Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница102/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   94   95   96   97   98   99   100   101   102

Причините за високата безработица сред ромското население са: ниското образование, ниска квалификация, или липса на такава, което води до трайна и продължителна безработица.
IV. ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ

Общ преглед на жилищните възможности и проблеми в областта. Мерки за преодоляване на съществуващите проблеми.
Община Ямбол
Качествените характеристики на сградите и помещенията, в които преобладаващата част от ромското население живее, не отговарят на строителните стандарти. Проблемите са свързани с недостатъчно добре изградената инфраструктура - липса на канализация, нерегламентирани сметища, хаотично строителство върху парцели с неизяснена собственост, неспазване на градските регулационни планове.

През 2015 година продължава работата свързана с подобряване на жилищните условия на социално слаби ромски и други уязвими семейства.

Предприети са действия за преодоляване на съществуващите проблеми:


 • Продължава работата в насока осъществяване на съпътстващи дейности за подобряване нивата на заетост, образование, социални и здравни услуги на настанените в общински жилища, както и мерки за тяхната трайна десегрегация.

 • Работи се в насока, настаняване на нуждаещи се ромски семейства в общински жилища, като се спазва Списъка за картотекираните граждани на Община Ямбол.

 • Продължава работата по изпълнението на влезлия в сила ПУП за изграждане на добра улична комуникационна система и съвременни хигиенични жилища.

 • Осигуряване на оптимални условия за живот на обитателите в района с ромско население.


Община „Тунджа”
Общината включва в състава си 44 населени места от селски тип. В 7 от тях има обособени квартали с по-компактна ромска общност, които се намират в регулацията на населените места. В общината има годни за жилищно застрояване имоти – общо 10 УПИ в 5 села, с капацитет за застрояване на 10 еднофамилни къщи с общо 10 социални жилища. Терените имат наличие на ел.мрежа, водноснабдителна мрежа, транспортна инфраструктура и др.

През 2014 г. общината кандидатства и очаква решение за финансиране на проектно предложение по ОП „Регионално развитие”, Операция 1.2 „Жилищна политика” по схема „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение”.

Общината разполага с 8 общински жилища, които имат нужда от рехабилитация.

Изготвени са регулационни планове на всички 44 населени места. Изработен е подробен устройствен план на територия с компактно ромско население в с.Завой. Приключва процедирането на подробни устройствени планове за селата Бояджик и Хаджидимитрово. Предстои възлагане на изработване на ПУП за с.Кукорево.


Община Болярово
В община Болярово няма обособени ромски квартали, нито в града, нито в останалите населени места.

На територията на общината няма дискриминация на населението в областта на жилищната политика. Жилищният фонд, с който разполага общината са 10 апартамента и 22 броя жилищни сгради. В 12 от тях са настанени ромски семейства. Условията, в които се настаняват семействата, нуждаещи се от жилища, са добри и те ползват жилищна площ на член от семейството съгласно нормативната уредба. В жилищата има санитарни възли, които са свързани с водопроводната и канализационна мрежа.

Подобрява се съществуващата и се изгражда нова техническа и социална инфраструктура по проект „Реконструкция на вътрешно водопроводна мрежа“. Стойността на проекта е 4 107, 756 лв.

Увеличава се и енергийната ефективност на жилищата.


Община Стралджа
В преобладаващата част от селищата на общината има обособени 2 ромски квартала, 7604 жилища с 24 375 стаи, от които 67,4% - обитаеми и 32,6 необитаеми. Един от основните въпроси за решаване на общинско и национално равнище е въпроса с жилищните условия на ромското население. Основният проблем е липсата на собственост на земя от ромското население.

Община Елхово
В населените места, където има население от ромски етнос, има обособени жилищни квартали, които са в границите на регулацията. Има закупени жилища и извън тях.

Населението от ромска общност в град Елхово обитава сравнително благоустроени жилища с електричество и вода. Стандартът в селските жилища е по-нисък, сградите са по-стари, а в къщите съжителстват по няколко родствени ромски семейства.
V. ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ

Мерки за спазване на върховенството на закона, преодоляване на всички форми на дискриминация, преодоляване езика на омразата.
Община Ямбол
Чрез съвместни действия на полицията и ромската общност се гарантира за правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защита на обществения ред, недопускане и противодействие на противообществените прояви на деца и малолетни и непълнолетни лица.

През 2015 г., съвместно с ПИЦ към ОС по наркомании и МКБППМН е реализирана програма на тема „Моят глас, срещу наркотиците”.

Проведени са две кръгли маси – една с ученици, изявени лидери в училище и една с учители.

Осъществена е среща свързана с „Ранната женитба”, както и беседа на тема „Трафикат – робството на ХХІ век”.

В навечерието на Коледните празници е изнесена беседа с презентация под надслов „Да празнуваме безопасно и отговорно”.
Община „Тунджа”
През 2015 г. в Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ са разгледани 29 възпитателни дела и са наложени 48 възпитателни мерки по Закона за борба с противообществени прояви на 29 малолетни и 19 непълнолетни лица. Най-често извършваните прояви са:


 • Кражба на пари, чуждо имущество – 12.

 • Управление на МПС от непълнолетни лица непритежаващи свидетелство за управление – 2.

 • Нарушения на ЗБЛД – 4.

 • Хулигански прояви – 11.

Към комисията работят 4 обществени възпитатели, които оказват подкрепа на лицата с рецидив в проявите. Сред децата и родителите се разпространяват информационни материали за превенция на зависимостите, борба с насилието и агресията, трафик на хора, злоупотреби в интернет и др.

На децата от семейства в неравностойно положение, склонни към извършване на противообществени прояи, са предоставени хранителни пакети и дрехи, осигурени от Общински съвет на БЧК.


Община Болярово
В ПУ-Болярово, РУП-Елхово се предприемат мерки при работа с населението, съобразени със законодателството на държавата – защита на обществения ред и недопускане на прояви на нетолерантност по отношение на малцинствата.

Успоредно с органите на полицията, в община Болярово работи и Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. В изпълнение на основните си задължения, Комисията ежегодно включва в годишния си план мероприятия за превенция на дискриминацията, водеща до множество прояви на агресия и насилие сред подрастващите.

От 2015 г. в училищата на територията на община Болярово са проведени беседи и лекции на различни теми, като „Деца в конфликт със закона”, „Агресивност и поведение”, „Насилие срещу деца”, „Да бъдем толерантни” и др.

Местната комисия активно се стреми да отговаря на нуждата от противодействие на този вече станал национален проблем – агресията сред децата, в училище и извън него. За тази цел, съвместно с Общинското училищно настоятелство бе изготвен проект „Детско и младежко участие“. По една от дейностите на проекта е проведено обучение на учителите за справяне с агресията в училище. Проведени са и беседи сред учениците, чрез презентации децата са запознати с видове агресия и с методите за справяне с нея.

На 25 февруари 2015 г. МКБППМН организира и проведе мероприятие под мотото „Не на тормоза в училище!“, което бе отразено на страницата на УНИЦЕФ.

На 25 март 2015 г. отново МКБППМН организира пролетен футболен турнир под мотото „Живот без дрога“.

На 26 октомври МКБППМН се включи и в редица други мероприятия, чрез които се наблюдава толерантност между младите хора и желание на ромите да бъдат интегрирани . Липсват прояви на дискриминация.

През годината няма нито едно възпитателно дело за агресия и насилие.

Ежегодно община Болярово и МКБППМН изпълняват целите и заложените мероприятия в общинските планове като мярка за преодоляване на омразата, агресията и др. Наблюдаващите резултати са обнадеждаващи.
Община Стралджа
В общината няма регистрирани случаи на междуетническо напрежение. Действащото законодателството в България гарантира равните възможности и защита от дискриминация за всички, независимо от етническата им принадлежност, пол, възраст, здравно състояние, вероизповедание, сексуална ориентация и други признаци.

Началникът на РУ Стралджа от своя страна подчерта, че в общината няма нито едно на етническа или верска основа. Той наблегна на необходимостта от редовно посещение на училищата от младото ромско поколение. Обърна внимание на това, че общността трябва да подкрепя и подпомага полицията, а не да защитава нарушителите.

Проведени са редица информационни кампании на тема:


 • Интеграция на малцинствата.

 • Подобряване качеството на живот и повишаване жизнения стандарт на ромите от общината.

 • Активно взаимодействие и участие на всички обществени сектори в борбата за справяне с агресията и др.Община Елхово
Главните фактори пораждащи престъпността в ромската общност са свързани с проблеми като бедност, безработица и др. Основната характеристика на престъпността е участие на определени ромски групи в дребни престъпления. Най-често срещано е посегателството към чужди вещи.

С децата с проблемно поведение приоритетно работят местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и детска педагогическа стая към РУ „Полиция“.

Работи се за повишаване на общата и правната култура както на родителите, така и на малолетните и непълнолетните деца по въпросите на: родителските задължения, разясняване на наказателната отговорност, обучение по правата на детето, запознаване с рисковете за децата.

Към МКБППМН през 2015 г. продължават работа 5 обществени възпитатели с 22 малолетни и непълнолетни лица.

От водещите се на отчет в детска педагогическа стая към РУ „Полиция“ – Елхово малолетни и непълнолетни лица 90% са от ромски произход.

МКБППМН, детска педагогическа стая и отдел „Закрила на детето“ организират социално–превантивна дейност за децата, нуждаещи се от социална защита и нормално развитие. Съвместно с училищните ръководства се осъществяват дейности в училище и извън него за ограничаване възможността децата да попаднат в рискова среда.

На територията на общината няма прояви на етническо противопоставяне.


VI. КУЛТУРА И МЕДИИ

Дейности за запазване и развитие на културната идентичност на ромската общност.
Община Ямбол
На територията на общината е изградена многообразна културна среда, създаваща условия за активно включване на ромската общност в културния живот. Съхранява се културната идентичност на ромския етнос и се задълбочават процесите на културна интеграция на децата и младежите от ромски произход.

Дейности за запазване и развитие на културната идентичност на ромската общност.

Във връзка с повишаване на капацитета на ромската общност за участие в основния културен живот на общината през 2015 г. са приложени следните мерки: • Включени са представители на ромската общност в образователни инициативи и дейности, насочени към изграждане на съвременен модел на екологична, социална и гражданска култура, проведени съвместно с Община Ямбол, Културни институти, Читалища, Младежки дом „Г. Братанов”, Общински детски комплекс (ОДК), Училища.

 • Проведени са специализирани обучения за използване на информационните технологии за свободен достъп до образование и до различните видове изкуства, за социално включване на ромската общност, съвместно с Компютърен център - РБ „Г. Раковски“, Компютърен център - НЧ „Зора-1945“, Компютърен център - НЧ „Пробуда-1909“, ОДК.

Съхраняването на културната идентичност на ромската общност е свързано с:

 • Увеличаване на броя на школите, на съставите за любителско творчество, клубовете, кръжоци, лектори и групи по интереси (НЧ „Зора-1945“,НЧ „Пробуда-1909“, Младежки дом „Г. Братанов“, ОДК);

 • Организиране на концерти, творчески срещи и прояви с изтъкнати творци от ромската общност съвместно с Читалища, Младежки дом „Г. Братанов“, ОДК;

 • Осъществяване на дейности, свързани с инициативата „Десетилетие на ромското включване“ , НЧ „Зора-1945“, ОДК, Училища.

 • Участие на ученици и младежи в национални ромски фестивали и празници.

 • Честване на ромската Нова година и Международния ден на ромите.

За подобряване на резултатите в културната интеграция сред децата и младежите от ромски произход са разработени и се изпълняват програми и проекти за културна и социална интеграция на децата и младежите роми.

Децата и младите хора от ромски произход са приобщени към културните събития от международен, национален и регионален характер, включени в Общинския културен календар, със съдействието на Община Ямбол, Културни институти, Читалища, Младежки дом „Г. Братанов”, ОДК, Училища;

Разкриват се нови художественотворчески групи, състави, курсове и школи, съобразно с нагласите и желанията на децата.

Постигането на устойчивост в образователните програми на културните институти и читалищата, насочени към младите хора е свързано с образователни концерти и спектакли за деца и подрастващи (Драматичен театър, Куклен театър, Камерен ансамбъл, Читалища, Младежки дом, ОДК, Училища, ЦДГ); използване на нови форми на лятна работа и Дни на отворените врати за пълноценно оползотворяване на свободното време на децата и подрастващите съвместно с РИМ (Регионален исторически музей), Музей на бойната слава, Регионална библиотека, читалища и ОДК.


Община „Тунджа”
В общината функционират 40 читалища, Фолклорен ансамбъл „Тунджа”, Галерия-дарения „Иван Колев” – с. Кабиле. Читалищата развиват богата културна, самодейна, библиотечна и информационна дейност. По Програма „Глобални библиотеки” в 9 населени места има информационни центрове, а в 6 населени места има оборудвани компютърни кабинети.

Отчитайки спецификата на общината и нарастващия дял на населението от ромски произход, читалищата работят с всички етноси. Ромите участват активно в самодейните колективи на читалищата и в отбелязване на празниците, които са съхранили спецификата на тяхната култура и традиции /Гергьовден, Международния ден на ромите и др./

Община „Тунджа”, в диалог с местните, регионални и национални медии, предоставя коректна информация за събития и прояви, свързани с живота на ромската общност.
Община Болярово
В общината се организират чествания на различни местни и национални празници, в отбелязването на които се приобщават представителите на ромската общност и особено децата. По време на празник падат бариерите на етническото разделение.

В детските градини се организират най-различни тържества – по повод Коледа, Баба Марта, Първа пролет, Великден и други. С цел запознаване с традициите около тези празници, всички деца се включват в изработването на картички, мартенички, великденски яйца и други, а след това излагат изделията си в изложби, съвместно с родителите. Тези изложби и конкурси за детско и семейно творчество създават атмосфера на доброжелателност, взаимопомощ и сътрудничество.

В училищата в общината също се стимулират децата от ромски произход да участват в различни извънкласни дейности и празнични прояви. Ежегодно общината отпуска финансов ресурс за детски танцов състав, в който участниците са над 50% ромски деца.

Провеждат се редица дейности, насочени към съхранение и развиване на културната идентичност на етносите. Всички ученици са бенефициенти на училищни и общински проекти, свързани с популяризирането и съхранението на традициите и обичаите на различните етноси в община Болярово.


Община Стралджа
Общината съдейства активно за разширяване на междуетническите връзки при съблюдаване идентификацията на етническите общности, както и за установяване на подходяща среда за взаимно уважение, толерантност и разбиране. В тази връзка, се оказва подкрепа за подпомагане съхранението на етническата идентичност и популяризиране на културната специфика на всички етноси. Осигурява се и възможност за публична изява на културата на различните малцинства в общоградски и национални мероприятия.

Ежегодно се организират културни и спортни мероприятия, посветени на ромската Нова година – Банго Васил, и Международния ден на ромите – 8 април.

Ромски състави и групи вземат участие в традиционния събор на народното творчество „Мараш пее", в общинските празници на коледарската песен, Кукеровден, Тодоровденските кушии, празника Трифон Зарезан и всички мероприятия от културния календар на общината.
Община Елхово
Културните дейности в общината се реализират основно от читалищата, които са 11 на брой. Читалищната дейност включва основно библиотечна дейност и художествена самодейност. Във всички културни институции се предоставят възможности за равен достъп на лица от ромски произход.

В читалищата са разкрити самодейни състави, кръжоци и други форми на художествена самодейност, като в голяма част от селата в тях се включват роми. Те проявяват интерес към коледарските и кукерски групи, вземат участие и в различни конкурси. Общите интереси към традициите и ритуалите позволяват на ромите да намират допирни точки с връстниците си, да развиват своите способности и дарби.

В културния календар на общината са включени разнообразни спортни и културни прояви, в които вземат участие и роми. Всяка година се отделят средства и се оказва съдействие за отбелязване на Международния ден на ромите.

Ежегодно се провеждат и различни календарни празници, в които се включват роми. Като цяло техните празници съвпадат с българските календарни народни празници, но всеки от тях получава специфично ромско осмисляне – като например Гергьовден, Великден и Васильовден /Банго Васил/.

В община Елхово има 4 спортни клуба – по футбол, борба, бокс и ученически спортен клуб „Елхово – 2008”. В спортните клубове на общината има участници от ромски етнос. Добро е тяхното представяне в различни етапи на първенствата, където имат и завоювани призови места.

Развитието на спортна дейност се извършва в сравнително добра спортна база. В квартала с по-компактна ромска общност в гр.Елхово има изградена спортна площадка.
1 Първичен пазар на труда – формиран от търсенето и предлагането на работна сила в реалния и публичния сектор, без преференцииСподели с приятели:
1   ...   94   95   96   97   98   99   100   101   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница