Гергана Фъркова Лингвистични, параЛингвистични и културноспецифични измерения на българо-немската комуникация в бизнес средастраница1/4
Дата27.04.2017
Размер0.73 Mb.
Размер0.73 Mb.
  1   2   3   4СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ

Катедра „Западни езици”

Гергана Фъркова

Лингвистични, параЛингвистични и културноспецифични измерения на българо-немската комуникация в бизнес среда

Съпоставително изследване
Автореферат
на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание – сравнително езикознание на български и немски език)

Научни консултанти:

Доц. д-р Майя Долапчиева

Проф. дсн Цветан Давидков


София, 2016

Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от разширен съвет на Катедра „Западни езици“ при ФКНФ на Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, проведено на 25.04.2016 г.

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 18.07. 2016 г. в зала № ……

на СУ „Св. Климент Охридски” пред жури в състав:
доц. д-р Галина Тодорова Павлова, СУ, председател

доц. д-р Майя Василева Долапчиева СУ

проф. дфн Ерика Георгиева Лазарова, БАН

проф. дсн Анна Иванова Мантарова, БАН

проф. дфн Ана Стоева Димова, ШУ „Епископ Константин Преславски“

Изследванията по дисертационния труд са направени в СУ „Св. Кл. Охридски“ и Европейски университет „Виадрина“ във Франкфурт (Одер), Германия.


Дисертацията се състои от увод, пет глави, заключителна част и библиография, общо 209 страници:

Основен текст: 201 страници;

Библиография: 146 заглавия, от които 104 на латиница и 42 на кирилица;

Съпоставителни таблици: 22;

Фигури: 19;

Научни публикации по темата: 4;

Доклади по темата: 5;

Участия в международни семинари по темата: 5.СЪДЪРЖАНИЕ НА АВТОРЕФЕРАТАСъдържание на дисертационния труд ………………………………………………................... 4

Обща характеристика на дисертационния труд

Актуалност на темата ………………………………………………….......................................... 6

Състояние на изследвания проблем ………………..………….……………………………........... 7

Цел и задачи на изследването ………………………………….……………..…………................. 8

Обект и предмет на изследването …………..………….……………….………………….……...... 9

Емпирична база на изследването ………………….…………………………………….………....... 9

Методологична основа на изследването …………..………………..……..……................. 10

Практическа значимост на получените резултати ………… ……..………….................. 11

Кратко изложение на дисертационния труд ……………..……………………................. 11

Заключение и изводи ……………………………................. ……..………………………................ 42

Приносни моменти на докторанта……………………………………..……………................. 45

Публикации по темата на дисертацията …………………………………………................ 46

Библиография към дисертационния труд…………………..……....…………................. 47

Съдържание на дисертационния труд

 1. Цел и структура на изследването ……..………………………..…….….................…….. 7

 2. Теоретична основа. Изясняване на понятията ….…..……….…………….…............ 12

  1. Комуникация …..…………………………..…………………..……...............…….......... 12

   1. Същност на комуникацията ……..…………………….........………............ 12

   2. Комуникационни модели ……..……………………………….………............ 13

   3. Особености на междукултурната бизнескомуникация …….……..…… 19

  2. Култура ………………………………………………...................…………………………..… 37

   1. Релевантна дефиниция и уточняване на понятието …………………..… 37

   2. Културноспецифични измерения на поведението и междукултурни различия. Съпоставяне на културите: концепции и модели……….... 44

   3. Културните параметри според Флорънс и Клайд Клъкхон и Фред Стродбек ………………………………………………........………………………..… 45

   4. Междукултурните различия според модела на Едуард Хол …….….. 47

   5. Междукултурният модел на Фонс Тромпенаарс ………………………..… 52

   6. Концепцията на Хеерт Хофстеде за културните различия .………...… 53

 3. Индекс за измерване на междукултурните различия според Хофстеде …....… 58

  1. Измерението властово разстояние ………...................………………………..… 59

   1. Властовата дистанция в българската култура …..……..……...….......... 60

   2. Властовата дистанция в немската култура …..……..……………............ 64

  2. Измерението индивидуализъм срещу колективизъм …..……..….………........ 67

   1. Колективистичният характер на българската култура ………............ 69

   2. Индивидуалистичният характер на немската култура …….…........... 79

  3. Измерението мъжественост срещу женственост …..………………….......... 81

   1. Показателят женственост в българската култура ….…................. 82

   2. Показателят мъжественост в немската култура …..………..….......... 83

  4. Измерението избягване на несигурността …………………..……..…….......... 86

   1. Избягване на несигурността в българското общество …..…........... 87

   2. Избягване на несигурността в германското общество…..…......... 91

  5. Измерението дългосрочна ориентация срещу краткосрочна ориентация. 95

   1. Дългосрочна ориентация и полихронизъм на българската култура ..................................................................................................... 96

   2. Дългосрочна ориентация и монохронизъм на германската култура ………………………………………………………………………………....................98

 4. Характеристика на българската и немската култури по модела на Хофстеде и Хол

……….…...............…………...............……..……………………............... 100

  1. Властово разстояние на работното място …..….................................... 101

  2. Индивидуализъм срещу колективизъм на работното място …..…............. 102

  3. Мъжественост срещу женственост на работното място …..…............... 103

  4. Избягването на несигурността на работното място …..………….…......... 104

  5. Възприемане на времето по Хол …..……………………………………………......... 105

  6. Териториално поведение по Едуард Хол …..……..................................... 106

 1. Комуникативни проблеми и възможни грешки в българо-германската бизнес комуникация …..…….............................................................................. 107

  1. Вербална комуникация …..……............................................................... 107

   1. Език, мислене и реаност …..……................................................... 107

   2. Език и култура …………................................................................ 109

   3. Теория за езиковата относителност ………………..………………........... 114

  2. Невербална комуникация …..……............................................................ 122

  3. Паравербална комуникация …………………………….…………………..…….......... 128

 2. Вербални, невербални и паравербални различия в българския и германския комуникационен стил …..…………………………………………….……………………............ 130

  1. Приоритет на „отношенията“ / Приоритет на „съдържанието“ …...……..... 132

   1. Различия на вербално ниво …..…………………………………………......... 132

   2. Различия на невербално ниво ……………………………………..……........ 138

   3. Различия на паравербално ниво…..……........................................ 139

  2. Ориентиране към „групата“ / Ориентиране към „индивида“ …….……....... 142

   1. Различия на вербално ниво …..………….…………………………………..... 142

   2. Различия на невербално ниво …..………….…………………………......... 154

   3. Различия на паравербално ниво …..……….…………….………….......... 155

  3. Индиректност / Директност …..……………………………………..….………........... 158

   1. Различия на вербално ниво …..……………………………….…………....... 158

   2. Различия на невербално ниво …..…………………………….………......... 169

   3. Различия на паравербално ниво …..………………………….…..…......... 169

  4. Имплицитност <> Експлицитност ….……………………………………...…….......... 171

   1. Различия на вербално ниво …..………………………………………........... 171

   2. Различия на невербално ниво…..………….………………………............. 177

   3. Различия на паравербално ниво …..……....................................... 180

  5. Полихронност / Монохронност …..…….................................................... 183

   1. Различия на вербално ниво …..……………….……………………….…....... 183

   2. Различия на невербално ниво …..…………….…………………………....... 189

   3. Различия на паравербално ниво …..………….………………………......... 190

 3. Заключение и изводи …..………………………………………….………………………........ 193

 4. Библиография ………………………………………………………….…………..…………........ 202
 1. Обща характеристика на дисертационния труд

 • Актуалност на темата:

Ефективността в общуването на индивиди от различни националности е сред актуалните изследователски теми заради растящата глобализация и масовото възникване на смесени предприятия в цял свят. Днес срещата на различните култури и различни модели на поведение е неизменна част от работното всекидневие. Освен добри знания по специалността днес работодателите очакват от служителите си социални и междукултурни компетенции, което означава владеене на чужди езици и готовност за сенсибилизация към чужди културни модели в общуването на индивиди от различни националности.

Изследванията на лингвистичните и културноспецифичните измерения на българо-немската комуникация в контекста на настоящата работа нямат абстрактен или чисто теоретичен характер. Те имат важна практическа цел - да стимулират разбирането и ефективното взаимодействие в общуването. Настоящото изследване поставя акцент върху бизнес комуникацията, защото в момента това е сферата на най-активни, най-бързо развиващи се взаимоотношения между България и Германия.

Германия представлява най-важният чуждестранен пазар за българска продукция. Според данните на БНБ за 2014 година износът на България към Германия е на стойност 2,6 млрд. евро – повече от 5 % от националния брутен вътрешен продукт и повече от износа към която и да е друга страна, към която България изнася стоки и услуги. Германският внос в България през 2014 г. се равнява на 3,3 млрд. евро. По данни на Федералното министерство на икономиката и енергетиката на Германия търговският обмен между България и Германия за 2014 г. е достигнало най-високата стойност в цялата история на икономическите взаимоотношения между двете страни: 5,9 млрд. евро (ръст от 10,9 % спрямо предходната година, която е отбелязала предишната рекордна стойност). В момента Германия е основният търговски партньор на България, следвана от Русия.

От 2014 година Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) представя резултатите относно фактори на бизнес средата в България в сравнение с обобщените резултати на всички 16 германски външнотърговски камари в Централна и Източна Европа. Участници в регионалните анкети в Централна и Източна Европа през 2015 г. са общо 1424 фирми.

Според тази анкета по качество на професионалното и академичното образование България се нарежда на последните позиции в сравнение със страните от Централна и Източна Европа. По наличност на специализирана работна ръка – на предпоследно място. От друга страна резултатите от същата анкета потвърждават факта, че цената на работната сила в България е изключително ниска: по този показател България заема първо място сред всички страни. Тези резултати показват убедително колко големи възможности за увеличаване на икономическата интеграция и ефективността на чуждите инвестиции биха могли да се разкрият благодарение повишаване нивото на образователната и професионалната квалификация на работната сила.

Реалната ефективност на международната бизнес интеграция обаче не се определя само от икономически параметри, от професионалната компетентност и от институционалната среда. Рецептата за успеха крие под повърхността си много значителен културен компонент, за който все повече чуждестранни инвеститори започват да си дават ясна сметка. (виж сборник Bulgarien - von Profis für Profis). Това означава комбиниране на специализирани знания и умения за упражняване на дадена професия не само с владеене на чужд език, но и с развиване на способността да се общува в различна културна среда. За постигането на този тип компетентност оказват влияние редица фактори, които са породени от цялостните нагласи, утвърдените ценности и модели на поведение, а владеенето на чуждия език макар да остава важна предпоставка за разбирането, далеч не е единственото условие за успешното общуване. Културно подплатеният фон на комуникацията и т.нар. паралингвистични аспекти (невербалната комуникация – мимика, жестове; и паравербалната комуникация – интонация, глас и пр.) в значителна степен моделират съдържанието на съобщението и тяхното правилно интерпретиране е част от успешното междукултурно общуване.

 • Състояние на изследвания проблем:

В глобален план съществуват редица сериозни изследвания на междукултурните различия в страните, които са водещи икономически сили, тъй като недоразуменията в бизнеса са особено болезнени. Те водят до загуби на пари, доверие и престиж. Затова към условията за безпроблемното общуване в бизнеса вече задължително се включват и знания за другата култура и обективни нагласи към различното. Един от основните мотиви за задълбочаване в темата за лингвистичните, паралингвистичните и културноспецифичните измерения на българо-немската комуникация в бизнес среда е липсата на контрастивни изследвания, които фокусират главния си интерес към България. Смятам, че темата тепърва ще набира скорост поради актуалността си и съвременните тенденции за развитие в икономиката.


 • Цел и задачи на изследването:

Целта на настоящото изследване е да докажем хипотезата си, че българската и германската култури, макар и европейски, са значително различни, което означава, че провалът в общуването при непознаване на националните особености на бизнес партньора е доста вероятен. Голямата цел обаче е да покажем основните различия между двете култури и да допринесем за осъзнаване на спецификите на съответното поведение.

Постигането на целите е възможно посредством решаването на следните задачи:

- анализ на директната комуникацията като комплексен феномен, в който словесният език е само един от поредицата компоненти, които образуват значението. Не по-малко информация се съдържа в езика на тялото – в мимиката и жестовете, както и в културните модели на поведение;

- теоретичен анализ на влиянието на културната среда за формирането на поведенчески и комуникативни модели;

- анализ на цялостните нагласи, ценности и модели на поведение според утвърдени в съвременната антропология показатели;

- анализ на различията в българската и немската култури в работна среда с помощта на модела на Хеерт Хофстеде и Едуард Хол

- очертаване на възможните проблемни полета в българо-германската бизнес комуникация на вербално и паралингвистично равнище

- обобщение на проявленията на културните различия на вербално, невербално и паравербално ниво • Правилният анализ и пълноценното усвояване на тези аспекти са необходими предпоставки за придобиване и на по-добри социални и комуникативни умения. Наред с чисто теоретичните постановки за нас е важно и практическото приложение на изводите от това изследване: наша най-важна цел е систематизирането на културните различия, за да се подпомогне създаването на база за развиването на междукултурни тренировъчни методи и програми с цел подобряването на бизнес комуникацията между немски и български партньори. По този начин би могло да се оптимизира сътрудничеството между две страни, които традиционно са важни икономически партньори. В същото време от това знание могат да се родят действени идеи как целенасочено да се използват конкретни характеристики, което да доведе до синергия и по-ефективни резултати при междукултурното общуване в професионална среда.
 • Обект и предмет на изследването:

Обект на изследването е съпоставянето на българската и германската култури, а предметът на нашия интерес са характерните особености на двете култури, които се проявяват както в социалните практики, така и в езика и начина, по който се общува с партньорите.


 • Емпирична база на изследването:

Всички сравнения и анализи в тази научна разработка се опират на емпирични данни, които почерпихме от авторитетни източници:

- World Values Survey, шестата вълна (2010-2014), е представително проучване за човешките ценности, проведени в 100 страни, в които живее почти 90 процента от населението на света. Използваният общ въпросник е попълнен от приблизително 400 000 респонденти. http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp

- Четвъртата вълна на European Values Study се провежда през 2008/2009 в 44 страни, включително България. Общият въпросник обхваща 480 индикатора и проследява функциониращите ценности в обществото. Изследването е представително, в България са изследвани 2100 пълнолетни граждани на принципа на случаен подбор и по методиката на Лесли Киш.

http://www.europeanvaluesstudy.eu/

- Анкети на Германо-Българската индустриално-търговска камара за „Бизнес средата в България“. Анкетата се инициира от Централата на германските външнотърговски камари (AHK) в Германия и е уеббазирана (CMS Typo3). Провежда се ежегодно от 2005 г. насам. През последните три години се прави едновременно в 16 страни от Централна и Източна Европа, като обхваща общо 1424 фирми. Координатор на провеждането е AHK, Унгария, където се обобщават данните за всички 16 камари. Анкетата за „Бизнес средата в България“ от март 2015 г. е обхванала 107 фирми-членове на ГБИТК, от които 30% големи предприятия с над 250 служители. На база на съотношението участващи в анкетата и общ брой членове на ГБИТК, активността в Българя се определя като много добра.http://bulgarien.ahk.de/landesinfo/publikationen/ahk-konjunkturumfrage-2015/#c980077

- Проучването Culture Compass Survey на „Център Хофстеде“, което предлага сравнителни данни за повече от 80 страни, т.ч. България:http://geert-hofstede.com/cultural-survey.html.

- Данните от сравнителното проучване Globe Study (Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness: 2004) за влиянието на културата върху организационното поведение и лидерската ефективност, който обхваща 17 000 средно ниво мениджъри от 62 страни в света.

- Емпиричното социологическо проучване (ЕСИ) „Национална и организационни култури – 2001, 2008“, проведено сред 1200 респонденти под ръководството на проф. Давидков.

- Данните от 39-ото глобалното изследване в края на 2015 година на асоциацията „Галъп интернешънъл“, лидер в социалните и маркетингови проучвания в България: http://www.gallup-international.bg/bg

- Обработеният лингвистичен материал обхваща 418 лексикални единици, от които: 16 пословици, 101 български и 51 немски фразеологизми, 104 български и 146 немски словесни единици, подбрани в най-големия и най-представителен корпус за български език – „Българския национален корпус“ (http://dcl.bas.bg/bulnc/), многотомния речник на българския език на БАН (http://ibl.bas.bg/rbe/) или издирени и обобщени от мен в дейността ми като преподавател: по икономически немски за българи и български език за немци. По отношение на невербалната комуникация са анализирани общо 38 жеста.

Част от изводите в дисертационния труд са направени и въз основа на лични наблюдения и разговори с германски инвеститори и служители в България в периода 2008-2016 година. Целта на проведените и записани интервюта беше да установи какви са основните проблеми и трудности в комуникацията между немските мениджъри и българските служители.
 • Методологична основа на изследването:

За нуждите на настоящото изследване използвахме за методологическа база индекса за измерване на междукултурните различия на Хофстеде, допълнен от модела на Едуард Хол. Към техните анализи и заключения добавихме нашите наблюдения за специфичните културни различия, които се проявяват при съпоставката между поредица аспекти на българския и немския език. Тези сравнения не само потвърдиха, но в някои отношения подсилиха и обогатиха средствата за зависимостите, установени от изследователите на националните културни специфики. Въз основа на една цялостна система от установените специфични различия интерпретирахме междукултурната комуникация в българо-немска бизнес среда, за да достигнем до редица изводи. Те са очертани на основата на съпоставката между двойки понятия, които разкриват различното категоризиране, структуриране и проектиране на представите за света на двете култури, и съответните отражения в процеса на бизнес комуникацията.
 • Сподели с приятели:
  1   2   3   4


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница