Доклад за самооценка, 2010 с. Филологически факултет библиографски списък на публикациите във факултета по дадената специалностстраница1/8
Дата05.02.2017
Размер1.07 Mb.
Размер1.07 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Филологически факултет, данни за доклад за самооценка, 2010 с.

Филологически факултет

библиографски списък на публикациите във факултета по дадената специалност


Съкращения на рубрики


AREFBG

а) Publications in national refereed Journals without those in co-authorship (full bibliographic reference is required) – това са самостоятелни статии в реферирани български издания;

AREFBGCO

б) Publications in national refereed Journals in co-authorship (full bibliographic reference is required) - това са статии в съавторство в реферирани български издания;

AREFOR

в) Publications in foreign refereed Journals without those in co-authorship (full bibliographic reference is required) - това са самостоятелни статии в реферирани чужди издания;

AREFORCO

г) Publications in foreign refereed Journals in co-authorship (full bibliographic reference is required - това са статии в съавторство в реферирани чужди издания;

BARTICLE

д) Presented papers at conferences, printed in full text at home and abroad – това са статии, представени на национални и международни конференции, отпечатани в пълен текст.

CMONO, CMONOCO

е) Monographs and chapters of books – това са монографии и глави от книги (тук можете да дадете и цели научни книги или научни монографии);

EDU

ж) Учебници и ръководства. Техният брой не е включен в таблица 2.5, но според изискванията трябва да се представят и те, само като библиографския списък.

HAREFBG

HAREFBGCO

HAREFOR

HAREFORCO

з) Публикации, подредени по горният начин - от а) до г), но в нереферирани научни издания (с редколегия). Те не се отчитат като брой в таблица 2.5 (тъй като няма такъв ред).


 1. Хранова, Албена. История на понятията – инструментални и дисциплинарни чертежи. // Литературна мисъл, кн. 2/2008, с. 20-58. (http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=768a639c-2b9e-471c-8a76-058b02e33ea4&BARTICLEId=cbfcc762-a46a-43fc-a9f6-1b20d8abf4f5).

CEOOL

AREFBG

2008

DBLTL

 1. Иванова, Диана. Гр. К. Венедиктов. Ученое путешествие Ю. И. Венелина в Болгарию (1830-1831). Российская академия наук. Институт славяноведения. Ответственый редактор В. С­. Ефимова. Москва 2005 (153 с.) // Български език, 2007, кн. 1, с. 109-113. (Рецензия)

ERIH

AREFBG

2007

DBL

 1. Иванова, Диана. К. Вачкова. Шуменската школа в историята на новобългарския книжовен език. УИ “Епископ Константин Преславски”. Шумен 2005. // Български език, 2007, № 2. (Рецензия)

ERIH

AREFBG

2007

DBL

 1. Маровска, Вера. Избрана библиография на проф. дфн Иван Куцаров. // Български език, 2007, № 4, 119-122.

ERIH

AREFBG

2007

DBL

 1. Маровска, Вера. Проф. дфн Иван Куцаров на 65 години. // Български език, 2007 № 4, с. 114-118.

ERIH

AREFBG

2007

DBL

 1. Иванова, Диана. Един закъснял опит за създаване на общ славянски книжовен език в края на ХІХ век – ехо от Българското възраждане. // Българска реч, 2007, № 2, с. 10-17.

ERIH

AREFBG

2007

DBL

 1. Тончева, Христина. Старобългарският Чин на Свето Богоявление в атонската ръкописна традиция от ХV-ХVІІ век. // В: КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ СТУДИИ, кн. 17 – Проблеми на Кирило-Методиевото дело и на българската култура през ІХ-Х век. С., БАН, Кирило-Методиевски научен център. 2007 (773-782).- www.chartae.uni.lodz.pl

ERIH

AREFBG

2007

DGLHBL

 1. Иванова, Диана. Между свое и чуждо, или за българските пътища на усвояване на европейските езиковедски идеи през Възраждането. // Език и литература, 2007, кн. 3-4, с. 95-103.

ERIH

AREFBG

2007

DBL

 1. Протохристова, Клео. Медея в България – текстове, спектакли, политика и реклама. // Литературна мисъл, 2007, No2, 130-146.

ERIH

AREFBG

2007

DHLCL

 1. Величкова-Железчева, Славка. Семантика на творителния падеж в горнолужишкия език. Автор Е. Любенова. – Рецензия. - // Съпоставително езикознание, кн.3, 2007, стр. 186 - 191.

ERIH

AREFBG

2007

DSLL

 1. Иванова, Диана. Поэтические фигуры в греческих образцах, транспонированных в болгарской библейской переводческой традиции. // Балканско езикознание (броят е посветен на проф. дин Б. Велчева), 2007, XLVI, 2-3, с. 259-270.

ERIH

AREFBG

2007

DBL

 1. Чолакова, Жоржета. Защо спи езерото? // Литературна мисъл , бр. 2, 2008, 139-167.

ERIH

AREFBG

2008

DSLL

 1. Иванова, Диана. К. Вачкова. Типологична характеристика на българския книжовен език (Възрожденски период). УИ “Епископ Константин Преславски”. Шумен 2008 (376 стр.) // Български език 2009, № 2 (Рецензия)

ERIH

AREFBG

2008

DBL

 1. Бъркалова, Петя. Българското синтактично наследство като изследователски обект. // Bulgaristica – Studia et Argumenta. Festschrift fur Ruselina Nitsolova zum 65. Geburstag. Specimina Philologiae Slavicae 151. Munchen, 2008, 358-370.

ERIH

AREFBG

2008

DBL

 1. Иванова, Диана. Европейското езикознание и познанието за езика през Българското Възраждане. – // Specimina Philologiae Slavicae. Bulgaristica – Studia et Argumenta. Festschrift für Ruselina Nitsolova zum 65.Geburstag. Band 151. Verlag Otto Sagner. München, 2008, 401-407.

ERIH

AREFBG

2008

DBL

 1. Иванова, Диана. Преводите на Библията – огледало на тенденциите в развитието на българския книжовен език през Възраждането. // Български език. Изд. на ИБЕ, БАН, 2008, кн. 2, 41-57.

ERIH

AREFBG

2008

DBL

 1. Карастанева, Ценка. Външен топик, дясна дислокация и клитична лява дислокация. // Bulgaristica – Studia еt argumenta, Festschrift für Ruselina Nitsolova, Velag Sagner – München, 2008, p. 251-260.

ERIH

AREFBG

2008

DBL

 1. Костадинова, Витана. “Byron’s Manfred in Bulgarian Context.” // In Literaturna missal, 2008, no 1, pp. 161-185. [in Bulgarian]

ERIH

AREFBG

2008

DELL

 1. Величкова-Железчева, Славка. Hrvatsko-slavenski rjecnik poredbenih frazema. Zagreb, 2006. – Рецензия. // Съпоставително езикознание, кн. 1, 2008, стр.223-224.

ERIH

AREFBG

2008

DSLL

 1. Протохристова, Клео. Как с часовници се правят светове. // Литературна мисъл, 2008, кн. 1, 43-54.

ERIH

AREFBG

2008

DHLCL

 1. Борисов, Борислав. Езиковата ситуация и езиковата политика в България и Чехия през Възраждането. // Българска реч, година ХV/2009, кн. 3, с. 59-66.

ERIH

AREFBG

2009

DSLL

 1. Чакърова, Красимира. Съюзът на учените – Пловдив отпразнува своята 60-годишнина. // Наука, година XIX, 2009, кн. 1, стр. 48-50 (ISSN 0861 3362).

ERIH

AREFBG

2009

DBL

 1. Янев, Борян. Einige Beobachtungen zu den Wörtern deutscher Herkunft in der bulgarischen Idiomatik. // Балканско езикознание, кн.3, 2009, стр. 169-182.

ERIH

AREFBG

2009

DGLHBL

 1. Тончева, Христина. Календарът в Аврамовия сборник. // В: сп. Старобългарска литература, 2009, кн. 39-40 (220-234).- www.litizda.com/index.php?page

ERIH

AREFBG

2009

DGLHBL

 1. Бъркалова, Петя. Проектът ФЛ-5 – съгласуване на магистралните и индивидуалните пътища къв високите технологии. // В: Български език, кн. 3, 2009, стр.157-161.

ERIH

AREFBG

2009

DBL

 1. Кръстева, Мила. Патрицентричната политическа фамилия в "История славянобългарска" на отец Паисий.. // Сп. Български език и литература, 2009, № 1, с. 12-28. ISSN 0323-9519. (Също в:

  Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница