Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница10/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   102

Община Бургас – Средната годишна безработица за общината през 2015г. е 4,5%, като към 30.06.2015г. равнището е 3,5%, а към 21.12.2015г. е 5,18%, т.е. равнището на безработицата се определя най-вече от характерната за общината сезонна заетост. Друг фактор, оказващ влияние на равнището на безработицата, е образователното ниво на регистрираните безработни лица. Сред ромското население преобладават лицата с начално и по-ниско образование. От общия брой регистрирани безработни лица към края на 2015г. – 5518, с висше образование са 1566 лица, със средно професионално образование - 2081 лица, със средно общо образование - 781 лица, с основно - 380 лица, а с начално или по-ниско образование - 710 лица. Друга причина за равнището на безработицата е възрастовата структура. В този аспект като най-уязвими групи на пазара на труда са дефинирани групите на младежите до 29-годишна възраст и лицата над 55-годишна възраст. По посочените причини към момента Агенцията по заетостта изпълнява европейски проекти, насочени към осигуряване на 6-месечна заетост на младежи до 29 г.

Община Камено – По приоритет заетост през 2015 г. в община Камено са регистрирани 556 души безработни. Основна причина за безработицата сред ромите е ниската им образованост, липса на квалификация и работни места. От „ДБТ” с ИРМ гр. Камено се работеше по ОП РЧР, като за насърчаване на заетостта по програмите са насочени по НП „ОСПОЗ”, НП „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания” и НП „АХУ”. От НП „ОСПОЗ” бяха включени 9 души от общината с договори до 28.02.2015 г., по НП „АХУ” – 4 души като лични асистенти. По програма „Подкрепа за заетост” във функция „Жилищно строителство, БКС и ООС” в общината през 2015 г. се приемаха на работа средно по 16 социално слаби граждани, основно от ромски произход. Към дейност „СУП” на общината по НП „Нови възможности за грижа” през 2015 г. бяха включени 43 социално слаби граждани. За подпомагане на ромите и социално слаби граждани се организира обществена трапезария за 65 души от 01.10.2015 г. до 31.12.2015 г.

Община Карнобат – Общият брой безработни лица регистрирани в ДБТ-Карнобат е 748 души, като броят на продължително безработните лица е 260. Броят на регистрираните жени е 424. Младежите до 29 години, регистрирани в ДБТ-Карнобат, е 93 бр. Броят на безработните без квалификация е 445 бр. Причините за безработицата са основно високият брой безработни без квалификация, както липса на мотивация за квалификация и за активно търсене на работа. Преобладаващата част от безработните роми предпочитат сезонната работа в сектор „Селско стопанство“. През отчетния период в община Карнобат бе назначен младши специалист „Младежки медиатор“ по НП „Активиране на неактивните“, който работи активно по идентифицирането на безработни младежи до 29-годишна възраст с активирането им на пазара на труда. През отчетния период Община Карнобат разработи и предстои да реализира проект за професионална квалификация и заетост на безработни младежи до 29-годишна възраст. По схема „Младежка заетост“ са постъпили на работа 6 лица.

Община Малко Търново – Безработицата засяга в различна степен лицата в зависимост от тяхното образование. По-ниското ниво на образование винаги е свързано със слаба конкурентоспособност на пазара на труда и невъзможност да се отговори на изискванията на работодателите. Голям дял на безработни в общината се наблюдава сред ромското население. Основно те разчитат на социални помощи от държавата, което води до трайна загуба на трудови навици и засилваща се деградация и криминализация на общностите. За да се преодолее това явление е необходимо създаване на работни места, което ще създаде условия за сигурност и пълноценност на всеки човек. Община Малко Търново активно участва в програмите на МТСП, осигуряващи временна заетост на лицата, с ниско образование и дълготрайно безработни. Предприети мерки: *Насърчаване повишаване на образованието, квалификацията и преквалификацията на безработни роми, както и на заети роми, в съответните професии, търсени на пазара на труда; *Разработване на програми за заетост на национално, регионално и местно ниво и конкретни механизми за осигуряване на устойчива заетост на роми в активна трудова възраст; *Обучение на ромите в областта на селското стопанство, като животновъдство, растениевъдство, трайни насаждения и др.; *Организиране курсове за квалификация и преквалификация на ромите. Работа по проекти на ОП „РЧР” .Община Несебър – Заетостта и съответно нивото на безработица в общината има сезонен характер. Това касае в пълна степен и лицата от уязвимите социални групи. Средно годишно за 2015 г. регистрираните безработни са 537, а средно годишният показател за равнище на безработицата е 5,12%. С цел да се намали тази сезонна зависимост на пазара на труда, община Несебър осигурява постоянна работа на нискоквалифицирани работници в структурите на БКС във всички населени места. Макар тези мерки да обхващат по-голямата част от трудово активното население от целевите групи, община Несебър участва и в програми за субсидирана заетост при наличието на такива, с цел осигуряване на временна работа и на необхванатите лица. Основната цел в Приоритет „Заетост” - увеличаване на субсидираната заетост и квалификация и преквалификация на безработните лица в уязвимо социално положение продължава да се изпълнява ежегодно. Посоката, в която са насочени усилията на община Несебър, са към разкриване на работни места за няколко специфични категории от безработни лица, които срещат най- големи трудности за реализация на пазара на труда: нискоквалифицирани безработни лица; младежи до 29 г. с основно или по-ниско образование; лица над 50 г.; членове на семейства, в които се полагат грижи за лица с различни видове трайни увреждания. В тази връзка през отчетния период са предприети следните мерки: 1. В началото на 2016 община Несебър кандидатства за субсидирана заетост по нова схема Проект BGО5М90PО01-1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Съгласно правилата на схемата работодателите се финансират за наемането на безработни младежи до 29 г. на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011г., за период до 6 м. Това са безработни с ниска професионална квалификация и недостиг на умения; безработни с ниско или без образование основно представители на етническите малцинства. Осигурените работни места са общо за 49 безработни лица от горепосочените категории за позициите - метачи, работник озеленяване и сметосъбирачи. 2. През ноември 2015 г. между МТСП и Община Несебър бе подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Подкрепа за независим живот на хората в неравностойно положение в община Несебър чрез предоставяне на подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги от Звено за услуги в домашна среда“, популярен сред населението като проект “Помощ в дома”. Социалният проект за подпомагане на нуждаещи се в община Несебър ще бъде отворен за 20 месеца и ще обслужва около 30 потребители (лица и деца с трайни увреждания, с невъзможност за самообслужване; самотно живеещи, болни възрастни хора, които не са в състояние сами да се справят с ежедневието, лица), които ще могат да се възползват от неговите придобивки. Освен това, от администрацията в Несебър обещават този път програмата да бъде обогатена с повече услуги, предлагани на гражданите на общината. В рамките на проекта ще се предоставят услугите „личен асистент“ и „домашен помощник“. Целта на проекта е да се подобри качеството на живот и преодоляване на последиците от социално изключване и бедността на потребителите на услугите, както и да им се даде възможност да бъдат активни и да вземат самостоятелни решения за организиране на ежедневието си, равен достъп и качество на живот, както и намаляване риска от зависимост от институционален тип грижи.

Община Поморие – Дейността на община Поморие през 2015 г. бе насочена към недопускане на масова и продължителна безработица в общината. При съвместната работа с „Бюро по труда” Поморие през 2015 г., вниманието си насочихме към регистрираната целева група от ромски произход, без да игнорираме и цялата незаета съвкупност, регистрирани 56 лица, от които жени-20 и мъже-36. От групата без образование са 15 лица и само 1 със средно образование. По възраст до 29 години - 6 лица и над 50 години – 16 лица. На тази база са ангажирани по Проект „Подкрепа за заетост” ОП „Развитие на човешките ресурси” 72 лица, които бяха назначени като „Работници по поддържане сгради” при 19% обхват от представители на ромската общност 15 лица, ангажирани за 7 м. Бяха назначени 25 броя „Озеленители”, от които 11 лица от ромски произход, ангажирани от 3 до 6 месеца. В ДСП гр. Поморие за задоволяване на инцидентно възникнали нужди през 2015 г. са отпуснати еднократни парични помощи по чл.16 от ППЗСП на 19 семейства от ромски произход. На ежемесечно социално подпомагане по чл.9 от ППЗСП са 73 бр. лица от ромски произход. Включени в програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” - 29 лица. В дейността подобряване състоянието на техническата инфраструктура, асфалтиране на улици, изграждане на тротоари на 35 улици в централната градска част е осигурена работа на 18 мъже от ромски произход. Постоянна ангажираност е гарантирана на 6 мъже от ромски произход в „Парковото поддържане” /гробищен парк Поморие /. За отбелязване е благоприятна тенденция по разпределение на заетост сред ромското население във всички населени места на територията на общината, разпределени пропорционално на преобладаващото население от ромски произход. Всичко това е добре, дотолкова че се изпълняват поетите планови задачи, но не бива да се пренебрегва фактът, че всички тези лица са поставени в условията само на временна и сезонна заетост ,без да се дава алтернатива за трайно ангажиране.

Община Приморско – Общината се стреми да сведе безработицата до минимум посредством програми и проекти като кандидатства по национални програми. По ОП „РЧР“ общината е кандидатствала по няколко проекта и е одобрена по програма „Клио“ – 2 човека; „Обучение и заетост на младите хора до 29 години“ – 17 човека; по програма „Активни“ – 40 човека и „Независим живот“ – 75 лица.

Община Руен – По Данни от ДБТ-с. Руен, към 31.12.2015 г. общият брой ромско население е 1300 души, от тях 762 са икономически активни, /заети 164 и 125 безработни/ и 598 са икономически неактивни. Безработицата и ниските доходи при тази общност обуславя рискова група социално слаби лица и семейства в неравностойно социално положение, подпомагани с месечни социални помощи по ЗСПД и ППЗСП, които полагат 14-дена през месеца доброволен труд. Подпомагани с месечни помощи са повечето семейства от ромски произход, преобладаващи са многодетните и непълнолетни семейства, в които има и повече нетрудоспособни членове. Лица, попадащи към групата на уязвимо социално положение, са включени в проект „Нови възможности за грижа” към АСП и проект „Нови алтернативи” на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

Община Созопол – През 2015 г. в община Созопол е проведена 1 обща трудова борса, на която бяха разкрити 261 работни места. На борсата участваха 12 работодатели и 121 търсещи работа лица. Към 31.12.2015 г. започналите работа по обявените 261 работни места са 261, от които 212 регистрирани в ДБТ. Общият брой на обхванатите роми по различни дейности през 2015 г. в БТ Созопол е 421 лица, в т.ч. 246 жени. Осигурена е заетост през годината на 227 лица в т.ч. програми и проекти – 61 лица, на първичен пазар на труда – 163 лица, по мерки по ЗНЗ – 3 лица. Включени в обучение по ключови компетентности – 10 лица. Като силни страни се отчитат разработването на Регионални програми за заетост, осигуряване на транспорт за пътуващите през летния туристически сезон, организиране на трудови борси. Като трудности в работата се отчитат недостатъчното стимулиране икономическата инициатива на хората от малцинствата и липсата на квалификация на ромите, както и сезонната заетост.

Община Средец – Заетостта на населението се реализира под две основни форми на трудова реализация – по трудови, служебни и други правоотношения и чрез самонаемане при развиване на собствен бизнес. Данни за икономически активните лица, равнище на безработица и регистрирани безработни лица от община Средец през 2014 и 2015г. - информацията е представена от ДБТ-Бургас, филиал гр. Средец:Община Средец

2014 г.

2015 г.

Икономическо активно население

5 100 д.

5 100 д.

Равнище на безработица

26.4 %

23.6%

Общ брой безработни

1 346 д.

1 201 д.

Безработни мъже

557 д.

495 д.

Безработни младежи от 18 г. до 29 г.- до 19 г. вкл.

15 д.

10 д.

- от 20 до 24 г. вкл.

126 д.

96 д.

От 25 до 29 г. вкл.

181 д.

147 д.

Относителен дял на регистрирани с основно и по-ниско образование

62.9%

64.0%

Относителен дял на регистрирани без квалификация

71.8%

73.4%

Участието в национални, регионални и реализирането на общински програми за заетост в различни сфери на обществения живот дават шанс на хора с ниско образователно ниво или други уязвими групи да не бъдат „изхвърлени” от пазара на труда и да намерят макар и временна трудова реализация. През 2015 г. община Средец е работила по следните програми:  НП „От социални помощи към осигуряване на заетост” - назначени за 2015 г. са 10 лица. Дейностите, по които са включени са: ремонт и полагане на тротоарни плочки, почистване на канали за отводняване, минаващи през населените места и извършване на неотложни аварийни дейности. Общината продължава изпълнението на Програма за полагане на 14 дни обществено полезен труд от хора, обект на месечно социално подпомагане. Тя се реализира съвместно с ДСП–Бургас, бюро-Средец. По програмата са работили средно по 66 човека - седмично. Работи се главно по хигиенизиране и благоустрояване на обществени площи и терени.  Регионална програма за заетост „Общински исторически музей – пазител на миналото” за периода 2015г. са наети 15 лица.  НП „Активиране на неактивни лица“ – назначени са 2 трудови медиатори към БТ–Средец.  През 2015г. се реализира Програма „Сигурност” към Националния план по заетостта, разработена от МТСП. На територията на община Средец са наети 38 лица назначени на длъжност „сътрудник по сигурността“.  По насърчителни мерки за заетост са наети 5 лица, младежи до 29 г. През 2015 г. продължи предоставянето на услугите „Социален асистент”, Домашен помощник” и „Личен асистент”:  „Помощ в дома” по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Създаване на Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – Средец за предоставяне на социални услуги по нов механизъм, за гъвкаво почасово предоставяне на услуги в дома на потребителите – за лична помощ и за помощ при комунално битови дейности. Осигуряване на качество на социалните услуги. Създаване на работни места в сектора на социалната икономика на безработни лица. Увеличаване на предоставяните социални услуги. Ограничаване настаняването в специализирани институции. Достойни дни на лицата в нужда. Безработни лица, в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране; Звено за услуга в домашна среда обслужва 16 потребители, а работещи като личен асистент и Домашен помощник са 8 лица, услугата приключи през ноември 2015 г.  Община Средец е партньор на АСП по проект „Нови възможности за грижа”, за предоставяне на услугата „Личен асистент” на деца и лица с увреждания в домашна среда. Към момента по проекта работят 13 лични асистента, които обслужват 21 потребителя. ДСП-Бургас, бюро-Средец през 2015 г. подпомага с месечна социална помощ по чл.9 от Правилника за прилагане на ЗСП - 266 молби. Трябва да споменем и факта, че има и не малък процент бедстващи, които поради немарливост /липса на документи за самоличност, безотговорно прекратяване на регистрация в ДБТ и др./, и липса на чувство за отговорност за собствения живот и живота на собствените си деца не попадат в мрежата за социално подпомагане, въпреки че нямат системни доходи и живеят ден за ден. Ромите в община Средец са преди всичко изключително тежък социално-икономически проблем. Огромната част от ромите — около 75 процента – са безработни, което означава, че тяхната издръжка трябва да се поеме от държавата. Ония, които работят, получават възнаграждение, което не е в състояние да осигури издръжката на семействата им. Следователно грижата и за тях трябва да се поеме в съответна степен от държавата. Временният характер на предлаганата заетост по всички социални програми, обаче, определя и краткосрочните резултати от тяхната реализация. Ето защо следва общинското ръководство да търси трайно решение на проблема със заетостта на населението чрез създаване на условия за развитие на местната икономика и насърчаване предприемаческата инициатива и инвестиции.

Община Сунгурларе – По данни на ДБТ–Карнобат, клон-Сунгурларе, за 2015 г. се запазва тенденцията достъпът до заетост да е най-силно ограничен за няколко специфични групи безработни – хора с основно и по–ниско образование - 608 души, безработни младежи на възраст до 24 г. - 56 души, до 29 -120 души. В резултат на икономическата криза, както в световен, така и в национален план, равнището на безработицата в община Сунгурларе е 21,49%. Причините са комплексни, но като водеща се очертава ниската или липсата на каквато и да било квалификация на регистрираните безработни. За да се противодейства на тази негативна тенденция, общинското ръководство предприема следните мерки: Програми за заетост – „Подкрепа за заетост” ОПРЧР, „ Регионална програма”, НП АХУ „Личен асистент”, Нови възможности за младежка заетост, ОСПОЗ и Мерки за заетост по ЗНЗ.Община Царево – Пазарът на труда през 2015 г. се характеризира със сезонно колебание на нивото на безработица. Очертава се една сериозна тенденция към намаляване равнището на безработица. Спрямо 2014 г. се отчита намаление на средномесечното ниво на безработица в община Царево през 2015 г. вследствие на повишеното търсене на работна ръка от работодатели. От всички общини на юг от Бургас е отчетено най-високо намаление на средното ниво на безработица в община Царево с 2.24 пункта, следвана от другите общини. Регистрираните безработни към края на м. декември 2015 г. са 394, от тях 252 са жени, 142 –мъже, а 13% от общия брой регистрирани безработни – 54 са от малцинствените групи. Най-висока е степента на безработица през зимните месеци на годината. Към 22.02.2016 г. броят на регистрираните безработни е 457, от тях 63 са лица от уязвимите групи. Безработицата сред етническите групи намалява през активния туристически сезон (юли-август) с оглед на търсенето от страна на бизнеса на работници и специалисти в сферата на туризма и съпътстващите го услуги. Професионалната структура на безработните включва 3 основни професионални групи: с работническа специалност, специалисти и без специалност. Предлагането на работна сила без специалност и квалификация продължава да бъде голямо поради действащата схема „Подкрепа за заетост”, както и НП „ОСПОЗ” НП „ВОБГ” и регионални програми. Запазена е тенденцията делът на безработните без специалност сред продължително безработните да бъде преобладаващ. Във филиал ДБТ-Царево разкритите работни места /РБ/ през 2015 г. са 433. Работодателите разкрили най-много работни места са от сферата на туризма и хотелиерството. За заемането на много от тях работодателите поставят изисквания за образование по специалността и професионален опит. Често поставят и допълнителни изисквания, съобразени с характера на работа - компютърна грамотност, отлично владеене на един или повече чужди езици, мотивация за работа, коректност и др., на които безработните от малцинствените групи не могат да отговорят. Община Царево съвместно с „ДБТ” гр. Созопол работи по национални програми и проекти за заетост, които са от съществена важност за повишаване на заетостта сред хората в региона и намаляване на безработицата.
4. ПРИОРИТЕТ „ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ“:

Преглед на жилищните възможности и проблеми в областта и общините. Мерки за преодоляване на съществуващите проблеми;

Област Бургас – Малко общини от областта разполагат с общински жилищен фонд. Веднъж настанени, семействата не предприемат мерки да се сдобият със собствено жилище или да подобрят условията си на живот. Към момента повечето наематели на общинските жилища са с нередовни и много ниски доходи, което е голям проблем за събирането на дължимите наеми. Често не полагат грижа за поддържането на обитаваното от тях жилище. Друг проблем е незаконното строителство върху: земи - собственост на физически лица, земи – извън регулация. Основната част от ромското население живее в неблагоприятни жилищни условия. В значителната си част сградният фонд в кварталите по общини, където живее основно ромско население е амортизиран и нехигиеничен, териториите са гъсто населени, обособените квартали са една от основните пречки за цялостна интеграция на ромите в обществото, тъй като условията за живот в тях водят до задълбочаване на изолацията им, до занижаване на възможностите за подобряване на социално-икономическия, здравния и образователен статус.

Община Айтос – Основната част от жилищата в общината са собственост на физически лица, като незначителна част са собственост на търговски дружества, обществени и други организации. В града е обособен ромски квартал, разположен в крайната източна част с приблизителен брой жители - 2372. 90% от терена е в регулацията на града, като в 90% от тази част има изградена улична настилка, водопровод, канализация и ел. захранване. Останалата част от терена е извън регулацията на града и не е собственост на живущите. Липсват настилки и канализация, има частично водопровод и ел. захранване. Структурата на собствеността ограничава възможностите на общинската власт да провежда социална жилищна политика. Общината е изключително затруднена да осигури жилища на нуждаещите се. Огромният дял частна собственост поставя с особена острота проблема за „социалните жилища”. Не могат да се задоволят жилищните потребности на млади и социално слаби семейства, на лица с различна степен на увреждания. Общински жилища в момента не се строят.

Община Бургас – Не предоставят информация.

Община Камено – Възможностите на общината не са големи. Общински жилища в общината има в ограничен брой - в с. Свобода са 24, в гр. Камено - 2, в с. Русокастро - 2 и в с. Ливада - 1. Няма възможности за осигуряване на други общински жилища, като усилията основно се насочват към подобряване инфраструктурата на районите, населени от ромския етнос и узаконяване на жилищата, които отговарят на изискванията по ЗУТ.Сподели с приятели:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница