Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница100/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   94   95   96   97   98   99   100   101   102

ОБЛАСТ ЯМБОЛ
В изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), приета с Решение на Народното събрание на 01.03.2012 г., в Областната администрация Ямбол е разработена и приета Областна стратегия за интегриране на ромите в област Ямбол (2012-2020). Стратегията задава насоките за изпълнение на политиката за социална интеграция на ромите на областно ниво, като продължава и развива политическата ангажираност на правителството на европейското развитие на България в съответствие с Националната програма за реформи на Република България (2011-2015 г.) и с Националния план за действие по инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.” на областно ниво.

Стратегията прилага целенасочен интегриран подход към гражданите в уязвимо положение от ромски произход, който се прилага в рамките на по-общата стратегия за борба с бедността и изключването, и не изключва предоставянето на подкрепа и за лица в неравностойно положение от други етнически групи.

Областната стратегия за интегриране на ромите е разработена в резултат на сътрудничество от страна на отговорните институции с гражданския сектор и в частност ромски неправителствени организации. Стратегията кореспондира с международните стандарти в областта на правата на човека и правата на лица, принадлежащи към малцинствата, към които Република България се е присъединила.

Оперативното изпълнение на Областната стратегия на област Ямбол за интегриране на ромите (2012-2020) се осъществява чрез Общинските планове за действие (ОПД), изпълнявани в два периода – 2012 – 2014 г. и 2014 – 2020 г. С цел осигуряването на ефективност и устойчивост на мерките се предвижда междинен преглед/актуализация през 2017 г.

Като стратегическа цел в Областната стратегия е заложено: „Създаване на условия за равноправно интегриране на ромите и на българските граждани в уязвимо положение от други етнически групи в обществения и икономически живот на област Ямбол, чрез осигуряване на качествено образование в мултикултурна образователна среда и на условия за обхващане и задържане на деца и ученици от ромския етнос в образователната система, равни възможности и равен достъп до права, блага, стоки и услуги, участие във всички обществени сфери и подобряване на качеството на живот при спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация”.

В Областната стратегия са заложени следните шест приоритета: Образование, Здравеопазване, Жилищни условия, Заетост, Върховенство на закона и недискриминация и Култура и Медии.
ОТЧЕТ ЗА

НАПРЕДЪКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ

В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ 2015 г.

I. ОБРАЗОВАНИЕ

Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система, осигуряване на качествено образование в мултикултурна образователна среда.
Община Ямбол
Община Ямбол осигурява необходимите материално-технически, социално- психологически и педагогически предпоставки за пълен обхват на децата в предучилищните заведения.

През 2015 г. са извършени ремонтни дейности и подобряване на техническото оборудване на съществуващите детските заведения както следва:

- ЦДГ №20 „Червената шапчица”

- ЦДГ № 17 „Слънце“

- ОДЗ „Пламъче“

- ОДЗ „Пролет”

Разкрити са социални услуги за ранно детско развитие по проект ПСВ „Общностен център”.

Предвид това, че Общностния център е позициониран в район с преобладаващо ромско население, се предполага, че една голяма част от целевите групи, които са обхванати в работата по Проекта са представители на тази етническа група.

Много млади роми остават без подходящо образование, рано напускат училище, или не тръгват на училище, което поставя пред тях редица бариери.

През 2015 г. в Общностния център са предоставени следните социални услуги:

- Услугата „Здравна консултация за деца” (от 0 до 3 год. и от 3 до 7 год.), стартира от 16.03.2015 г.

- Услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията”, стартира от 30.04.2015 г.

- Услуги „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”, стартират от 08.06.2015 г.

През 2015 г. Общински съвет-Ямбол прие изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол, относно заплащането на таксите в ЦДГ и ОДЗ за многодетни семейства. Нов елемент в процеса на събиране на такси се прилага в ОДЗ „Пролет”. Детското заведение работи по проект „Готови за училище” на Ромска академия за култура и образование, която заплаща таксите на децата посещаващи детското заведение, поема разходите за медицинските изследвания при постъпване и стимулира родителите с ваучери.

С цел да се повиши обхвата в основното образование са извършени ремонти и подобряване на обзавеждането в училищата, интегриращи ромски ученици.

Реализирани са проекти за намаляване на отпадането на ромските деца от образователната система:ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора“– чрез осмисляне свободното време на учениците и специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности Учениците развиха допълнителни знания, умения, компетентности. Осмисли се свободното им време. Ограничи се броят на преждевременно отпадащите. В проекта се включиха 555 ученици, ръководени от 37 висококвалифицирани учители.

ПРОЕКТ Национална кампания на МОСВ „За чиста околна среда” 2015 на тема „Обичам природата – и аз участвам”. Реализирането на проекта има възпитателен ефект с оглед развитие на екологичното мислене на учениците и нагласите им, свързани с опазването на околната среда. С помощта на ученици, учители и родители се почистиха, озелениха и залесиха зелените площи в училищния двор.

С цел допълнително обучение за преодоляване на трудностите на децата и учениците при усвояване на учебния материал и осигуряване на допълнителни възможности за участие в олимпиади се сформираха по Национална програма „С грижа за всеки ученик“ групи от четирите модула:

МОДУЛ 1 „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” – 2 групи, общо 10 ученика;

Модул 2 „Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните групи” – 5 групи, общо 40 деца;

Модул 3 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“ - 13 групи общо, 80 ученици;

Модул 4 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния етап за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка” – 7 групи общо 50 ученици.

В ОУ „П.Р.Славейков” са проведени извънкласни и извънучилищни дейности по проект „ Да направим училището привлекателно за младите хора – Училище за Себеутвърждаване и Подготовка за Европейски Хоризонти/УСПЕХ/ ” по схема BG051РО001/4.2-05-0001 от ОП РЧР. Чрез участие в специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа се повишава мотивацията на учениците за участие в образователно - възпитателния процес, съобразно интересите и потребностите им. Ограничен е броят на учениците с проявено деструктивно поведение и преждевременно отпадащи от образователната система.

В ОУ „Йордан Йовков” са организирани и проведени фотоизложби, състезания, конкурси, Ден на толерантността, Ден на усмивката, Ден на розовата фланелка, тържествено отбелязване на празници и обичаи.Реализирани са и следните Проекти: „На училище без отсъствия” по мярка „Без отсъствие”; проект Дъга за нашите деца“; проект „Всеки ученик ще бъде отличник”, Проект ИКТ на МОН.

В ОУ „Хр.Смирненски” са включени ученици в групи по инетереси и занимания, спортни мероприятия, тържества в отбелязване на празниците в училище като Ден на будителите, Коледа, Трети март, празник на училището, празник на буквите и др.

В ПГЛПЕХТ – Ямбол участват в проект съвместно с АМАЛИПЕ – „Всеки ученик ще бъде отличник”, който се изпълнява към настоящия момент.

В ОУ „Д-р П. Берон” и ОУ „Й. Йовков” са изработени годишни училищни програми за превенция на отпадането от училищата. Всяка учебна година екип от учители разработва Училищна програма за намаляване на отпадането от училище. Програмата се приема на педагогически съвет и включва конкретни дейности, срокове и отговорници. Дейностите по програмата се финансират от бюджета на училището, от мярка „Без отсъствие” и от проекта „Всеки ученик ще бъде отличник”.

Проведени са и обучителни семинари за превенция на отпадането от училищата. Един учител от ОДЗ „Пламъче“, е преминал два квалификационни курса на теми: „Интеграция на ромите в България в областта на образованието“ към Фондация Отворено общество „Мрежа за местна ефективна ромска интеграция” и „Борба с бедността на местно равнище“ към Институт „Отворено общество“ София, МЕРИ, България.

Проблемът с отпадащите и застрашените от отпадане ученици е изразен в по-голяма степен в прогимназиален етап.

С цел да се осигури равен достъп до качествено образование на територията на общината, в ОУ „Димчо Дебеланов”, ОУ „Хр.Смирненски”, В СОУ „Св. Климент Охридски“ има записани и успешно се обучават деца от малцинствени групи. Поради малкият брой ученици от тези групи /само в някои паралелки/ интеграцията им е много успешна. В ОУ „Йордан Йовков” се записват деца от различни етнически групи. В ОУ „Д-р Петър Берон“, през учебната 2015/2016 година, от записаните ученици 54% се определят като роми, 31% като турци и 15% като българи.

Прилагат се и практики на ученици в реална работна среда.

През учебната 2014/2015 г. 40 ученици от етническите малцинства, са участвали в проект „Ученически практики” по ОП РЧР, съфинансиран от Европейския социален фонд.

Производствените практики в 4 гимназии от ХІІ клас се провеждат на реални работни места, в строителните фирми, и други след сключен договор за партньорство – 4 часа, един ден в седмицата, по утвърден от директора график. Практиките са без заплащане на учениците.

Прилагат се разнообразни форми за работа с възрастни отпаднали от училище.

- ОУ „Д-р Петър Берон“ - ПРОЕКТ BG051PO001-4.3-01 - Ограмотяване на възрастни „Нов шанс за успех“. Целта на проекта чрез ограмотяване и формиране на ключови компетентности да бъде улеснен по-нататъшният достъп на неграмотните и слабограмотни хора до общообразователна и професионална подготовка и съответно до по-конкурентно им участие на пазара на труда. Осъществи се в 3 етапа. Ограмотени лица над 16 години:

Първи етап: - 1-4 клас – 39 обучаеми, 5-7 клас – 32 обучаеми;

Втори етап – 1-4 клас 72 обучаеми, 5-7 клас – 59 обучаеми;

Трети етап – 7 клас – 12 обучаеми.

- ОУ „Йордан Йовков” - В самостоятелна форма на обучение за 2015/2016 учебна година са включени 11 ученици.

Предвижда се въвеждане на дуално обучение или „учене чрез работа”. Ученици, които се обучават по дуалната система, провеждат практиката си в компании, където освен, че се учат, трупат стаж, и получават възнаграждение за положения труд. Това е нова организация на обучението им. В основата на дуалното обучение стои тясната връзка между училището и партниращите фирми, в който процес учители от училище и експерти от фирмите си сътрудничат. Дуалното обучение е регламентирано от Закона за професионалното обучение, Кодекса на труда и Наредбата за дуално обучение. Според изброените документи след завършване на 10 клас, учениците от гимназията, обучавани в специалностите, имат възможност да сключат договор с фирма-партньор. В този договор са уредени работното време, продължителността на практиките, здравословните и безопасни условия на труд, които работодателя осигурява, както и заплащането за извършената работа. Предвижда се пилотно стартиране на дуалното обучение в ПТГ „Ив. Райнов” – Ямбол.

Община „Тунджа”
В сферата на предучилищното образование, общината продължава да поддържа политиката на безплатна грижа за деца на 5 и 6 г. в детските заведения, като родителите на тези деца са освободени от задължението да заплащат такси за детска градина. От началото на 2014-2015 г.на територията на общината функционират 5 детски заведения, от които 1 целодневна детска градина и 4 обединени детски заведения с яслени групи. В три общински училища са формирани по една полудневна група за задължителна предучилищна подготовка за деца на 5 и 6 годишна възраст.

Към 01.01.2015 г. в 29-те групи в общинските детски градини са обхванати 570 деца, от които 70% са от ромски произход. В трите групи за предучилищна подготовка през 2014-2015 г. са обхванати още 61 деца, а през 2015-2016 г. – 55 деца.

Училищната образователна инфраструктура включва 10 общински общообразователни училища – 1 средно, 7 основни средищни и 2 начални. Общият брой на учениците от І-VІІІ клас към 01.01.2015 г.е 1099, а към 01.12.2015 г. е 1100. Относителният дял на учениците от ромски произход е над 60%.

През учебната 2014-2015 г. в общинските общообразователни училища е организирана самостоятелна форма на обучение за 130 ученици, а през 2015-2016 г. 147. В с. Скалица е открита нова паралелка по специалността „Лозаровинарство“, в която се обучават 20 ученици. През 2015-2016 г. в девети клас са приети 22 ученици.

През учебната 2015-2016 г. са осигурени условия за целодневна организация на обучението във всички общински училища. Формирани са общо 43 полуинтернатни групи и в целодневно обучение са обхванати 990 ученици.

За пътуващите от други населени места е осигурен безплатен транспорт.

Общината е единствената в страната, която заедно с учебните заведения успява да осигури безплатно обедно хранене за всички ученици в общинските училища, а наред с това изпълнява проект с европейско финансиране за предоставяне на пресни плодове и зеленчуци на децата във всички детски градини и училища.

С решение на Общински съвет за приемане на бюджета на общината за 2015 г., от 01.09.2015 г. са отменени всички такси за посещаване на детски заведения на територията на общината.

По данни на РИО-Ямбол, отпаднали от образователната система са 2 ученици спрямо 6 през 2013-2014 г. Част от мерките против отпадане от училище са насочени към преодоляване на бедността, промяна на нагласите към образованието като ценности и насърчаване на родителите да изпращат децата си на училище и да участват в училищния живот.

По проект „Готови за училище” ОДЗ „Щурче” – с.Кукорево и ОДЗ „Кольо Тенев” са партньори на Сдружение „Ромска академия за култура и образование” и Фондация „Тръст за социална алтернатива”, като проектът се реализира през учебната 2014-2015 г. В проектните дейности са включени общо 43 деца между 3-6 г. и техните родители. Целта е родителите да осъзнаят ранното детско образование като ценност и така да се насърчи ранното записване на децата в детски градини, както и редовната посещаемост. Проведени са информационни сесии през първото шестмесечие на 2015 г. с родители и деца. Семействата на децата ще получат ваучери за храна, а за 3 и 4-годишните деца ще бъдат закупени учебни помагала. Подобрена е образователната и работна среда в детските градини чрез осигуряване на компютърна техника.

През 2015 г. е извършена оптимизация на мрежата от детски градини в общината, като е гарантирано правото на равен достъп до качествена предучилищна подготовка за всички деца от 44-те населени места.

В осем средищни общински училища са формирани 8 родителски клуба “Заедно“ с общо 200 родители – участници, по проект „Училищните общности – модел на родителска активност в малките населени места“, финансиран от ЦОИДУЕМ.

Целта е гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата от етническите малцинства чрез назначаване на 8 училищни медиатори, представители на ромската общност, които насърчават родителската активност, подпомагат учениците от ромски произход в процеса на интегриране, работят с ученици, застрашени от отпадане.

Подкрепа за деца от етническите малцинства за изравняване на стартовите им позиции при постъпване в първи клас.


 • Осигурена е допълнителна подготовка за повишаване на училищната готовност на общо 42 деца от етническите малцинства от селата Завой и Веселиново, преди постъпване в първи клас чрез услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище“ по проект „Желани пространства“ финансиран по Проекта за социално включване чрез заем от Световната банка.

 • Проведени са допълнителни са допълнителни занимания за преодоляване на затрудненията по български език и други образователни направления за осигуряване на равен старт в първи клас в смесени училища.

 • Осигурена е допълнителна подготовка и обучение на ученици, за които българския език не е майчин по модулите на националната програма „С грижа за всеки ученик“. Формирани са 5 групи, като са обхванати 30 деца.

 • Осигурена е въвеждаща и поддържаща квалификация на учители и директори, свързана с образователната интеграция и работата в мултиетническа среда – през 2015 са участвали 27 педагози.

 • Създаване на условия за извънкласна работа, занимания по интереси и организиран отдих и спорт в мултикултурна среда. В ОЦИИД в с. Кабиле са сформирани групи за извънкласни дейности за деца и ученици от различни етноси.

 • Реализиране на мерки по превенция на отпадането от образователната система и мерки за намаляване на безпричинните отсъствия. НУ „Васил Левски“, с. Завой и НУ „Св. Климент Охридски“, с. Крумово работят по проект „Всеки ученик ще бъде отличник“ на ЦМЕДТ „Амалипе“ и Фондация „Тръст за социална инициатива“, по който се реализират училищни програми за намаляване на отпадането от училище. През първото полугодие на 2015 г. тези две училища продължават работата си по проект „Училище за себеутвърждаване и подготовка на европейски хоризонти“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013. Формирани са 9 групи и са включени общо 81 ученици.

По Национална програма „На училище без отсъствия“ е финансиран проект на СОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица.

Общината подкрепя изявените и даровити ученици и студенти чрез предоставяне на стипендии и еднократно финансово стимулиране. През 2015 г. в рамките на четири сесии са предоставени 436 стипендии и еднократни поощрения предоставени изцяло от благотворителност.


Община Болярово
В община Болярово функционират две училища - в гр.Болярово и с. Стефан Караджово и една детска градина в гр.Болярово с три филиала в селата Воден, Шарково и Стефан Караджово.

В тях се обучават деца и ученици както следва:

В ЦДГ „Здравец“ и филиали се отглеждат и възпитават общо 87 деца, от които 70 от ромски произход.

В СОУ „Д-р Петър Берон“ гр. Болярово се обучават общо 205 ученици, от които 139 от ромски произход.

В ОУ „Стефан Караджа“ с. Стефан Караджово“ се обучават общо 78 ученици, от които 76 от ромски произход. На територията на общината през учебната 2015-2016 г. няма необхванати деца. Само 4 са отпадналите ромски ученици от СОУ „Д-р Петър Берон“ гр. Болярово през първия учебен срок.

Трима ромски младежи продължават образованието си във висши учебни заведения.

Предприети мерки :


 • Гарантиране на равен достъп до качествено образование.

 • Поддържане на картотека на подлежащите ученици за детската градина и първи клас – обхванати са всички подлежащи на задължително обучение. Беседи с родителите на децата роми за необходимостта от образование – увеличава се броя на завършилите основно и средно образование.

 • Интегриране и адаптиране на децата и учениците от ромски произход – осигурени са безплатни учебници от І до VІІ клас, помагала и дрехи на социално слаби деца от ромски произход.

 • Създаване на подкрепяща и привлекателна среда в интегрираните детски градини и училища. Осигурено е безплатно и поевтинено хранене по програми на МОН; осигурено е столово хранене от бюджета на общината.

 • 50% от децата от ромски произход са включени в извънучилищни дейности. Общината ежегодно поддържа финансово функционирането на детски танцов състав.

 • Подобрена е учебната среда и квалификацията на учителите чрез изпълнението на проектите „Реконструкция и основен ремонт на сградата на СОУ Д-р Петър Берон, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност“ BG 161PO001/4.1-03-0031 и „Подай ми ръка сега, защото утре може да е късно“ BG 051PO001-4.1.05-0197 в детските градини.


Община Стралджа
Образователната интеграция на ромските деца е отправна точка за равноправното интегриране на ромите в българското общество.

Детските градини в общината се посещават от 342 деца, като подлежащи на записване в І клас а 113.

Изградени са различни извънкласни форми за привличането на децата в училище. Подписано е споразумение за партньорство между фондация „Областен ромски съюз” НПО и ДГ "Мати Рубенова" гр. Стралджа. Партньорите в проекта взаимно се подкрепят в основните дейности за подобряване на образователните възможности за деца от икономически непривилигировани групи в рамките на проект „Готови за училище, 2014-2015 г.“ финансиран от фондация „Тръст за социална алтернатива“ с подкрепата на Фондация „Америка за България“ в сътрудничество със Световната банка.

По проекта се покриват такси за детска градина, осигурява се допълнително стимулиране въз основа на редовно посещение на детска градина и се предвижда подобрен достъп до информация за семейства от уязвими общности с деца от 3 до 6 годишна възраст.

Финансирането е изцяло ангажимент на фондация „Областен ромски съюз” НПО и включва:

- Заплащане на месечните такси за посещение на ДГ до 25 деца на възраст между 3 – 6 г., за периода от м. септември 2014 г. до м.юни 2015 г. включително;

- Финансиране на интернет услуга в ДГ за продължителността на проекта;

- Осигуряване на учебни помагала за децата на възраст 3 или 4 г. на стойност до 20.00 лв. на дете;


- Предоставяне на ваучери за храна на стойност 20.00 лв. всеки месец за периода от м.септември 2014 г. до м.юни 2015 г. включително на родителите на децата с редовно присъствие.

В следобедните занятия се реализират извънкласни дейности - футболен отбор, мажоретен състав, модерен балет, които обхващат 49 ученика. Към училището функционира СИП “Фолклор на етносите” със 17 ученика и СИП “Информационни технологии” с 15 ученика.

Училищата се включват и в национални програми, свързани с образователната интеграция, като: НП На училище без отсъствие”, Мярка “Без отсъствия”; НП С грижа за всеки ученик, Модули 2, 3, 4; Проект към ДФ “Земеделие”- Училищен плод за учениците от ППГ и 1-4 клас и др.Броят на отпадналите ученици е:

В СОУ – 5 ученика.

В ОУ – 10 ученика.

Завършилите средно образование през 2015 г. са 26 младежи, от които 9 продължават образованието си във ВУЗ.

С цел понижаване на броя отпаднали ученици, всяко училище в общината води регистър на отпадналите ученици и се стреми да ги върне в училище, като за целта се провеждат:


 • родителски срещи, обхождания по домовете от класните ръководители и преподаватели;

 • разговори с родителите пред училищните комисии за противообществени прояви;

 • съвместни срещи с родителите и кметовете на населените места;

 • пълноценно функциониране на групите по СИП “Фолклор на етносите – ромски фолклор”;

 • осъществяване на постоянен контакт с отдела за защита на детето към общината, инспектор ДПС и МКБППРМН;

 • Организиране на неформални срещи с лидери на ромската общност.
 • осъществяване на постоянен контакт с отдела за защита на детето към общината, инспектор ДПС и МКБППРМН;
 • Организиране на неформални срещи с лидери на ромската общност.

Подпомагат се учебните заведения и се предоставя актуална информация за възможности за кандидатстване и реализиране на проекти във връзка с финансово обезпечаване на интеграционния процес в училище.

Осигурява се участие в обучителни дейности във връзка с разширяване на компетентността на представители на Общински обществен съвет по етнически и интеграционни въпроси за работа с малцинствени групи.

Предприемат се конкретни действия, съобразени с реализирането на националната политика във връзка с интеграцията на децата и учениците от етническите малцинства в България по отношение на:

подобряване работата за осигуряване на пълен обхват на подлежащите на задължително обучение ученици и задържането им в училище. Работи Център за обществена подкрепа.


- включване на мултиетнически елементи в учебния процес;
- създаване на условия за качествено изучаване на майчин език.

Община Елхово

Сподели с приятели:
1   ...   94   95   96   97   98   99   100   101   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница