Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница1/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   102


Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 г.
В изпълнение на член 15, ал.2 от Правилника за устройство на дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси (НССЕИВ) към Министерски съвет областните управители предоставиха информация за напредъка по изпълнението на НСРБИР /2012 – 2020 г./ по области и общини.

Следвайки рамката на Европейския съюз (ЕС) за национални ромски стратегии и в съответствие с Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. /НСРБИР/, настоящият документ използва името роми като обобщаващо както за българските граждани в уязвимо социално-икономическо положение, които се самоопределят като роми, така и за гражданите в сходна ситуация, които околното население определя /или би могло да определи/ като такива, независимо от начина на тяхното самоопределяне.

Отчетите на предоставилите информация области и общини са приложени на диск.
ОТЧЕТ НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
І. Въведение

Стратегията на Област Благоевград за интегриране на ромите 2012-2020г. е утвърдена от Областния управител на Област Благоевград след съгласуване с Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.

Стратегията е разработена в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020г.).

С решения на съответните Общински съвети във всички общини от Област Благоевград са приети Общински планове за действие за 2016 г.

Процесът на планиране на общинско ниво за периода 2015 – 2020 г. е определен по следния начин:

2015 – 2016 г. в общините Банско, Гоце Делчев, Кресна, Сандански, Сатовча, Хаджидимово.

2015 – 2020 г. в общините Белица, Симитли, Струмяни, Якоруда

2015 – 2017 г. в общините Благоевград, Гърмен, Разлог,

Не са получени плановете от община Петрич.

Инструмент при реализиране на Стратегията на област Благоевград за интегриране на ромите е системата за оценка и мониторинг. Съгласно Помощните насоки за областно планиране, предоставени от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, оценката на изпълнението на Областната стратегия се осъществява чрез мониторинг на изпълнението на Общинските планове за действие.

Целта на мониторинга е чрез систематично събиране и анализиране на информация да следи за постигането на измерими резултати от дейността по изпълнението на стратегическия и плановите документи, както и активно да включи заинтересованите страни в осъществяването на оценката и наблюдението.

Докладът отчита извършеното по шестте приоритета от Областната стратегия, съобразно ангажиментите и отговорностите на ресорните институции и прилагането на мерките в съответните общини. Резултатите от ежегодния мониторинг и оценяването са основа за актуализиране на стратегията по отношение на приоритетните направления, поставените цели и дейностите в хода на тяхното изпълнение. Информация за изпълнените дейности по приоритетите на Областната стратегия е представена в два раздела: • изпълнение на областно ниво – въз основа на информация, получена от регионални държавни структури, отговорни по изпълнението на Областната стратегия;

 • изпълнение на общинско ниво - въз основа на информация, получена от 14-те общини в резултат на проведения годишен мониторинг на Общинските планове за действие в изпълнение на Стратегията на Област Благоевград за интегриране на ромите.ІІ. Отчет на реализираните дейности през 2015г. по приоритети:

 1. ОБРАЗОВАНИЕ

Оперативни цели:

1.Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система, осигуряване на качествено образование в мултикултурна образователна среда.

2.Повишаване на образователното равнище на учениците и студентите от ромски произход.

Специфични цели:

1. Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование, включително чрез интеграция на ромски деца и ученици в етнически смесени детски градини и училища на територията на област Благоевград.

2. Повишаване на качеството на образование в обособените ДГ в ромските квартали на градовете и останалите населени места на Благоевградска област , в които преобладават ромски деца.

3. Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и в училищата, чрез съхраняване и развиване на културната идентичност на деца и ученици от ромски произход.

4. Превенция на отпадане от училище и ограмотяване на неграмотни и малограмотни възрастни роми.

5. Прилагане на разнообразни форми и програми за работа с деца с трудности и дефицити в обучението и отпаднали от училище с цел тяхната реинтеграция.

6. Приобщаване и приемане на родителите - роми към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот.

7. Усъвършенстване на образователните условия за качествено образование на квалификацията на педагогическите специалисти за взаимодействие в мултиетническа образователна среда, интеркултурна компетентност у директорите, учителите и другите педагогически специалисти.

8.Общините да подпомогнат финансово и организационно достъпа до средни общо образователни училища, техникуми, колежи на децата от ромски произход от отдалечените и селски райони в областта.

9. Общините да стимулират финансово със стипендии ромите, които искат да продължат след завършване на средно образование изучаване на висше образование във ВУЗ в страната и чужбина.

10.Общините да подпомагат финансово и поощряват родители на които всички деца учат.

11. Недопускане на дискриминация в образователните институции на територията на областта , като във всяко училище във всеки клас не се допускат ограничения за записване на брои деца от ромски произход.

1.1. Изпълнение на областно ниво по данни на РИО – Благоевград:

Като отговорна институция за изпълнение на целите в Националната стратегия за интегриране на ромите в Република България (2012 – 2020) в приоритет „Образование”, Регионалния инспекторат по образованието – гр. Благоевград изпълнява ангажиментите си по целите, задачите и дейностите, заложени в Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020 г.) . През изминалата 2015 г. се продължи с осъществяването на следните дейности: 1. Осъществяване на дейности за подпомагане на ранното детско развитие и предучилищното възпитание и подготовка. с цел достигане на равнище на владеене на българския език, съизмеримо с това на останалите деца. Активно подпомагане на учебните заведения за постигане на по – качествена подготовка на децата в подготвителните групи, за които българският език не е майчин. Прилагане на индивидуални планове за изучаване на майчин език.

 2. Въведената целодневна организация на учебния ден осигурява на децата и учениците по-добра адаптация към училищния живот. Използват се необходимите средства и методи на възпитание и обучение, с които се дават разнообразни възможности за развитие чрез включване в различни дейности. Цели се постигане на учебна среда, която да им помогне в усвояването на знанията. Използват се и индивидуалния подход на обучение, за постигане на по-висока степен на самостоятелност.

 3. Съдействие по изпълнението на чл. 2 от Постановление № 104 на Министерския съвет от 2003 г. за осигуряване на безвъзмездно ползване на учебници и учебни помагала

 4. Създаването на условия за равнопоставеност и адаптация на деца и ученици от ромски произход в образователната среда е основен приоритет за Регионалния инспекторат по образованието- Благоевград. За тази цел са предприети следните мерки:

– Осъществяване на контрол съвместно с юридически лица с нестопанска цел върху приема в помощните училища за недопускане на деца без увреждания в тях.

– Осъществяване на контрол върху приемните детски градини и училища за недопускане на обособени по етнически признак групи и паралелки.

– Специализирана дейност на училищните психолози и педагогическите съветници за улесняване на взаимната адаптация на ромските и другите деца и ученици към новата образователна среда.

– Провеждане на дейности в детските градини и училищата за изграждане на положителни нагласи към образователната интеграция на ромските деца.– Провеждане на семинари и други форми на обучение на родителите за преодоляване на негативни стереотипи и изграждане на толерантни взаимоотношения.

 1. Съществен инструмент за компенсиране на образователните неравенства относно качеството на образование на деца от ромски произход и е превенция на отпадането им от образователната система в изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020).

 2. Училищата участват активно в Националната програма „На училище без отсъствия“, за осъществяване на по-строг контрол по отношение на отсъствията без причина и включване в проекти, насочени към училищни и извънучилищни дейности с цел обхващане на по-голям брой ученици, застрашени от отпадане.

 3. Използват се и възможностите на Националната програма „С грижа за всеки ученик“. Модул 2 „Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните групи“ има за цел да осигури на всяко дете равен старт при започване на училище. Практическото овладяване на българския език от тези деца допринася за бъдещата им мотивация за училищно обучение. Модул 3 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка" дава възможности за осигуряване на диференцирана грижа за учениците от началната училищна възраст, насочена към компенсиране на проблеми, водещи до натрупване на пропуски в знанията по няколко учебни предмета и последващо изоставане. С Модул 4 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка" се цели повишаване нивото на постиженията по общообразователната подготовка на учениците от прогимназиалния етап на основната образователна степен. Чрез реализирането на дейностите от националните програми се осигурят допълнителни възможности за индивидуален подход и работа в малки групи в съответствие с потребностите на учениците и със спецификата на дадения учебен предмет

 4. Организиране и провеждане на индивидуални работни срещи с директори на училища с висок процент на ученици от ромски произход за решаване на конкретни проблеми.

 5. Реализиране на проверки от РИО – Благоевград, относно проследяване ефекта от прилагането на различни форми и програми за създаване на толерантна мултиетническа среда в българското училище. В проверените училища е създадена действаща система за непрекъсната квалификация на педагогическия персонал, като трябва да се отбележи, че голяма част от учителите в училищата са преминали курсове за подготовка за работа в мултикултурна и мултиетническа среда и обучение по „андрагогика“. Темата за проблемите, свързани с обучението на ученици билингви присъства в плановете на методическите обединения. В училищата е заложено продължаване на провеждането на квалификационни форми за взаимоотношенията училище – семейство с цел постигане на единодействие между училището и семейството. Разчита се изключително и на ефективно, работещо училищно настоятелство. Осъществяват се ритмични срещи и разговори с родители с цел изтъкване на аргументи за предимството учениците да се обучават при равни условия с всички останали деца, както и активно им включване в училищния живот.

 6. Продължава реализацията на мероприятия, свързани с активното ангажиране на децата в редица училищни тържества, конкурси, състезания и извънкласни форми.

 7. Активно се използва посредничеството на социални медиатори /също от ромски произход/, за излизане от съществуващата социална среда и продължаване на образованието.

 8. Във връзка с развитието на ромската общност и тяхното последващо приобщаване на пазара на труда, РИО – Благоевград, продължи успешно реализацията на дейностите от третия етап на проекта за организиране на обучението на възрастни в училище – „Нов шанс за успех“. За третия етап на реализиране на проекта училища на територията на област Благоевград се регистрираха в електронната система, подготвиха и подадоха необходимите документи. Бяха одобрени и успешно реализираха дейностите по проекта две училища:

 • СОУ "Никола Йонков Вапцаров", гр. Петрич – две групи с 31 обучаеми, ключови компетентности в VІ клас и една група с 15 обучаеми, ключови компетентности VІІ клас;

 • СОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Крупник, общ. Симитли – една група с 12 обучаеми, ограмотяване (І – ІV клас), една група с 15 обучаеми, ключови компетентности в V клас и две групи с 27 обучаеми, ключови компетентности VІ клас.

 • По-голяма част от обучаемите (87) успешно завършиха курсовете на обучения курсовете на обучение от втората фаза и ще получиха удостоверения.

Общият брой на лицата, които успешно завършиха обученията по проекта през трите фази за реализиране на дейностите е 426, като след като получиха удостоверения за успешно завършен курс, те могат да бъдат записани в V клас и да продължат обучението си в прогимназиалния етап на училищното образование, както и да бъдат записани в VI, VII или VIII клас и да продължат обучението си в прогимназиалния етап на училищното образование при условията и по реда на Закона за народната просвета.

 1. В училищата на територията на област Благоевград продължава успешно реализацията на няколко проекти и инициативи, свързани с интеграцията на ромските ученици:

 • СОУИЧЕ „Св. Климент Охридски” – гр. Благоевград - проект „Учим и се забавляваме заедно”, съвместно с Община Благоевград, по конкурсна процедура 33.11 – 2012 към Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства;

1.2. Изпълнение на дейности в рамките на приоритет „Образование” съгласно проведения мониторинг на Общинските планове за действие:

Община Банско

Повишава се качеството на образование, като са осигурени достатъчен брой учебни помагала за децата и учениците от етническите малцинства – 1000 лв.

От средствата на училищните бюджети се повишава квалификацията на учители, директори и други педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда. Изготвят се индивидуални програми за децата, застрашени от отпадане и се организират редовни срещи с родителите им.

Община Белица

Община Благоевград

Децата от ромски произход имат гарантиран достъп до качествено образование във всички училища на територията на Община Благоевград. Включени са разпоредби в правилниците на детските градини и училищата за гарантиране на толерантно отношение към децата от ромската общност.

През 2015 година бяха проведени беседи във връзка с ранните бракове и приоритет „Образование” с деца от ромския етнос от 5 до 12 клас. Проведени са многобройни работни срещи и разговори с родителите, за да бъдат информирани какво се случва с децата им. Това е начин да се мотивират всички деца и техните родители. Децата подлежащи на записване за детска градина за 2015 година са обхванати. Има информация за отпаднали деца от ромски етнос от училище и причината е основно ранните бракове, както и социалния статус. Голям брой от разрешаването на казусите става със съдействието на отдел „Закрила на детето”. Образователните медиатори на територията на Община Благоевград имат определен брой часове работа на терен, в който информират, с цел анализиране за срокове и прием за детски градини и училища, помагат при попълване на документи, мотивират и контролират децата от детските градини и училищата. Има данни за деца, които за определен период от време са отпаднали от училище, но след това са били реинтегрирани.

Община Гоце Делчев

Гарантиране на достъп до качествено образование в мултикултурна/интеркултурна среда – децата от ромски произход в община Гоце Делчев са равномерно разпределени във всички училища. Няма обособено ромско училище, както и ромски паралелки. Обществен възпитател от ОКБППМН работи с деца, при които има риск от отпадане от училище и образователната система. Здравният медиатор подпомага дейността на обществените възпитатели, като участва в домашни посещения и срещи в училище. При констатиране на деца, които идват от чужбина или от друго населено място се предприемат своевременни мерки за информиране и интегриране на децата в образователната система – издирва се акт за раждане и апостил на документите от чужбина. Прекъснат е входът към Помощното училище в град Гоце Делчев, където се приемат единствено деца с множествени увреждания. Деца, за които се констатира недостатъчен родителски капацитет от страна на семейството се настаняват в ДДЛРГ „Иван Кюлев” на седмична, дневна или постоянна грижа. С помощта на тази социална услуга децата посещават редовно училище и имат осигурена храна, дрехи, баня, подслон, възпитателен надзор. В община Гоце Делчев има ЦПО към Пиринтекс ЕООД, където много от децата, които са от рисков контингент за ранно отпадане от училище се насочват и след навършване на 15 години постъпват за професионално обучение. В община Гоце Делчев се подсигуряват транспорт на ученици от населени места, в които няма училище до съответните населени места с училище. • Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система – повече от 99% от учениците от ромски семейства са обхванати в образователната система. Съществуват единични случаи, в които деца, които са повтаряли многократно 5-ти клас и в последствие се отказват, както и случаи на деца, които се ползват от родителите за отглеждане на по-малките бебета в семейството и поради това често отсъстват от учебни часове. Голяма част от децата, които имат затруднения и са със СОП се оценяват от комисия за и съответно се обучават по индивидуални програми. Някои от тях постъпват за професионално

Обхванати деца в детските градини – мнозинството от децата от ромските семейства са обхванати в детските градини. Детските градини ОДЗ „Калинка” и ЦДГ „Детелина” активно работят с ромските семейства за обхващането на децата. При крайно нуждаещи се родители, община Гоце Делчев поема разходите за задължителните лабораторни изследвания за прием в детско заведение. Здравният медиатор поддържа тясна връзка с директорите на детските градини за своевременно вземане на мерки при наличие на паразити или други проблеми.

Подлежащи на записване в първи клас деца – всички деца, подлежащи на записване в първи клас се обхващат.

Обхванати в учебния процес в следващите години, отпаданали от училище – задължителното преминаване от 1-ви до 4-ти клас на всички деца съгласно ЗНП създава известни затруднения за деца, които по-бавно усвояват учебния материал, включително и за ромски деца, които имат за майчин език – турския език. Деца, които освен затрудненията с езика имат и специални образователни потребности постепенно натрупват големи пропуски в знанията и уменията от учебните програми. Когато това се съчетае и с по-нисък родителски контрол от страна на семейната среда, мотивацията на децата за обучение значително отслабва, в 5-ти клас започват да повтарят класа, започват да бягат от училище и постепенно отпадат. С много от децата, които имат риск от отпадане от училище работят обществени възпитатели от ОКБППМН. Отпадналите от училище ученици са много малко – единични случаи, като причините за това са съчетание от много слаб родителски контрол, налаганите глоби на родителите не оказват необходимата коригираща цел, децата многократно се връщат в училище и отново отсъстват. Работата по всеки случай се води от екипи от всички заинтересовани институции – училище, здравен медиатор, ОЗД, ОКБППМН. При нужда се ползват и услугите на ЦОП „Символ на любовта”.
Община Гърмен

На територията на община Гърмен функционират 8 училища и 6 детски градини. Образованието е основа за интегрирането на децата от различните етноси. В община Гърмен живеят 4 етнорелигиозни групи - българи християни, българи мюсюлмани, роми и турци. Почти във всички училища от общината учат заедно поне два от представителите на тези групи . Образователната структура на училищата в общината гарантират равен достъп и качествено образование на всички ученици. При продължително отсъствие на ученици се работи с родителя, правят се срещи, провеждат се разговори и се осигурява присъствието на децата в училище и детските градини. В община Гърмен всички подлежащи на подготвителна група и задължително обучение са обхванати и посещават учебните занятия. Децата от ромски произход си позволяват безпричинно да отсъстват повече от учебните занятия, но след разговори с родители за важността от ранното социализиране на децата, те се връщат и продължават да посещават учебните занятия. През 2015 г. има два отпаднали ученика от ромски произход поради преместването им да живеят извън страната. На 7 родители на продължително отсъствали ученици има съставени актове. Училищата развиват и извънкласни дейности, които гарантират равнопоставеност на участието на всички желаещи ученици.

Община Кресна

Предучилищната подготовка на децата две години преди постъпването им в първи клас е задължителна, но не по-рано от годината, в която детето навършва 5-годишна възраст“. Въвеждането й цели равен старт на всяко дете, като допринася за ранната социализация и за развитие на умения, необходими при постъпване в първи клас. Тази мярка е и превантивна спрямо намаляването на необхванатите и напусналите училище ученици. Въвеждането на задължителна подготовка за училище две години преди постъпване в първи клас повиши значително обхвата на децата, включително и ромските, в системата на предучилищното възпитание и подготовка.

От учебната 2010/2011 г. започна постепенното въвеждане на целодневна организация на учебния ден, като през учебната 2013/2014 година вече са обхванати децата от І до ІV клас включително. При тази организация задължителните учебни часове се съчетават с форми на самоподготовка, занимания по интереси и отдих. С тази мярка Министерството на образованието и науката си поставя за цел да осигури на всички деца, без оглед на етническата им принадлежност:

– по-добра адаптация към училищния живот;

– разнообразни възможности за развитие чрез включване в различни дейности;

– учебна среда, която да им помогне в усвояването на знанията;

– индивидуален подход при обучението и по-висока степен на самостоятелност.

Поетапното въвеждане на целодневна организация на учебния ден е съществен инструмент за компенсиране на образователните неравенства относно качеството на образование на деца от ромски произход и е превенция на отпадането им от образователната система.


Община Петрич

Гарантиране на достъп до качествено образоване в мултикултурна/интеркултурна среда:

– Приета е „Актуализирана общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за 2015 г.“ с решение № 1182 от 18.06.2015 г. на общински съвет-Петрич.

Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система. Обхванати деца в детските градини, подлежащи на записване в първи клас деца, обхванати в учебния процес в следващите години; отпаднали от училище – причини, реинтегрирани: • назначен образователен медиатор към община Петрич ;

 • подлежащи на записване в първи клас 100 деца ;

 • обхванати деца в детските градини – 147;

 • обхванати в учебния процес – 700 деца;

 • отпаднали от училище – 11 деца.


  Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница