Факултет „Класически и нови филологии“ Катедра „Западни езици“ Магдалена Марчева Марковастраница4/7
Дата17.11.2017
Размер1.13 Mb.
Размер1.13 Mb.
1   2   3   4   5   6   7


Таблица 2. Обобщение на епизодите на интерактивно допълване/довършване

Пример

Интерактивни функции

Езикова форма

А: Selon toi, cette sociéte est bonne santé?

M: Oui.


А: en raison de son chiffre d'affaire?

M: Qui est de 43813000 BGLV.
Въпрос 1 – отговор 1
въпрос 2 (уточняващ въпрос в продължение на въпрос 1) или уточнение в продължение на отговор 1 – отговор 2 (елиптичен отговор)

4-степенна структура с два линеарни обменаДве хипотези за синтаксиса на съвместното изказване:

1) ред 3 продължава въпроса от ред 1, ред 4 допълва синтактично и смислово ред 3 – продуктът е едно сложно съставно с подчинено определително изречение;

2) ред 3 продължава отговора от ред 2, ред 4 допълва ред 3


S: j'ai lu que est la deusieme operateur de telephonie mobile en Russie

Е: oui, par quntité

Е: et premiere par qualité


Твърдение – елиптичен отклик на твърдението – втори елиптичен отклик на първото твърдение

3-степенна структура с един линеарен обменСинтаксис на съвместното изказване: просто изречение, с две координирани еднородни части

E: Maintenant, je comprends

E: .....


O: comment ce projet marche? Par exemple je choisi une sosité roumaine et ce toi que fait une

présantation pour moi?
Твърдение – отклик на

твърдението, който е едновременно смислово и синтактично продължение на твърдението и въпрос за потвърждение верността на това продължение


2-степенна структура

Синтаксис на съвместното изказване: сложно съставно с подчинено допълнително

M: Est-ce que tu peux me donner des informations concernant le montant du chiffre d’affaire ?

A: j'ai recherché le chiffre d'affaire 2011

M: Et?

A: mais je n'ai pas pu trouver le fin d'année
Въпрос – отговор [под формата на твърдение – отклик на твърдението под формата на подканващ елиптичен въпрос – отклик на подканата с ново твърдение в продължение на предходното]

3-степенна структураСинтаксис на съвместното изказване: сложно съчинено изречение с 2 алтернативни съюза et / mais.


Таблица 3. Обобщение на обяснителните епизоди

Вид проблем, изискващ обяснение

Интерактивна функция

Езикова форма

Проблем с идентифициране на денотата на означаемо

« Quelle presentation ? »

Хетероиницииран

Хетеро- и авторазрешен проблем -епизод must form
обяснение чрез взаимно довършване на формулировки

С1 – първо изказване

С2 – блокира/ отлага отговора поради проблем

С2 и С1 съвместно разрешават проблема

С2 – отговаря на първото изказване


4-степенна структура


С1 – твърдение с означаемо, проблемно за С2 (определителен член + същ.)

С2 – въпрос по означаемото (въпросително прил. към същ.)

С2 – въпрос, индиректно предположение

С1 – обстоятелство

С2 – подчинено определително изречение


Проблем с неясно/ двусмислено кодирано изказване

« et le meilleur ? »

хетероиницииран

авторазрешен проблем

must form

Обяснение с автоповторение (auto-reprise) на изказване, включено в рамките на сложно изречение


С1 – проблемно изказване

С2 – отлага отговора на изказването

С1 – втори вариант на първото изказване

С2 – ратифицира (разбира и отговаря на първото изказване чрез съгласие)


4-степенна структура

С1 – твърдение или въпрос или погрешно кодиране (липсващ деиктичен маркер, елиптичен въпрос или недовършено изречение)

С2 - маркира неразбиране чрез повторение на проблемния израз (reprise) + паравербално средство (въпросителен знак пред пробремния елемент), експлицитно изразяване на неразбиране « pas compris »

С1 – конструира сложно подчинително с подчинено определително

С2 – отговаря вербално и паравербалноПроблем с погрешно кодиране на предлог

« 5 examens a 3 jours »

хетероиницииран и авто-разрешен (автокоригиране) проблем Eпизод must form
преформулиране и заместване на предлога за период с такъв за пропорционалност


С1 – проблемно изказване

С2 – отлагане на отговора

С1 – втори вариант

С2 – имплицитна ратификация

4-степенна структура


С1 – погрешно кодиране на предлог

С2 – повтаря проблемния елемент като въпрос

С1 – преформулира погрешно кодираната част


« Emettre des titres »

Автоинициирано и автоосъществено обяснение – епизод may form


дефиниращо изказване, въведено с израза cest-à-dire

С1 – изказване активатор

С2 – реакция

С1 – обяснение

С1 – ратификация


4-степенна структура

С1 – използва терминологичен израз в твърдение

С2 – реагира на твърдението с метаезиков коментар („je comprends”)

С1 – дава дефиниция на терминологичния израз

С1 – обосновава се« 51 % autre entreprise »

Автоиницирано и автоосъществен епизодMay form
Автопреформулиране в три стъпки: преформулиране с частично отрицание, изреждане на примери, уточняване на действие на множествен субект

С1 – проблемно изказване

С2 – ратификация

С1 – преформулиране
3-степенна структура (разширена – последната е в три стъпки)


С1 – номинална група в ед.ч.

С2 – приема информацията

С1 – автокорекция: частично отрицание („зачеркване” на ном. гр. в ед.ч.)

С1 – изреждане на примери

С1 – съотнасяне на примерите с местоимение (анафорично) и глаголна форма в мн.ч.


« TL »

Автоинициирано и автоосъществено обяснениеЕпизод may form
Деконтекстуализация и разгръщане на използваната абревиатура


С1 – изказване

С1 – обяснение

С2 – ратификация
3-степенна структура


С1 – използва абревиатура

С1 – обяснява абревиатура

С2 - коментира информацията


Проблем в цялостно изказване

Хетероинициирано и

Автоосъществено преформулиране

Епизод must form


Опростяване на изказването

С1 – първо изказване

С2 – реакция

С1 – второ изказване (отговор на реакцията)

С2 – отговор на първото изказване


4-степенна структура


С1 – въпрос

С2 – метаезиков коментар: « pardon j’ai pas compris »

С1 – преформулира чрез опростяване

С2 – отговаря на въпросаТерминологичен израз

« identité sociale »

Хетероинициирано и

Автоосъществено преформулиране

Епизод must form
Обяснение чрез изреждане на примери, подаване на модел на отговор


С1 – първо изказване

С2 – отлагане на отговора

С1 – второ изказване

С2 – отговор


4-степенна структураС1 – въпрос

С2 - молба за обяснение: « pardon, tu peux expliquer un peu ? »

С1 – обяснение чрез примери

С2 –отговорПроблем с кодирането на лексикализиран израз (неокодиране)

« agence des marques »

Хетероиницииран проблем

Неразрешен проблемЕпизод must form
Обяснение чрез дефиниращи изказвания

С1 – първо изказване

С2 – блокира текущата комуникация и фокусира върху израза

С1 – отговор на С2, въпрос

С2 – блокира въпроса, втори фокус върху израза

С1 – отговор със съкратения вариант на израза

С2 – блокира въпроса, задава уточняващ въпрос

С1 – слага край на епизода
отворена структура


С1 – твърдение, съдържащо неокодиран израз

С2 – молба за обяснение: « cest quoi agence des marques »

С1 – дефиниращ изказ, съдържащ differentiae specificae Таблица 4. Интерактивни способи на договаряне на смисъла (пример)

Ред на писане

Интерактивен способ

Езикова реализация

G1: quelle est le remuneration minim dans Russie?

Парафраза

Въвеждане на обекта чрез първоначално запитване:

отворен въпрос с въпросително местоимение

(въпрос за искане на информация)


K2: en euro c`est
Подготовка на отговора

K3: en russie a peu pres 115
Отговор на запитването

K4: et a saint petersbourg 183
Отговор на запитването

G5: minim?

Повторение (auto-reprise) на ключов елемент от парафразата

Въпрос за потвърждение на разбирането (от типа „Правилно ли ме разбра?”)

K6: oui
Потвърждение

K7: et chez vous?
Въпрос – ехо

G8: je ne parle de revenu par habitant

Формулировка с изключване на друг обект – автоинициирано

авто-преформулиранеТвърдение за доуточнение на първия въпрос - гл. parler в 1-во л., ед. ч., отрицателна форма

G9: je parle de la remuneration moins qe'un employeur pe peut pas payer ses employes

Формулировка с differentiae specificae – второ автоинициирано

авто-преформулиране;Твърдение - гл. parler в 1-во л., ед. ч., положителна форма

K10: Le montant minimal de la rémunération?

Парафраза с технически термин – автоинициирано хетеро-преформулиране

Въпрос за потвърждение на разбирането (от типа „Правилно ли разбрах?”)

G11: oui
Отговор-потвърждение

K12: 115 et 183
Отговор на запитването

K13: moins on ne peut pas payer

Формулировка с differentiae specificae – второ автоинициирано

хетеро-преформулиранеТвърдение, доуточняващо отговора.


Таблица 5. Интерактивни способи на договаряне на смисъла (пример)

Ред на писане

Интерактивен способ

Езикова реализация

K1: tu ecris

Метаезиков коментар, въвеждащ цитат на събеседника

Твърдение - провокация

K2: Le temps de la société est indéterminée, depuis son inscription au registre du
commerce et les autorités fiscales en vertu de la loi. Le temps de la société sera déterminé au cours du fonctionnement avec les dispositions légales.

Цитиране на събеседника, поставящо проблема

Продължение на твърдението от горния ред

K3: je n`ai pas compris qu`est ce que c`est le temps de la societe...

Метаезиков коментар: изрично твърдение за неразбиране, търсещо помощ

Твърдение – провокиращ коментар 1

G4: l'entreprise n'a pas un temp de function determine

Формулиране чрез отрицание на противоположния по смисъл израз

Отговор на коментар 1

G5: 1-2 ans

Даване на пример

Отговор на коментар 1

G6: elle sera function si ella sera benefice

Хипотетична формулировка: съществуване на обект при определени условия (реализация на единия изход от алтернативата)

Отговор на коментар 1

G7: tu a compris? :$

Метаезиков въпрос

Въпрос за потвърждение на разбирането

K8: vraiment non)))
Отрицателен отговор

G9: que-est-que je veux dis?
Край на въпроса от ред 7

K10: il a cree son entreprise, il l`a enregistre dans le registre du commerce

Повествование

Отговор на коментар 1 и на отрицателния отговор от ред 8

K11: je pensais qued de cette temps l`entreprise peux exister n`importe combien de
temps...

Съждение, предизвикано от повествованието и го прекъсва; преформулира проблема, като отрича алтернативата в обекта на дискусия

Твърдение - 2

G12: oui
Отговор на твърдение 2

G13: si elle sera un benefice

Повторение на условията за реализация на този изход, което интерактивно довършва горното съждение

Продължение на отговора на твърдение 2

K14: mais elle va exister seulment dans le cas s`il ya un profit

Интерактивно преформулиране

Реакция на отговора от редове 12 и 13, и продължение на твърдението от ред 11

K15: attend

Сигнал за задействане на ретроактивен и автоконтрол.

Молба /

Искане за прекъсване на текущата дейност (обяснение)K16: elle peux exister par la loi mais le creatuer ne gagne rien, donc il le ferme ou elle ne peux exister par la loi s`il n`apporte pas de l`argent?

Преформулиране на стартовото цитирано изказване чрез поставяне на алтернатива

Въпрос с алтернатива

G17: si le personne qui a cree un entreprise ne fait du profit il sera le fermer

Преформулиране чрез хипотетично изказване

Отговор (преформулиране на първия член на алтернативата)

K18: oui j`ai compris

Ратификация

Реакция на отговора


Таблица 6. Обобщение на епизодите на метаезиков коментар

Странични епизоди с метаезиков коментар

Интерактивна функция

Езикова форма

фокус върху формата - глаголни синтагми от преходния език на С1 / С2

С1 въпрос – молба за потвърждение дали формата е подходяща

С2 отговор – предложение на друга форма- On peut dire x ?

-Plutôt on dirait y.Фокус върху разгръщане на абревиатура

С1 въпрос – молба за съобщаване на непознато съдържание (абревиатура)

С2 отговор- Je veux poser [la question], qu’est-ce que ça veut dire x ?

- Ça vient de …Фокус върху разгръщане на абревиатура

С1 въпрос – молба за съобщаване на непознато съдържание (абревиатура)

С2 отговор- X qu’est-ce que ça veut dire?

- c’est …Фокус върху вложеното съдържание в интерлингвална форма на С2

С1 – твърдение за неразбиране, индиректна молба за съобщаване на непознато съдържание

- Je n’ai pas compris qu’est-ce que x ?


Обобщение на резултатите от анализа и моделизирането на страничните епизоди

В ситуация на интерлингвална комуникация страничните епизоди могат да бъдат провокирани от пречка във взаиморазбирането, която може да се характеризира като неразбиране или като недоразумение, дължащо се на интерлингвален елемент в израза. Идентифицираните в корпуса проблеми, блокиращи естествения ход на комуникацията, могат да се категоризират в следните групи и подгрупи според естеството им: • Проблеми от дискурсивно естество: продуцираният дискурс не се разбира поради:

  • Неясно изказване (интерлингвално по същество);

  • Сложно изказване;

  • Проблем от референциално естество (идентифициране на денотата);

 • Проблеми от езиково естество: езиковият код не се разбира поради

  • Интерлингвална форма (напр. конструкция с предлог);

  • Интерлингвален терминологизиран израз;

  • Терминологичен израз;

  • Абревиатура.

Друга категория проблеми, решавани в рамките на страничните епизоди, са периферни за взаиморазбирането, тъй като привличат вниманието не върху смисъла, а върху формата на даден елемент при продукция или при рецепция. Включването на интерактивния мониторинг при разрешаването на подобни проблеми от формално естество е често срещано явление сред учещите в интеракциите помежду им.

Що се отнася до изолираните в корпуса техники за осигуряване на взаиморазбирането при вече възникнал проблем, могат да се направят следните обобщения: 1. Техниките на интерактивно довършване са разнообразни от синтактична и функционална гледна точка.

 2. Техниките на взаимно договаряне на смисъла и формата включват други форми на взаиморазбиране – корекции и допълване.

 3. Метаезиковите епизоди са многобройни и фокусът им може да е както върху формата, така и върху смисъла.

 4. Установяват се повечето техники на взаиморазбиране, изолирани в екзолингвална ситуация: примери за такива техники са дефиниращите изказвания, даването на примери, въпросите с алтернатива, разлагането / разделянето на топика, кумулативното преформулиране, представянето на парадигма.

 5. Откриват се техники на взаиморазбиране, които изглеждат специфични за интерлингвалната текстова синхронна комуникация: деконтекстуализация и обяснение; интерактивно преформулиране; серия от повествователни изкази.

 6. Езиковата и дискурсивна взаимопомощ се откроява особено силно в епизодите на взаимно договаряне на смисъла, където ниската компетентност се усеща от двете страни. Тази активна позиция изгражда интересната и може би уникална интерлокутивна връзка в интерлингвална ситуация.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница