Фини прахови частици на територията на Община Хасково период на действие 2009 – 2011 годинастраница1/7
Дата16.11.2017
Размер0.97 Mb.
Размер0.97 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Програма и План за действие за намаляване нивото на ФПЧ10

(фини прахови частици) на територията на Община Хасково
период на действие 2009 – 2011 година

ВЪВЕДЕНИЕ
Опазването качеството на атмосферния въздух е огромен проблем, който ще доминира в политиката на Европейския съюз и през следващите години. Налагат се задълбочени промени в политиката на европейските страни, националните и местните политики като разнообразие на мерки, действия и практики в различните области.

Рамковите директиви за управление качеството на въздуха се явяват ключов елемент от стратегията на Европейския съюз за подобряване качеството на въздуха като цяло. Съответстващите им в българското законодателство Наредба № 7 от 03/05/1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух и Наредба № 9 от 03/05/1999 г. за норми за SO2, NO2, PM10 и олово в атмосферния въздух уреждат, както установяване на норми за нивата на цитираните замърсители, така и определят условията, реда и начините за подобряване на качеството на атмосферния въздух в районите, в които е установено превишаване на допустимите норми.

РИОСВ – Хасково, уведомява Община Хасково, че със Заповед № РД-580/17.07.2007 г. на Министъра на околната среда и водите е утвърден нов списък на районите за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, считано от 31.12.2007 г. Новият списък на районите е в изпълнение на Плана за действие във връзка с развитието и изграждането на националната система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух и необходимостта от окрупняване на районите за оценка и управление качеството на атмосферния въздух на основание на чл.12 и чл.30 от Наредба №7/1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух. Община Хасково попада в зоните, в които са превишени нормите и/или нормите с допустимите отклонения на Южен/тракийски район по показателя - ФПЧ10 фини прахови частици 10.

С Директива 2008/50/ЕО относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух на Европа, са удължени крайните срокове за постигане на съответствие с нормите за фини прахови частици за общините с констатирани превишения по този показател. Това налага Община Хасково да изготви Програма и План за действие за постигане съответствие с нормите за нивата на ФПЧ10 към месец юни 2011 г.

На основание чл.27. (1) от Закона за чистотата на атмосферния въздух и в изпълнение на Предписание № 287/09.11.2009 г. от РИОСВ – Хасково, се изготвя настоящата Програма и План за действие за намаляване нивото на ФПЧ10 (фини прахови частици 10) на територията на Община, с период на действие 2009 – 2011 година.

В пункта в РИОСВ - Хасково се извършват ежедневни замервания за следене състоянието на атмосферния въздух в града. Контролират се следните показатели: прах, серен диоксид, азотен диоксид и ФПЧ10 (фини прахови частици 10). Измерванията за периода 2006 г., 2007 г. и 2008 г. показват, че за показателите: прах, серен диоксид и азотен диоксид не са регистрирани превишения над допустимите норми.

За показателя ФПЧ10 (фини прахови частици 10) са регистрирани средноденонощни стойности превишаващи допустимата норма. Най-високи концентрации са регистрирани през месеците декември, януари и февруари. През 2006 г. и 2007 г. средногодишните стойности са под средногодишните норми, но през 2008 г. регистрираните 98 броя превишения на средноденонощната норма за ФПЧ10, надхвърля допустимия брой превишения за една календарна година – 35 броя.

Предвид това територията на община Хасково попада в зона, в която са превишени нормите по показателя ФПЧ10 – фини прахови частици 10. В тази връзка съгласно изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и Наредба № 7/1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух и Предписание № 287/09.11.2009 г. от РИОСВ – Хасково, се изготви настоящата Програма и План за действие за намаляване нивото на фините прахови частици 10 на територията на Община Хасково. В съответствие с нормативните изисквания е определен Програмен съвет за подготовка и контрол по изпълнение на Програмата и Плана за действие.

Програмата и Плана за действие за намаляване нивото на фините прахови частици 10 на територията на Община Хасково са изготвени в съответствие с изискванията на Инструкцията за разработване на програми за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества, в районите за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух, в които е налице превишаване на установените норми. Съответствие с нормите на нивата на ФПЧ10, следва да се постигне към месец юни 2011 година и Програмата и Плана за действие са за периода 2009 – 2011 година.

Съгласно чл. 27 (2) от Закона за чистотата на атмосферния въздух, Програмата и Плана за действие за намаляване нивото на фините прахови частици 10 на територията на Община Хасково, стават неразделна част от общинската Програма за околна среда.

На основание чл. 21 ал.1 т. 12 от ЗМСМ и във връзка с чл.27. (1) от Закона за чистотата на атмосферния въздух и Предписание № 287/09.11.2009 г. от РИОСВ – Хасково, Общински съвет – Хасково следва да приеме Програма и План за действие за намаляване нивото на ФПЧ10 (фини прахови частици 10) на територията на Община, с период на действие 2009 – 2011 година.
Усилията на общинската администрация в областта за опазване на околната среда са насочени, Хасково да отговаря на критериите на Европейския съюз за чистота на атмосферния въздух, да се защити здравето на хората и се предотврати настъпването на опасности и щети за обществото при изменение в качеството на атмосферния въздух в резултат на различни дейности.

1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА ХАСКОВО


    1. Физико-географска характеристика на общината

Територията на община Хасково има типичен хълмист релеф и представлява северно продължение на Източните Родопи, поради което я наричат Източнородопско предпланинско стъпало или Хасковска хълмиста област. Нейна западна рамка е височината Мечковец (860 м). Турското й име е Аидаа (Аида). Тази височина е изворна област на Банска река, Хасковска река и Харманлийска река. Югозападна и южна рамка на Хасковската хълмиста област е северния склон на Източните Родопи, който служи за вододел между притоците на река Марица на север и на река Арда от юг – река Боровица, Перперек и други. От височината Мечковец на югоизток до към изворната област на река Голяма се простира ридът Чуката (650 м). Източно продължение на Чуката и южна ограда на Хасковската хълмиста област е хребетът Гората.

Цялата територия между Мечковец, Чуката и Гората и долината на река Марица представлява леко нахълмена област, прорязана от долините на реките Банска, Хасковска и Голяма. По – значителни височини тук са Хухла, Градище, Узунджовски рид и Хасковски хълм.

Ридът Хухла, висок 352 м е изграден от много стари архайски и протерозойски скали – кристалинни шисти, ултраметаморфолизирани гнайси, амфиболити, шисти и други – части от кристалинния цокъл на Родопите. В тях между с. Брягово и Харманли дълбоко се е врязала Харманлийска река. В северната част на Хухла са разположени селата Елена и Момино.

Северната част на Хасковско представлява най – типична хълмиста земя с тук там отделни височини: Балтълъка (274 м) – югоизточно от с. Клокотница, Липака (231 м) – западно от с. Крепост, Трите чуки (263 м) - еверозападно от с. Александрово, Хисаря (312 м) – източно от с. Александрово и други по – малки отделни височини, обособени петрографски.

Височината във северната част на Хасково, разположена югоизточно от индустриалната част на града, често наричана Хасковски рид, в действителност представлява същински хълм висок 250 м.

Тези височини са изградени от много разнообразни по възраст и произход скали – на места от кристалинния цокъл на Родопите, на други – от терциерни седименти, на други се срещат мезозойски и терциерни варовици. На много места са разкрити кариери за скален строителен материал ( Крепост, Клокотница, Гарваново ); на други - в района на Нова Надежда има терциерни глини годни за производство на тухли и керемиди.

Хоризонталното и вертикалното разчленение на релефа в района на Източнородопското предпланинско стъпало не е голям, поради което релефът е благоприятен за почвообразователните процеси, за транспорт, строителство и пр. Долините на реките са слабо врязани в терена, поради което склоновете им са полегати, с малък наклон и обуславят леко нахълмен релеф. По долините на реките са разположени селищата и са прекарани пътищата. По надморска височина селищата се разпределят от 100 до 330 м, като най – много селища са разположени в хипсометричния пояс между 150 и 250 м и подчертават равнинно – хълмистия релеф на Хасковското (Източнородопското) предпланинско стъпало.

1.2. Климат

Територията на общината изцяло попада в преходно – континенталната подобласт на европейската континентална област.

Най – съществена особеност на климата е, че има ясно изразен преходен характер, като в една година превес има субтропичното влияние на Средиземноморието, а в друга средноевропейския континентален климат.

Под влияние на топлите въздушни маси, които нахлуват от Средиземноморието, зимата тук е топла и мека. Средната годишна температура в Хасково е 12,5о. През зимните месеци липсват отрицателни средномесечни температури и резки температурни инверсии.

Отрицателните температури започват да се наблюдават едва от края на месец октомври до средата на месец април, като 240 дни в годината остават без такива.

За района е характерна и ранна и топла пролет. Тя започва още в началото на март, като температурата се задържа дълго над 5оС.

Лятото започва много рано и трае дълго – около 163 дни. То е много топло, задушно и безоблачно. През юли и август средната дневна температура е над 24оС. Максималната лятна температура е 42оС.
Средна месечна и годишна температура на въздуха в оС


І

ІІ

ІІІ

ІV

VVІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Год.

0,6

2,2

6,8

12,3

17,0

20,9

23,7

23,4

19,2

13,9

7,8

2,3

12,5

За годината дните са разпределени както следва:  • ледовити дни – 10 дни;

  • мразовити дни – 84,7;

  • летни дни – 126,9.

Есента в района е слънчева, топла, тиха и сравнително дълга.

Районът за разлика от по – голямата част на страната има ясно изразен валежен режим от средиземноморски тип. Максималната валежна сума се наблюдава през месец декември. Вторият максимум е през юни. Най – малката валежна сума се наблюдава през август. Най – богат сезон на валежи е зимата, а най – беден – лятото.Разпределение на валежите по сезони в л/м2.

Зима

Пролет

Лято

Есен

179

156

126

147

Средната валежна сума е 600 л/м2. Месечните максимални валежи са представени със значително високи числа.

Годишната максимална валежна сума също е висока – 1203 л/м2. Територията спада към районите с повишен валежен режим в страната. Минималният годишен валеж е висок – 415 л/м2.

Засушаванията се изразяват обикновено не в пълна липса на валеж, а в намаляldне на средномесечните валежни суми.

Летните валежи са по – интензивни, тъй като са съпроводени с облачни системи. Те са съпроводени най–често от гръмотевични бури, които средно наброяват 2,4. Годишно дните със снеговалеж са 24.

Месечно количество на валежите в мм.


І

ІІ

ІІІ

ІV

VVІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Год.

61

41

43

57

56

71

36

19

27

53

67

76

607

Районът е сравнително ветровит. Безветрените дни са около 80 през годината. С най – голяма скорост са южните ветрове. Максималното число дни с бурен вятър (скорост по – голяма от 20 м/сек) е поне един път годишно. Сравнени отделните сезони по процент на тихо време се очертава най – тиха есента – 25,5%, а най – ветровита е зимата 19,9%. Годишната роза на ветровете дава най - голяма честота от към север със средна скорост 1,8 м/сек.Средна месечна и годишна скорост на вятъра в м/сек.

І

ІІ

ІІІ

ІV

VVІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Год

1,6

2,1

2,3

2,1

1,9

1,9

1,8

1,7

1,7

1,7

1,6

1,6

1,8


Честота на вятъра по посока (%) и тихо (%).

посока

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

Тихо

год.

26,5

12,5

9,7

5,2

7,0

4,6

12,9

21,7

13,3

Преобладаващи са северните и северозападните ветрове както през зимата така и през лятото С най - голяма средна скорост се характеризират южните, югозападни и югоизточни ветрове над 5 м/сек. Силните ветрове се случват както през ранна пролет (м. февруари, м.март и м.април), така и през зимата.


Годишна роза на ветровете

1.3. Водни ресурси

На територията на община Хасково хидрографската мрежа е добре оформена. Състои се от реките Банска, Хасковска и Харманлийска. Всички те са притоци на река Марица, а Хасковска се влива в р. Харманлийска. Последната се влива в Марица при гр. Харманли и е категоризирана като приемник трета категория.

Речният режим на притоците на река Марица е неравномерен. Той има снежно – дъждовно подхранване и е в зависимост от режима на валежите. Реките са пълноводни през зимата и пролетта.

Подземните води се явяват на дълбочина 6 – 7 м под нивото на терена. Те са пукнатини, ненапорни и в малки количества. Районът попада в басейна на р. Марица.

Този район има следните хидроложки характеристики:


  • гъстота на речната мрежа 0,4 – 0,8 км/км2;

  • модул на годишния отток 5 – 125 л/сек/км2;

  • отточен коефициент 0,2 – 0,3

Продължителността на периода на пълноводие е седем месеца, като средната дата на настъпване на периода на пълноводие е месец декември, а средната дата на завършване – месец май. Периодът на пълноводие се характеризира като слабо устойчив.

Маловодието продължава от 3 до 4 месеца, като средната дата на настъпване на маловодието е месец юли, а на завършване – месец октомври.

Разглежданите водосборни басейни са с нископланински хълмист характер. Общите физикогеографски условия благоприятстват формирането на оттока.

На територията та Общината има изградени много язовири, като най – големия изкуствен водоем в района е язовир “Тракиец” ( с общ обем 114 млн м3, полезен обем 90 млн м3). Чрез него са регулирани водите в горния водосбор на Харманлийска река.

Малките язовири до известна степен регулират водите на Банска река и р. Голяма, но въпреки това голяма част от зимно – пролетните води изтичат в Марица и Бяло море.

Изградените язовири Стамболийски, Мандра, Гарваново, Клокотница, Книжовник и микроязовирите се използват главно за поливни нужди.1.4. Териториално-административна характеристика

На територията на общината има 37 населени места с 36 кметства. Основен административен и политически център е град Хасково. Селата в общината представляват относително самостоятелни селища с изключение на село Момино, което административно се отнася към село Криво поле. Селата са групирани около град Хасково, някои от тях са по – далече от града, но разстоянията са такива, че не може да се говори за голяма отдалеченост.В следващата таблица е представен броя на жителите с постоянен адрес за 2007 година, за всички населени места на територията на община Хасково.
Населено място

2007 год.

брой жители с постоянен адрес

1

с. Александрово

256

2

с. Брягово

525

3

с. Войводово

1432

4

с. Въгларово

651

5

с. Гарваново

426

6

с. Големанци

748

7

с. Горно Войводино

202

8

с. Гълъбец

448

9

с. Динево

742

10

с.Долно Войводино

280

11

с.Долно Големанци

741

12

с. Елена

554

13

с. Зорница

671

14

с. Клокотница

579

15

с. Книжовник

509

16

с. Козлец

660

17

с. Конуш

660

18

с. Корен

377

19

с. Криво поле

971

20

с. Любеново

94

21

с. Малево

1065

22

с. Манастир

214

23

с. Мандра

483

24

с. Маслиново

563

25

с. Момино

12

26

с. Николово

177

27

с. Нова Надежда

871

28

с. Орлово

521

29

с. Подкрепа

179

30

с. Родопи

109

31

с. Стамболийски

936

32

с. Стойково

185

33

с. Текето

533

34

с. Тракиец

658

35

с. Узунджово

1580

36

гр. Хасково

94820

37

с. Широка поляна

593
Община Хасково

115025

Над 80 % от населението на общината е в града. Тази концентрация на градското население създава проблеми по осигуряването му с питейна вода, продоволствия, заетост, обслужване и други, а също така води и до екологични проблеми (с отпадъците, отпадъчните води и др.)1.5. Икономическа характеристика на общината

Отрасловата структура на икономиката в община Хасково е разнообразна и се състои от български и международни фирми. Те реализират своята продукция както на чуждестранни, така и на местни пазари и се възползват от изключителните природни ресурси, местоположението и трудоспособното население, които Хасково предоставя. Профилът на местния пазар разкрива разнообразието и интересните характеристики на бизнеса в региона. Средните и големи фирми в общината (които имат над 50 служители) се занимават най-вече с производство на вино, пиво, тютюн, месни и млечни продукти, мебели и други, част, от които са с чуждестранно участие и заемат най-голям относителен дял в икономиката на региона.

Основни индустрии в община Хасково са: преработваща промишленост, производство на машинни части, мебелна промишленост, тютюнева промишленост, хранително-вкусова промишленост, винопроизводство, шивашка промишленост.

Община Хасково е един от основните центрове на българското машиностроене за хранително-вкусова промишленост. Запазва се специализацията в сферата на производството на машини за хранително-вкусовата промишленост: “Родина – Хасково” АД, “Тракия комерс” АД, “Калинови консулт”, машини и инсталации за преработка на мляко "Донидо" ООД, отоплителни и битови уреди "Ерато Холдинг", кафе машини "IBI" - Хасково, технологични линии за производство на месни и млечни продукти "ПИМ" ООД, инсталации и линии за производство на сладкарски изделия и хляб “Хранмаш инженеринг ЕООД”, “Хидропластформ”. Всяка една от посочените по-горе фирми е традиционен участник и носител на награди от национални и международни изложби и панаири, с утвърдено име и марка на пазара. Други големи предприятия в сферата на машиностроенето са “Химмаш” АД /производство на топлообменници, резервоари за въздух и газове и др./ и завода за металорежещи машини.

Мебелната промишленост е представена от няколко основни мебелни фирми: “Класик”, “Новел”, “Ерато – Лес” и други.

Много добре развити са отраслите шивашка и трикотажна промишленост, където функционират както големи дружества, така и множество малки и средни предприятия. Предвид на качествената произвеждана продукция от фирмите в този бранш, много от тях се разрастнаха през последните години и се наложиха на пазара с утвърдено име и марка на производството си. Такива са “Никена”, “Мир”, “Бени”, “Делена” и др. Текстилната промишленост, в частност шивашкото и трикотажно производство е и отрасъла, в който са създадени най-много предприятия от чужди инвеститори. Типичен пример в това отношение са “Елмаз текс” и “Еко текс”, разкрили много работни места и произвеждащи продукция предимно за износ.

Хранително-вкусовата промишленост е представена от хлебопроизводство и сладкарство, месопреработвателна промишленост, винопроизводство, пивопроизводство, млекопреработвателна, тютюнева и консервна промишленост.

В областта на хлебопроизводството и сладкарството, монополът на големите хлебозаводи в общинските центрове бе разбит и днес работят множество частни фирми, хлебопекарни и сладкарски цехове, със сравнително модерно технологично оборудване, които произвеждат разнообразна по асортимент продукция. Същото е положението и с фирмите за месо и млекопреработка. В общината съществуват малки цехове за преработка на месо и месни продукти, мандри за производство на сирене, кашкавал и масло, оборудвани със съвременна техника и произвеждащи продукция с висок капацитет и качество, отговарящо на съвременните европейски стандарти.В общинския център град Хасково функционират и някои утвърдени фирми в сферата на консервната промишленост (един традиционно развит подотрасъл за областта, предвид факта, че регионът е известен в цялата страна с голямото си производство на качествени плодове и зеленчуци) като “Дерони” ООД, и “Югоплод” ООД.

2. АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

2. 1. Механизъм на замърсяване и въздействие


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница