Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница101/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   94   95   96   97   98   99   100   101   102

Общинската образователна система е оптимално структурирана и включва:

1 гимназия с профилирани и непрофилирани паралелки

1 професионална гимназия

4 основни училища

1 целодневна детска градина с 3 бази

1 обединено детско заведения с 4 бази

1 общински детски комплекс

Обхващането на децата, подлежащи на подготвителна група и на учениците в задължителна възраст се извършва отговорно. Населените места в общината не са големи и това е предпоставка за добра комуникация и взаимодействие. В общинската администрация се води картотека на подлежащите на задължително обучение деца и ученици, следи се тяхното движение през учебната година (преместени, придошли, напуснали и т.н.).

За всички деца и ученици е осигурен достъп до учебните заведения, осигурен е транспорт, като броят на пътуващите през учебната 2014-2015 г. е 274 деца и ученици.

В детските заведения се провеждат индивидуални разговори с родителите за ползата от образованието, организират се кампании за повишаване осведомеността на ромските родители за ползите от предучилищното образование.

Напусналите училище ученици през учебната 2014-2015 г. са 7, което е намаление в сравнение с предходната година и представлява 0,60% от общия брой ученици.

Важна задача на ръководствата на училищата и на класните ръководители е привличането на родителите като съюзник на училището и приобщаването им към училищния живот. Съвместно с родителите се предприемат мерки за намаляване на безпричинното отсъстване – това се постига чрез индивидуална работа с учениците от ромски произход и с техните родители.

Училищата участват в следните проекти и национални програми на МОН:


 • Проект „Училище за себеутвърждаване и подготовка за европейски хоризонти (УСПЕХ)“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ПГ „Стефан Караджа“ и ПГМСС „Ернесто Че Гевара“ с. Бояново). През 2015 г. са формирани 10 клуба с 150 участници.

 • Национална програма „С грижа за всеки ученик“ - осигурява допълнително обучение за изоставащи ученици (ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Елхово). През 2015 г. са формирани 2 групи с 16 участници.

 • Национална програма Проект ученически практики“ (ПГ „Стефан Караджа“ и ПГМСС „Ернесто Че Гевара“ с. Бояново). През 2015 г. са формирани 2 групи с 66 участници.

Педагогическия съвет на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Елхово приема програма за превенция на отпадането от училище със собствено финансиране.

 • Проект BG051PO-001 “Подобряване качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане целодневна организация на учебния процес“ по ОП „ЧР“ в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Елхово. Изградени 12 полуинтернатни групи с 291 ученици, от които 7 групи със 173 ученици от І до ІV клас и 5 групи със 118 ученици от V до VІІІ клас.

В училищата и детските градини не съществува напрежение и дискриминация. Всички деца и ученици контактуват на български език, въпреки че майчиният им език е друг.

За повишаване образованието и професионалната квалификация на ромската общност в общината се организира вечерна форма на обучение (през учебната 2014-2015 г. в нея са обхванати 44 ученика) и самостоятелна форма на обучение (през учебната 2014-2015 г. в нея са обхванати 42 ученика).

Вечерна форма на обучение се провежда и в държавното училище ПГ „Стефан Караджа” в гр.Елхово, където в нея са обхванати 169 ученика за учебната 2015 г.

Традиция стана от общинския бюджет да се поемат транспортните разходи на учениците над 16 г. Средствата за това през бюджетната 2015 г. са 36 014 лв.II. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Достъп до здравни услуги и програми, дял на здравно неосигурените лица, дял на раждания на майки под 18 год. възраст, заболеваемост и др.
Община Ямбол
От месец октомври 2015 г. на територията на общината функционира Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве към МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД.

В центърът се осъществяват здравно-информационни, здравно-обучителни, здравно-консултативни, медико-социални дейности, психологическа консултация, координиращи и насочващи услуги за млади хора, двойки, семейства, бременни, родилки и деца до 18 г., диагностично-лечебни дейности при бременни и деца с патология, с цел подобряване на интегрираното, съвременно обслужване на тези групи. Здравните услуги се предоставят от квалифицирани медицински специалисти – лекари специалисти по акушерство и гинекология и по педиатрия, медицински сестри/ акушерки, социални работници, психолози, както в центъра, така и в дома на семействата. Центърът предоставя услуги и подкрепяща среда, насочени към нуждите на младите хора, двойките, бременни и родилки, деца от раждането до навършване на 18-годишна възраст и членове на техните семейства. Целевите групи са обхванати с различни пакети от здравни дейности в зависимост от техните конкретни потребности и медико-социални рискове за здравето и развитието на децата. Приоритет в работата на Центъра са групите в повишен риск, в частност представители на ромската общност. За периода месец октомври – месец декември 2015 г. са обхванати 52 случая. 1. През 2015 г. в Общностния център са предоставени следните социални услуги:

 2. - Услугата „Здравна консултация за деца” (от 0 до 3 год. и от 3 до 7 год.), стартира от 16.03.2015 г. и цели: редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебетата и децата; превенция на детската заболеваемост, смъртност, не полагане на достатъчна грижа в семейството и други рискове в ранна детска възраст; достъпност за родители на новородени и на малки деца, които са уязвими, изолирани и/или не са регистрирани при общопрактикуващ лекар или не го посещават; осигуряване на мобилност – посещения в домовете на родителите, работа в общността за превенция на заболяванията, информиране и консултиране и т.н. Специалисти заети в услугата са: Лекар – педиатър; Мед.-сестра; Медиатор;

 3. - Услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията”, стартира от 30.04.2015 г. В рамките на услугата се предоставят следните видове дейности: Посещения на кинезитерапевт в отделението за новородени в болницата; Посещения в Центъра за ранна интервенция на уврежданията; Редовни посещения на мобилен екип в домовете на семействата. Специалисти заети в услугата са: Лекар – педиатър; кинезитерапевт; психолог;

 4. - Услуги „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”, стартират от 08.06.2015 г. и се предоставят заедно като част от специалистите са общи за двете услуги. Специалисти заети в двете услуги: Акушерка; Медиатор; Медицинска сестра; Социален работник в услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа на родители на бебета и деца до 3 годишна възраст” и социален работник в услугата „Семейно консултиране и подкрепа на родители на деца от 3 до 7 години”.

 5. В рамките на услугата „Формиране и развитие на родителски умения” се осъществяват следните дейности: Групи за консултация и подкрепа на бъдещи родители; Групи за консултация и подкрепа на родители с бебета и деца на възраст от 0 до 3 г.; Групи за родители и бъдещи родители; Индивидуална работа с бъдещи родители и родители на деца от 0 до 3 г.

 6. В рамките на услугите „Семейно консултиране и подкрепа на родители на бебета и деца до 3 годишна възраст” и „Семейно консултиране и подкрепа на родители на деца от 3 до 7 години” се извършват следните дейности: Групови и индивидуални сесии за семейно планиране; Консултиране и подкрепа на родители, които не полагат достатъчно грижа за своите деца; Групи за консултация и подкрепа на родители на деца от 3 до 7 г., Консултиране и подкрепа (индивидуално или групово), Консултация на деца, живеещи в рискова семейна среда.

 7. За подобряване на профилактичната дейност сред ромското население в училищата на територията се води регистър за извършени прегледи, имунизации, заболявания.

 8. С цел повишаване на здравните знания и информираност на ромското население, здравните медиатори, медицинските специалисти в училищата, и в консултативните центрове се ангажират с провеждане на информационни кампании и беседи относно превенция и контрол на ХИВ/СПИН, туберкулоза и болести предавани по полов път.

 9. БМЧК /Български младежки червен кръст/ реализира програма за „Предоставяне на помощ и подкрепа на лица, живеещи на улицата“. Чрез нея са подобрени хигиенните навици на лица от ромски произход, предоставени са им хигиенни пакети с материали от първа необходимост.

 10. В периода 15.12.2015 г. – 30.12.2015 г. в училищата „Д-р П. Берон” и „Й. Йовков” на децата със специални образователни потребности са предоставени хранителни пакети със здравословна храна.Община „Тунджа”
В общината няма разкрити здравни заведения. В селата Тенево и Скалица има по един филиал на Центъра за спешна медицинска помощ – Ямбол. Те обслужват населението на 27 от населените места в „Тунджа”. Функционират 32 медицински кабинета, които се обслужват от 13 лекарски практики и 12 стоматологични кабинета с 12 стоматологични практики. В общинската образователна инфраструктура са налични 15 здравни кабинета – 5 в училища и 10 в детски градини. Във всички учебно-възпитателни заведения има оборудвани шкафове за спешна помощ. Здравното обслужване на децата в 28-те общински детски градини се осъществява по график от 13 медицински специалисти по здравни грижи.

Здравните медиатори активно съдействат на личния лекар за обхващане на бременните до четвъртия месец на бременността. Осъществяват се акушеро-гинекологични прегледи с мобилни кабинети в населените места с компактно ромско население.

През 2015 г. по проект „Подобряване достъпа до здравни грижи и общности чрез застъпничество и утвърждаване устойчивото развитие на добри практики на местно ниво“ са извършени:


 • АГ прегледи – 90 здравно неосигурени жени.

Проведени са здравни беседи за семейно планиране, сексуално здраве, предпазване от нежелана и ранна бременност сред 305 лица.

През 2015 г. здравните медиатори са съдействали за извършването на 1379 имунизации, от тях деца – 916.

Проведени са 1409 профилактични прегледи, от които 899 деца, 510 възрастни.

Продължава съвместната работа с Фондация „Болни астма“, провеждат се мероприятия за консултиране и изследване за ХИВ, хепатит В и С, диагностика и лечение на СПИН, консултиране и изследване за туберкулоза.

Проведени стоматологични прегледи – 300 прегледа.

В услугата „Ранна интервенция на уврежданията“ се оборудва и обзаведе кабинет за ранна интервенция на уврежданията в рамките на Общностния център, в сградата на ОЗД „Изворче“ с. Кабиле. В рамките на услугата екип, включващ педиатър, рехабилитатор, психолог и социален работник, прилагайки интегриран екипен подход, пряко работеха с 50 деца със специфични потребности и техните семейства. Дейностите по консултирането се извършваха и чрез мобилна работа с детето в неговия дом.Община Болярово
Здравното обслужване в община Болярово се осъществява от 3 общопрактикуващи лекари и Център за спешна медицинска помощ. Ромите в общината получават равен достъп до здравни услуги. На територията на общината не е регистрирана детска смъртност, а за предпазване от нежелана и ранна бременност, се провеждат беседи в училищата, които обхващат както учениците, така и родителите.

В училищата, водени от класните ръководители и здравно лице, се провеждат часове по здравеопазване на подрастващите на различни теми като профилактика на полово предаваните болести, здравословно хранене и здравословен начин на живот, хигиена, начини за предпазване от нежелана бременност и др.

Всички деца обхванати от задължителна ваксина са имунизирани по Националния календар. Провеждат се профилактични прегледи и се следи здравното им състояние. Ежегодно текат и кампании на БЧК, които са свързани със здравето, хигиенните навици, алкохола, тютюнопушенето и борбата с наркотичната зависимост. В кампаниите се включват, както деца, така и родители. Качеството на здравеопазването в училището е добро, това, но е необходимо изграждането на стоматологичен кабинет, където децата да получават навреме дентална помощ.

Проблем има при по - възрастните роми. Ниската култура и нежеланието им да се информират, води до отказ за посещение при медицинско лице. Повечето от тях нямат избрани лични лекари, не се подлагат на профилактични прегледи и не полагат достатъчно грижи за здравето си.

В община Болярово от 01.05.2015г. има назначен здравен медиатор. Дейността му е насочена към:


 • Подобряване здравния статус на ромите

 • Повишаване на тяхната информираност по различни здравни въпроси

 • Извършване на профилактични прегледи /гинекологични, хепатит А, В, С/

 • Проведени са беседи з ранните бракове и др.

Един от основните проблеми при ромите е бременността. Това е движение, което не може да се обхване изцяло от личните лекари в общината, и с това те попадат в рисковите групи бременности. В тази насока е необходимо повишаване на здравните знания и информираност на ромското население, развиване на медиаторство и на различни форми на работа за и в общността.

За подобряване на физическото и здравословно състояние на ромското население посредством спорт, в общината ежегодно се организират спортни състезания с участието на деца и родители. Провежда се и традиционен Национален ромски футболен турнир за младежи до двадесет годишна възраст, а спортните площадки в общината са напълно достъпни за ползване и от ромските граждани.Община Стралджа
През изминалата година здравните медиатори в общината са съдействали за осъществяване на планови имунизации, както следва:

 • на деца - 1140

 • на възрастни – 250

Съдействали са за осъществяване на профилактични прегледи :

 • на деца - 685

 • на възрастни – 265

Наред с това са съдействали за:

 • консултации, подготовка на документи, следване на процедури за представяне пред ТЕЛК, ДЕЛК, НЕЛК и ЛКК - на 96 лица;

 • придружаване до здравни институции, настаняване в здравни заведения – на 40 лица;

 • за възстановяване на здравно-осигурителни права – на 42 лица

Брой индивидуални казуси от социален характер :

 • консултации, подготовка на документи, следване на процедури – на 148 лица

 • придружаване до социални институции - на 29 лица

 • съдействие за ползване на социални услуги - на 30 лица

Осъществени са следните здравноинформационни мероприятия за превенция на различни заболявания :

 • за превенция на заболявания - 130

 • за семейно планиране и сексуално здраве – 63

 • брой – раздадени здравно информационни материали - 600

 • други – 65

 • Патронаж на рискови групи, в т. ч. хронично болни и хора с увреждания, бременни и млади майки, многодетни семейства, самотно живеещи възрастни хора /брой домашни посещения/ - 710.

През миналата отчетна година мобилен кабинет от град Ямбол извърши профилактични прегледи и в продължение на 2 дни бяха направени снимки на белия дроб на 250 лица.

Проведени са беседи за вредата от наркотиците, в СОУ „П.К. Яворов” гр. Стралджа УКПППУ и БМЧК организираха ден на борбата против наркотиците с беседи и презентации, изнесени от ученици за видовете дроги и превенция срещу употребата на наркотични вещества, като част от програмата „Връстници обучават връстници”.Отбеляза се и световния ден на борбата против СПИН под мотото - “Прегръдката не убива! Дискриминацията – Да”

Пред представители на ромската общност и в ОУ„Св.Св.Кирил и Методий” гр.Стралджа Д-р Румяна Русева от РЗИ – Ямбол представи беседа на тема - „Деца раждат деца”. А д- р Лиляна Генчева - директор на регионална здравна инспекция , д-р Димитрина Стойчева , специалист по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина и д-р Наташа Капсъзова – директор на дирекция „Надзор на заразните болести” изнесоха две здравни беседи на тема - „Туберкулозата като социално значимо заболяване” и „Профилактика на рака на маточната шийка”.

Здравният медиатор при община Стралджа Мильо Добрев получи Грамота и сертификат за включване в доброволната акция при бедствието в Аспарухово в помощ на пострадалото ромско население.Община Елхово
В общината се предоставя специализирана извънболнична медицинска помощ и болнична помощ, съответно от „Медицински център – 1 Елхово” ЕООД и МБАЛ „Св.Иван Рилски” ЕООД – гр.Елхово.

В общината има 8 амбулатории за индивидуална практика за първична медицинска помощ, 11 амбулатории за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина, 11 за специализирана медицинска помощ и 7 аптеки.

Поради липса на регистрация на здравните показатели по етнически групи, е трудно да се направи оценка на здравето на гражданите по общности. Практиката показва, че най-често срещаните заболявания при ромите са: високо кръвно налягане, астма, хронични бронхити и др. В детска възраст представителите на ромската общност най-често боледуват от масовите инфекциозни заболявания, поразяващи горните дихателни пътища, стомашно-чревни заболявания и др.

Ромското население в общината няма добра здравна култура и част от него са с прекъснати здравно-осигурителни права. Характерно е ранното майчинство.

В общината няма здравни медиатори.

В детските заведения и училищата има оборудвани здравни кабинети, а медицинските специалисти извършват превенция на здравето, оказване на първа помощ, съдействие на лични лекари за имунизации и задължителни профилактични прегледи.

През 2015 г. в общината бяха извършени дейности по:


 • Асоциация „Жени без остеопороза“ – НПО, съвместно с регионалните клонове „Информирани, здрави, работоспособни – ИЗРА“, проведе профилактични скринингови кампании за определяне на личния риск от остеопороза в рамките на проекта „Познавате ли риска си от остеопороза“.IІІ. ЗАЕТОСТ

Общо състояние на трудовата заетост. Общини с най -голяма безработица. Мерки за намаляване на безработицата.
Община Ямбол
Целта е подобряване на достъпа на ромите до пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред тях. Изследваният контингент безработни е със слаба реализация на трудовия пазар. Това са предимно безработни с основно и по-ниско образование.

През 2015 г. те вземат участие в програмите и проектите на Бюро по труда, с оглед намаляване на нивото на безработица сред ромското население, както и в организираните обучителни курсове / курсове за професионална квалификация за безработни лица/.Проект „Шанс за работа” курс за болногледачи - 30 лица;

Проект „Уча и успявам в България” курс за компютърна грамотност - 40 лица;

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – курс за „Работник консервно производство” – 5 лица;По чл.63 от ЗНЗ – обучени 11 лица (7 за автотенекеджии и 4 за шивачи).

Осигурява се възможност за заетост, в т. ч. чиракуване и стажуване след преминатите обучителни курсовеПроект „Шанс за работа” - 30 лица;

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – 6 лица;

По чл.63 от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) – обучени 11 лица.

Предоставяне на стимули на работодатели за наемането на безработни младежи.

По ОП „РЧР” схема „Младежка заетост”;

По ЗНЗ – чл.36, чл.41, чл.41(а).

В „Регионална програма за заетост“ са включени 5 лица като озеленители.
Равнището на безработица към 30 септември 2015 г. в общината е 7.06 %, регистрирани безработни лица към същият период – 6518.
Община „Тунджа”
През 2015 г. са реализирани дейности и мерки за ограничаване на безработицата чрез наемане на безработни лица за работа по програми за трудова заетост, финансирани от републиканския бюджет и с европейски средства.

За 2015 г. е осъществен контакт с 47 лица на възраст до 29 г., като 27 от тях попадат в групата на „неактивните“. Девет от тях са започнали работа чрез сътрудничество на ДБТ – гр. Ямбол. Групата на трайно безработните включва лица над 50 годишна възраст и на млади хора до 29 г. • НП „От социални помощи към осигуряване на заетост” – 37 лица от ромски произход;

 • „Регионална програма за заетост” – 10 лица, 5 от които – роми;

 • Проект „Подкрепа за заетост”, финансиран от ОП „РЧР” – 18 лица, от които 14 – роми.

За периода февруари-декември 2015 г. още 430 лица, предимно от ромски произход, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”, са ангажирани за 14 работни дни, при 4-часова заетост, за обществено-полезни дейности.

Общината е една от шестте поканени пилотни общини, които работят по програмите РОМЕД 2 и РОМАКТ.
Община Болярово
50% от населението в общината е в трудоспособна възраст, като относителният дял на младите хора до 14 г. е 14%. Тенденцията в общината е към увеличаване дела на възрастните хора.

Към настоящия момент са регистрирани общо 344 безработни лица. От тях: • Роми – 36;

 • Жени от ромски произход – 22;

 • Със средно образование – 1;

 • С основно и по-ниско образование – 37 /1 с основно, 8 с начално образование и 22 без образование/;

В проект „Нови възможности за грижа“ по ОП „РЧР“ са включени 6 души от ромски етнос. 80 роми получават безплатен обяд ежедневно по проектите „Осигуряване на топъл обяд“ и „Обществена трапезария“. Предвидени са следните мерки за намаляване на безработицата: • Повишаване на конкурентноспособността на ромите на пазара на труда чрез разработване и изпълнение на проекти за квалификация и преквалификация на ромите.

 • Активиране и включване на пазара на труда неактивни и обезкуражени лица

 • Подкрепа за развитие и предприемаческа дейност в ромската общност чрез включване в програми за развитие на собствен бизнес.

Подпомогнати лица от ромски произход по чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за 2015 г. – 108.


Община Стралджа
От числото на безработните най-засегнати са незавършилите начално образование и неграмотните.

Основни изводи за отчетния период:

- Голям е делът на нерегистрираните безработни роми, като той е по-висок сред жените;

- Наблюдава се тенденция за увеличаване делът на регистрираните трайно безработни лица;

- Висок е процентът на ниско образованите, което е сериозна пречка при осигуряването на работа;

- Липсва сериозна заинтересованост от страна на работодателите за наемане на безработни лица, регистрирани на трудовата борса.

Мерките, които са предприети за намаляване на безработицата сред ромското население:

- Организиране на обучения за мотивация за търсене на работа

- участие в групи за професионална ориентация

- включване в обучения за квалификация по професии

- осигуряване на заетост по национални програми и мерки за заетост от ЗНЗ, както и по партньорски програми, финансирани от външни донори.
Основни изводи от отчетният период:

- голям дял на неригистрираните безработни

- по-висок е делът сред жените

- наблюдава се тенденция за увеличаване делът на регистрираните трайно безработни лица

- висок е процентът на ниско образование, което е сериозна пречка при осигуряване на работа

- липсва сериозна заинтерисованост от страна на работодателите за наемане на безработни лица, регистрирани на трудовата борса.


Община Елхово
Сред целевите групи, към които е насочена политиката на общината по отношение на пазара на труда, са безработните с ниска или нетърсена професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование и от ромски произход.

През 2015 г. в ДБТ – Елхово са направени нови регистрации на 141 безработни, самоопределили се като роми.

В рамките на утвърдените средства от Националния план за действие по заетостта и със средства от европейски и международни фондове, през 2015 г. по мерки и програми са започнали работа 35 роми:


 • Включени в мярка за заетост на ЗНЗ – 1 роми.

 • Включени в програми за заетост на ЗНЗ – 4 роми.

 • Включени в програми и проекти за заетост финансирани със средства от европейски и други фондове – 8 роми.

 • Общо започнали работа на първичен пазар с посредничество на ДБТ – 32 роми.

 • Започнали работа без посредничество на ДБТ – 3 роми.

Голям е процентът на лицата от ромски произход, ползващи социалните услуги от резидентен тип в общината.

През 2015 г. чрез проект „Асистенти на хора с увреждания“ са включени 8 ромски семейства, 6 от които са семейства с непълнолетни деца с тежки увреждания.

Изпълнението на проект „И аз имам семейство“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд даде възможност на 8 ромски семейства да бъдат обучени като приемни семейства и да станат такива на 8 деца от ромски произход, които са били в институции или са деца в риск от изоставяне.
В заключение можем да обобщим, че проблемът с високите нива на безработица е най-сериозен в община Стралджа, където за периода 30 септември 2015 г. равнището на безработица е 31.35 %, а за област Ямбол – 11.69 %. Регистрираните безработни лица към същата дата за област Ямбол – 6518, от които за община Стралджа – 1357.

Повече от половината от безработните в област Ямбол са с основно и по-ниско образование. Към края на септември 2015 г. техният брой е 4048 и те представляват 62.10 % от регистрираните безработни. Най-висок е делът на тази група безработни в община Стралджа, където те са 80.40 %.

Много голям е и делът на регистрираните безработни лица без квалификация. Към края на септември 2015 г. те представляват 66.75% от всички безработни в област Ямбол или 4351 души. И в петте общини делът на тази група безработни традиционно е доста висок като към края на септември 2015 г. стойността за община Стралджа е 82.54%, в община Тунджа са 70.89 от регистрираните безработни, в община Болярово са 66.15%, в община Елхово – 59.90%, и в Ямбол са 59.65%.Сподели с приятели:
1   ...   94   95   96   97   98   99   100   101   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница