Доклад за осв на инвестиционно предложениестраница1/16
Дата16.11.2017
Размер2.38 Mb.
Размер2.38 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Доклад за ОСВ на инвестиционно предложение: Изграждане до 5 бр. еднофамилни къщи поетапно строителство с паркоместа и басейни в УПИ с идентификатор 66528.2.257 и 66528.2.258 по плана на с. Синеморец, община Царево,

ДОКЛАД
за оценка степента на въздействие на инвестиционното предложение: „Изграждане до 5 бр. еднофамилни къщи поетапно строителство с паркоместа и басейни в УПИ с идентификатор 66528.2.257 и УПИ с идентификатор 66528.2.258 по плана на

с. Синеморец, община Царево,“ върху защитена зона по Директивата за Птиците 2009/147/ЕИО BG0002040 „Странджа“ и защитена зона по Директивата за местообитанията 92/43/ЕИО

BG0001007 „Странджа“


(Съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони в сила от 11.09.2007 г. Приета с ПМС № 201 31.08.2007 г. ДВ бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81 от 15.10.2010 г., в сила от 15.10.2010 г., бр. 3 от 11. 01.2011 г., изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.)


гр. Бургас, март 2017 г.


Данни за възложителя:
Възложител: Боян Радев Иванов

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Г.С.Раковски 152

Лице за контакти: Таня Христова Костадинова
Изготвили доклада:
Веселин Митрев Вълчанов

Диплом № 088219

на СУ „Климент Охридски“

специалност Биология


Подпис:

Росица Минева Георгиева

Диплом сер. МЯ№ 0003974

ВЛТИ София


Подпис:
GSM 0876 700 053

e-mаil: veselin@gbg.bg

СЪДЪРЖАНИЕ
Стр
ВЪВЕДЕНИЕ

4

1

Анотация на инвестиционното предложение

5

2

Описание и характеристика на други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценяваното инвестиционно предложение могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитената зона;

6

3

Описание на елементите на инвестиционното предложение, които самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие върху защитената зона или нейните елементи;

15

4

Описание на защитените зони, местообитанията, видовете и целите на управление на национално и международно ниво и тяхното отразяване при изготвянето на плана за инвестиционно предложение:

17

4.1

Защитена зона BG0001007 „Странджа“ по Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания;

17

4.2

Защитена зона BG0002040 „Странджа“ по Директива 2009/147/ЕИО за опазване на дивите птици;

22

5

Описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на инвестиционното предложение върху предмета и целите на опазване на защитените зони:

25

5.1.

Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху природните местообитания и видовете в защитените зони

25

5.1.1

Защитена зона BG0001007 „Странджа“ по Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания;

25

5.1.2.

Защитена зона BG0002040 „Странджа“ по Директива 2009/147/ЕИО за опазване на дивите птици;

83

5.2

Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху целостта на защитени зони

99

5.2.1

Защитена зона BG0001007 „Странджа“ по Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания;

99

5.2.2

Защитена зона BG0002040 „Странджа“ по Директива 2009/147/ЕИО за опазване на дивите птици;

101

6.

Предложения за смекчаващи или възстановителни мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяването на инвестиционното предложение върху защитените зони;

107

7

Алтернативни решения и оценка на въздействието им върху защитените зони;

108

8

Картен материал

108

9

Заключение за вида и степента на отрицателно въздействие съобразно критериите по чл. 22 от Наредбата за ОС

109

10.

Информация за използваните методи на изследване, методи за прогноза и оценка на въздействието и източници на информация.

109

11

Литература

111

Приложения

Приложение 1 Картен материал к.т.

Приложение 2 Документи по чл. 9, ал. 2, т. 3 на експертите изготвили ДОСВ

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони от Натура 2000 по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, е изготвен съгласно изискванията посочени в Решение. № БС-8-ПрОС/02.02.2017г. на РИОСВ Бургас относно инвестиционно предложение „Изграждане до 5 бр. еднофамилни къщи поетапно строителство с паркоместа и басейни в УПИ с идентификатор 66528.2.257 и УПИ с идентификатор 66528.2.258 по плана на с. Синеморец, община Царево” с възложител Боян Радев Иванов. Докладът е изготвен съгласно изискванията по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС).

В доклада са взети предвид резултатите и данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природните местообитания” и „Картиране и определяне природозащитното състояние на земноводни и влечуги“, публикувани в Информационната система за защитените зони от екологичната мрежата Натура 2000 и предоставените графични файлове от МОСВ с границите на природните местообитания и местообитанията на целевите животински видове предмет на опазване в защитените зони засегнати от плана.

В териториалният обхват на инвестиционното предложение, попадат части от следните защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

 BG0001007 ЗЗ „Странджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на МС (ДВ бр. 21/2007 г.) и разширена с Решение №660/01.11.2013г на МС (ДВ бр. 97/2013г);

 BG0002040 „Странджа” за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД 802/04.11.2008 г. на Министъра на ОСВ, публикувана в ДВ брой 106/2008, изменена със Заповед№ РД-75/28.01.2013г (ДВ бр.10/2013г);

Във връзка с разпоредбата на чл. 37, ал. 2, във връзка с чл.12, ал.2 и ал.4 от Наредбата по ОС компетентният орган по решението (РИОСВ) е установил, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на дейностите на природен парк „Странджа” и ЗЗ BG0002040 „Странджа”, наложен със заповедите за обявяването им.

След анализиране на представената документация и информация на основание чл.15 и критериите определени в чл. 16 от Наредбата по ОС преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони попадащи в териториалния му обхват.

При изготвената оценката на въздействията по отношение на количествените параметри площ на местообитания (природни местообитания или местообитания на видове) и популация на видове за референтни стойности са взети стойностите при научно описание на зоната, но не и преди ратифициране на договора за присъединяване към ЕС (април 2005). При оценката на възможностите за възстановяване се оценява реалистичността на това изискване. Това означава, че където в миналото е имало трайно унищожаване на площи на местообитания, дори съгласно параметрите за благоприятен статус да се изисква възстановяване, такива трайно увредени площи без реални възможности за възстановяване не се включват в референтните стойности за площ и популация.

По отношение на параметрите за качество и състояние на местообитанията (параметри в рамките на критериите „структура и функции”) референтните стойности на параметрите се прилагат и спрямо вече съществуващи съоръжения. Така например въздействията от фрагментацията и унищожение на местообитанието в миналото от съществуващата инфраструктура са отчетени при оценката на кумулативните ефекти.


1. Анотация на инвестиционното предложение.

Предвидените за реализирането на инвестиционното предложение два имота имот са разположени в северната част на с. Синеморец, местност „Поляните”, в съседство със скалистия бряг на Черно море.

Съгласно приложените скици №15-250960/26.05.2016г и №15-250967/26.05.2016г издадени от служба по геодезия, картография и кадастър двата имота са образувани от разделянето на ПИ №002222 и са с обща площ 2102 кв м, с трайно предназначение урбанизирана територия и начин на трайно ползване „Незастроен имот за курортно рекреационен обект”.

Предвижда се изграждане на 5 еднофомилни сгради с приблизително РЗП на всяка една от 180 м2 до 270 м2, паркоместа към тях и общ басеин с обем до 90м3 при градоустройствени показатели съгласно Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ и утвърдения със заповед РД-01-72/07.02.2006г на кмета на община Царево ПУП на имота.

застрояване – нискоетажно

максимална височина до 7м

плътност на застрояване до 30%

кинт до 0,8

минимално озеленяване 60%,

обща използвана площ на имота 2102 кв м

ново инвестиционно предложение

Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в населено място с изградени улична мрежа, водопровод и електроснабдителна мрежа.

Достъпът до двата имота се осъществява от улица на юг, част от уличната мрежа в с. Синеморец.

Сградите ще бъдат електрифицирани и водоснабдени посредством връзки с водоснабдителната и електропреносна мрежа, на с. Синеморец. Съгласно предварителни договори за присъединяване № 4226150/2015г и № 4226154/2015г между възложителя и „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД за сметка на електроразпределителното дружество ще бъде изграден трансформатор тип БКТП, кабелни линии и ново електромерно табло, тип ТЕПО на границата на имотите на възложителя.2. Описание и характеристика на други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценяваното инвестиционно предложение могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитената зона;

Территорията на защитените зони BG0002040 „Странджа“, BG0001007 „Странджа“ се засяга от следните общински планове и програми, които са взети при определяне на кумулативния ефект върху тях:

ИОУП на община Малко Търново

ИОУП на община Царево

ИОУП на община Средец

Поради благоприятните климатични условия и наличието на изградена инфраструктура в района на двата имота в които ще се реализира ИП са реализирани и други планове и инвестиционни предложения. По данни на РИОСВ Бургас в тази част на защитената зона са заявени следните инвестиционни намерения:


Наименование на ИП

Имот

Площ

Землище

1

Площадка за търговска дейност с отпадъци от цветни и черни метали

УПИ -241,кв 12
Малко Търново

2

Разработване на кариера за кварц-фелдшпатови пясъчници
109,400

Малко Търново

1

Изграждане на спортна зала

43663.5.1.1440
Малко Търново

1

Изграждане на инсталация за производство на ел енергия посредством газификация на биомаса и когенерация

43663.501.1441
Малко Търново


Наименование на ИП

Имот

Площ

Землище

1

Частична промяна на ПУП-ПРЗ

008763
Царево

1

Изграждане на фотоволтаична инсталация

000251, 000312

000327, 000326Заберново

1

ПУП-ПРЗ за курортно строителство

00878.46.360
АхтополНаименование на ИП

Имот

Площ

Землище

1

Изграждане на вилни сгради за собствени нужди

48619.13.578

2,083

Царево

3

Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Звездец


1

План-извлечение за промяна на вида и/или интензивността на сечта в подотдели 96,116, 11в, 12г, 13в, 67а
705,0

Заберново

2

План-извлечение за отглеждане на средновъзрастови на саждения по метода Саарфорест


3

Залесяване върху площ от 12 дка в отдел 316,4 по ЛУП
18,6
1

Горскостопанска програма

052035

2,012

Белеврен

2

План-извлечение за промяна на вида на сечта в I ГСУ Заберново и IV ГСУ ГраматиковоБяла река, Калово, Заберново, Визица

3

Изграждане на вилни сгради

66528.3.271
Синеморец

Наименование на ИП

Имот

Площ

Землище

Обитатели

брой

1

Изграждане на вилни сгради

48619.42.1

3,550

Царево

12

3

Изграждане на сграда-малка бутикова винарна

УПИ VII-158, кв.31
с. Бяла вода
4

Изграждане на сграда за семеен хотел

УПИ VII-158, кв.31
с. Бяла вода

20

5

Изграждане на сграда за семеен хотел

УПИ VII-159, кв.31
с. Бяла вода

20

6

Изграждане на сграда за семеен хотел

УПИ VII-160, кв.31
с. Бяла вода

20

7

Преустройство на съществуваща жилищна сграда в къща за гости

УПИ VI кв.17
с. Велика

12

1

Мобилна телекомуникационна станция №5085

060034
Граматиково
2

Мобилна телекомуникационна станция №5157

011040
Кондолово
3

Мобилна телекомуникационна станция №5121

62459.2.42
Резово
4

Изграждане на българотурски интердисциплинарен научно образователен и културен център

УПИ II-798
Малко Търново
5

Изграждане на къща за гости

УПИ XII-78
Евренезово
6

Разширяване на съществуващ гробищен парк

46663.501.1481
Малко ТърновоГорскостопанска програма за отдел 59, подотдел иКости
Наименование на ИП

Имот

Площ

Землище

Обитатели брой

1

Изграждане и подобряване на стабилизиран горски път; Изграждане на депо за съхранение на дървесина

48619.42.1
Звездец

12

3

Строителство/подобряване на наблюдателни кули, средства за наблюдение и комуникации; Строителство /подобряване на хеликоптерни площадки

000044,

000329,


000022,

000052,


0000353
Кости
4

Изграждане на еднофамилни жилищни сгради за лично ползване и отдаване под наем

015011

7,037

с. Визица

20

5

Реконструкция на водопроводната мрежа, изграждане на канализация за битови отпадъчни води и пречиствателна станция на с. Заберново

020204
Заберново
6

Изграждане на канализация за битови отпадъчни води и пречиствателна станция на с. Младежко

10094.502.24
Младежко
7

Изграждане на депо за битови отпадъци

045017А
Малко Търново
8

Изграждане на 8 вилни сгради за собствени нужди

66528.2.249

4,999

Синеморец

40

9

Изграждане на вилни сгради

002013

5,000

Синеморец

20

10

Изграждане на вилни сгради

10094.502.15

2,498

Варвара

20

11

Изграждане на жилищна сграда за лични нужди

046027

1,424

Младежко
12

Изграждане на водовземно съоръжение за водоснабдяване

000118,

024005


024015
Сливарово
13

Изграждане 3 жилищни сгради за сезонно ползване и лични нужди

000109

2,225

Младежко
14

Изграждане на 2 вилни сгради за собствени нужди

10094.502.26

1,027

Варвара
15

Изграждане на вилна сграда за собствени нужди

045012

0,500

Бяла вода
16

Изграждане на вилна сграда за собствени нужди

046008

1,000

Бяла вода
17

Изграждане на почивно ваканционна база (хотелски тип)

010010

3,465

Бръшлян

50

18

Реконструкция на IV то класен път от с. Визица III907 до път IV90818 с. Писменово – с. Фазаново

19

Изграждане на фотоволтаична централа-чрез соларен парк до 500kWp

00878.44.281

3,450

Ахтопол
20

Изграждане на вилни сгради за собствени нужди

66528.2.253

1,774

Синеморец
21

Изграждане на вилни сгради за сезонно ползване и лични нужди

62459.10.8

1,660

Резово
22

Изграждане на фотоволтаичен парк

016030,

016042


148,554

Стоилово
23

Изграждане на вилна сграда за лични нужди

047047

1,216

Бяла вода
24

Изграждане на 2 вилни сгради за лични нужди

62459.60.55

1,000

Резово
25

Изграждане на сграда за собствени нужди

049006

6,997

Бяла вода
26

Изграждане на мобилна телекомуникационна базова станция

62459.66.11

0,300

Резово
27

Изграждане на мобилна телекомуникационна базова станция

10094.31.10

6,294

Варвара
1

Изграждане на 2 вилни сгради за собствени нужди

00878.503.315

1,996

Ахтопол
2

Изграждане на една или две вилни сгради

00878.503.23

0,487

Ахтопол
3

Изграждане на вилна сграда

00878.503.173

3,015

Ахтопол
4

Отливане на бетонна плоча и поставяне на 2 дървени бунгала

00878.503.168

3,015

Ахтопол
5

Извършване на основен ремонт и преустройство на рибарска хижа

00878.202.36
Ахтопол
6

Изграждане на две вилни сгради

00878.503.719

0,487

Ахтопол

8

7

Изграждане на вилна сграда за лични нужди

00878.503.545

0,487

Ахтопол
8

Схема за разполагане на обекти на морски плаж БутамятаСинеморец
9

Изграждане на хидротехническо съоръжение за противопожарни нужди на р. БутамятаЦарево
10

Реконструкция на съшествуваща сграда за отдих (хотел) и изграждане на ресторант на открит форум

23010

7,014

Граматиково

50

11

Проектиране и изграждане на ПСОВ доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Малко Търново

46663.10.1403

4,386

Малко Търново
12

Изграждане на 6 вилни сгради за курортен отдих и паркинг

002241

5,00

Синеморец

24

13

Изграждане на ваканционно селище

10094.36.140

3,958

Варвара

150

14

Реконструкция и рехабилитация на общински път Бродилово-гр. Ахтопол
75,135

Бродилово

Ахтопол

15

Изграждане на 2 вилни сгради за сезонно ползване и лични нужди

66528.3.279

1,500

Синеморец

12

16

Изграждане на фотоволтаичен комплекс за производство на електрическа енергия

047018,

049002


4,50

Визица
17

Изграждане на фотоволтаичен комплекс за производство на електрическа енергия

49002

5,00

Визица
18

Изграждане на 4 вилни сгради за сезонно ползване и лични нужди

10094.502.35

4,010

Варвара

40

19

Изграждане на три вилни сгради

10094.502.10

4,010

Варвара
20

Изграждане на 2 вилни сгради за сезонно ползване и лични нужди

10094.502.16

1,505

Варвара

20

21

Строителство на горски път Бели пясък - Трионски дол

005052,005042

005031,006017,

006019

Кондолово
22

Реконструкция на горски път Петдесет бука – Говедаров вир /Трионски дол/Велика

Изгрев
Рехабилитация и реконструкция на път III9901 Царево-Резово, участък Царево- Ахтопол

1

Изграждане на 4 вилни сгради за собствени нужди

00878.503.220

1,505

Ахтопол

20

2

Проектиране и изграждане на туристическа пътна инфраструктура до тракийска куполна гробницаМалко Търново
3

Интегрирана система за ранно откриване на горски пожари и видеонаблюдение на територията на ДГС Кости

4

Изграждане на канализационна мтрежа за битово отпадни води и пречиствателна станция в с. БрушлянБръшлян
5

Изграждане на 4 едноетажни вилни сгради

10094.502.25

10094.502.321,999

Варвара

16

6

Изграждане на енергиен парк и регулационене център

46663.52.477

667,313

Малко Търново
7

Изграждане на мотел с ресторант и две бунгала

010001
Калово

20

8

Изграждане на нискоетажни вилни сгради за сезонно ползване и лични нужди

10094.502.91


1,333

Варвара

40

9

Изграждане на питейно водоснабдяване II етап язовир Индже войводаИндже войвода, Вършило
10

Изграждане на нискоетажни вилни сгради за сезонно ползване и лични нужди

10094.502.92


1,334

Варвара

40

11

Лесоустройствен проект на ДГС КостиКости, Българи, Бродилово

Царево, Сливарово

Граматиково

12

Лесоустройствен проект на ДГС ЗвездецЗвездец, Младежко, Близнак, евренезово, Бяла вода, Стоилово, Бръшлян
13

Лесоустройствен проект на ДГС Малко ТърновоМалко Търново, Бръшлян, Стоилово, Граматиково,

Сливарово


14

Лесоустройствен проект на ДГС Ново ПаничаревоНово Паничарево

Ясна поляна,

Веселие, Писменово, Крушевец,

Индже войвода


15

Изграждане на телекомуникационно съоръжение-кула за нуждите на МВР

46663.49.450

0,400

Малко Търново
16

Изграждане на вилни сгради за собствени нужди

10094.502.24


1,018

Варвара

8

17

Изграждане на вилни сгради за собствени нужди

10094.502.40

10094.502.41

10094.502.42

10094.502.463,940

Врвара

16

18

Лесоустройствен проект на общинските гори

19

Изграждане на 2 вилни сгради за собствени нужди

10094.502.44

10094.502.21,329

Варвара

10

1

Изграждане на 6 сгради за селски туризъм

020127

4.503

Заберново

20

2

Изграждане на 3 вилни сгради за собствени нужди

62459.71.32

2.499

Резово

12

3

Изграждане на една вилна сграда за собствени нужди

62459.71.5

0.998

Резово

4

4

Изграждане на 2 вилни сгради за собствени нужди

62459.71.29

2.00

Резово

10

5

Изграждане на 2 вилни сгради за собствени нужди

62459.71.33

62459.71.723.618

Резово

10


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница