Европейски нива матрица за самооценкаДата08.02.2017
Размер93.68 Kb.
Размер93.68 Kb.

ЕВРОПЕЙСКИ НИВА - МАТРИЦА ЗА САМООЦЕНКА

 


 

 

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Р

А

ЗБ

И

РА

Н

ЕСлушане

Разбирам най-популярните думи и основните фрази, които се отнасят до мен, моето семейство и непосредственото ми обкръжение когато хората говорят бавно и отчетливо.

Разбирам фрази и най-често срещаните думи, които се отнасят до области от най-близко лично значение (напр. най-основната информация за мен и семейството ми, пазаруване, местността, работата). Мога да доловя най-важните неща от кратки, отчетливи и прости съобщения и изказвания.

Разбирам най-важните неща при отчетлива правилна/стандартна устна реч на познати теми срещани често в работата, на училище, в свободното време и т.н. Разбирам най-важните неща от много радио и телевизионни програми за настоящи събития или теми от личен или професионален интерес когато са изговорът е сравнително бавен и ясен.

Разбирам дълги изложения и лекции и мога да проследя дори и по-сложни аргументи, при условие че темата е сравнително позната. Разбирам повечето телевизионни новини и програми за настоящи събития. Разбирам по-голямата част от филмите на стандартен акцент.

Разбирам дълги изложения, които не са ясно построени и при които взаимовръзките се подразбират, а не са ясно формулирани. Разбирам телевизионни програми и филми без твърде много усилия.

Нямам никаква трудност да разбирам всякаква устна реч, независимо дали жива или излъчена, дори и когато се поднася с бързината на роден език, при условие че имам известно време за да привикна към съответния акцент.

Четене

Разбирам най-популярните имена, думи и много прости изречения, например на обяви и плакати или в каталози.

Мога да чета много кратки и прости текстове. Мога да намеря конкретна предвидима информация в прост материал на всекидневна тема, като например обяви, програми, менюта и разписания, както мога и да разбирам кратки прости лични писма.

Разбирам текстове, които се състоят предимно от език, често употребяван в ежедневието или работата. Разбирам описанията на събития, чувства и пожелания в лични писма.

Разбирам статии и доклади на съвременна тематика, в които авторите застъпват конкретно виждане или мнение. Разбирам съвременна литературна проза.

Разбирам дълги и сложни фактологически и литературни текстове, като различавам отделните стилове. Разбирам специализирани статии и по-дълги технически инструкции, дори и когато не са свързани с моето поле на познания.

Чета с лекота практически всякакви форми на писмения език, включително абстрактни, структурно или лингвистично сложни текстове като наръчници, специализирани статии и литературни произведения.

Г

О

ВО

Р

ЕН

Е


Участие в разговор

Мога да проведа прост разговор, при условие че другият човек е склонен да повтаря или парафразира думите си по-бавно и ми помага да формулирам това, което се опитвам да кажа. Мога да задам и да отговоря на прости въпроси от непосредствена необходимост или на много популярни теми.

Мога да общувам при прости и рутинни задачи, които изискват директна обмяна на информация на популярни теми и дейности. Мога да разменя кратки реплики при социални контакти, въпреки че обикновено не разбирам достатъчно за да мога аз да поддържам разговора.

Мога да се справя с повечето ситуации, които могат да възникнат при пътуване в местност, в която се говори езика. Мога да вляза в разговор без предварителна подготовка на теми, които са общо популярни, от личен интерес или свързани с ежедневието (напр. семейство, хобита, работа, пътувания и настоящи събития).

Мога да общувам достатъчно свободно и спонтанно, така че да проведа обикновен разговор с човек, за който този език е роден. Мога да взема активно участие в дискусия на позната тема, като представя и защититя своята позиция.

Мога да се изразявам свободно и спонтанно без да търся непременно правилното изразяване. Мога да използвам езика гъвкаво и ефективно за социални и професионални цели. Мога точно да формулирам идеи и менения и да давам умело своя принос към разговора с другите участници.

Мога да участвам без затруднения във всякакъв разговор и дискусия и имам добро познание на идиоматичните и разговорни изрази. Мога да се изразявам свободно и да предавам точно по-тънки нюанси в значението. Ако се случи да имам проблем в изразяването мога да се върна назад и да променя структурата на изречението, така че да заобиколя трудността достатъчно плавно и другите хора да не разберат за нея.

Самостоятелно устно изложение

Използвам прости фрази и изречения за да опиша къде живея или хора които познавам.

Използвам последователност от фрази и изречения, за да опиша по прост начин моето семейство и други хора, обстоятелствата ми на живот, моето образование и настоящата или последна работа.

Мога да свързвам фрази по опростен начин, за да опиша събития и случки, моите мечти, надежди и стремежи. Мога да дам кратки обяснения и причини за своите мнения или планове. Мога да разкажа история или сюжета на някоя книга или филм и да опиша моята реакция.

Мога да направя ясно и подробно описание на широк кръг от теми, свързани с областта на моите интереси. Мога да дискутирам позицията си по даден проблем, като представя преимуществата и недостатъците на различните мнения.

Мога да направя ясно и подробно описание на сложни теми, които включват подтеми, като развивам конкретни идеи и обобщавам с подходящ извод.

Мога да изложа ясно и плавно развиващо се описание или теза, в стил подходящ за контекста, и с ефективна логическа структура, която помага на слушателя да идентифицира и запомни най-важните моменти.

П

и

са

н

еПисане

Мога да напиша кратка, проста картичка, например поздравителна картичка за празник. Мога да попълвам формуляри за лични данни, например име, националност и адрес на регистрационна бланка в хотел.

Мога да напиша проста бележка или съобщение. Мога да напиша много просто лично писмо, например да благодаря на някого за нещо.

Мога да напиша прост свързан текст на познати теми или такива, свързани с личните ми интереси. Мога да напиша кратко писмо, което описва преживявания или впечатления.

Мога да напиша ясен и подробен текст на широк кръг от предмети свързани с моите интереси. Мога да напиша есе или доклад, който да предава информация или аргументи в подкрепа или срещу определена гледна точка. Мога да напиша писмо, което да разкрива значението на дадени събития и преживявания за мен.

Мога да се изразявам в ясен, добре структуриран текст, който разкрива гледната ми точка в относително обширно. Мога да дискутирам сложни предмети в писмо, есе или доклад, като изтъквам въпросите, които смятам за най-важни. Мога да избера подходящ стил, като имам предвид читателя.

Мога да напиша ясен, плавно развиващ се текст в подходящ стил. Мога да пиша сложни писма, доклади и статии, които представят определена теза с ефективна и логична структура, която помага на читателя да идентифицира и запомни най-важните моменти. Мога да напиша резюме и рецензия на текстове на професионални теми или литературни произведения.

Обща Европейска Езикова Рамка - изложение на уменията в делови контекст


НИВА

Слушане/Говорене

Четене

Писане

 


C2

Ниво 5


 

МОЖЕ да дава съвети върху и да се справя със сложни, деликатни или спорни въпроси (например правни и финансови) до степента до която е налице необходимото специализирано познание

 


МОЖЕ да разбере докладите и статиите, с които е вероятно да се сблъска по време на работа, включително сложни идеи, представени по усложнен начин

 


МОЖЕ да води пълни и точни записки и същевременно да участва в среща или семинар

 


C1

Ниво 4


 

МОЖЕ ефективно да допринася за осъществяването на срещи и семинари в рамките на собствената делова сфера и да се аргументира в полза на или срещу определена позиция

 


МОЖЕ да разбере кореспонденция, съдържаща нестандартен език

 

 МОЖЕ да се справя с широк кръг рутинни и необичайни ситуации, в които трябва да извършва професионални услуги за колеги или клиенти

 


B2

Ниво 3


 

МОЖЕ да приема и предава повечето съобщения, които изискват внимание през един обикновен работен ден

 


МОЖЕ да разбере по-голямата част от кореспонденцията, докладите и специализираната литература, на които е вероятно да се натъкне  

 


МОЖЕ да се справя с рутинни заявки за стоки и услуги

 


B1

Ниво 2


 

МОЖЕ да съветва клиентите си по несложни въпроси в рамките на собствената работна сфера

 


МОЖЕ да разбере общото значение на писма и теоретични текстове в рамките на собствената работна сфера

 


МОЖЕ да води сравнително точни записки по време на срещи/семинари, когато темите са познати и предвидими

 


A2

Ниво 1


 

МОЖЕ да прави несложни изказвания в рамките на собствената работна сфера, като например: „Бих искал да поръчам 25 от....."

 


МОЖЕ да разбере по-голяма част от кратките доклади или указания с предсказуемо съдържание в рамките на собствената работна сфера при наличие на достатъчно време

 


МОЖЕ да пише кратки подробни запитвания до колеги или познати лица за контакти в други фирми

 


A1

Ниво ALTE

„breakthrough"

 


МОЖЕ да приема и предава прости съобщения, като например: „Среща в петък 10 часа."

 


МОЖЕ да разбере кратки текстове или описания на продукти, свързани с познати въпроси, ако са представени с несложен език и съдържанието е предсказуемо

 


МОЖЕ да пише несложни рутинни запитвания до колеги, като например „Мога ли да получа 20Х, моля?"

 


 

 ОБЩИ НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТИОБЩА СКАЛАНиво на владеене - свободно

С2

Може да разбира без усилие практически всичко, което чете или чува. Може да възстановява факти и аргументи от различни писмени и устни източници, като ги резюмира взаимосвързано. Може да се изразява спонтанно, много свободно и точно. Може да отличава фини смислови нюанси дори в по-сложни ситуации.

С1

Може да разбира широк кръг от дълги и сложни текстове, както и да долавя имплицитни идеи. Може да се изразява спонтанно и свободно, без явно затруднение при намирането на необходимите думи. Може да използва ефикасно и гъвкаво езика в своя социален, професионален или академичен живот. Може да се изказва ясно и добре структурирано по сложни теми и да владее добре средствата за организация, артикулация и свързаност на речта.

Ниво на владеене-

самостоятелноВ2

Може да разбира основното съдържание на конкретни или абстрактни теми в сложен текст, както и в дискусия на професионални теми по своята специалност. Може да общува в известна степен спонтанно и непринудено при разговор с носител на езика без напрежение за двете страни. Може да се изразява ясно и подробно по широк кръг от теми, да изказва мнение по актуални теми и да излага предимствата и недостатъците при различни възможности.

В1

Може да разбира основни моменти, когато се използва ясен и стандартен език, от познати теми, свързани с работата, училището, свободното време и др. Може да се справя в повечето ситуации по време на пътуване в страна, където се говори изучаваният език. Може да се изразява просто и смислено по познати теми и по теми от своя кръг от интереси. Може да разказва събитие, случка или мечта, да описва очакване или цел и да излага накратко причини или обяснения за проект или идея.

Ниво на владеене-

основно


А2

Може да разбира отделни изречения и често употребявани изрази, свързани с непосредственото обкръжение и всекидневие (напр. елементарна лична и семейна информация, покупки, близко обкръжение, работа). Може да общува по време на несложни и обичайни дейности, които изискват обмен на несложна и пряка информация по познати и всекидневни теми. Може да описва с несложни езикови средства своето образование, непосредственото си обкръжение и да говори по теми според преките си потребности.

А1

Може да разбира и използва познати и всекидневни изрази, както и много прости изречения, които имат за цел да отговорят на конкретни нужди. Може да се представя или да представя някого и да задава въпроси на друг човек, напр. за мястото, където той живее, хората, които познава, нещата, които притежава и т.н., и може да отговоря на подобни въпроси. Може да общува по елементарен начин, ако събеседникът му говори бавно и отчетливо и му помага в общуването.


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница