Доклад за периода 19. 02. 2015г. 31. 07. 2015г. На 19. 02. 2015г. Народното Събрание на Република България взе решение за създаване наДата16.11.2017
Размер87.2 Kb.
Размер87.2 Kb.


Отчетен доклад за периода

19.02.2015г. – 31.07.2015г.

На 19.02.2015г. Народното Събрание на Република България взе решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка и оценка на състоянието на енергетиката в Република България към 31 януари 2015г.Комисията се състои от 8 народни представители избрани на паритетен принцип – по един от всяка парламентарна група, а именно както следва: председател Валери Симеонов – ПФ, членове: Валентин Николов – ГЕРБ, Таско Ерменков – БСП Лява България, Рамадан Аталай – ДПС, Мартин Димитров – РБ, Георги Недев – БДЦ, Лъчезар Никифоров – АБВ и Магдалена Ташева – АТАКА. Бяха проведени 21 заседание до момента, на които бяха изслушани няколкократно Министъра на Енергетиката-г-жа Теменужка Петкова, Министъра на финансите-г-н Владислав Горанов, изпълнителният директор на НЕК ЕАД-г-н Петър Илиев, изпълнителния директор на ЕСО-г-н Иван Йотов, изпълнителния директор на АУЕР-г-н Ивайло Алексиев, председателя на ДКЕВР-г-жа Светла Тодорова, новоизбраният председател на КЕВР-г-н Иван Иванов, зам.-началник на ДНСК-г-жа Емилия Йорданова, директора на АДФИ-г-н Венцислав Георгиев, изпълнителния директор на БЕХ-г-н ЖакленКоен, изпълнителния директор на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД-г-н Димитър Ангелов, председателя на съвета на директорите на ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД-г-н Илко Желязков, председателя на съвета на директорите на „Мини Марица-изток“ ЕАД-г-н Диан Червенкондев, изпълнителния директор на „ЧЕЗ България“ АД-г-н Петър Докладал, изпълнителния директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД-г-н Стефан Апостолов, председателя на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД-г-жа Кремена Стоянова, зам.-председателя на „ЕВН България“-г-жа Калина Трифонова, зам.-председател на съвета на директорите на „ЕВН – България Елекктроразпределение“-г-н Гочо Чемширов, председателя на управителния съвет на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД-г-н Пламен Стефанов и управителя на „ЕНЕРГО-ПРО Варна“ ЕООД-г-н Стефан Абаджиев. На заседанията присъстваха и взеха участие народния представител от ГЕРБ-г-н Димитър Желев, председателя на постоянната Комисия по Енергетика-г-н Делян Добрев, експертите към Комисията по Енергетика-Деян Иванов и Емил Горанов, Парламентарния секретар на Министерството на Енергетиката-Таня Цветкова и Парламентарния секретар на Заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев-Стефан Илиев. Като външни експерти бе привлечен екипът от Гражданска лига за България с председател Стефан Гамизов, които участваха в обработката на събраната, но за услугите им не бяха направени никакви разходи от полагащите се в бюджета на Комисията. Бяха изискани доклади, нормативни актове, договори и информация свързана с производството и продажбата на електрическа енергия от всеки от гореспоменатите държавни органи и частни дружества. След подробната и внимателна обработка информацията бе събрана и синтезирана в кратко резюме, което ще ви бъде представено на днешното заседание.


В периода 2011-2015 г. съществено се променя пазара на електрическа енергия в страната. През 2013 г. се либерализира пазара на средно напрежение и ДКЕВР престава да определя регулирани цени за потребителите присъединени на средно напрежение. Това води до стесняване на регулирания пазар и намаляване а количствата за него. Едновременно с това, в резултат на икономическата криза се наблюдава цялостно намаление на потреблението но електрическа енергия, което е видно от приложеното графика:

Цена Задължение към обществото (зелен цвят)

Цена за мрежови услуги през електро -преносната мрежа (червен цвят)

Цена за електрическа енергия (син цвят)


Едновременно с това, през 2011 г. се приема новият Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), с който се поставя краен срок за присъединяване на ВЕИ-та (01.07.2012г.). През 2012 г. се въвежда в експлоатация „Ей и Ес 3С Марица изток 1“ ЕООД, едната от централите, които работят по дългосрочен договор за продажба на електрическа енергия. Другата централа, която също така работи по дългосрочен договор -„Контур Глобул Марица изток 3“ АД, е въведена в пълна търговска експлоатация на 22 февруари 2009 г. Комбинацията на всички описани предпоставки довежда като резултат нарастване на количествата електрическа енергия, която по силата на различни законови текстове, следва задължително да бъде изкупувана, като едновременно с това намалява регулирания пазар, който следва да заплаща тази енергия.
3. Ефекти върху състоянието на „Националната електрическа компания“ ЕАД
Изменение на приходите, разходите и финансовия резултат на НЕК ЕАД

за периода 2011 – 2014 г.
НАИМЕНОВАНИЕ

2011г.

2012г

2013г.

2014г

ПРИХОДИ

3 264 858

3 125 248

3 014 536

3 034 351

РАЗХОДИ

(3 196 015)

(3 225 167)

(3 237 433)

(3 623 345)

ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ПРЕДИ ДАН.ОБЛАГАНЕ

68 843

(99 919)

(222 897)

(588 994)

ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ СЛЕД ДАН.ОБЛАГАНЕ

68 572

(94 075)

(217 902)

(586 509)Финансов резултат 2011 г.
Анализът на финансовия резултат за 2011 г. /печалба от 68,843 хил.лв./ показва, че НЕК ЕАД с приходите от съучастия и други приходи покрива загубата от регулираната си дейност. С цените определени от ДКЕВР, НЕК ЕАД не само, че не може да извършва инвестиционната си дейност, а е и максимално затруднен да изпълнява нормално задълженията си за задължително изкупуване на електроенергията съгласно изискванията на Закона за енергетика.
Финансов резултат 2012 г.
НЕК ЕАД отчете отрицателен финансов резултат за 2012 година в размер на 99 919 хил.лв. В сравнение с предходната 2011 година финансовият резултат е влошен със 169 762 хил.лв. Анализът на финансовия резултат показва, че през 2012 година НЕК ЕАД с приходите от съучастия и други приходи вече не е в състояние да покрива загубата от регулираната си дейност.
Значителното влошаване на финансовият резултат на компанията в сравнение с отчетения за 2011 г. се дължи на следните неблагоприятни ценови и икономически условия, в които компанията осъществява дейността си през 2012 г. :
-Отрицателния резултат от компенсаторния механизъм за „зелена енергия” и „ВЕКП”, който през 2012 година е 94 361 хил.лв., докато през 2011 г. загубата от него е 31 156 хил.лв.

-Бум на новоприсъединените ВЕИ към електроенергийната система на високо средно и ниско напрежение.

- Силно рестриктивната регулаторна рамка определена от ДКЕВР и изпълнение на основната дейност на регулирания пазар при неблагоприятни ценови условия..

-Значителното намаление на приходите от продажби, които през 2012 г. са със 134 822 хил.лв. по-малко спрямо отчетените за 2011 г. Само от продажби на електроенергия НЕК ЕАД е реализирал с 283 203 хил.лв. по-малко приходи, което се дължи на драстичния спад на продадената електроенергия.- Влошена структура на закупената електроенергия и увеличаване на относителния дял на по-скъпата електроенергия по чл.93 а от Закона за енергетика, която компанията е задължена да изкупува.
Финансов резултат 2013 г.
През 2013 година НЕК ЕАД продължава да провежда дейността си в несигурна икономическа среда и при неблагоприятни ценови и икономически условия, поемайки всички финансови негативи и целия търговски риск на електроенергийния пазар. НЕК ЕАД отчете отрицателен финансов резултат за 2013 година в размер на 222 897 хил.лв. В сравнение с предходната 2012 година финансовият резултат е влошен с 123 465 хил.лв.
Отрицателният финансов резултат на компанията се дължи на следните неблагоприятни ценови и икономически условия, в които компанията осъществява дейността си през 2013 г.:

  • Влошена структура на закупената от НЕК ЕАД електроенергия като е закупено значително по-малко количество електроенергия за 2013 година /намаление от 10,1%/, но при значително по-висока цена;

  • Ограничаване производството и намалено натоварване на кондензационните електроцентрали с дългосрочни договори /ТЕЦ Ей и Ес Гълъбово Марица изток 1 и ТЕЦ Контур глобал Марица изток 3/, чиято пълна разполагаемост влиза в цената на закупената електроенергия от 01.08.2013 г. съгласно новия пазарен модел и цените утвърдени от ДКЕВР. В тази връзка двете електроцентрали работят на по-малко натоварване от предвиденото и съответно остава повече нереализирана разполагаемост, което оскъпява значително микса на НЕК ЕАД

  • От 01.08.2013 година съгласно новия пазарен модел Крайните снабдители префактурират и продават на НЕК закупената от тях електроенергия от производители присъединени към електроразпределителните мрежи – от възобновяеми източници и топлофикационни и заводски централи, чиято цена е изключително висока /над 200 лв./МВтч за централите на Високоефективно комбинирано производство и над 300 лв./МВтч за ВЕИ/, което значително оскъпява микса на компанията и я поставя в изключително неконкурентно положение спрямо останалите участници на електроенергийния пазар.

  • Ръста на регулираните продажни цени от 01.08.2013 година не спомогна за компенсиране на нарасналите разходи за задължително изкупуване на електроенергия.

  • В отчета за 2013 г. в разходите за закупена електроенергия са включени 36 700 хил.лв. разходи за студен резерв и услуги /непризнатата разполагаемост от ЕСО ЕАД/ от ТЕЦ Ей И Ес Марица изток 1 и ТЕЦ Контур Глобал Марица изток 3 и 30 377 хил.лв. разходи за емисии от същите електроцентрали.

Финансов резултат 2014 г.
Компанията приключи годината с отрицателен финансов резултат в размер на 588 994 хил.лв. В сравнение с предходната 2013 година този показател е влошен с 366 097 хил.лв. Неблагоприятно влияние върху финансовите резултати и паричния поток на НЕК ЕАД за 2014 година оказаха следните фактори, при които осъществява дейността си :


  • Непризнаване на пълните разходи и висок относителен дял на електроенергията от ВЕИ и ВЕКП в микса на НЕК ЕАД и приоритетното й изкупуване, както и непрогнозируемостта на енергията от ВЕИ производители, което промени структурата на разходите.

  • Намалено потребление на регулирания пазар и оскъпяване на микса на НЕК, и съответно ръст на потребителите на свободния пазар, които закупуват по-евтина електроенергия по свободни цени.

  • Непризнаване на пълните разходи и недостатъчна натовареност на електроцентралите с дългосрочни договори /ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово Марица изток 1 и ТЕЦ Контур Глобал Марица изток 3/ и остатък на много нереализирана разполагаемост в портофолиото на НЕК ЕАД, с което компанията не може да покрие разходите си по оставащата свободна разполагаемост. Извършени разходи за закупуване на въглеродни емисии от ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово Марица изток 1 и ТЕЦ Контур Глобал Марица изток 3.

  • Недокомпенсирани разходи от фонда за въглеродни емисии за закупена електроенергия от ВЕИ като за 2014 година са извършени разходи за 209 475 хил.лв. и са компенсирани едва 38 285 хил.лв., с което е налице недостиг от 171 190 хил.лв.3. Пазар на електрическата енергия през 2015
Към настоящия момент количествата електрическа енергия, които НЕК ЕАД следва да изкупува, съгласно последния доклад на КЕВР за периода 2015-2016 г., публикуван на страницата на комисията, са 19 391 661 MWh , като от тях 15 356 856 MWh са предназаначени за клиентите на регулирания пазар :
Структурата на това количество е представено в долната графикаВидно е, че най-голям дял като количества и като пари в електрическата енергия която „НЕК“ ЕАД изкупува, съгласно решенията на КЕВР е на двете централи с дългосрочни договори – „Ей и Ес 3С Марица изток 1“ ЕООД и „КонтурГлобул Марица изток 3“ АД. Това обстоятелство наложи на първо място да бъдат подробно разгледани проблемите свързани с двете централи.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница