Доклад за наблюдение изпълнението на общинския план за развитие на община асеновградстраница1/4
Дата08.02.2017
Размер0.76 Mb.
Размер0.76 Mb.
  1   2   3   4

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН

ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

ЗА 2014 ГОД.
Общинският план за развитие 2014 – 2020 г. на Община Асеновград (ОПР) е главен стратегически документ, който определя целите и приоритетите за устойчиво и интегрирано социално-икономическо развитие на общината в средносрочен план. Той предлага обща рамка и последователност от конкретни проектни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво.

ОПР Асеновград 2014-2020 г. е разработен в периода м. февруари – м. юни 2014 г. и е приет с Решение на Общински съвет Асеновград № 1568 от 09.07.2014г.

Общинският план за развитие на община Асеновград за 2014-2020 г. e разработен в съответствие с изискванията на Методически указания за разработване на Общински планове за развитие 2014 – 2020 г., разработени от Министерство на регионалното развитие. Той отчита заложените цели и приоритети в документите от по-високо йерархично равнище на национално ниво (Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022, Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025, Регионален план за развитие на ЮЦР за 2014-2020г.). Сред тях един от най-важните документи е Областната стратегия за развитие на област Пловдив.

Философията на ОПР се базира на основните акценти на Европейската кохезионна политика, нейните цели и приоритетни области залегнали в Стратегия „Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж”, определените 11 тематични цели и най-важните теми, които имат значение за територията, а именно:

- Икономическо развитие, конкурентоспособност, създаване на работни места и преодоляване на икономическите различия;

- Социално развитие, равнопоставеност и приобщаване на социални групи в уязвимо положение;

- Околна среда - опазване, възстановяване и развитие за преодоляване на дисбаланса в пространственото развитие и в жизнения стандарт;

- Ефективното управление - за подобряване на координацията между институциите и техния капацитет.

За успешното постигане на целите и приоритетите на ОПР са използвани подходи за интегрирано планиране на развитието, които осигуряват координацията между различните сектори на икономиката и спомагат за постигане на социалната, икономическата и екологичната устойчивост на общината.

Стратегическата рамка на ОПР се базира на местния потенциал на Община Асеновград, тя се определя от ситуационния анализ на настоящото състояние и перспективите за развитие, както и от политиките, залегнали в актуалните европейски, национални, регионални и областни стратегии за регионално развитие. Приложен е основният аналитичен подход включващ задълбочен анализ на социално-икономическата обстановка, очертаване на конкретните главни проблеми на община Асеновград и извеждане на индивидуалните характеристики на общината.Стратегическите цели и приоритетите на Плана са насочени към изграждане на по-интелигентна и конкурентоспособна икономика, селско стопанство, подобряване качеството на услугите, по-висока степен на заетост, привличане на вниманието към проблемите на лицата в неравностойно положение и грижи за опазване на околната среда и др.

ОПР на община Асеновград представлява съчетание на визия, четири стратегически цели, седем приоритетни области и прилежащите им мерки.ВИЗИЯ: Община с привлекателна жизнена среда и добро качество на живота, съхранила културно-историческото и природното си наследство и осигурила условия за устойчив растеж, конкурентоспособна икономика, земеделие, туризъм, балнеолечение и услуги.


Стратегическа цел 1. „Постигане на интелигентен икономически растеж, базиран на качествено образование и създаване на благоприятна среда за инвестиции, развитие на МСП и модернизация на земеделските производства“.
Стратегическа цел 2. „Подобряване качеството на живот, чрез създаване на условия за социална интеграция, достъпно и качествено здравеопазване, активна културна и спортна дейност“.
Стратегическа цел 3. „Инфраструктура, териториално устройство и околна среда“.
Стратегическа цел 4. “Добро управление и по-високо качество на административно обслужване.”

В съдържанието на доклада по долу са изброени, четирите стратегически цели, приоритетните области и прилежащите им мерки, както и изпълнението по тях през 2014г.Стратегическа цел 1. „Постигане на интелигентен икономически растеж, базиран на качествено образование и създаване на благоприятна среда за инвестиции, развитие на МСП и модернизация на земеделските производства“.

  • Приоритетна област 1.1. Подобряване на бизнес средата, насърчаване на инвестициите и повишаване качеството на човешкия ресурс, чрез икономически растеж и икономическо сближаване.

   • СЦ 1.1.1. Стимулиране икономическата активност на частния сектор и МСП в общината.

    • м. 1.1.1.1. Повишаване конкурентоспособността на местната икономика.

    • м. 1.1.1.2. Въвеждане на нови иновативни технологии и разнообразяване на асортиментите и услугите в МСП.

    • м. 1.1.1.3. Активен маркетинг и реклама на местните производства.

   • СЦ 1.1.2. Привличане на инвестиции и развитие на международно сътрудничество.

    • м. 1.1.2.1. Разработка и изпълнение на местна инвестиционна политика.

    • м. 1.1.2.2. Включване в програми и проекти за трансрегионално, европейско и международно сътрудничество.

   • СЦ 1.1.3. Подпомагане развитието на туризма, културното, историческото и екологичното наследство.

    • м. 1.1.3.1. Археологически разкопки, консервация и реставрация на културните обекти.

    • м.1.1.3.2. Изграждане на мрежи и утвърждаване на марки повишаващи качеството на туристическите услуги

    • м. 1.1.3.3. Подобряване на информираността, маркетинга и рекламата на местните туристически продукти.

   • СЦ 1.1.4. Изграждане на устойчиви местни и регионални партньорства на община Асеновград.

    • м. 1.1.4.1. Изграждане на партньорства с МСП, социалните партньори, неправителствените организации и образователните структури.

    • м.1.1.4.2. Интензифициране на процеса създаващ работни места.

    • м.1.1.4.3. Подобряване качеството на човешките ресурси, чрез повишаване на образованието и квалификацията

    • м.1.1.4.4. Разширяване на информираността и подобряване достъпа до информация.

  • Приоритетна област 1.2. Повишаване конкурентоспособността на селскостопанския сектор.

   • СЦ 1.2.1. Стабилизиране, модернизиране и развитие на селското и горското стопанство.

    • м. 1.2.1.1. Създаване на условия за развитие на конкурентоспособно селско стопанство.

    • м. 1.2.1.2. Развитие на маркетинга и рекламата на селскостопанската продукция.

    • м.1.2.1.3. Подпомагане развитието на рибовъдството, рибопроизводството и аквакултурите.

    • м. 1.2.1.4. Разширяване на връзките между земеделските производители и създаване на браншови организации в различните сектори.

    • м. 1.2.1.5. Устойчиво управление на горите и горския фонд.

   • СЦ 1.2.2. Развитие на биологичното земеделие, добиване и преработката на биопродукти.

    • м.1.2.2.1. Стимулиране развитието на биопроизводството и биодинамичното земеделие.

    • м.1.2.2.2. Насърчаване преработката на биопродукти.

   • СЦ 1.2.3. Борба с пожарите, наводненията, неблагоприятните климатични промени и вредителите.

    • м.1.2.3.1. Изграждане на система за наблюдение, превенция и борба с пожарите.

    • м.1.2.3.2. Борба с ерозията, наводненията, неблагоприятните климатични изменения и вредителите.

Изпълнение:

Общински финанси данъци и такси.

В периода на продължаващата финансово-икономическа нестабилност запазването на бюджетната устойчивост на общината изисква прилагането на местна финансова политика, основана на добрите принципи на управление.

През последните години бяха завишени изискванията и измененията в нормативната база, свързани с поемане на нови разходни отговорности от страна на общините и съответно за завишаване на разходите. В следствие на това бе необходимо да се търсят решения за повишаване на местните приходи, за привличане на допълнителни приходи и за по-ефективно и икономично разходване на бюджетните средства. Във връзка с това след анализиране на възможностите за увеличаване на собствените приходи и отчитане на условията на финансовата криза през последните няколко години размерът на местните данъци и таксата за битови отпадъци бе запазен. Размерът на основна част от таксите и цените на услуги, действащи на територията на Община Асеновград, също запазиха размера си, само част от тях бяха завишени, тъй като не са актуализирани през последните години.

Във връзка с повишаване на постъпленията от собствени приходи са предприети действия и мерки за събиране на просрочените вземания: изпратени са уведомителни писма, издадени са актове за установяване на задължения по декларация, изготвени са доклади за задължения за такса битови отпадъци, издадени са заповеди за задължения по такса битови отпадъци, платени са голяма част от старите задължения по издадените актове за установяване на задължения по декларации и са предадени преписки на Агенцията за държавни вземания.

В структурата на собствените приходи нараства делът на данъчните приходи, което е положителна тенденция. Това са приходи с общо предназначение, което позволява на общините да следват динамиката на своите потребности.

Публичното обсъждане на общинския бюджет е задължителен етап от процеса по разработване и приемане на бюджета.

Общинският бюджет е публичен и се контролира от местната общност по ред, определен от Общинския съвет в Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

Кметът на общината предоставя проекта на бюджет за публично обсъждане на местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително в местните средства за масово осведомяване.


ПРИХОДНА ЧАСТ - БЮДЖЕТ 2014 г.
Общият размер на постъпилите приходи по бюджета на общината към 31.12.2014 г. е 35 456 013 лв., в т.ч. приходи за делегирани държавни дейности 16 923 828 лв. и 18 532 185 лв. местни приходи. Уточненият план на приходите към 31.12.2014 г. е 43 246 157 лв., или общото изпълнение на бюджета е 81,98 %, за държавните дейности изпълнението е 88,77%, а за местните дейности - 76,63% .

Общият размер на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на общината към 31.12.2014 г. е 22 609 916 лв. в т.ч: обща субсидия за държавни дейности 15 787 660 лв., изравнителна субсидия 2 917 000 лв., трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 127 900 лв., целева капиталова субсидия  862 000 лв. и допълнително получени през годината трансфери 1 753 628 лв. 1. Изпълнение на приходите за финансиране на делегирани от държавата дейности

Утвърденият план на приходите за финансиране на държавните дейности е 19 064 546 лв., а изпълнението е 16 923 828 лв., или 88.77 % от плана.

Относителният дял на държавните приходи за 2014 г. в общия размер на бюджета е 44,08 %, а в отчета за 2014 г. е 47,73 %. 1. Изпълнение на приходите за финансиране на дейности

Постъпилите приходи за финансиране на общински дейности през 2014 г. са с общ размер 18 532 185 лв. при план 24 181 611 лв., или процента на изпълнение е 76,63 %. Техният относителен дял спрямо общия размер на приходите е 42,85 %, при план 55,91 %.

  1. Имуществени и други данъци

От имуществени данъци са постъпили 2 971 305 лв. при план 2 969 210 лв., т.е. има преизпълнение с 0,07 %.

Приходите постъпили от данъка върху недвижимите имоти са 840 063 лв., при план 877 000 лв. или изпълнението е 95,78 % спрямо плана. От данъка върху превозните средства са постъпили 1 383 230 лв., при план 1 360 000 лв., т.е. преизпълнени са с 1,70 % от плана.

Относителният дял на местните данъци е 16,03 % спрямо общия размер на местните приходи.


  1. Неданъчни приходи

Постъпилите към 31.12.2014 г. неданъчни приходи са с общ размер 7 925 828 лв., при уточнен план 9 823 011 лв., т.е. изпълнението е 80,68 %. Техният относителен дял в общия размер на приходите с общински характер е 42,76 %.

Неизпълнението на неданъчни приходи се дължи основно на постъпилите средства от продажба на общинска собственост, чиито размер е 2 047 998 лв., при план 3 124 394 лв., или изпълнени са 65,54 % от заложения план.

В частта на неданъчните приходи с най-голямо относително тегло са "Общинските такси". Постъпилите средства са 4 245 759 лв., при план 4 811 296 лв., т.е. изпълнени са 88,24 % от плана.

С най-голям относителен дял - 13,04 % в групата на приходите с общински характер е такса битови отпадъци. Постъпилата сума е 2 471 563 лв., при план 2 937 992 лв., т.е. изпълнението е 84,12 % спрямо плана.

Изпълнението по параграф 62-00 "Трансфери за/от бюджетни и извънбюджетни сметки" е в размер на “-351 162” лв., които представляват отпуснати средства за съфинансиране по проекти по оперативни програми и социални проекти.

През 2014 г. по параграф 76-00 "Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки" са възстановени средства за отпуснати заеми за проекти в размер на 1 149 209 лв. във връзка с реализацията на няколко проекта по оперативни програми.

Преходен остатък за следващата 2015 бюджетна година е с общ размер 4 587 105 лв., в т.ч.:

- за държавни дейности - 2 115 416 лв., в т.ч.107 781лв.за проекти в образованието;

- за местни дейности - 2 471 689 лв.
РАЗХОДНА ЧАСТ - БЮДЖЕТ 2014 г.
За финансиране дейността на общината за 2014 г. са изразходени общо 35 456 013 лв. (т.е. 81,98 % от годишния план), от които 16 923 828 лв. за делегирани от държавата дейности, 946 664 лв. - дофинансирани с местни приходи и 17 585 521 лв. за общински /местни/ дейности.

1. Изпълнение на разходите за делегираните от държавата дейности

Разходите за държавни дейности за 2014 г. са в размер на 16 923 828 лв., т.е. 88,77 % от годишния план. По видове разходи изпълнението е както следва:


 • Разходи за заплати, други възнаграждения и осигурителни плащания - 13 487 742 лв., 95,73 % от плана за тези разходи:

 • Разходи за издръжка - 2 996 811 лв., т.е. 76,36 % от плана за тези разходи;

 • Капиталови разходи - 439 275 лв. , т.е. 41,77 % от плана за тези разходи.

По функции изпълнението на разходите за държавни дейности е:

 • Общи държавни служби - 1 660 280 лв., при годишен план 1 698 184 лв. или 97,76 % изпълнение;

 • Отбрана и сигурност - 493 458 лв., при годишен план 1 139 962 лв. или 43,28% изпълнение;

 • Образование - 12 123 941 лв., при годишен план 12 852 001 лв. или 94,33 % изпълнение;

 • Здравеопазване - 711 991 лв., при годишен план 729 353 лв. или 97,61% изпълнение;

 • Социално осигуряване, подпомагане и грижи - 1 438 009 лв., при годишен план 2 092 941лв. или 68,70 % изпълнение;

 • Почивно дело, култура и религиозни дейности - 371 110 лв., при годишен план 427 066 лв. или 86,89 % изпълнение;

 • Икономически дейности и услуги - 125 039 лв., при годишен план 125039 лв. или 100% изпълнение.

2. Изпълнение на разходите за местни дейности

Разходите за местни дейности за 2014 г. са в размер на 17 585 521 лв., т.е. 40,66 % от годишния план. По видове разходи изпълнението е както следва: • Разходи за заплати, други възнаграждения и осигурителни плащания 1 168 281 лв., 91,34 % от плана за тези разходи:

 • Разходи за издръжка - 9 204 544 лв., т.е. 83,34 % от плана за тези разходи;

 • Капиталови разходи - 7 212 696 лв. , т.е. 69,20 % от плана за тези разходи.

По функции изпълнението на разходите за местни дейности е:

 • Общи държавни служби - 1 525 915 лв., при годишен план 1 836 229 лв., или 83,10 % изпълнение;

 • Образование - 1 532 105 лв., при годишен план 1 549 806 лв., или 98,85% изпълнение;

 • Здравеопазване - 294 776 лв., при годишен план 335 500 лв., или 87,86 % изпълнение;

 • Социално осигуряване, подпомагане и грижи — 536 645 лв., при годишен план 641 085 лв., или 83,70 % изпълнение;

 • Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда - 9 406 393 лв. при годишен план 13 308 541 лв., или 39,11 % изпълнение;

 • Почивно дело, култура и религиозни дейности - 804 639 лв., при годишен план 1 002 619 лв., или 80,25 % изпълнение;

 • Икономически дейности и услуги - 2 018 146 лв., при годишен план 2 338 900 лв., или 86,29 % изпълнение;

 • Разходи, некласифицирани в другите функции - 21 274 лв., при годишен план 133 335 лв., или 15,95 % изпълнение.

3. Изпълнение на разходите за дофинансиране на делегирани държавни дейности.

През 2014 г. извършените разходи за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи са в размер на 946 664 лв. при уточнен годишен план 1 127 229 лв., или 83.98 % изпълнение.

По видове разходи изпълнението е, както следва:


 • Разходи за заплати, други възнаграждения и осигурителни плащания - 488 909 лв., 86.45 % от плана за тези разходи;

 • Разходи за издръжка - 184 911 лв., т.е. 89,88 % от плана за тези разходи;

 • Капиталови разходи - 272 844 лв. , т.е. 76,64 % от плана за тези разходи.

По функции изпълнението на разходите за дофинансиране на държавни дейности е:

 • Общи държавни служби - 464 951 лв., при годишен план 525 892 лв., или 88.41 % изпълнение;

 • Образование - 353 780 лв., при годишен план 370 120 лв., или 95,58 % изпълнение;

 • Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 116 651 лв., при годишен план 132 826 лв., или 87,82 % изпълнение;

 • Почивно дело, култура и религиозни дейности – 11 282 лв., при годишен план 98 391 лв., или 11,46 % изпълнение.


КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2014 г.

Уточненият план за капиталови разходи от бюджетната сметка за 2014г. е в размер на 11 716 762лв. Към 31.12.2014г. са отчетени капиталови разходи в размер на 7 916 047лв., от които за основни ремонти – 3 426 684лв., за придобиване на ДМА – 4 488 324лв., за придобиване на ДНМА - 1 039лв., разпределени по функции както следва:

- Функция “Общи държавни служби” - 136 856лв.

- Функция “Отбрана и сигурност” - 381 581лв.

- Функция “Образование” - 337 250лв.

- Функция “Здравеопазване” - 240 909лв.

- Функция “Социално осигуряване и грижи” - 101 164лв.

- Функция “Жилищно строителство, БКС и ООС” - 5 451 862лв.

- Функции “Почивно дело и култура” - 154 577лв.

- Функция “Икономически дейности и услуги” - 1 111 848лв.Изпълнение на проекти.

През 2014 г. продължи реализацията на проект „И аз имам семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.” Община Асеновград е партньор по проекта на Агенция за социално подпомагане по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG051РО001-5.2.11. Общата цел на операцията е да подкрепи процеса на де институционализация на деца, като създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца, в риск от изоставяне. Проекта цели прилагане в национален мащаб на нов подход за предоставяне на услугата „Приемна грижа” – доброволна, професионална и заместваща. Към декември 2014г. има утвърдени 9 семейства от които 8 професионални приемни семейства и 1 доброволно приемно семейство. През годината 8 деца бяха настанени в приемните семейства, като 2 от тях бяха осиновиха.


През месец декември 2014г. приключи реализацията на проект: „Подкрепа за достоен живот”. Община Асеновград беше партньор на Агенция за социално подпомагане, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.” Усвоените средства са на стойност 1 151 895лв. Проектът изпълни основната си цел за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент”. Предоставиха се услуги общо на 109 потребители, а сключените договори с лични асистенти са общо 119.

През 2014г. приключи проект по Оперативна програма „Административен капацитет”: „Повишаване на квалификацията на служителите в община Асеновград“. Стойност 89 931,02 лв. Проектът постигна заложените цели, а именно : Провеждане на обучения за развиване на ключовите компетентности на служителите и провеждане на специализирани обучения, пряко свързани със специфичната дейност на служителите. Целевата група на проекта включи всички служители на община Асеновград, кмет, заместник-кметове. Резултатите от дейностите по проекта ще доведат до усъвършенстване на работата на общинската администрация и подобряване на ефективността й за качествено обслужване на гражданите и бизнеса. По проекта бяха обучени 176 служителя на 17 теми.

През 2014г. приключи проект по Оперативна програма „Административен капацитет” „Ефективна и модерна администрация-община Асеновград”. Стойност 151 897,06 лв. Проектът постигна основната си цел за подобряване на ефективността на общинска администрация Асеновград, чрез подобряване на организацията и работните процеси в администрацията и стимулиране на организационното развитие на административната структура. Основни дейности по него бяха : дейности по организация и управление; извършване на функционален анализ на общинската администрация; разработване на предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи и в устройствения правилник на администрацията; подобряване на организацията и работните процеси в общината; провеждане на обучение; популяризиране на проекта.

Проектът постигна заложените цели да се оптимизира процеса на разработване, изпълнение и контролиране на политики, провеждани от община Асеновград за постигане на стратегически цели на общинската администрация; разработи се единна система за наблюдение, контрол и оценка на изпълнението на стратегическите документи в общината; разработиха се и се изпълняват качествено стратегическите документи за програмен период 2014-2020г. в синхрон с потребностите на местното население, националните и регионални стратегически цели. Целевите групи на проекта бяха: Общинската администрация и структури на гражданското общество. Разработени бяха правила и методики за мониторинг, контрол и оценка на политиките за развитие на общината; Разработен общински план за развитие на община Асеновград за периода 2014-2020 г.; Разработена концепция за пространствено развитие на община Асеновград.

През 2014 г. приключи проект финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, с наименование „Добро управление за успешно прилагане на политики в следващия програмен период” на стойност 79 072.47 лв. В резултат на проекта в периода м. февруари – м. юни 2014 г. се разработи Общински план за развитие на община Асеновград за 2014-2020 г.

Общинският план за развитие на община Асеновград за 2014-2020 г. e разработен в съответствие с изискванията на Методически указания за разработване на Общински планове за развитие 2014 – 2020 г., разработени от Министерство на регионалното развитие. Той отчита заложените цели и приоритети в документите от по-високо йерархично равнище на национално ниво (Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022, Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025, Регионален план за развитие на ЮЦР за 2014-2020г.). Сред тях един от най-важните документи е Областната стратегия за развитие на област Пловдив.

Стратегическата рамка на ОПР се базира на местния потенциал на Община Асеновград, от ситуационния анализ на настоящото състояние и перспективите за развитие, както и от политиките, залегнали в актуалните европейски, национални, регионални и областни стратегии за регионално развитие. Аналитичната част на състоянието и развитието на териториалния социално-икономически комплекс на община Асеновград, обхваща периода 2007-2011/12 г., и се базира на официалната статистическа и оперативна информация, която бе възможно да се осигури от различните институции и фирми. На тази база са определени стратегическите и специфичните цели за развитието на Община Асеновград, чиято реализация ще допринесе за постигане на поставените цели на по-горните нива в стратегическото планиране – областно, регионално, национално и европейско.

През 2014г. приключи реализацията на проект по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”: „Помощ в дома” Договарящ орган – Агенция за социално подпомагане. Стойност - 247 249.60 лв. Проектът изпълни основната си цел да се създаде устойчив модел за осигуряване на достоен живот и предоставяне на услуги в домашна среда на хора, които са в пълна или частична невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация. Специфичните цели по проекта бяха: 1.Създаване на Звено за услуги в домашна среда, насочени към осигуряване на почасова помощ в ежедневието и подкрепа за социално включване на лица от целевите групи. 2. Утвърждаване на общински модел за предоставяне на услуги в домашна среда и разгръщането им на територията на цялата община. 3. Създаване на работни места в сектора на социалната икономика, както и да се осигури възможност за предоставяне на бедността при безработни лица. Заложена целева група по проекта бяха: 74 бр. лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване (вкл. 4 бр. деца); 10 бр. възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване; 42 безработни лица, които ще бъдат наети като персонал в Звеното за социални услуги. След реализация на проекта през него са преминали 129 бр. лица с увреждания и 54 лица персонал.

През 2014 г. продължи реализацията на проект “Разкриване на обществена трапезария в община Асеновград” финансиран от Министерство на труда и социалната политика, фонд “Социална закрила”. Стойност 27 330 лв. Целта на проекта е Разширяване на социалните услуги за проблемните слоеве от населението на община Асеновград и осигуряване на подкрепа и превенция срещу социалното им изключване. Осигуряване потребностите от храна на хора, които са затруднени поради нисък социален статус и ежедневно са изправени пред трудности при осигуряване на собственото си препитание. Подобряване на условията на живот на 80 човека. С разкриването на Обществена трапезария в община Асеновград ще се подобри качеството на живот и ще се осигури помощ и подкрепа на лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /Пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/. Към настоящия момент е направен подбор /класиране/ на целевата група според изискванията и се осъществява столово хранене както и разнос по домовете на трудноподвижни и лежащо-болни лица по предварително изготвени разнообразни менюта.

В процес на реализация през 2014г. е и проект по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г. “Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Асеновград” Стойност 499 260.00 лв. Основен очакван резултат от реализирането на проекта е изработването на ИПГВР на гр. Асеновград, който да е насочен към устойчиво и трайно преодоляване на проблемите от икономически, природен и социален характер в града и преминаване към по-устойчиво и интегрирано градско развитие.

Очаквани резултати от проекта са: Изготвен ИПГВР с времеви хоризонт до 2020 г.; Изготвен целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация; Изготвена визия за развитието на града до 2020г.; Проведени обществени обсъждания; Определени зони за въздействие на ИПГВР; Формулирани цели и стратегии на ИПГВР; Идентифицирани проектни идеи, проекти и възможности за публично частни партньорства; Идентифицирани заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори, партньори и др; Изготвен план - график за изпълнение и програма за реализация на ИПГВР; Изготвен бюджет на ИПГВР; Изготвени индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР; Изработен нов ПУП или актуализиран действащ за зоните на въздействие включени в ИПГВР; Преценка за необходимост от ЕО и ОС на ПУП; Разработени предпроектни проучвания за проекти включени в ИПГВР.

В ИПГВР са одобрени три зони за въздействие, а именно: 1. Зони с преобладаващ социален характер – това са територии с преобладаващи жилищни функции имащи изявени социално-икономически проблеми и лошо състояние на физическата среда: техническа инфраструктура, сграден фонд, зелени пространства, градско обзавеждане.

 2. Зони на публични функции с висока обществена значимост – централни градски части включващи: административни и обществени сгради, пешеходни зони, обекти за спорт и отдих с общоградско значение.

 3. Зони с потенциал за икономическо развитие – територии с основно предназначение за производствени и други бизнес дейности, които не удовлетворяват инвестиционното търсене за развитие на съществуващи и нови икономически дейности.

Мерките, обект на проектиране са: Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих, като паркове, зелени площи, детски площадки и др., включително поставяне на пейки, беседки, възстановяване на чешми, фонтани; Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи; Основен ремонт/ реконструкция/обновяване на общински образователни институции – в т.ч и на детски ясли и градини, обединени детски заведения; Внедряване на мерки за енергийна ефективност; Основен ремонт/ реконструкция/обновяване на общински културни институции - културни центрове, театри, читалища, библиотеки и други.

През 2014 г. беше разкрит Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси” Социално включване на трайно институционализирани деца с увреждания в община Асеновград”. Стойност на проекта 184 815.50 лв. Целта на проекта е да се създаде устойчив модел в община Асеновград за деинституционализация на деца с увреждания, настанени в специализирани институции за деца. Специфичните цели на проекта са: Разкриване на Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания след професионална оценка на потребностите на всяко дете. Създаване на възможности за социална включване и спазване правата на децата с увреждания, настанени в услугата от резидентен тип, чрез социална работа от обучен и мотивиран персонал. Създаване на модел за качествена грижа в среда, близка до семейната за деца с увреждания, съобразно индивидуалните им потребности.

Проектът е насочен към гарантиране и подобряване качеството на живот и насърчаване на социалното включване на 12 лица, настанени в домове за деца с трайни увреждания и две места за спешен прием на деца с увреждания от общността. Концепцията за всички проектни дейности в настоящия проект е да стимулира социалната активност на ползвателите на предвидената за разкриване социална услуга.

Целевите групи по проекта са 12 деца от Домове за медико-социални грижи и Домове за деца с умствена изостаналост, деца с увреждания от общността - 2 лица и не по-малко от 2 лица от семейства на деца с увреждания. Персонала ангажиран в социалните услуги за деца са: управител ЦНСТ, социален работник, медицинска сестра, детегледачи, хигиенист.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница