на Коледарска група на ДТС „Тошевче” в Коледарския богослов, организиран от Община Генерал Тошево.


4. ЛЮБИТЕЛСКО ХУДОЖЕСТВЕННО ТВОРЧЕСТВО

 • Към настоящия момент в НЧ ”Светлина - 1941” работят: ВГ за български шлагерни песни „Бялата лястовица”; Група за стари градски песни „Палитра”, Женска фолклорна група ”Китка”, Фолклорен танцов състав „Българка“; Клуб за фолклорни танци, Театрален колектив, Клуб по йога.

Тези състави реализират културния живот на нашия град, а читалищното настоятелство търси възможност да обезпечи финансово участията им в Национални конкурси и фестивали.

 • ВГ «Бялата лястовица» с ръководител Любомир Чимширов съществува

от 1996 г. Тя винаги се представя отлично на фестивали, конкурси, на наши празници и концерти. Носи на читалището много първи награди, дипломи и грамоти. С основание можем да се гордеем с нея и да имаме самочувствието, че в нашия град има група с признание на национално ниво. През 2016 год. групата ще чества своята 20 годишнина.

съществува от 2009 год. Тя показва своите възможности на наши концерти, активно участва във национални фестивали и конкурси, където винаги завоюва призови места. Със своята всеотдайност и постоянство в творческата си работа, групата е сериозно основание за гордост на нашия град.

 • ЖФГ „Китка” е основана през 1994 г. понастоящем с ръководител и корепетитор Петко Петков. Групата се представя отлично на конкурси, фестивали и събори, участва в концерти и общоградски прояви. С желание изучават и представят нашите красиви български народни песни. Читалищното ръководство се гордее, че има такъв състав с амбиции за още по добро представяне в бъдеще.

 • Фолклорен танцов състав „Българка” с хореограф Галина Костова и корепетитор Йордан Дяков, съществува от 2009 год. Танцовият състав взема участия в концерти, фестивали организирани от читалището и общината, участия в национални фестивали и конкурси. С всяка изминала година състава със своя хореограф утвърждават наученото и работят с желание, като ни показват и нови танци от българския танцов фолклор.

 • Тук искам да споделя, че през 2014 година започна работа и театрален състав към читалището с ръководител Красимир Демиров. Театралният колектив работи с изключително желание и с амбиции да даде от себе си най-доброто. Ние с нетърпение и любопитство очаквахме тяхната премиера. Оказа се, че очакванията ни бяха надминати. С премиерата на постановката „Църква за вълци“ колектива показа игра на нивото на професионалисти. Ние се гордеем с вас.

В читалището продължават да работят клуб по народни танци и йога клуб.

5. ИЗЯВИ И УЧАСТИЯ НА ЛЮБИТЕЛСКИТЕ ТВОРЧЕСКИ КОЛЕКТИВИ:


 • Участие на ВГ „Бялата лястовица“ с художествен ръководител Любомир

Чимширов в концерт в Културен дом гр. Наводари – Р Румъния. На ІХ-ти национален фестивал на шлагерна и стара градска песен „Пей сърце“ в гр. Кюстендил 2015 г. групата заслужено спечели Първа награда.

 • ВГ „Палитра“ с художествен ръководител Любомир Чимширов участва в

предаване по телевизия СКАТ „Ако зажалиш“ с водещ Бони Милчева. На ХVІ Празник на старата градска песен “МАРА ВРАЧАНКА” в гр. Враца групата завоюва две първи награди в категориите  „ГРУПИ“ И „ДУЕТИ“.  ВГ „Палитра“ представи читалището в тържествата за Празника на града и в концерт-матине в НЧ „Й. Йовков“, гр. Добрич.

 • ЖФГ "Китка" с р-л Петко Маринов спечели първа награда на Националния събор-надпяване "Авлига пее" в с. Обединение, общ. Полски Тръмбеш.

Групата участва в „Добруджански фолклорен събор Богородица”, Общински фолклорен празник „Цветница”, Традиционен събор „Гергьовска люлка“ в с. Изворово и в Общоградско тържество по повод празника на град Генерал Тошево – 8 ноември

 • Фолклорен танцов състав “Българка” се представи отлично във Фолклорен събор “Песни и танци от слънчева Добруджа”, Дебрене и се класира за участие в XI-тия Национален събор на българското народно творчество „Копривщица `2015”, където за наша радост съставът бе отличен с Плакет на Министерство на културата.

 • Театралният състав на читалището с режисьор Краси Демиров представи през

м. април 2015 г. премиера на постановката „Църква за вълци”. Колективът взе участие в празника на НЧ „Стефан Караджа- 1941година“, с. Чернооково.

На XVIII Национален фестивал на любителските театри „Каварна 2015” театралния състав се представи с постановката "Църква за вълци" отлично и взе награда за женска роля, която бе връчена на Райна Стойчева. Колективът представи своята постановка в град Провадия и с. Калина.Скъпи ученици и самодейци, благодарим ви за безкористния труд и за радостта, която носите на жителите на нашия град. За вас най-голямата награда са именно аплодисментите в залата и радостта в очите на хората.

Желаем ви да ги получавате още дълги години.
6. КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ.

По културния календар бяха отбелязани, организирани и проведени:

1. Местни традиционни празници :

 • Трифон Зарезан - конкурс за най-добро домашно вино „Трифон Зарезан” и обредно зарязване на лозници.

 • Ден на Св. Валентин - концерт

 • Баба Марта - ритуал

 • Ден на самодееца - тържества

 • Национален празник на България

 • Деня на хумора и шегата - X издание на «Голямата усмивка»

 • Общински фолклорен празник «Цветница»

 • Великден - Великденско веселие за деца “Шарено яйчице”

 • Великденско Добруджанско надсвирване

 • Гергьовден - празнично веселие на площада “Гергьовска люлка”

 • Празник на модерния танц «Бялата лястовица»- VI издание

 • Седмица на детската книга и изкуствата за деца

 • Ден на славянската писменост и култура.

 • Трети фестивал на шлагерната и СГП песен „Подари ми море”

 • Добруджански фолклорен събор «Богородица»

 • Ден на Народните будители

 • Празници на град Генерал Тошево

 • Коледни и Новогодишни празници


2. Концерти:

 • Образователни концерти и класни продукции на Школата

 • :«Любовта е магия» - празничен концерт за св. Валентин

 • Тържествен концерт за 3 март- «Къде си, вярна ти любов народна»

 • Заключителен благотворителен концерт на Школата по изкуствата

 • Съдействие в Концерт „Да бъдем в час”

 • Детски Коледни концерти «Коледна приказка»

 • Празничен Коледен концерт «Нощта преди Коледа»


3.Изложби:

 • «Когато музите нашепват на жените»- шевици и декупаж - на жени от града

 • «Смешното в училище в карикатури» - Об.МЦ Добрич

 • «Дейността на читалището през годините»

 • «Градът в миналото» - архивни фотоси от миналото на града

 • «Йовков и неговият свят»

 • « Коледна изложба – базар»


4.Театрални постановки и мюзикъли:

 • „Министърът женкар” - гостува ДТ „Сава Огнянов“ - Русе

 • „Църква за вълци” - спектакъл на НЧ „Светлина-1941”

 • „Районна болница“ - гостува ДТ „Йордан Йовков” - Добрич

 • „Старо село накрай света” - гостува ДКТ гр. Силистра

 • „Дуелът" - на Театрално студио към НЧ"А. Константинов 1884", гр. Провадия

 • „Чифликът край границата” - гостува ДТ „Йордан Йовков”- Добрич

 • „Много шум за нищо“ - гостува Театър на българската армия - София

 • "Лудории в събота вечер"- гостува Театър "Искри и Сезони" - София

 • " Търси се нов съпруг " - гостува ДКТ гр. Силистра

 • " Свекърва " - гостува ДТ „Стоян Бъчваров“ гр. Варна

 • „Алиса в страната на чудесата“- гостува Държавна опера – Бургас

 • „Уестсайдска история”- гостува Държавна опера и филхармония – Бургас


5. Други:

 • „Бенефис“ на Стойчо Стойчев по повод 80 годишен юбилей

 • Честване 100 години от рождението на Курти Велев- общественик, стопански ръководител и читалищен деятел

 • 14 години културни празници Албена-гости изд.”Захари Стоянов”

III. РАБОТА ПО ПРОЕКТИ НА ЧИТАЛИЩЕТО:
През този мандат НЧ ”Светлина 1941” работи по следните проекти:

1. Участие в Оперативна програма за развитие на човешките ресурси „Подкрепа за заетост” през 2013 и 2014 год – осигурени 2 работни места и извършена преквалификация на Диляна Христова и Никола Бонев

2. По Програма за развитие на селските райони - Мярка 321 по проект „НЧ”Светлина1941” - Информационен и културен център на човешката общност” на стойност 63 166.97лв.

По проекта бяха закупени: Пътнически микробус; компютърна техника; озвучителна техника, книги за библиотеката, климатици; мултифункционално устройство; аудио- видео материали.3. Програма за развитие на селските райони - Мярка 321 по проект ”Културни събития и културна инфраструктура в община Генерал Тошево” на стойност 104 670. 16 лв.

По този проект вече се осъществиха следните планирани дейности:

*Закупуване на миниван - пътнически Рено Канго;

*Осветителна техника;

*Видеостена;

*Преносими компютри;

*Библиотечен софтуер;

*Музикални инструменти /пиано, кийборд, китари, гайди, акордеони, барабани, кавали/;

*Народни носии от всички фолклорни области /комплекти мъжки и дамски носии/;

*Облекло за групите по модерен балет.4. Трансгранично сътрудничество - Румъния – България 2007-2013

По проект ”Диалог на културите”- НЧ ”Светлина 1941” и партньор

Културния дом на град Наводари – Румъния на стойност 96 956.79 евро.

По проекта се организираха и проведоха срещи, пресконференции и семинари от двете партниращи си страни. Проведе се безплатен курс по румънски език в читалището, в който взеха участие 20 души. Организираха се лагери за децата от балета и модерното пеене, на фолклорните детски състави и групи от Румъния и България; фолклорни и танцови фестивали за деца и възрастни във двете държави , танцово шоу; закупи се предвидената техника, закупи се и предвидено обзавеждане по проекта, организираха се публикации, проучвания за обичаи и традиции на трансграничните райони, разработване на Уеб сайт, организиране на фотоконкурс, младежки хепанинг.5. Читалището участва и в реализирането на проект № 1881 на Община Генерал Тошево и град Негру Вода Р. РумънияОбщи корени – международен фестивал на фолклорните танци .

По този проект през 2013-2014 година фолклорния танцов състав „Българка“ взе участие в няколко фестивала в Р Румъния. На читалището бяха предоставени закупените по проекта фолклорни носии на стойност 27 390.00лв., витрини за постоянната изложба във фоаето, осветителна и озвучителна техника на стойност 31 320.00лв. Допълнително от Община Ген.Тошево бяха предоставени 3 928.80 лв. за закупуване на и дооборудване за предоставена ни по проекта техника.След приключване на проектите останаха трайни спомени от организираните фестивали и концерти, полезни запознанства и контакти с други културни институции с които ние ще продължаваме да работим за устойчивост на вече изграденото от нас, като културен продукт.
IV. ЧОВЕШКИ И ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ

Запознахме ви с преподавателите и художествените ръководители в нашето читалище, които като специалисти дават всичко от себе си за обучението на децата в Школата и на самодейците.

Специална благодарност за съвместната ни работа дължим и на административните служители които работят при нас:


 • Мария Господинова - секретар на читалището.

 • Живко Христов - домакин – касиер, които освен основните си задължения

полага системни грижи за сградния фонд, за осветление, за отопление и всякакви възникнали технически проблеми.

 • Деспина Панчева – счетоводител на читалището.

 • Недка Михайлова - организатор.

 • Илияна Добрева и Таня Жекова - хигиенисти в читалището и библиотеката.

Хора , на които може да се разчита във всяко едно отношение и по всяко време.

През изминалия мандат звено „Вътрешен одит“ при Община Генерал Тошево извърши одитна проверка за даване на увереност относно законосъобразното разпределяне на средствата от държавния и общинския бюджет за читалищна дейност и изразходването им от НЧ“Светлина 1941“ гр. Генерал Тошево.

Одитът бе извършен от Яна Илиева Вълчева- ръководител на звено „Вътрешен одит“ и обхващаше периодът 01.01.2014год. – 30.06.2014 год.

След връчване на окончателния доклад беше направен план за действие по изпълнение на дадените препоръки и връчена заповед №11-165 от 05.12.2014 година от Председателя към отговорните лица със срок на действие за изпълнение.

Направена бе и инвентаризация на имуществото от комисия, назначена от Настоятелството със заповед от 06.12.2015 год. След извършената инвентаризация, комисията представи съответните протоколи пред настоятелството.
V. ПАРТНЬОРИ И ДОНОРИ

Настоятелството на читалището оценява високо подкрепата на всички

организации, институции, донорски програми и фондове, НПО от страната и Европа, спонсорство от граждани, представители на частния сектор, благодарение на които се реализираха голяма част от основните дейности през отчетния период.
1.Общински съвет – Генерал Тошево

2.Община Генерал Тошево.

3.Министерство на културата и ДФ Земеделие

4.Читалищата от общината

5.Център за работа с деца – Генерал Тошево

6.Музей – Генерал Тошево

7.СОУ „Н.Й.Вапцаров“, ОУ „Христо Смирненски“, ПГЗ “Тодор Ръчински“

8.Детските градини

9.Клубовете на инвалида, учителите и пенсионера от община Генерал Тошево

10.Храм „ Св. Вмчк Димитър“

11.Община Шабла

12. ЕТ „Аднан Шукриев – Белдас -33”

13.ЗК „Демокрация

14.Фирма „Геотерм” – Стефка Георгиева

15.Фирма „МИИТ ООД” Димитър Калчев

16. Братя Павлови” ООД

17.Семейство Катранджиеви

18.Семейство Владимир и Елис Начеви

19.“Агри СС“ ЕООД – Стелиян Стоянов

20.Изд.“Захари Стоянов“.Благодарим и на дарителите - физически лица:

Мария Василева, Йорданка Василева, Цвета Михайлова, Петя Емилова, Митко Узунов,

Калин Георгиев, Марияна Желева, Марияна Живкова, Атанас Пеев, Илия Кишишев,

Георги Балабанов, Калоян Захариев, Иванка Каченкова, Стойчо Стойчев, Диана Аврамова,

Димитър Михайлов, Яна Бонева, Мария Господинова, Павлина Паунова, Цонка Вълева,

Лъчезар Данаилов, Кристиана Янкова, Мария Великова, Георги Георгиев, Иван Аврамов,

Маргарита Великова, Вяра Дянкова, Златка Илиева, Петя Костадинова, Магдалина Атанасова,

Живка и Атанас Димови, Йоана Манолова, Христина Николова, Витан Велков. • Специални благодарности от тази трибуна искаме да отправим към

инж. Валентин Мирчев Димитров, който допринесе изключително много с разработката на проектите за читалището и тяхното осъществяване ,за да можем днес да се гордеем за всичко постигнато. Благодарение на съвместната ни работа, осъществихме контакти и с Културните домове на град Наводари, град Негру Вода и Мулфатлар - Р Румъния и Културните домове в Болградска област – Украйна.

 • Уважаеми членове, скъпи гости, през 2016 год. ще се честват 160 години от рождението на Общонародното читалищно дело. Преди 160 години са възникнали първите три български читалища в Свищов, Шумен и Лом, а през тази забележителна за нас година НЧ “Светлина 1941“ ще чества своя 75 годишен юбилей.

Българското народно читалище е уникална по своята същност организация, която  съчетава в себе си стремежите на няколко поколения българи, като се започне от дейците на Възраждането и се стигне до днес, когато този процес на осъзнаване и запазване на изконните български ценности продължава. То остава най-масовата и разпространена гражданска форма у нас, призвана да задоволява културните потребности на населението.

Няма скала, по която това дело да бъде оценявано, тъй като всеки един българин малко или много е свързан с читалищата. Но то се носи във всеки един от нас, който е минал през библиотеките, през школите, през танцовите състави или през творческите колективи на читалището. 

Уверени сме, че Народно читалище "Светлина 1941" ще продължи да изпълнява своята благородна мисия, функции и задачи и в бъдеще за съхраняване на българската традиция, за най-важното – ДА БЪДЕМ БЪЛГАРИ.


Читалищно настоятелствона Народно читалище "Светлина - 1941"

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница