Доклад за наблюдение изпълнението на общинския план за развитие на община асеновградстраница1/5
Дата01.02.2017
Размер0.85 Mb.
Размер0.85 Mb.
  1   2   3   4   5

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН

ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

ЗА 2015 ГОД.
Общинският план за развитие 2014 – 2020 г. на Община Асеновград (ОПР) е главен стратегически документ, който определя целите и приоритетите за устойчиво и интегрирано социално-икономическо развитие на общината в средносрочен план. Той предлага обща рамка и последователност от конкретни проектни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво.

ОПР Асеновград 2014-2020 г. е разработен в периода м. февруари – м. юни 2014 г. и е приет с Решение на Общински съвет Асеновград № 1568 от 09.07.2014г.

Общинският план за развитие на община Асеновград за 2014-2020 г. e разработен в съответствие с изискванията на Методически указания за разработване на Общински планове за развитие 2014 – 2020 г., разработени от Министерство на регионалното развитие. Той отчита заложените цели и приоритети в документите от по-високо йерархично равнище на национално ниво (Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022, Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025, Регионален план за развитие на ЮЦР за 2014-2020г.). Сред тях един от най-важните документи е Областната стратегия за развитие на област Пловдив.

Философията на ОПР се базира на основните акценти на Европейската кохезионна политика, нейните цели и приоритетни области залегнали в Стратегия „Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж”, определените 11 тематични цели и най-важните теми, които имат значение за територията, а именно:

- Икономическо развитие, конкурентоспособност, създаване на работни места и преодоляване на икономическите различия;

- Социално развитие, равнопоставеност и приобщаване на социални групи в уязвимо положение;

- Околна среда - опазване, възстановяване и развитие за преодоляване на дисбаланса в пространственото развитие и в жизнения стандарт;

- Ефективното управление - за подобряване на координацията между институциите и техния капацитет.

За успешното постигане на целите и приоритетите на ОПР са използвани подходи за интегрирано планиране на развитието, които осигуряват координацията между различните сектори на икономиката и спомагат за постигане на социалната, икономическата и екологичната устойчивост на общината.

Стратегическата рамка на ОПР се базира на местния потенциал на Община Асеновград, тя се определя от ситуационния анализ на настоящото състояние и перспективите за развитие, както и от политиките, залегнали в актуалните европейски, национални, регионални и областни стратегии за регионално развитие. Приложен е основният аналитичен подход включващ задълбочен анализ на социално-икономическата обстановка, очертаване на конкретните главни проблеми на община Асеновград и извеждане на индивидуалните характеристики на общината.Стратегическите цели и приоритетите на Плана са насочени към изграждане на по-интелигентна и конкурентоспособна икономика, селско стопанство, подобряване качеството на услугите, по-висока степен на заетост, привличане на вниманието към проблемите на лицата в неравностойно положение и грижи за опазване на околната среда и др.

ОПР на община Асеновград представлява съчетание на визия, четири стратегически цели, седем приоритетни области и прилежащите им мерки.ВИЗИЯ: Община с привлекателна жизнена среда и добро качество на живота, съхранила културно-историческото и природното си наследство и осигурила условия за устойчив растеж, конкурентоспособна икономика, земеделие, туризъм, балнеолечение и услуги.


Стратегическа цел 1. „Постигане на интелигентен икономически растеж, базиран на качествено образование и създаване на благоприятна среда за инвестиции, развитие на МСП и модернизация на земеделските производства“.
Стратегическа цел 2. „Подобряване качеството на живот, чрез създаване на условия за социална интеграция, достъпно и качествено здравеопазване, активна културна и спортна дейност“.
Стратегическа цел 3. „Инфраструктура, териториално устройство и околна среда“.
Стратегическа цел 4. “Добро управление и по-високо качество на административно обслужване.”

В съдържанието на доклада по долу са изброени, четирите стратегически цели, приоритетните области и прилежащите им мерки, както и изпълнението по тях през 2015г.Стратегическа цел 1. „Постигане на интелигентен икономически растеж, базиран на качествено образование и създаване на благоприятна среда за инвестиции, развитие на МСП и модернизация на земеделските производства“.

  • Приоритетна област 1.1. Подобряване на бизнес средата, насърчаване на инвестициите и повишаване качеството на човешкия ресурс, чрез икономически растеж и икономическо сближаване.

   • СЦ 1.1.1. Стимулиране икономическата активност на частния сектор и МСП в общината.

    • м. 1.1.1.1. Повишаване конкурентоспособността на местната икономика.

    • м. 1.1.1.2. Въвеждане на нови иновативни технологии и разнообразяване на асортиментите и услугите в МСП.

    • м. 1.1.1.3. Активен маркетинг и реклама на местните производства.

   • СЦ 1.1.2. Привличане на инвестиции и развитие на международно сътрудничество.

    • м. 1.1.2.1. Разработка и изпълнение на местна инвестиционна политика.

    • м. 1.1.2.2. Включване в програми и проекти за трансрегионално, европейско и международно сътрудничество.

   • СЦ 1.1.3. Подпомагане развитието на туризма, културното, историческото и екологичното наследство.

    • м. 1.1.3.1. Археологически разкопки, консервация и реставрация на културните обекти.

    • м.1.1.3.2. Изграждане на мрежи и утвърждаване на марки повишаващи качеството на туристическите услуги

    • м. 1.1.3.3. Подобряване на информираността, маркетинга и рекламата на местните туристически продукти.

   • СЦ 1.1.4. Изграждане на устойчиви местни и регионални партньорства на община Асеновград.

    • м. 1.1.4.1. Изграждане на партньорства с МСП, социалните партньори, неправителствените организации и образователните структури.

    • м.1.1.4.2. Интензифициране на процеса създаващ работни места.

    • м.1.1.4.3. Подобряване качеството на човешките ресурси, чрез повишаване на образованието и квалификацията

    • м.1.1.4.4. Разширяване на информираността и подобряване достъпа до информация.

  • Приоритетна област 1.2. Повишаване конкурентоспособността на селскостопанския сектор.

   • СЦ 1.2.1. Стабилизиране, модернизиране и развитие на селското и горското стопанство.

    • м. 1.2.1.1. Създаване на условия за развитие на конкурентоспособно селско стопанство.

    • м. 1.2.1.2. Развитие на маркетинга и рекламата на селскостопанската продукция.

    • м.1.2.1.3. Подпомагане развитието на рибовъдството, рибопроизводството и аквакултурите.

    • м. 1.2.1.4. Разширяване на връзките между земеделските производители и създаване на браншови организации в различните сектори.

    • м. 1.2.1.5. Устойчиво управление на горите и горския фонд.

   • СЦ 1.2.2. Развитие на биологичното земеделие, добиване и преработката на биопродукти.

    • м.1.2.2.1. Стимулиране развитието на биопроизводството и биодинамичното земеделие.

    • м.1.2.2.2. Насърчаване преработката на биопродукти.

   • СЦ 1.2.3. Борба с пожарите, наводненията, неблагоприятните климатични промени и вредителите.

    • м.1.2.3.1. Изграждане на система за наблюдение, превенция и борба с пожарите.

    • м.1.2.3.2. Борба с ерозията, наводненията, неблагоприятните климатични изменения и вредителите.

Изпълнение:

Общински финанси данъци и такси.

Финансовата политика на Община Асеновград е съобразена с ресурсите , с които разполага и с определените цели и приоритети за развитие на общината, а така също и с очаквания ефект за населението.

През последните години бяха завишени изискванията и измененията в нормативната база, свързани с поемане на нови разходни отговорности от страна на общините и съответно до завишаване на разходите. Вследствие на това бе необходимо да се търсят решения за повишаване на местните приходи и по-ефективно и икономично разходване на бюджетните средства. Размерът на основна част от таксите и цените на услуги, действащи на територията на Община Асеновград запазиха размера си, само част от тях бяха завишени, тъй като не бяха актуализирани през последните години.

Във връзка с повишаване на постъпленията от собствени приходи са предприети действия и мерки за събиране на просрочените вземания: изпратени са уведомителни писма, издадени са актове за установяване на задължения по декларация, изготвени са доклади за задължения за такса битови отпадъци, платени са голяма част от старите задължения по издадените актове за установяване на задължения по декларации и са предадени преписки на Агенцията за държавни вземания.

В структурата на собствените приходи нараства делът на данъчните приходи, което е положителна тенденция. Това са приходи с общо предназначение, което позволява на общините да следват динамиката на своите потребности.

Общинският бюджет е публичен и се контролира от местната общност по ред, определен от Общинския съвет в Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

Публичното обсъждане на общинския бюджет е задължителен етап от процеса по разработване и приемане на бюджета.

Кметът на общината предоставя проекта на бюджет за публично обсъждане на местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително в местните средства за масово осведомяване.

Публичното обсъждане се провежда веднъж годишно преди приемане на бюджета за съответната година. През 2015 г. при всяка промяна на бюджета измененията се оповестяват на местната общност в сайта на общината 14 дни преди датата на обсъждане от Общинския съвет.

ПРИХОДНА ЧАСТ - БЮДЖЕТ 2015 г.

Общият размер на постъпилите приходи по бюджета на общината към 31.12.2015 г. е 35 019 521 лв., в т.ч. приходи за делегирани държавни дейности 18 839 502 лв. и 16 180 019 лв. местни приходи. Уточненият план на приходите към 31.12.2015 г. е 41 716 611 лв., или общото изпълнение на бюджета е 83,94 %, за държавните дейности изпълнението е 88,62%, а за местните дейности - 79,08% .

Общият размер на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на общината към 31.12.2015 г. е 20 794 411 лв. в т.ч: обща субсидия за държавни дейности 16 473 816 лв., изравнителна субсидия 2 943 000 лв., трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 139 000 лв., целева капиталова субсидия 938 595лв. и допълнително получени през годината трансфери 2 212 138 лв. 1. Изпълнение на приходите за финансиране на делегирани от държавата дейности

Утвърденият план на приходите за финансиране на държавните дейности е 21 257 587 лв., а изпълнението е 18 839 502 лв., или 88,62 % от плана.

Относителният дял на държавните приходи за 2015 г. в общия размер на бюджета е 50,95 %, а в отчета за 2015 г. е 53,79 %. 1. Изпълнение на приходите за финансиране на дейности

Постъпилите приходи за финансиране на общински дейности през 2015 г. са с общ размер 16 180 019 лв. при план 20 459 024 лв., т.е. процента на изпълнение е 79,08. Техният относителен дял спрямо общия размер на приходите е 46,21 %, при план 49,05 %.

  1. Имуществени и други данъци

От имуществени данъци са постъпили 3 249 794 лв. при план 3 070 000 лв., т.е. има преизпълнение с 5,86 %.

Приходите постъпили от данъка върху недвижимите имоти са 861 546 лв., при план 830 000 лв. или преизпълнени са с 3,80 % спрямо плана. От данъка върху превозните средства са постъпили 1 651 746 лв., при план 1 578 000 лв., т.е. преизпълнени са с 4,67 % от плана.

Относителният дял на местните данъци е 21,07 % спрямо общия размер на местните приходи.


  1. Неданъчни приходи

Постъпилите към 31.12.2015 г. неданъчни приходи са с общ размер 7 432 770 лв., при уточнен план 9 607 995 лв., т.е. изпълнението е 77,36 %. Техният относителен дял в общия размер на приходите с общински характер е 45,93 %.

Неизпълнението на неданъчни приходи се дължи основно на постъпилите средства от продажба на общинска собственост, чиито размер е 950 981 лв., при план 3 159 898 лв., или изпълнени са 30,09 % от заложения план.

В частта на неданъчните приходи с най-голямо относително тегло са "Общинските такси " . Постъпилите средства са 4 638 448 лв. , при план 4 493 089 лв., т.е. има преизпълние с 3,24 % от плана.

С най-голям относителен дял - 17,35 % в групата на приходите с общински характер е такса битови отпадъци. Постъпилата сума е 2 807 458 лв., при план 2 645 859 лв., т.е. има преизпълнение от 6,11 % спрямо плана.

Изпълнението по параграф 62-00 "Трансфери за/от бюджетни и извънбюджетни сметки" е в размер на “-11 785”лв., които представляват отпуснати средства за съфинансиране по проекти по оперативни програми и социални проекти.

През 2015 г. по параграф 76-00 "Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки" са възстановени средства за отпуснати заеми за проекти в размер на 381 134 лв. във връзка с реализацията на няколко проекта по оперативни програми.

Преходен остатък за следващата 2016г. бюджетна година е с общ размер 4 242 651 лв., в т.ч.:

- за държавни дейности - 2 463 884 лв., в т.ч. 45 799лв.за проекти в образованието;

- за местни дейности - 1 778 767 лв.

РАЗХОДНА ЧАСТ - БЮДЖЕТ 2015 г.

За финансиране дейността на общината за 2015 г. са изразходени общо 35 019 521 лв. (т.е. 83,94% от годишния план), от които 18 839 502 лв. за делегирани от държавата дейности, 1 226 166 лв. - дофинансирани с местни приходи и 14 953 853 лв. за общински /местни/ дейности.

1. Изпълнение на разходите за делегираните от държавата дейности

Разходите за държавни дейности за 2015 г. са в размер на 18 839 502 лв., т.е. 88,62 % от годишния план. По видове разходи изпълнението е както следва:


 • Разходи за заплати, други възнаграждения и осигурителни плащания - 14 145 152 лв., 95,55 % от плана за тези разходи:

 • Разходи за издръжка - 2 769 259 лв., т.е. 75,45 % от плана за тези разходи;

 • Капиталови разходи – 1 925 091 лв. , т.е. 69,14 % от плана за тези разходи.

По функции изпълнението на разходите за държавни дейности е:

 • Общи държавни служби - 1 719 424 лв., при годишен план 1 757 492 лв. или 97,83 % изпълнение;

 • Отбрана и сигурност – 1 986 783 лв., при годишен план 2 851 632 лв. или 69,67% изпълнение;

 • Образование - 12 528 324 лв., при годишен план 13 392 303 лв. или 93,54 % изпълнение;

 • Здравеопазване - 639 225 лв., при годишен план 667 825 лв. или 95,71 % изпълнение;

 • Социално осигуряване, подпомагане и грижи - 1 506 881 лв., при годишен план 2 072 015 лв. или 72,72 % изпълнение;

 • Почивно дело, култура и религиозни дейности - 390 500 лв., при годишен план 447 955 лв. или 87,17 % изпълнение;

 • Икономически дейности и услуги – 68 365 лв., при годишен план 68 365 лв. или 100% изпълнение.

2. Изпълнение на разходите за местни дейности

Разходите за местни дейности за 2015 г. са в размер на 14 953 853 лв., т.е. 78,40 % от годишния план. По видове разходи изпълнението е както следва: • Разходи за заплати, други възнаграждения и осигурителни плащания 1 354 520 лв., 93,59 % от плана за тези разходи:

 • Разходи за издръжка - 9 511 634 лв., т.е. 88,05 % от плана за тези разходи;

 • Капиталови разходи - 4 087 699 лв. , т.е. 60,95 % от плана за тези разходи.

По функции изпълнението на разходите за местни дейности е:

 • Общи държавни служби - 1 603 439 лв., при годишен план 1 820 048 лв., или 88,09 % изпълнение;

 • Образование — 1 726 038 лв., при годишен план 1 730 360 лв., или 99,75% изпълнение;

 • Здравеопазване - 108 714 лв., при годишен план 132 337 лв., или 82,15 % изпълнение;

 • Социално осигуряване, подпомагане и грижи — 568 048 лв., при годишен план 633 427 лв., или 89,68 % изпълнение;

 • Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда - 6 492 656 лв. при годишен план 8 899 871 лв., или 72,95 % изпълнение;

 • Почивно дело, култура и религиозни дейности – 1 157 835 лв., при годишен план 1 426 327 лв., или 81,17 % изпълнение;

 • Икономически дейности и услуги - 3 231 939 лв., при годишен план 4 243 310 лв., или 76,16 % изпълнение;

 • Разходи, некласифицирани в другите функции - 65 184 лв., при годишен план 186 060 лв., или 35,03 % изпълнение.

3. Изпълнение на разходите за дофинансиране на делегирани държавни дейности.

През 2015 г. извършените разходи за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи са в размер на 1 226 166 лв. при уточнен годишен план 1 387 284 лв., или 88.39 % изпълнение.

По видове разходи изпълнението е, както следва:


 • Разходи за заплати, други възнаграждения и осигурителни плащания - 635 676 лв., 88.78 % от плана за тези разходи;

 • Разходи за издръжка - 164 823 лв., т.е. 92,87 % от плана за тези разходи;

 • Капиталови разходи - 425 667 лв. , т.е. 86,20 % от плана за тези разходи.

По функции изпълнението на разходите за дофинансиране на държавни дейности е:

 • Общи държавни служби - 629 423 лв., при годишен план 683 257 лв., или 92,12 % изпълнение;

 • Образование - 387 384 лв., при годишен план 448 271 лв., или 86,42 % изпълнение;

 • Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 66 601 лв., при годишен план 100 155 лв., или 66,50 % изпълнение;

 • Почивно дело, култура и религиозни дейности – 142 758 лв., при годишен план 155 601 лв., или 91,74 % изпълнение.

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2015г.

Уточнения план за капиталови разходи от бюджетната сметка за 2015г. е в размер на 9 984 227лв. Към 31.12.2015г.са отчетени капиталови разходи в размер на 6 438 457лв., от които за основни ремонти – 2 235 746лв., за придобиване на ДМА – 4 139 324лв., за придобиване на ДНМА – 49 524 лв. и за придобиване на земя – 13 863лв.; разпределени по функции както следва: • Функция “Общи държавни служби” - 202 333лв.

 • Функция “Отбрана и сигурност” -1 867 384лв.

 • Функция “Образование” - 667 430лв.

 • Функция “Социално осигуряване и грижи”- 27 143лв.

 • Функция “Жилищно строителство, БКС и ООС”-2 490 357лв.

 • Функция “Почивно дело и култура” -292 697лв.

 • Функция “Икономически дейности и услуги” – 891 113лв.

Изпълнение на проекти.

През 2015г. се реализира проект: „Приеми ме - 2015г.” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.” Стойност около 7 000 лв. месечно в зависимост от броя на децата и осиновяванията. Община Асеновград е партньор по проекта на Агенция за социално подпомагане. Общата цел на операцията е да подкрепи процеса на де институционализация на деца, като създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца, в риск от изоставяне. Проекта цели прилагане в национален мащаб на нов подход за предоставяне на услугата „Приемна грижа” . Към настоящия момент са утвърдени 9 професионални приемни семейства в които са настанени 9 деца, като в две от семействата са настанени по две деца.


През 2015г. се реализира проект: "Нови възможности за грижа" Договарящ орган – Агенция за социално подпомагане. Стойност около 50 000 лв. месечно в зависимост от броя на потребителите и личните асистенти . Проектът създава устойчив модел за осигуряване на достоен живот и предоставяне на услуги в домашна среда на хора, които са в пълна или частична невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация. Потребители 106 лица. Лични асистенти 103 лица.
През 2015г. продължи реализацията на проект: “Разкриване на обществена трапезария в община Асеновград” финансиран от Министерство на труда и социалната политика, фонд “Социална закрила”. Стойност 15 272 лв. Потребители - 80 лица. Целта на проекта е Разширяване на социалните услуги за проблемните слоеве от населението на Община Асеновград, чрез осигуряване потребностите от храна на хора, които са затруднени поради нисък социален статус и ежедневно са изправени пред трудности при осигуряване на собственото си препитание. С разкриването на Обществена трапезария в община Асеновград се подобрява качеството на живот и осигурява помощ и подкрепа на лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /Пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/.

През 2015г. приключи реализацията на проект по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г. “Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Асеновград” на стойност 499 260.00 лв.Основен резултат от реализирането на проекта е изработването на ИПГВР на гр. Асеновград, който да е насочен към устойчиво и трайно преодоляване на проблемите от икономически, природен и социален характер в града и преминаване към по-устойчиво и интегрирано градско развитие.

Резултати от проекта са: Изготвен ИПГВР с времеви хоризонт до 2020 г.; Изготвен целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация; Изготвена визия за развитието на града до 2020г.; Проведени обществени обсъждания; Определени зони за въздействие на ИПГВР; Формулирани цели и стратегии на ИПГВР; Идентифицирани проектни идеи, проекти и възможности за публично частни партньорства; Идентифицирани заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори, партньори и др; Изготвен план - график за изпълнение и програма за реализация на ИПГВР; Изготвен бюджет на ИПГВР; Изготвени индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР; Изработен нов ПУП или актуализиран действащ за зоните на въздействие включени в ИПГВР; Преценка за необходимост от ЕО и ОС на ПУП; Разработени предпроектни проучвания за проекти включени в ИПГВР.

В ИПГВР са одобрени три зони за въздействие, а именно: 1. Зони с преобладаващ социален характер – това са територии с преобладаващи жилищни функции имащи изявени социално-икономически проблеми и лошо състояние на физическата среда: техническа инфраструктура, сграден фонд, зелени пространства, градско обзавеждане.

 2. Зони на публични функции с висока обществена значимост – централни градски части включващи: административни и обществени сгради, пешеходни зони, обекти за спорт и отдих с общоградско значение.

 3. Зони с потенциал за икономическо развитие – територии с основно предназначение за производствени и други бизнес дейности, които не удовлетворяват инвестиционното търсене за развитие на съществуващи и нови икономически дейности.

Мерките, обект на проектиране са: Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих, като паркове, зелени площи, детски площадки и др., включително поставяне на пейки, беседки, възстановяване на чешми, фонтани; Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи; Основен ремонт/ реконструкция/обновяване на общински образователни институции – в т.ч и на детски ясли и градини, обединени детски заведения; Внедряване на мерки за енергийна ефективност; Основен ремонт/ реконструкция/обновяване на общински културни институции - културни центрове, театри, читалища, библиотеки и други.

През 2015г. се реализира проект: „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за програмен период 2014-2020г. за град Асеновград”, по Оперативна програма „Регионално развитие” на стойност 512 788лв.

Резултат от проекта е разработване на готови (зрели) проекти в пълна степен на проектна готовност (работни проекти в пълния им обем, съгласувания, одобрения, разрешения и др.) с които Община Асеновград ще има възможност да кандидатстват за финансиране със средства по линия на оперативната програма „Региони в растеж” през програмен период 2014 – 2020г.

Разработиха се проекти за следните обекти:

1. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на читалище „Родолюбие”.

2. Благоустрояване на част от централната зона и площад „Академик Николай Хайтов”.

3. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОДЗ „Зорница”.

4. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на ЦДГ „Надежда”.

5. Благоустрояване на междублокови пространства в ж.к. „Запад”.Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница