Доклад за дейността през четвърто тримесечие на 2016 годинаДата20.03.2017
Размер75.01 Kb.
Размер75.01 Kb.

САФ МАГЕЛАН АД
МЕЖДИНЕН ДОКЛАД

за дейността през четвърто тримесечие на 2016 година


І. Информация за важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата година до края на съответното тримесечие, и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет


- Представяне на информация и във връзка с чл. 12 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Повече информация на: http://www.investor.bg/bulletin/index/1/440/0/0/0/1.html


Към датата на изготвяне на настоящия Доклад за дейността няма изготвени Ревизионни доклади от страна на СДО при ТД на НАП София, относно провеждащите се ревизии на Саф Магелан АД и дъщерното дружество Камарко Дистрибутори ЕООД, започнали през 2010 година и удължавани пет пъти. Докато не бъде издаден Ревизионен доклад дружеството не може да предприеме мерки и действия в своя защита за доказване на съществуването на сделки с тези контрагенти, за които органите на НАП твърдят, че не са предоставили доказателства.
Със заповеди № 1200004/27.01.2012 г. и №1200017/09.02.2012г. на ТД на НАП – СДО гр.София бяха спряни временно ревизиите на Дружеството майка и дъщерното дружество, което прави още по-непредвидим изхода от ревизиите. Към момента на изготвяне на настоящият Доклад ревизията продължава да бъде спряна. От м.февруари 2012 год.не са изисквани никакви документи.
Със заповед № Р-22221415010868-020-002/19.04.2016 г. е назначена нова ревизия на Саф Магелан АД за установяване на отговорността на дружеството по ЗДДС за извършени доставки от ЕОТК ЕООД за периода 01.12.2009 – 30.06.2010 г.

Контролните органи на НАП издават ревизионен доклад № Р-22221415010868-092-001/14.06.2016 г., с които вменяват задължение на дружеството по чл.177 от ЗДДС за невнесени задължения за данък добавена стойност на доставчика ЕОТК ЕООД за периода 01.12.2009 – 30.06.2010 г. в размер на 4 669 847.76 лв. Обжалването на ревизионният доклад не е уважено. Издаден е ревизионен акт № Р-22221414010868-091-001/29.08.2016г, който също беше обжалван. Обжалването на ревизионният акт беше спечелено и бяха отхвърлени задължения в размер на 4 669 847.76 лв. Очаква се обжалване от страна на НАП.


Предвид обстановката, в която дружеството оперира, а именно запорирани банкови сметки и активи, мнокогратно удължавана ревизия, която към момента е временно спряна, без ясна представа кога и какъв би бил ревизионния акт, дейността на дружеството беше свързана основно с посредническа и комисионерска дейност в рамките на финансовите ни възможности. В резултат на тези дейности се надявахме да запазим дружеството действащо до приключване на данъчната ревизия и в зависимост от резултатите от нея да вземем решения относно бъдещите дейности на дружеството, но през м.октомври 2014г. дружеството е служебно дерегистрирано по Закона за ДДС, поради което, дружеството беше принудено да продава стоки само на нерегистрирани лица, което доведе до спад на продажбите.
Към трето тримесечие на 2016 г. са реализирани приходи от отписани задължения в размер на 85 хил.лева.

ІІ. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година

Основните рискове и несигурности за Дружеството са свързани с изхода на данъчните ревизии на Дружеството майка и дъщерното дружество Камарко Дистрибутори ЕООД и констатациите по предстоящите ревизионни доклади и актове. Ръководството на Дружеството би могло да реагира адекватно едва след предявяване на някакви конкретни искове от страна на НАП при връчване на Ревизионен доклад. Такива обаче за ревизията от 2010 г. към момента няма. При възможна хипотеза за материални констатации в предстоящ Ревизионен доклад в големи размери заради неполучени отговори по искания за представяне на документи и доказателства от предходни доставчици ще предприемем всички необходими мерки въпросните контрагенти да представят исканата информация на етап Ревизионен доклад. Тъй като ревизирания период е голям съществува риск някои от контрагентите да не са действащи предприятия към настоящия момент, което съгласно действащото законодателство в РБългария отново би довело до искове от страна на НАП към САФ Магелан АД. Каквито и да бъдат констатациите смятаме да обжалваме всеки от докладите и актовете.

С ревизионен доклад на НАП № Р-22221415010868-092-001/14.06.2016 г., се вменява задължение на дружеството по чл.177 от ЗДДС за невнесени задължения за данък добавена стойност на доставчика ЕОТК ЕООД за периода 01.12.2009 – 30.06.2010 г. в размер на 4 669 847.76 лв. Обжалването на ревизионният доклад не е уважено. Издаден е ревизионен акт № Р-22221414010868-091-001/29.08.2016г, който също беше обжалван. Обжалването на ревизионният акт беше спечелено и бяха отхвърлени задължения в размер на 4 669 847.76 лв. Очаква се обжалване от страна на НАП.

ІІІ. Информация за сключените големи сделки между свързани лица

Свързани лица с Дружеството са:

Камарко Дистрибутори ЕООД

Ресторант Бос ЕООД

Камарко Магелан АД

Камарко Импорт ЕООД

Камарко Брос АД

Джи Ес ЕМ Ар ЕООД

Ес Ем Ес Ейч ЕООД

Младост Тауър ЕООД

Леомедо ЕООД

Стримо ООД


За периода 01.01.2016г. – 31.12.2016г. са получени заеми от свързани лица – 46 хил.лева и начислени лихви по тези заеми в размер на 2 хил.лева.

ІV. Допълнителна информация
а) Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента.

Настоящият междинен финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Международните стандарти за финансови отчети, както са одобрени от Европейския съюз. Дружеството не е променяло счетоводната политика през отчетния период.

Междинният финансов отчет не се заверява от регистриран одитор и не e извършен одиторски преглед.

б) Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента.

През отчетното тримесечие не са настъпили промени в икономическата група.в) Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност.

Предвид обстановката, в която дружеството оперира, а именно запорирани банкови сметки и активи, мнокогратно удължавана ревизия, започнала 2010 г., която към момента е временно спряна, без ясна представа кога и какъв би бил ревизионния акт, дейността на дружеството беше свързана основно с посредническа и комисионерска дейност в рамките на финансовите ни възможности. В резултат на тези дейности се надявахме да запазим дружеството действащо до приключване на данъчната ревизия и в зависимост от резултатите от нея да вземем решения относно бъдещите дейности на дружеството, но през м.октомври 2014 г. дружеството е служебно дерегистрирано по Закона за ДДС, поради което, дружеството беше принудено да продава стоки само на нерегистрирани лица, което доведе до спад на продажбите.


г) Становище на Управителния съвет относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие.

През отчетния период Дружеството е постигнало финансови резултати, които не са съизмерими тъй като няма публикувани прогнозни такива.д) Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на отчетното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период.

Име:

Брой акции:

Дял от капитала/ гласовете в Общото събрание:

Изменение спрямо предходното тримесечие

1. Георги Костадинов Георгиев

1 067 381

62.19 %

Няма изменение

2. MIDDLE EUROPE OPPORTUNITI FUND.

112 960

6.58 %

Няма изменение

3. Ива Любомирова Дойчинова

257 449

15 %

Няма изменение

4. ДФ АДВАНС ИНВЕСТ АД

114 899

6.69 %

Няма изменение

Общо:

1 575 189

90.46 %
е) Данни за акциите, притежавани от членовете на Съвета на директорите към края на отчетното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период.

Членовете на съвета на директорите не притежават акции в дружеството.ж) Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

1/ Изп. д. №20118630402035/2011г., на ЧСИ Сия Халаджова (Кредитор „Уникредит Булбанк“ АД, длъжник „САФ МАГЕЛАН“АД  „Младост тауър“ ЕООД – ипотекарен длъжник, „Фриголог“ АД – ползвател).

На 20.12.2016г. e подаденa жалбa от „САФ МАГЕЛАН“АД  срещу действия на ЧСИ – то.

2/ „САФ МАГЕЛАН“ АД с/у РА №Р-22221415010868091-001/29.08.2016г. Задължения за 4 669 847.76 лв. на основание чл.177 от ЗДДС.

С Решение от 04.01.2017г. се отхвърля РА, следим дали има обжалване от НАП.
3/ т. д. №1056/2016г., на Върховен касационен съд,Търговска колегия, 2-ро търговско отделение „САФ МАГЕЛАН“ АД с/у „Ситибанк“. Насрочено за закрито заседание на 07.02.2017г.

з) Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок.

З
аемодател дъщерно дружество - Камарко Дистрибутори ЕООД:


Този доклад е изготвен в съответствие с чл. 100о, ал. 4, т. 2 и 4 от ЗППЦК.

Изпълнителен директор:/ Георги Иванов /

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница