Годишен план на професионална гимназия постраница1/3
Дата05.02.2017
Размер0.55 Mb.
Размер0.55 Mb.
  1   2   3УТВЪРЖДАВАМ: .............................

ИВАН НЕНЧЕВ ТОМЕВ

ДИРЕКТОР на ПГМЕТ”Ген.Иван Бъчваров”

ГОДИШЕН ПЛАН


НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО

МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА

“Ген.Иван Бъчваров” гр.Севлиево

ЗА УЧЕБНАТА 2009/2010 ГОДИНА

СЪДЪРЖАНИЕРАЗДЕЛ І

Анализ на дейността на Професионална гимназия по механо-електротехника “Ген.Иван Бъчваров” – Севлиево през учебната 2008/2009 година.
РАЗДЕЛ ІІ

Мисия, визия, цели, стратегии и приоритети в дейността на училището

1. Мисия на училището

2. Визия на училището

3. Цели на училището

4. Старатегии в дейността на училището

5. Приоритети в дейността на училището.РАЗДЕЛ ІІІ

Дейности за постигане на целите, стратегиите и приоритетите

1. Дейности за постигане на реални резултати от учебно-възпитателния процес

1.1. Дейности свързани с оптимизиране и иновиране на технологиите, методите, средствата и организацията на обучение

1.1.1. Административна дейност

1.1.2. Задачи и форми за работа на Комисията по безопасност на движението, охрана на труда и защита при природни и други бедствия

1.1.3. Социално-битова и финансово-стопанска дейност

1.2. Дейности, свързани със социализацията и гражданско образование и възпитание на учениците

1.2.1. Работа с ученическият съвет

1.2.2. Честване на празници, провеждане на училищни тържества и извънкласни дейности.

1.2.3. Работа в клубове

1.2.4. Разработване на проекти.

1.2.5. Работа на Комисията за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

1.2.6. Професионално ориентиране, план-прием и рекламната дейност

1.2.7. Спортна и туристическа дейност

2. Основни приоритети във взаимодействията с факторите от социалната среда

2.1. Интеграционни връзки /с обществеността, бизнес средите,

културните институции и др./

2.2. Взаимодействие с родителите

2.3. Училищно настоятелство.

3. Квалификационна дейност

3.1. Теми

3.2. Форми

3.3. Дейности

4. Контролна дейност

4.1. Обект и предмет на контролната дейност

4.2. Форми на контролната дейност

4.3. Срокове.

5. Теми и график за заседанията на Педагогическия съвет

6. График на учебното време.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. План на комисията за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд.

1.1. План за евакуация на учащите се и личния състав на училището от сградата при природни бедствия, аварии, катастрофи и пожари.

1.2. План за действие при възникване на пожар в ПГМЕТ “Ген.Иван Бъчваров”.

1.3. План за провеждане на комплексно занятие на тема: “Защита от бедствия, аварии, катастрофи и пожари през учебната 2009/2010 година”.

2. План за работата през зимата и осигуряване на нормален учебен процес.

3. План за хигиенизиране на училищната сграда и дворните площи.

4. План на комисията по социално-битова и финансово-стопанската дейност.

5. План за гражданско образование и възпитание на учениците.

6. План на комисията за работа с ученическия съвет.


7. План на комисията за честване на празници, провеждане на училищни тържества и извънкласни дейности.


8. Планове на клубове по проект „Свободно време - свободен избор”:

8.1. Клуб „Съхрани българското”

8.2. Клуб „SOS – Здраве”

8.3. Клуб „Млад предприемач”

8.4. Клуб „Без бележник”

8.5. Клуб „Занимателна математика”

8.6. Клуб „Забавен компютър”

8.7. Клуб „Екология”

8.8. Клуб „Вдъхновение”

8.9. Клуб „Театрон”

8.10. Клуб „До-Ре-Ми”

8.11. Клуб „Волейбол”

8.12. Клуб „Баскетбол”

8.13. Клуб „Тенис на маса”

8.14. Клуб „Бадминтон”

9. План на комисията за разработване и реализиране на проекти.

10. План на комисията за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

11. План за работата на педагогическия съветник.

12. План на комисията за професионално ориентиране на учениците, план-приема и рекламната дейност.

13. План на комисията за провеждане на спортна и туристическа дейност и Спортен календар за учебната 2009/2010 година.

14. План за квалификационната дейност

14.1. План за работа на Методическото обединение по общообразователна подготовка

14.2. План за работа на Методическото обединение по професионална подготовка

14.3. План за работа на Методическото обединение на класните ръководители

15. План за контролната дейност на Директор и Пом.директорите.

16. График на учебното време за учебната 2009/2010 година.
РАЗДЕЛ І


АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА НА

ПГМЕТ “Ген.Иван Бъчваров” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2008/2009г.

През учебната 2008/2009 година в ПГМЕТ бе осъществен прием от 4 паралелки по следните професии и специалности:8 клас - професия „Техник на компютърни системи” с интензивно изучаване на англ. език, специалност „Компютърна техника и технологии” – 1 паралелка;

9 клас - професия „Техник на компютърни системи”, специалност „Компютърна

техника и технологии” – 1 паралелка;

- професия „Монтьор на електронна техника”, специалност „Промишлена

електроника” – 1 паралелка;

- професия „Електротехник”, специалност „Електрически инсталации” – 1

паралелка;

Сравнителният анализ на получените резултати от учебно-възпитателната дейност показват:

- общият среден успех на училището за учебната 2008/2009 г. е Много добър 4.67.

- с най-висок среден успех завършват учениците от 12a клас –Отличен 5,66 следвани от 10д клас – Много добър 5.45 и 12б и Много добър 5.11.

- най-нисък среден успех са показали учениците от 10в клас – Добър 3.78, 9б клас с успех Добър 3.80 и 9в клас – Добър 3,90.

Носителите на слаби оценки са 6 ученика с общо 9 двойки за годината.

Без слаби оценки приключват учебната година учениците от 8, 9б, 9г, 10а, 10б, 10в, 10д, 11а, 11б, 11в,11г клас.

С отличен успех завършват общо 72 ученика.

Най-много отличници има в 10д клас – 16, а в 11а и 11б клас - 9 отличника.

През годината са допуснати общо 41 088 отсъствия /средно по 90.30 отсъствия на ученик/.

Броят на неизвинените отсъствия за годината е 2 433 средно по 8.35 неизвинени отсъствия на ученик/. Най-много неизвинени отсъствия са допуснали учениците от 9б клас – общо 283 или средно по 10.48 неизвинени отсъствия на ученик. Учениците от 10в клас имат общо 166 или средно по 7,90 неизвинени отсъствия на ученик, а 10б клас – 144 или средно по 7.58 неизвинени отсъствия на ученик.

Най-малко неизвинени отсъствия са допуснали учениците от 12а клас – средно по 1,77 на ученик, следвани от 8 клас – средно по 1,87 неизвинено отсъствие на ученик и 10а клас – по 2,96 отсъствие на ученик.

През учебната 2008/2009 година са направени 38 655 извинени отсъствия /средно по 85 отсъствия на ученик/. Най-голям брой извинени отсъствия има в 12в клас с общо 3 207 /средно по 128 извинени отсъствия на ученик/, следват 127 клас с 3 314 извинени отсъствия /или 123 на ученик/ и 11в клас с 3 152 /средно по 131 извинени отсъствия на ученик/.

С най-малък брой извинени отсъствия са учениците от 8 клас, които са допуснали общо 885 отсъствия /по 29 извинени отсъствия средно на ученик/, следват 10а клас с 1 242 извинени отсъствия за годината.

В началото на учебната година общият брой на учениците бе 458. В края на годината те са 455. Преместени в друго училище по тяхно желание и по желание на родителите са трима ученика; един ученик е заминал за чужбина; придошли от други училища са трима ученика; двама ученика са преместени в самостоятелна форма на обучение.

За неизпълнение на задълженията си съгласно ЗНП, ППЗНП и Правилник за дейността на ПГМЕТ през годината са наказани 125 ученика, от които със:


 • забележка по чл.97, ал.2, т.1 – за допуснати от 5 до 10 неизвинени отсъствия са наказани 106 ученика;

 • предупреждение за преместване в друго училище – чл.97, ал.2, т.2 – за допуснати от 10 до 15 неизвинени отсъствия са наказани 17 ученика;

 • преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение – чл. 97, ал.2, т.4 – двама ученика;

Ръководството на училището и класните ръководители проведоха активна информационна кампания, за да запознаят подробно зрелостниците с реда, организацията и графика за провеждане на ДЗИ. За тази цел бе изготвено информационно табло, бяха раздадени различни брошури и бе представена мултимедийна презентазия на МОН. На проведената родителска среща и родителите на дванедесетокласниците бяха запознати с кампанията по организирането и провеждането на ДЗИ през учебната 2008/2009 година.

За явяване на ДЗИ през юнска сесия заявления подадоха 104 зрелостника /103 - дневна форма на обучение и 1 - самостоятелна/. 31 ученика избраха Математика като втори задължителен ДЗИ, 1 – История и зивилизация, 54 – География и икономика, 1 – Химия и опазване на околнаа среда, 5- Философски цикъл, 7 – Биология и здравно образование и 5 – Английски език. Училищната зрелостна комисия допусна всичките 104 зрелостника до явяване до ДЗИ. В срок бяха издадени всички служебни бележки.

Всички зрелостници се явиха на Държавните зрелостни изпити.

Средният успех по предмети е както следва: Български език и литература - Добър /4,19/; Математика - Много добър /3,72/; История и цивилизация – Среден /3,42/; География и икономика - Добър /4,26/; География и икономика - Добър /3.92/; Химия и опазване на околната среда – Много добър /4,58/; Философски цикъл – Много добър /4,71/; Биология и здравно образование - Добър /4,36/; Английски език - Много добър /5,00;

Общият успех на училището от всички държавни зрелостни изпити е Добър /4,09/.

За следващата учебна година е необходима по- задълбочена работа на всички учители, които трябва насочат усилията си за постигане на по- добри резултати от матурите.

За явяване на Държавен изпит по теория и практика – Професия „Техник на компютърни системи” бяха подадени 26 молби. На изпита по теория и практика се явиха 25 ученика. На изпита по практика няма слаби оценки. Средният успех от изпита по практика е много добър 5.33.

На Държавния изпит по теория се явиха 25 ученика. Средният успех от изпита е Много добър 4.89. Няма допуснати слаби оценки. Много добрият резултат, който показаха учениците е следствие от усилената работа както на учениците, така и на учителите по съответните модули.

За явяване на Държавен изпит по теория и практика за професия „Машинен техник” са подали молби 27 ученика. На изпита по практика се явиха 23 ученика. Средният успех от Държавния изпит по практика е много добър 5.02. Няма слаби оценки.

На Държавния изпит по теория се явиха 23 ученика. Успехът от изпита е среден 3.14. Получиха се две слаби оценки.

Причина за по-ниския успех от Държавния изпит по теория е, че знанията на учениците през четирите години на обучение по всички модули от Професионалната подготовка са проверявани чрез тестове, а на Държавния изпит е необходимо да развиват обемисти теми. Учениците се справиха добре с приложната задача.

От заявилите желание да се явят на Държавните квалификационни изпити по теория и практика 24 ученика от 12б клас, професия „Техник на електронна техника” се явиха 24. Всички те успешно издържаха изпита по практика със среден успех Мн. Добър 4,79. Получените резултати на изпита по теория са следните: слаби оценки получиха 15 ученика, средният успех от изпита е Слаб 2,62.

Резултатите от изпита по теория са незадоволителни. При подготовката си учениците вероятно не са отделили нужното внимание на материала от 11 клас, въпреки, че бяха своевременно запознати с изпитните теми, което доведе и до получените ниски резултати.

През учебната 2008/2009 година от професия „Електротехник” завършиха 25 ученика. Заявление за явяване на държавни изпити по теория и практика за придобиване на втора квалификационна степен „Електромонтьор” подадоха 25 ученика. На изпита по практика се явиха всички ученици. От тях 24 ученика се представиха успешно и един получи слаба оценка. Средният успех от положения изпит е Много добър 4.63. На изпита по теория се явиха 23 ученика. Средният им успех е Слаб 2.82, като десет от тях получиха слаби оценки. Свидетелства за професионална квалификация получиха 13 ученика.

Слабите резултати на държавния изпит по теория се дължат на факта, че учениците са обучавани по модулен принцип. Обучението по теория и практика върви успоредно и няма отделно оценяване, като изпитването се осъществява с теоретични и практически тестове. Държавният изпит по теория се провежда както при традиционното обучение – с развиване на теми по зададен план тезис. Учениците срещат трудност при разработване на по-обемисти теоретични въпроси.

Успеваемостта от външното оценяване по Английски език в 8 клас е 100%.

Учениците са получиха 14 средни оценки. Добър 4- дванадесет ученика, Мн.добър 5- трима ученика и Отличен 6- един ученик.Общият успех е добър 3.71. Това се дължи на факта, че повечето от тях за първи път се сблъскват с чуждия език, всички идват от други училища и не са свикнали с по- високите изисквания в новото училище. Числеността също оказа влияние- паралелката не се дели на групи, както е нормално за изучаване на чужд език. През учебната година се оформиха няколко нива на владеене на езика, което допълнително затрудни постигането на по- високи резултати.

Учениците все още се затрудняват при съставяне на писмен текст. Като цяло резултатите са задоволителни, като се има в предвид че паралелката се състои от 30 ученика, някои от които не изучавали английски език до този момент. Има и една отлична оценка- 5.78. Няма нито една слаба оценка.

Учебно-производствената практика на учениците от ПГМЕТ се провеждаше както в училищните работилници, така и във фирмите “Видима”АД, “Емка”АД, АВВ”Авангард”АД, “Оригинал”АД, Община Севлиево, Младежки център, Радио Севлиево, ФК ”Узунов”, Сдружение „и Центрове”, „М-прес” ООД и „Аста - България” ЕООД, които предоставиха много добри условия за работа на конкретно работно място и работа в реални условия по професиите.

Вътрешно-училищния спортен календар включваше много вътрешно-училищни първенства и турнири по различни спортни дисциплини, участие в Републиканската ученическа спартакиада, масови спортни празници, туристически походи и излети.

През тази учебна година спортистите от представителните отбори постигнаха изключителни успехи като вземаха участие в Финалните състезания от Републиканските ученически игри 2009 по следните спортове:

Волейбол- девойки – нашите представителки заеха 9.

Лека атлетика – юноши - 5 място в отборното състезание, а Републикански шампион в дисциплината тласкане на гюле стана Адриан Атанасов.

Бадминтон – юноши и девойки – юношите и девойките заеха престижното 4то място

Комисията за работа по проекти проучи възможностите за подобряване на материално-техническата база, въвеждане на модерни информационни и комуникационни технологии, повишаване квалификацията на учителите, подобряване на качеството на образованието, осмисляне на свободното време на учениците чрез разработване и реализиране на проекти по оперативните програми на Европейския социален фонд.Продължи работата по проектите:

 • „Европейска CNC-мрежа”

 • Проект „Професионалното обучение за достигане на европейски стандарти и качествено образование”.

Разработени и предадени в срок бяха осем нови проекта:

 • Проект „УНИКА-униформата красива и актуална” от Национална програма „Училището – територия на учениците” модул „Ритуализация на училищния живот”. При неговата реализация са изработени ученически униформи за 357 ученика, от които 117 момичета и 240 момчета. Комплектът на всеки от тях включва 3 ризи с емблемата на училището, 2 вратовръзки с цветовете и логото на училището и сако. Стойността на проекта е 49979,10 лв.

 • Проект „Свободно време-свободен избор”-предаден навреме и получи одобрение-проектът е от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.2.03 „Да направим училището привлекателно за младите хора” и ще даде възможност на 275 ученика да развият своите възможности в 14 клуба в направленията „Наука”, „Гражданско образование”, „Изкуство” и „Спорт”. Партнъори в проекта са община Севлиево и читалище „Развитие”. Стойността на пректното предложение е 72599,96 лв. Предстои стартът на този проект.

 • Проект от Национална програма „С грижа за всеки ученик” Модул 1: „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади. Проекта е на стойност 1200лв.-одобрен, тече реализацията му.

 • Проект УНИКА 2009-настоящата проектна инициатива е продължение на проект „УНИКА – Униформата – красива и актуална” спечелен през 2008 година. Целта на УНИКА 2009 е да се въведе униформа за 120 новоприети ученици, състояща се от сако, риза, вратовръзка.

 • Проект „ Мобилност” по програма Леонардо да Винчи-координатор на проекта Германия.

 • Проект Интелигентна енергия за Европа-координатор на проекта Италия, партньори-България, Испания, Румъния и Германия.

 • Проект”Училищен вестник – Междучасие”, финансиран от Корпуса на мира – София, разработен и осъществен от клуб «Приятел на Америка».

Гражданското образование и възпитание бе реализирано главно чрез учебното съдържание по общообразователните предмети, в часа на класа, в часовете по ЗИП, по техническите предмети и в извънкласните форми. За осъществяване на целите бяха проведени разнообразни мероприятия както в часа на класа – беседи, лекции, дискусии, така и извънкласни дейности като посещения на изложби, концерти, театрални постановки; организиране и провеждане на излети, походи и екскурзии. Основната цел в дейността на класните ръководители, бе подпомагане развитието и утвърждаването на младия човек като пълноценен гражданин, осъзнаващ своите свободи, права и отговорности, допринасяне за успешното му интегриране в социалните структури чрез усвояване на гражданските знания, умения и компетентности за участие в обществения живот, формиране на граждани с богата култура, развиване на интелектуалните и комуникативните способности на личността.

Училищната комисия за превенция на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните показа добро взаимодействие с Общинската комисия за борба с противообществените прояви сред малолетни и непълнолетни и с инспекторите от Детска педагогическа стая г-н К. Петков и г-н П.Недялков.Клуб „Съхрани българското” организира и проведе викторини и радиопредавания, изработи брошури, презентации и табла. Съвместно с кръжок „SOS Здраве” бе организирано и проведено Коледно парти „Коледни пости и ритуали” във връзка с традициите и празниците в Християнската религия. Партито бе проведено във възрожденска къща „Табахните”-гр.Севлиево. Във връзка със 30-годинишнината от началото на археологическите проучвания на средновековния град-крепост „Хоталич” бяха направени проучвания, издирени документи и фотоси, с които бе оформен албум. Реализирано бе участие на националната конференция „Училището – желана територия” с доклад и презентация на тема „Миналото и неговата сила. Да съхраним българското.”

Клуб „SОS-Здраве” обяви конкурс на тема „Моето здравословно лято”, като се изработиха постери, презентации, есета. Съвместно с клуб „Приятели на Америка” организира „Хелоуин” празник в училище. Организирана бе и анти-СПИН кампания с подходяща презентация и интерактивни игри. Клубът взе участие в коледния благотворителен базар с множество коледни картички, сувенири и декорации; участва и в общинската изложба „Коледно настроение”. Клуб „SOS Здраве” приветства идването на пролетта с организирането на конкурс „Униформата-отговорност и удоволствие”. Проведе се акция за борба против тютюнопушенето под мотото „Пролетта не пуши”. Клубът взе участие в общинския кръг на националния конкурс „Училището- желана територия на ученика” с доклад и презентация „Докато се забавляваме се обучаваме”.

Клуб „Млад предприемач” изготви за деня на влюбените – 14 февруари-табло „Любовта е магия”, валентинки с любовни послания и пожелания и организира „Весела поща”. За 1-ви март изработи мартеници за фоайето на училището и организира конкурс за саморъчно изработена мартеница. Четири ученика от 12 клас взеха участие в международната инициатива на Джуниър Ачийвмънт „Мениджър за един ден”. Те имаха възможност да работят на ръководни позиции в „ Идеал Стандарт-Видима” .Членовете на клуба се грижеха за украсата на: Фестивала на художествената самодейност, Деня на зрелостника и Тържеството за края на учебната година.

Клуб „Приятели на Америка” спечели проект „Училищен вестник – Междучасие” финансиран от „Корпус на Мира“. Членовете на клуба извършиха сравняване и проучване на български и американски празници и обичаи. Посети се крепостта „Хоталич” по случай първа пролет. По случай „ 1 май“- Ден на Труда се проведе дискусия на тема „Кой е по- работен, българите или американците?”. Засегната беше и темата за спорта в живота на двете нации. На учениците бяха представени известни американски игри.

Кръжок по математика – 10, 11 клас - на провежданите сбирки се разглеждаха и решаваха задачи от по-високо ниво на трудност, както и такива, давани на зрелостни изпити или на различни математически състезания и конкурси. Учениците се учеха да съставят математически модели на дадени ситуации, да правят анализи и изводи от дадени или вече получени решения, да обобщават, да търсят самостоятелно пътища за доказване на дадени твърдения, сами да намират най-рационалните форми, методи и средства за решаване на определен проблем или задача.

В кръжока по математика - 12а и 12б клас бяха разгледани конкурсните теми от зрелостни и кандидат-студенски изпити. Изработени бяха презентации от Елементи на математическия анализ и Стереометрия. Проведено бе състезание за бързина и точност при решаване на тестове върху темите: „Квадратно уравнение“; „Формули на Виет“; „Прогресии“, „Триъгълник.“Клуб „Екология” изработи електронна скица за оформяне на еко кът за отдих и почивка в двора на ПГМЕТ. Организира фотоизложба „ Природата - наш дом” и изработи на „Дърво на живота”. Изготви сувенири за коледното парти и електронно помагало по екология. Клубът проведе екоакция за предаване на хартия, като средствата бяха предоставени за закупуване на награди за Фестивала на художествената самодейност. Беше изработен постер– „Световен ден на климата „. Проведе се радиопредаване - ,,Не превръщайте в пустини засушените земи “ по случай Световния ден на околната среда. Съвместно с клуб „Млад предприемач” организира и проведе еко поход до Баадалата.

Литературен кръжок „Вдъхновение” обяви конкурс за написване на есе на тема: „Има ли бъдеще книгата в света на компютрите”. Изработена бе витрина под наслов „Език свещен на моите деди”, където са поместени най-значимите образци на българското слово. С помощта на поета Димитър Васин бяха подбрани и редактирани стихотворения на наши ученици, които в-к „Развитие” публикува в чест на патронния празник. Представители на кръжока участваха в обсъждането на книгите: П.Пенев „Познат и Непознат” и „Сцената е моят живот”, организирано от Градската библиотека. С най-голямо желание за изява се посрещнаха сбирките: „Часът на автора”, когато се обсъждаха новите творби или въпроси от поетичната теория.

Секция „Бадминтон” провежда много активна и пълноценна тренировъчна дейност. Към основните дейности за нормалното провеждане на учебно тренировачна и спортно състезателна дейност за всички участници в секцията бяха осигурени необходимите уреди, пособия и екипировка, ракети, пера, мрежи, спортни тренировъчни и състезателни екипи.

Секция „Волейбол” осигури екипировка, пособия и уреди за нормално провеждане на учебно-тренировъчния процес. Членовете на секцията редовно участваха в заниманията. Проведоха са контролни срещи: ВК „Раковски” СОУ „Васил Левски”- II ОУ „Стефан Пешев”. Секцията участва в състезанията, включени в Републиканската ученическа спартакиада 2009.

Основните дейности на комисията за честване на празници, провеждане на училищни тържества и радиопредавания бяха свързани с организиране на училищни празници и участие в общоградски тържества.

Тази година Професионалната гимназия по механоелектротехника отбеляза своята 46-годишнина, която бе отбелязана с празничен концерт в ДК „Мара Белчева”. На сцената се изявиха много наши и чужди таланти.

Ежегодно провежданият Фестивал на художествената самодейност се състоя на 15 май в ДК „Мара Белчева”. Тази година той бе посветен на Европейската година творчеството и иновациите и на националната инициатива за борба с агресията при учениците и младите хора. На този празник на изкуството възпитаниците на училището показаха пред многобройната публика артистичните си уменията чрез завладяващи сценични изпълнения.

Училището поддържа ефективна връзка с Общинско радио – Севлиево, Частно радио – Севлиево, ТВ канал ”Фокус” - Севлиево, в.”Росица” и в.”Развитие” за информация, свързана с живота на училището и постиженията на учениците. Училищното ръководство, заедно с РИО – Габрово, работи в тясно сътрудничество с Общината и организациите на градската общественост.

Установиха се по-тесни контакти с частни фирми ”Идеал-Стандарт-Видима”АД, “ЕМКА”АД, “Оригинал”АД, “Авангард”АД, “М-Прес”, “Читалище “Развитие”, ФК”Узунов”, Младежки център, Център за рехабилитация и социална интеграция, Община Севлиево и др. за съвместни дейности с цел провеждане на учебно-производствена практика и подобряване на материалната база в училището.

Организирани бяха срещи с родителите за формулиране на проблемите в учебно-възпитателния процес и за възможните подходи за разрешаването им. Във всички класове бяха избрани родителски активи, чиято основна задача е да подпомагат дейността на класните ръководители.

Контролната дейност на Директора и Пом. директорите се осъществи съобразно чл.47, ал.1 от Правилник за прилагане на Закона за народната просвета, Закон за професионалното образование и обучение

Осъществиха се проверки на входното и изходното ниво на учениците по отделните учебни предмети Проверка на нивото на овладяване на знания по филисофия, история и география чрез провеждане на тестове

Ежемесечно ръководството на училището проверяваше обхвата на учениците и посещаемостта на учебни занятия.

Осъществи се тематична проверка: “Използване на интерактивни методи, иновации и информационни и компютърни технологии в образователно-възпитателния процес” и «Работа на класните ръководители в часа на класа».

И текуща проверка „Контрол на млади и новоназначени учители /персонална проверка/ и “Използване на средства, методи и прийоми в УВР /тема, понятия, контекст и детайли, междупредметни връзки/.. Готовността на учители и ученици за провеждане на ефективни занятия по професия «Техник на компютърни системи».

Проведени са проверки върху ритмичността на изпитванията.

Осъществен е контрол върху работата с изявените ученици и работата с изоставащите ученици, посещаемостта, организацията и провеждането на часовете по задължително-избираема подготовка /ЗИП/ и по задължителна подготовка /ЗП/. Осъществи се контрол върху организацията и провеждането на училищните тържества, празници, изложби и конкурси, съдействащи за развитието и укрепването на общоучилищния дух и за изява на интересите и способностите на учениците.

Постигнати бяха успехи в следните направления:


 • Няма повтарящи ученици

 • Завоювани много спортни отличия

 • На олимпиадата по Техническо чертане - областен кръг Павел Стефанов Стоев от 12г клас и Огнян Владимиров Вълев от 10г клас заеха 1-во място в своите групи, а Цветан Цветославов Ненков от 10г клас се класира на второ място. На националния кръг, който бе проведен през месец май в гр.Пловдив Павел Стоев се класира на 5-то място с оценка Отличен (5,50) и придоби правото да се запише във ВУЗ без приемен изпит.

 • На националното състезание „Най-добър техник в машиностроенето” в гр. Горна Оряховица Кирил Иванов Трифонов и Делян Димитров Недялков от 12г клас получиха оценки отличен 6.00 и отличен 5.80. Този резултат им осигури влизане без приемен изпит в Технически университет – гр.Габрово.

 • В проведения през есента на 2008 година конкурс на Регионален център за работа с доброволци при ИМКА – Габрово Вероника Стефанова Христова от 12а клас бе избрана за Доброволец на годината в направление „Екология и образователни дейности”.

 • На националния фестивал "Наука на сцената" Преслава Пламенова Букева и Траян Стефанов Косташки от 10д клас заеха 3-то място в тематично направление „Компютърни презентации”.

 • Отлично представяне показа Йоанна Любомирова Тотевска от 10а клас, която участва в изложбата „Коледно настроение”, организирана от Исторически музей – Севлиево.

 • Симона Петева Петева от 10д клас получи поощрителна награда в конкурса за най-добра рисунка на тема „Българка в есенни багри”, организиран от природен парк „Българка”.

 • Мартин Ивов Николов от 9в клас представи достойно нашето училище в националното състезание „Предизвикателство към младия предприемач”, организирано от Джуниър Ачийвмънт и Британски съвет.

 • Сертификат за участие получиха Полина Веселинова, Йоанна Тотевска и Христо Йонков от 10а клас, които се включиха в националния конкурс за издирвателска дейност на архивни документи.

Резултатите в проведените Областни кръгове на Олимпиадите по общообразователните учебни предмети показва, че работата с добрите и изявените ученици все още не е на необходимото ниво.

От завършилите дванадесетокласници 82 % са приети във висши учебни заведения. Изградени са връзки за сътрудничество с родителите по паралелки и с училищното настоятелство.

Цялостната дейност на училището през учебната 2008/2009 година бе подчинена на основните цели и задачи от годишния учебен план.Сподели с приятели:
  1   2   3


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница