Докладната записка с мотивите се публикува на основаниеДата24.12.2017
Размер36.74 Kb.
Размер36.74 Kb.

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по Докладна записка и мотиви за изменение на Наредба за символите, празниците, почетните звания, почетните знаци и награди на община Карнобат.

Докладната записка с мотивите се публикува на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административно-процесуалният кодекс.

Предложения могат да бъдат депозирани в Община Карнобат - Центъра за административно-информационно обслужване и местни приходи– гр.Карнобат, бул. „България” № 11 или на е-mail: karnobat@mail.bg.

ДО


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД КАРНОБАТ


Д О К Л А Д Н А З А П И С К А
от Георги Иванов Димитров – Кмет на Община Карнобат
Относно: Изменение на Наредба за символите, празниците, почетните звания,
почетните знаци и награди на община Карнобат

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


На свое заседание, проведено на 27.06.2012 г., Общински съвет – Карнобат прие Наредба за символите, празниците, почетните звания, почетните знаци и награди на община Карнобат.

Наредбата урежда отношенията от местно значение, свързани с вида, съдържанието, начина на използване и реда на връчване на символите и званието на община Карнобат в тържествени случаи и по специални поводи.

С наредбата се урежда и присъждането на званията “Почетен гражданин” и „Заслужил гражданин” на град Карнобат на български и чуждестранни граждани.

Съгласно чл. 33, ал. 1 от наредбата предложение за удостояване може да се направи от кмета на общината, председателя на Общински съвет, най-малко петнадесет общински съветници или обществени и професионални организации и творчески формирования. Всяко предложение се предлага за широко обществено обсъждане, придружено с подписка на не по – малко от 1500 подписа. Предложенията за удостояване се отправят до общински съвет и трябва да бъдат придружени от подробни мотиви, описание на дейността на кандидата и заслугите му към община Карнобат, биография на предлагания кандидат, писмено съгласие на кандидата за удостояване със званието или неговите наследници; подписка от общественото обсъждане.

При сегашната численост на общински съвет, се налага изводът, че предложението трябва да е направено от повече от две от трети от общия брой съветници, което на практика превръща разглеждането на предложението във формалност.

Изискването за наличие на значителен брой подписи (1500 подписа) в подкрепа на предложението, по своя характер е съществено ограничение по отношение на предложеното за звание лице, тъй като обществения престиж на една личност не е пропорционален на нейната популярност

Населението на Община Карнобат, по данни от преброяването през 2011 г., е 25 477 души. Събирането на 1500 подписа е прекалено завишена минимална граница (приблизително 6 % от населението на общината). Считам че подробните мотиви, описанието на дейността на кандидата и заслугите му към община Карнобат са достатъчна предпоставка за прилагане на прозрачен подход при удостояването със звание.

Предвид че общинските съветници са избрани пряко с вота на населението, логично е предложението за удостояване на гражданин с почетно звание да бъде подробно разгледано, дискутирано и утвърдено от народните избраници.


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка с гореизложеното Ви предлагам да вземете следните

Р Е Ш Е Н И Я:

І. Общински съвет – Карнобат на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символите, празниците, почетните звания, почетните знаци и награди на община Карнобат.
§1. Член 33 придобива следната редакция

„(1) Писмено предложение за удостояване със званието “Почетен гражданин” и „Заслужил гражданин” на Карнобат могат да правят:


1. кметът на община Карнобат;

  2. председателят на общински съвет Карнобат;

3. не по-малко от седем общински съветници;

4.обществени и професионални организации и творчески формирования;


  (2) Предложенията за удостояване по ал. 1 се отправят до общински съвет и трябва да бъдат придружени от:

1. подробни мотиви;

2. описание на дейността на кандидата и заслугите му към община Карнобат (прилагат се и копия от документи)

3. биография на предлагания кандидат;

4.писмено съгласие на кандидата за удостояване със званието или неговите наследници;

(3) Решение по направените предложения се взема от Общински съвет Карнобат с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници.

(5) Ако предложеният за удостояване със званието “Почетен гражданин” и „Заслужил гражданин” на Карнобат не получи необходимия брой гласове, неговата кандидатура може да се поднови след 3 години.”

ІІ. Общински съвет – Карнобат възлага на Кмета на Община Карнобат или упълномощени от него лица да отразят приетите промени.ВНОСИТЕЛ:

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница