Фондация аксес-софия д о к л а д оценка и наблюдение на ефекта от проектистраница1/5
Дата27.04.2017
Размер0.6 Mb.
Размер0.6 Mb.
  1   2   3   4   5ФОНДАЦИЯ АКСЕС-СОФИЯ

Д О К Л А Д
Оценка и наблюдение на ефекта от проекти,

финансирани по Конкурсна процедура (КП) 33.4-2008

на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

(ЦОИДУЕМ)

София,

ноември 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ


УВОД.............................................................................................................................3
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ НАСОКИ..............................................................................5
І. Политика на образователна интеграция .................................................................5

1. Интеграционна политика....................................................................................5

2. Предпоставки на образователната интеграция ................................................6
ІІ. Основни параметри на мониторинга ......................................................................7

1. Цели на мониторинга ..........................................................................................7

2. Методологическа рамка на мониторинга ..........................................................8

3. Ползватели на резултатите от мониторинга .....................................................10


ІІІ. Инструменти на мониторинга.................................................................................10

 1. Ръководство за интервю с представители на проектния екип.......................11

 2. Въпросник за ръководителя на проекта...........................................................12

 3. Въпросник за участници в обучения по проекта.............................................13

 4. Въпросник за родители на ученици от целевата група на проекта................15

 5. Карта за описание на училище...........................................................................17

 6. Карта за описание на детска градина ................................................................18

КРАТКА ЕТНОДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАБЛЮДАВАНИТЕ ОБЩИНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНАТА МРЕЖА В ТЯХ.................................................19


РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕРЕННОТО ПРОУЧВАНЕ ПО МОНИТОРИНГА......................25
І. Общи характеристики на проектите...........................................................................25
ІІ. Резултати от проучването по общини.......................................................................29

Бяла Слатина............................................................................................29

Бургас........................................................................................................31

Червен Бряг..............................................................................................33

Димитровград...........................................................................................35

Генерал Тошево........................................................................................37

Ихтиман....................................................................................................39

Момчилград..............................................................................................41

Оряхово.....................................................................................................44

Полски Тръмбеш......................................................................................46

Севлиево...................................................................................................48

Столична община, район Слатина..........................................................50


ПРЕПОРЪКИ....................................................................................................................53
УВОД
Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) към Министерството на образованието, младежта и науката, в изпълнение на Годишния си план за 2008 год., реализира конкурсна процедура (КП) № 33.4-2008 за съфинансиране на общински проекти, насочени към общински училища и детски градини, целящи постигане на комплексен и устойчив резултат, свързан с образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.
Проектните предложения бяха насочени към всички приоритети, заложени в Годишния план на ЦОИДУЕМ за 2008 г., за изпълнение от общините в партньорство с общински детски градини и училища, регионални инспекторати по образованието и/или държавни висши училища, както и с читалища и юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи обществено полезна дейност.
Допустимите дейности за реализация на финансираните проекти са дейностите, регламентирани в актуалната до март 2010 год. Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на Министеството на образованието, младежта и науката.
Интересното при тази конкурсна процедура е, че за първи път в своята кратка история на съществуване Центърът потърси общините като партньори за съфинансиране на дейности по изпълнение на държавната политика за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Схемата за съфинансиране на общински проекти се осъществи чрез финансова помощ от страна на ЦОИДУЕМ, вместена в границите от 50% до 80% от общата стойност на проекта. Разликата между общата стойност на проекта и исканата финансова помощ беше осигурена чрез собствени средства на водещите институции – общините.
Продължителността на изпълнение на дейностите по финансираните проекти се разположи между 12 месеца и 18 месеца и последните от тях приключиха към 30 юни 2010 год.
Екип на Фондация АКСЕС-София, осъществил мониторинга по изпълнение на проектните дейности на класираните 11 проекта, посети общините Бяла Слатина, Бургас, Червен Бряг, Димитровград, Генерал Тошево, Ихтиман, Момчилград, Оряхово, Полски Тръмбеш, Севлиево и Столична община – район Слатина, за да се запознае с изпълнението на тези проекти на място, в периода 7-20 октомври 2010 г.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ НАСОКИ
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ МОНИТОРИНГ НА ПРОЦЕСА НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ МАЛЦИНСТВЕН ЕТНИЧЕСКИ ПРОИЗХОД В 11 ОБЩИНИ НА БЪЛГАРИЯ (проекти, финансирани по КП 33.4-2008 от ЦОИДУЕМ)

І. ПОЛИТИКА НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯОсновна предпоставка: българското общество е дезинтегрирано, доколкото в него съществуват индивиди, които са изолирани – пространствено и социално – заради своята реална или приписвана им групова (етническа) идентичност.
1. Интеграционна политика

Под интеграционна политика ще разбираме последователни и взаимообвързани действия, насочени към:

• разчупване на доминиращия етнически определен модел на социални взаимодействия в българското общество;

• рушене на предразсъдъци за етнически различния, на стереотипи на отнасяне към него, на очаквания за неговите действия;

• преодоляване на етнически обусловено неравенство във възможностите за: образование, трудова реализация, местожителство, здравеопазване, участие в местната власт.


По разбираеми причини, мониторингът е насочен предимно към деца/ученици от ромски произход, но едновременно с това той е насочен и към общини, в които децата/учениците от турски произход са в типологично сходна ситуация. Но по отношение на децата от турски произход не е коректно да говорим за сегрегирани училища, както и за вторично сегрегирани образователни институции. По отношение на децата от турски произход основният проблем опира до оптимизация на училищната мрежа така, че всички деца да имат възможност да посещават училище с „нормално” равнище на образование (т.е. да не се обучават в маломерни и смесени паралелки), независимо от отдалечеността на населеното място, което обитават.
„Вторична сегрегация” е процес, при който увеличаването на броя на деца от ромски произход в дадено училище (независимо дали това е следствие от планиран процес на десегрегация на сегрегирано училище в ромски квартал или е следствие от привличане на ученици от ромски произход за попълване на необходимата „бройка”) води до изтегляне на ученици от български произход и в перспектива – до формиране на сегрегирано училище извън ромския квартал.
Образователна интеграция” е така разбирана интеграционна политика с фокус средното и предучилищното образование в България.
2. Предпоставки на образователната интеграция
Резултатите от изследвания на българското средно образование изобщо и от мониторинг на изпълнението на Рамкова програма за равноправна интеграция на ромите в българското общество и на Национален план за действие – Десетилетие на ромското включване показват, че все още не са налице необходимите предпоставки за реализация на интеграция на децата/учениците в българското средно училище:

• в почти всички градове/села с относително висок дял на население от ромски произход съществуват сегрегирани/вторично сегрегирани училища/паралелки с ученици от ромски произход;

• преобладаващите нагласи към населението от ромски произход са негативни, което е предпоставка за подкрепа/възпроизводство на практики, насочени по-скоро към тяхната изолация, отколкото към интеграция;

• заявяваната на държавно равнище политика на интеграция на малцинствата в България и в частност на населението от ромски произход по правило не се реализира в устойчиви местни практики, дори когато на местно равнище са налице съответни областни/общински програми/планове за „включване”, „интеграция”, „десегрегация” на населението от ромски произход или по-общо – на етническите малцинства.


Ето защо като предпоставки на процеса на образователна интеграция ще разглеждаме:

1. наличието на общинска програма/план за „включване”, „интеграция на ромите”/на етническите малцинства, на механизми за реализация на предвидените в нея дейности и на наблюдение на резултатите от тяхното провеждане;

2. промяната в структурата на училищната мрежа: намаляване/липса на училища/паралелки, в които се обучават само (или над специфичния за населеното място дял) ученици от ромски произход);

3. промяната в разбирането на образователна интеграция – разбирането й като процес, обхващащ всички деца в съответната образователна институция и във всяка паралелка/група, независимо от техния етнически произход, но с уважение към него (вместо като простото смесване на ученици с различен етнически произход в училище/клас);

4. промяната в нагласите на местното население към жителите от ромски произход: отслабване на негативната представа за ромите – като разпространение, като устойчивост и като съдържаща негативни характеристики; формиране на нагласа за взаимодействие с роми – отслабване на нагласата за избягване на ромите в различните всекидневни пространства и в различните видове социални взаимодействия;

5. промяната в нагласата на местното ромско население за избягване на взаимодействия с „мнозинството”, за предпочитане на образователни институции, в които децата им са „сред свои” и няма да бъдат обект на негативни действия (вкл. вербални) от страна на другите ученици, техните родители и от страна на учителите.ІІ. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА МОНИТОРИНГА
1. Цели на мониторинга


  1. Непосредствена цел на мониторинга е да достави достоверна информация за степента на реализация на финансираните от ЦОИДУЕМ проекти в 11-те общини – както като обем дейности, така и като качество на тяхното изпълнение.1.2. Индиректни цели

 • да се откроят типичните трудности при реализацията на проекти от такъв тип с оглед усъвършенстване работата на ЦОИДУЕМ при подготовката на задания за проекти в бъдеще и за оказване съдействие на техните екипи за постигане на заложените в тях цели;

 • да се идентифицират добри практики при реализацията на проучените проекти и да се разработят препоръки за тяхното мултиплициране чрез по-нататъшните дейности на ЦОИДУЕМ;

 • да се направят изводи относно нивото на образователно-интеграционните дейности у нас понастоящем и за перспективите за тяхното усъвършенстване чрез съответни образователни политики.2. Методологическа рамка на мониторинга
Какъв е предлаганият мониторинг на образователната интеграция?

Предлаганият модел на мониторинг е фокусиран върху 11 общини, в които Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства е интервенирал чрез финансово подпомагане с КП 33.4-2010 за провеждане на политика на образователна интеграция. Мониторингът се провежда във всички 11 общини, в които има една от следните възможности: • сегрегирано и/или вторично сегрегирано общинско училище;

 • училища/класове с преобладаващ брой ученици от малцинствен/ромски произход;

 • училища/класове, в които има незначителен брой ученици от ромски произход.


Обект на мониторинга са:

- общинските документи, които имат отношение към образователната интеграция; служители в общинската администрация, отговорни за общинските образователни институции;

- мрежата от образователни институции на територията на общината и всяка една от тях;

- възрастното население на общината по етнически групи;

- директорът и педагогическият персонал във всяка образователна институция.

Приложеният модел на мониторинг на образователната интеграция се стреми оптимално да обхване действащите в полето на предучилищното и училищното образование институции и лица: за да се открои специфичната ситуация в общината, в която се провежда; за да се идентифицират специфичните трудности и проблеми, които съпътстват реализацията на политиката на образователна интеграция и за които трябва да се намери решение.


Мониторингът се проведе на три равнища със съответните инструменти:


 1. Подготовка на теренното проучване

  1. Запознаване с проекта по документи в ЦОИДУЕМ. Идентифициране на целите и очакваните резултати на проекта. Установяване на декларираната в отчета на проекта степен на реализация на целите и очакваните резултати в количествен и качествен аспект.

  2. Определяне на ключовите за успешността на проекта моменти в неговата реализация и съответно подбиране на адекватните на спецификата на проекта респонденти от целевите групи, както и адаптиране/конкретизиране на типовите инструменти за теренното проучване – ръководството за интервюто и анкетната карта.

 2. Теренно проучване

  1. разговор с ръководството на екипа, реализирал проекта

  2. интервюта поотделно с 2 – 3 члена на екипа (сред които, по възможност, ръководителят на проекта)

  3. интервюта с ключови представители на целевите групи

  4. анкета с произволно избрани (не посочени от ръководството на проекта) участници в дейностите по проекта

 3. Обработка на материалите от теренното проучване. Анализ на резултатите от теренното проучване и извеждане на заключения относно реалната степен на реализация на целите и очакваните резултати на проекта, а също относно основните трудности при реализацията на проекта, относно изградените, доколкото са налице, добри практики и евентуални методологически “поуки” от реализацията на проекта.3. Ползватели на резултатите от мониторинга
- ЦОИДУЕМ, МОН и РИО, НПО и експерти по интеграционни политики/по политиката на образователна интеграция, национални и регионални медии

- Общински администрации

- Училища и детски градини
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница