Допълнение към плана за работата на методическо обединение чужди езициДата03.05.2017
Размер43.3 Kb.
Размер43.3 Kb.

ДИРЕКТОР:

/М. Митов/

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПЛАНА ЗА РАБОТАТА НА МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

ЗА УЧЕБНАТА 2014/ 2015 ГОДИНАОбщи положения:

Планът за учебната 2014/15 година е приет на работна среща на МО по чужди езици /11.09.14/, с протокол N: 1 за учебната 2014/2015 година.

Състав на МО:

Председател: Калинка Йорданова –ст.учител по испански език

Членове на МО:

Ани Рупова – учител

Антоанета Мирчева – старши учител

Диана Петрова – старши учител

Елица Илиева – учител

Емилия Попова – учител

Златка Стамболийска – учител

Надежда Иванова – старши учител

Калинка Йорданова – старши учител

Людмила Влахова-учител

Катя Габерска – учител

Златка Велкова – старши учител

Румяна Войнова – главен учител

Бонка Ичкова – старши учител

Рая Николова – учител

Раздел I

Кратък анализ и оценка на дейността на МО през учебната 2013/2014 година:

Цялата дейност на МО протече съгласно залегналите в годишния план и произтичащите задачи от новоприетите нормативни документи, уреждащи дейностите в сферата на образованието.

В МО е създадена система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите. Правилното планиране на работата бе решаващо условие за усъвършенстване на качеството на организацията, структурата и методиката на обучението по чужди езици.

Постигнати бяха следните резултати:

Средно и добро представяне на учениците на външно оценяване в 8 клас и добро на държавните зрелостни изпити

добро представяне на учениците в олимпиадите на общински

много добро и отлично представяне на учениците, участници в дейностите по проекти.

отлично представяне на учениците, участници в извънкласните дейности по проект УспехРаздел II

Цели, стратегии и приоритети на МО:

Цели: Стремежът на МО през 2014/2015 година е утвърждаване на престижа и доброто име на училището.

Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандарти на ЕС в духа на демократични ценности; адекватно ориентиране в динамично променящия се свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот; усвояване общочовешките и национални ценности, на чувство за принадлежност към общоучилищния колектив, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

Осъществяване на ефективен учебно-възпитателен процес и постигане на езиковите и социокултурните компетентности, както и на чуждоезикова компетентност, в съответствие с Държавните образователни изисквания и Европейската Езикова Рамка.

Усъвършенстване работата с изоставащите и талантливите ученици.

Показване на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание и поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията на външно оценяване в VІІ I клас и ДЗИ в ХІІ клас.

Стратегии: Осигуряване на равен достъп до качествено и всеобхватно образование.

Активно използване на информационните технологии в учебно-възпитателния процес в lчуждоезиково обучение.

Активно включване на родителската общност в учебно-възпитателния процес.

Работа с талантливи деца в олимпиади и състезания.Задачи: Акцентиране върху способностите за самостоятелното получаване на знания и тяхното правилно използване.

Обогатяване творческата дейност на учители и ученици чрез прилагане на нови форми и методи на обучение.

Мотивиране на учениците за участие в проекти, езикови състезания и олимпиади.

Повишаване квалификацията на учителите.

Реализиране на ефективна комуникация между членовете на обединението, екипна работа и избор на приоритети.

Участие на обединението в следните проекти и програми:

Проект по секторна програма „ Коменски” на теми: „ Водата – анализ и използване” и „Знание без граници, нови запознанства, нови хоризонти”;

Програма „ С грижа за всеки ученик”Раздел III

Дейности:

1.Провеждане и оценяване входното ниво на учениците и предприемане на необходимите мерки за преодоляване на констатираните пропуски:

срок – м. септември

отг. – членовете на МО

2.Активно използване на интерактивни методи на обучение във всички класове.

срок – постоянен

отг. – учителите от МО

3.Допълнителна работа с ученици – изоставащи и напреднали в часовете за консултация на учителите.

срок – постоянен

отг. – учителите от МО

4.Подготовка на осмокласниците за външно оценяване. Провеждане на минимум един пробен тест при условия, които максимално отговарят на условията на външно оценяване. В една класна стая да седят ученици, изучаващи два различни чужди езика. Осигуряване на оригинални записи за слушане с разбиране. Взаимопомощ на учителите на 8 клас чрез взаимно квесторство.

срок – 7 юни 2015

отг. – К. Йорданова

5. Специално внимание на подготовката на 8 б клас за изпит външно оценяване: Въвеждане на отделна тетрадка за подготовка на съчинение, в която всеки ученик да има задължително записани 10 собствени съчинения като подготовка за изпита. Провеждане на родителска среща и информиране на родителите за начина на протичане на външно оценяване, деня за консултация и отговорностите на учениците през последния месец преди НВО в 8 клас с интензивно изучаване на чужд език. Подготовка на учениците за устен изпит външно оценяване и препоръчване на книги на чужд език в училищната библиотека.

Срок: 19.05.15

Отг.: Р. Войнова

6. Системна и последователна подготовка на зрелостниците за успешно полагане на ДЗИ.

Срок: целогодишно

Отг. : учителите на 12 клас

7. Организиране, провеждане, проверка и анализ на изходните нива.

срок – м. юни

отг. – преподавателите

8. В специална тетрадка да се води протокол от всяко заседание на методическото обединение

Срок: постоянен

Отг. Р. Войнова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ:

/К. Йорданова/

ГЛАВЕН УЧИТЕЛ ПО НЕМСКИ ЕЗИК:/Р. Войнова/

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница