Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница11/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   102

Община Карнобат – Ромската общност в гр. Карнобат е съсредоточена в три квартала, в които висок процент от жилищата са незаконно построени. В тези квартали инфраструктурата е недоразвита поради неплановото застрояване. През отчетния период е изготвено, одобрено и съгласувано с РИОСВ и МК техническо задание за изработване на Общ устройствен план. Мерки за преодоляване на съществуващите проблеми – през отчетния период е подменена ВиК инфраструктурата и са ремонтирани 5 бр. улици в квартали с преобладаващо ромско население.

Община Малко Търново – Общинските жилищни имоти основно се намират в гр. Малко Търново, с. Звездец и с. Граматиково и представляват апартаменти, находящи се в различни жилищни блокове, в които живеят под наем 80 ромски семейства. Веднъж настанени, семействата не предприемат мерки да се сдобият със собствено жилище или да подобрят условията си на живот. Към момента повечето наематели на общинските жилища са с нередовни и много ниски доходи, което е голям проблем за събирането на дължимите наеми. Непрекъснато се изпращат писма – покани да се издължават към общината в срок.Община Несебър – Конкретните цели в Общинския план за действие за периода 2014 г. - 2020 г., свързани с оземляване и осигуряване на нормални жилищни условия за представителите на социално уязвимите групи са в процес на изпълнение и се очаква да приключат в края на плановия период, т.е. 2020 г. Няма промяна или нововъведения в плануваните задачи, а именно: Подобряване на жилищните условия и прилежащата техническа инфраструктура в квартали с компактно ромско население, целящи осигуряването на съвременна жилищна среда. В с. Гюльовца има предоставени 12 нови урегулирани поземлени имоти с изграден ПУП-кв.40-Север с 3 имота на обща площ 1374 кв.м и кв.41-Север с 9 имота на обща площ 3349 кв.м. Горепосочените поземлени имоти са включени в „Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество“ с цел чрез учредяване на права за строеж да се даде възможност за изграждане на 23 броя жилища на лица от ромски произход и други лица в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация. Изпълнява се урегулиране на нови терени за жилищно строителство в с. Оризаре, което няма съставен ПУП и се предвижда разширение на строителните граници, в местността „Герена”, НТП – Пасище, площ – 40424 кв.м. В имота има нерегламентирано строителство на няколко жилища от представители на групите в уязвимо социално положение. С цел задоволяване жилищните нужди и пресичане на практиката за незаконно изграждане на жилища и концентриране на представители от горепосочените групи в този район, в програмата за проектиране на община Несебър е заложено стартиране на процедури и изработване на ПУП за 20 000 кв.м, с цел разширение на урбанизираната територия на с. Оризаре. Целта е урегулиране на парцели и задоволяване на жилищните нужди на целевата група в с. Оризаре. Във връзка с изграждане на социални жилища за целевите групи беше проведен конкурс за избор на изпълнител. Спечелилият конкурса се задължава да проектира и построи за сметка на общинския бюджет на „Жилищна сграда” в УПИ IV по плана на ж.к. „Черно море”, включваща 42 броя жилища. Жилищата ще се изграждат с цел задоволяване жилищните нужди на представители на групите в уязвимо социално положение, които към момента не живеят в собствено жилище. Срокът за изграждане, въвеждане в експлоатация на сградата по плана на ж.к „Черно море” и предаването й на община Несебър е до 30 месеца от сключването на договора за отстъпено право на строеж. Проектът предвижда изграждането на голяма, модерна и многофункционална жилищна сграда до кв. „Черно море”. Тя ще бъде разположена на площ от близо 3 000 кв. м. С инвестицията ще бъде решен не само настоящият проблем, но ще се подпомогнат и други граждани с установени жилищни нужди, които желаят да бъдат настанени под наем в общински жилища. Също така ще се осигури и резервен жилищен фонд, с който не се разполага към настоящият момент. На територията на общината се предоставят за ползване два жилищни блока за настаняване на социално слаби и граждани с установени жилищни нужди. Сградите са разположени в гр. Несебър – общежитие на училище СОУ „Любен Каравелов”, където са настанени 30 семейства и един жилищен блок в гр. Обзор, ул. „Черноморска” №1, където са настанени 9 семейства от идентифицираната група.

Община Поморие – В приоритет „Жилищни условия” основните дейности на Община Поморие бяха насочени към подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата инфраструктура в кварталите с преобладаващо ромско население. През 2015 г. се изпълни проект „Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие”. Продължи рехабилитацията на общински пътища. Реализирани са дейности по благоустрояване, зелени площи и детски площадки, спортни съоръжения в гр. Поморие и всички населени места на територията на общината. Започна изпълнението на проект за енергийна ефективност на едропанелни жилища и жилища с повдигащ кофраж. В значителната си част сградният фонд в кварталите, където живее основно ромско население е амортизиран и нехигиеничен, териториите са гъсто населени, обособените квартали са една от основните пречки за цялостна интеграция на ромите в обществото, тъй като условията за живот в тях водят до задълбочаване на изолацията им, до занижаване на възможностите за подобряване на социално - икономическия, здравния и образователен статус. От направения анализ се налага изводът: Целевата група е от предимно компактно ромско население, живеещо при неблагоприятни жилищни условия.

Община Приморско – Общината е една от засегнатите от наводненията през 2014 г. Засегната е почти цялата инфраструктура на селата Ново Паничарево, Веселие и Ясна поляна. Като първи стъпки са предприети асфалтиране на улиците и почистване на дерета и речни корита. През втория период ще се продължи работата за подобряване състоянието на техническата инфраструктура в населените места.

Община Руен – Обособените квартали са все още една от основните пречки за цялостната интеграция на ромите в обществото, тъй като условията на живот в тях водят до задълбочаване на изолацията им, до занижаване на възможностите за подобряване на образователния, социално-икономическия и здравния статус. За нещастие в община Руен този проблем стои остро, тъй като ромите са заселени не само в построени къщи, а и във временни постройки извън населените места, често без необходимата инфраструктура. В ромските махали в селата досегашен проблем беше липсата на кадастрална карта, общ и подробен устройствен план. Често срещано явление е и незаконно строителство, недостатъчно изградена инфраструктура и в редки случаи ограничен достъп до социални и комунални услуги, пренаселеност в жилищата, които обитават. В над половината от жилищата, в които живеят уязвими групи, често бива разрушавана създадената канализация и източниците на течаща вода, поради това че ниският социално-икономически статус на тези семейства задълбочава допълнително тяхната уязвимост като потребители на комунални услуги. Във връзка с горното са необходими още по-целенасочени, конкретни и ефективни мерки за обединяване и координиране на усилията на държавните органи, на местните власти, на гражданските сдружения, на ромската общност и на всички заинтересовани институции в страната за подобряване на жилищните условия на ромите и благоустрояване на кварталите с преобладаващо ромско население.

Община Созопол – Населението от ромски произход във вътрешността на общината живее в пренаселени жилища, с недобри материално-битови и санитарно-хигиенни условия. През 2015 г. влязоха в сила кадастрални карти на Агенцията по кадастър за с. Равадиново и с. Росен. В останалите села с компактно ромско население - с. Равна гора, с. Зидарово и с. Габър няма влезли в сила кадастрални карти на Агенцията по кадастър. За тези села са действащи одобрени със заповеди за строително регулационни и кадастрални планове, а за с. Равна гора и ПУП, одобрени с решения от 2007 г. Няма отредени имоти за изграждане на общински жилища за настаняване на картотекирани лица с установени жилищни нужди в т.ч и роми. Изградена е техническа и социална инфраструктура: Проектиране и изграждане на спортна площадка УПИ I, кв.16 с. Равадиново на обща стойност 264 000 лв.; Текущ ремонт на канализационна мрежа в с. Зидарово - 30 000 лв.; Изработка и монтаж на автобусна спирка с. Крушевец – 3 000 лв.; Завършена спортна площадка в УПИ I, кв.43 с. Росен; Изградени площадки за отдих по ПУДООС в селата Равадиново и Атия на стойност 19 900 лв.; Видеонаблюдение в селата Равадиново, Росен, Атия и Крушевец – 10 482 лв.; Почистване на водостоци и дерета в селата Росен, Крушевец и Индже войвода – 329 000 лв.; Отредени са 30 имота за жилищно строителство в с. Росен. Като силни страни се отчитат - добри жилищни условия на роми в общинския център/собствени жилища/, реконструкция на обекти за социалната инфраструктура за целите на образованието и културата. Трудности в нашата работа - отреждане на нови територии за жилищно строителство, ОПС, ремонт и изграждане на улици и тротоари в селата Зидарово, Росен, Равна гора и Равадиново.

Община Средец – Ромското население в община Средец е концентрирано предимно в кв. „Победа” гр. Средец, с. Дебелт, с. Драчево и с. Орлинци. По-голямата част от сградите, находящи се в с. Дебелт и кв. „Победа” са незаконно построени върху имоти, които са собственост на община Средец, на частни физически лица и горски фонд. Незаконни ромски постройки са изградени и извън границите на квартала /извън строителните граници на града/, като същите попадат в землището на града, върху земеделски и горски земи. Описаната по-горе ситуация представлява тежък социален проблем, за решаването на който община Средец е предприела поредица от мерки. Общината не разполага с никакви общински жилища, с които да посрещне огромната нужда от такива за настаняване на нуждаещите се. Община Средец непрекъснато полага усилия за подобряване на инфраструктурата на тези квартали, като се плануват и реализират редица проекти. Изпълнени са множество подобрения на съществуващата инфраструктура в града и селата в общината. По-конкретно са изпълнени следните мероприятия: Благоустрояване на алейни мрежи, зелени площи и детски площадки в с. Дебелт, с. Драчево и между блоковите пространства в гр. Средец. През 2015 г. се взе решение да се проведе анкетно проучване в ромски квартал в с. Дебелт на територията на общината, целящо актуализация на базата данни, с която работи. През 2015 г. стартира изработване и актуализиране на ПУП – общинска собственост. Предприети са действия за актуализиране на досега действащия ОГП. С решение на Общински съвет гр. Средец е прието Задание за изработване на проект за ОУП в съответствие със ЗУТ. През 2015г. приключиха строителните дейности по проект Финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, име на проекта: „Реконструкция на водопроводна мрежа и доизграждане на канализационната мрежа в гр. Средец”. В проекта са включени следните улици от кв. „Победа”, гр. Средец: ул. „Средна гора”, ул. „Шипка”, ул. „Странджа”, ул. „Марица”, ул. „Ангел Кънчев”, ул. „Гоце Делчев”, ул. „Бузлуджа”, ул. „Н. Й. Вапцаров”, ул. „Хр. Смирненски“. Основната цел на проекта е да подобри благосъстоянието на жителите, както и условия за повишаване на жизнения стандарт на населеното място.

Община Сунгурларе – В община Сунгурларе има отредени 11 парцели за жилищни нужди, но няма изградена инфраструктура. Необходимо е община Сунгурларе да участва по проекти за изграждане на пътна инфраструктура, след което да бъде изградена ВиК и ел.мрежа.

Община Царево – Стремежът на община Царево е да подобри жилищните условия чрез общинския бюджет и участието по европрограми и проекти. Като първи стъпки са предприети асфалтирането на улици и почистване на деретата. В кв. „Мандрата“, който е с изцяло ромско население, има частично изградена канализация и водопровод. Често дворните места остават неподредени и хората складират в тях ненужни вещи, отпадъци от строителни дейности и др., въпреки че има изградена система за сметопочистване, контейнерите не винаги се използват по предназначение. В границите на града отглеждат животни, което е в разрез с наредбата на общината, за което общинската администрация е отредила парцели, но много от ромското население продължава да не се съобразява с това, което е предпоставка за възникване на епидемии и зарази. В рамките на НК „Да изчистим България заедно” около 10 семейства от етническите групи се включиха в почистване на района около стадиона и Боровата гора зад него, като с това допринесоха за едно чисто, приветливо и красиво място за живеене за нас и нашите деца. В гр. Царево е учредено право на строеж за социални жилища на 24 семейства в уязвимо положение, а в гр. Ахтопол – на 7 семейства. Община Царево успя да промени цялостния облик на общината - облагородяване на населените места, като се изградиха много нови паркови пространства и места за отдих. Премахнаха се старите детски катерушки, които бяха на повече от 40 години и не отговаряха на минималните стандарти за сигурност. На тяхно място се изградиха модерни детски площадки, които покриват най-високите европейски стандарти. Община Царево, като една успешна туристическа дестинация, залага много на интеграцията на ромското население дори и в териториално и градоустройствено решение, за подобряване на жилищните условия, по-добрия и приемлив вид на населените места с цел привличане на частни и бизнес инвестиции за по-нататъшното развитие на Общината като едно цяло, без разделяне на етническа принадлежност и вероизповедание.


5. ПРИОРИТЕТ „ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ“:

Мерки за спазване върховенството на закона. Мерки за преодоляване на всички форми на дискриминация. Мерки за преодоляване езика на омразата;

Област Бургас - Извършват се съвместни дейности между общините, КЗД, РУ на МВР и учебни заведения. Те обхващат активизиране на превантивната дейност за толерантност чрез системни обучения, съвместно с Регионалния представител на КЗД и директорите на учебните заведения, запознаване на директорите и учители с интерактивния обучителен пакет „Уроци по толерантност”, предназначен за преподаватели и ученици в образователната система. Провеждат се презентации в училищата по обучителния пакет „Уроци по толерантност”, който представя темите за расизма, религиозната нетърпимост, ксенофобията, предразсъдъците. Провеждат се мащабни разяснителни и информационни кампании за повишаване чувствителността и нетърпимостта към прояви на дискриминация чрез организиране на открити приемни на КЗД сред ромското население в квалтали с преобладаващо ромско население, запознаване със Закона за дискриминацията., нормите на антидискриминационното законодателство.

Община Айтос – Мерки за повишаване на осведомеността са: Запознаване и разясняване на Наредба №1 на общински съвет-Айтос за опазване на обществения ред сред ромското население; Превантивна работа на полицията и обществеността, съвместно планиране работни срещи срещу разпространението на наркотици в кварталите със смесено население; Обучение по правата на човека и правата на детето в училище; Усилване на дейността на общинската комисия за БППМН чрез включване на представители и от ромската общност или НПО в комисията; Запознаване на ромската общност със Закона за дискриминация чрез срещи с регионалния представител на КЗД. През 2015 г. започна проект „Подкрепа за целеви комуникационни дейности за борбата с дискриминацията и стереотипите срещу ромското население и подкрепа за доброволно промотиране на взаимното обучение и побратимяване сред местните и регионалните публични власти за интеграция на ромите в ЕС, който се реализира с финансовата подкрепа на ЕС, Консорциум PARTICIP GMBH.

Община Бургас – Извършват се съвместни дейности между община Бургас, КЗД и учебни заведения. Те обхващат активизиране на превантивната дейност за толерантност чрез системни обучения, съвместно с Регионалния представител на КЗД и директорите на учебните заведения, запознаване на директорите и учители с интерактивния обучителен пакет „Уроци по толерантност”, предназначен за преподаватели и ученици в образователната система. Провеждат се презентации в училищата по обучителния пакет „Уроци по толерантност”, който представя темите за расизма, религиозната нетърпимост, ксенофобията, предразсъдъците. Провеждат се мащабни разяснителни и информационни кампании за повишаване чувствителността и нетърпимостта към прояви на дискриминация чрез организиране на открити приемни на КЗД сред ромското население в кв. „Победа“. Запознаване със Закона за дискриминацията., нормите на антидискриминационното законодателство. Приемните се организират два пъти в месеца съвместно с „Бизнес клуб“ Бургас и Областен ромски съюз /съвместно с Областен ромски съюз-Семинар на тема „Домашно насилие и насилие основано на полов признак“, Щанд на добротата и толерантността-Амалипе; дискусия по случай Международния ден на ромите 8 април-организирана от КЗД и „Амалипе“-Бургас; Среща „Не на агресията"-дружеството на училищните психолози; Кръгла маса „Нова възможност за младежка заетост“ - Бюро по труда;/.

Община Камено – При изпълнение на целите и задачите на приоритет върховенство на закона и недискриминация, бяха обединени усилията на училищата, МКБППМН, РУП, представителите на Детска педагогическа стая и ЦРО „Амалипе”. При изпълнение на проекта „Социално включване” се взеха сериозни мерки против установено домашно насилие в с. Русокастро и след извършена проверка в с. Тръстиково, с. Черни връх и с. Полски извор. Води се разяснителна работа с подрастващите срещу бягство от училище, тютюнопушене и употреба на алкохол и наркотици. По инициатива на сдружение „Равновесие” - 8 младежи от ромската общност бяха обучени в гр. Бургас по превенция за трафик на хора с цел трудова експлоатация и проституция. Осъществява се превенция за противообществените прояви и престъпления. Традиционно в училищата се организират беседи, свързани с детската престъпност и безопасност от служител на РУП-Камено. По отношение на 19 подрастващи деца са образувани 19 възпитателни дела, като спрямо 18 са наложени мерки по ЗБППМН. На 13 от тях възпитателното дело е подействало възпиращо и към момента няма данни за нови противообществени прояви и престъпления. Броят на непълнолетните и малолетните деца, преминали през консултативния съвет на обществения възпитател през 2015 г., е 67 души. Бе проведена информационна седмица 14-18.12.2015 г. „Зависимостите са капан за тялото, ума и сетивата”, подпомогната от Общински съвет против наркотични вещества при община Бургас с информационни материали. С децата в риск в с. Свобода се проведе т. нар. „Социално-педагогически експеримент” по програма „Междукултурно учене”, тъй като най-много регистрирани деца с противообществени прояви са от това населено място. За преодоляване формите на дискриминация и омраза бе организиран общински хепънинг „Наше лято” 2015 г. и инициатива „Лятно приятелство” с извеждане на 4 групи от 150 ученици в музеите в гр. Малко Търново, с. Бръшлян – килийното училище, историческата местност „Петрова нива” и др.

Община Карнобат – Провеждат се информационни кампании за правата и отговорностите на гражданите на Р България в училищата с преобладаващо ученици от ромски произход. МКБППМН насочва деца и младежи от общността към ЦОП с цел корекционно-възпитателно въздействие върху тях и формиране на социални умения за избягване на рискове, създаване на условия за развиващи капацитета дейности и увеличаване на възможностите за социализация, което включва работата с педагози, психолози, социални работници и др. МКБППМН насочва семейства от ромски произход към ЦОП с цел работа със семействата за осъзнаване на родителските задължения, за разбиране и спазване правата на децата. Разяснителни и информационни кампании за повишаване на чувствителността и нетърпимостта към прояви на дискриминация – проведени в час на класа. Проведени са дискусии в рамките на часа на класа, в дните на толерантността и отворените врати в училищата; Проведени са беседи от представител на РУ на МВР за асоциалните прояви и последствията от тях. Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез спорт. Реализиране на дейности, насочени към утвърждаване на толерантни междуетнически отношения между младежите – роми и други в уязвимо положение и не-роми; Участие на младежи от ромската общност и младежи в уязвимо положение в различни спортни прояви на територията на общината, областта и в национален мащаб. Брой на привлечените деца и младежи - над 500, които са участвали в състезания от ученическия и общинския спортен календар, участие в Балкански фестивал на изкуствата, Общински фестивал „Празник на таланта”, състезания, организирани от „Спешъл олимпикс”.Община Малко Търново – В тази насока Община Малко Търново е предприела всички възможни мерки за борба и последваща превенция на дискриминация и сегрегация на ромите. Предприети мерки: *Подкрепа и насочена политика към равнопоставеност и доброволно участие на всички български пълнолетни граждани независимо от пол, раса, религия, верска и етническа принадлежност; *Полагане на усилия за разширяване възможностите на местната администрация да привлича и оползотворява ресурси по програми на ЕС с насоченост социализиране, приобщаване, включване на ромите във всички сфери на обществения живот;

Община Несебър – Месец април бе месец на ,,Отворените врати”. Учениците от няколко училища посетиха РУ,,Полиция”, Затвора – Бургас, Районен съд и Районна прокуратура, както и някои отдели на община Несебър. Тези срещи повишават институционалната грамотност на младежите и ги предпазват от потенциални бъдещи действия, които са в нарушение на закона. Във връзка със защита от ,,дискриминация” се проведоха няколко срещи с регионалния представител на ,,Комисията за защита от дискриминация”. Интерес предизвика темата ,,Толерантни ли сме ние”, която информира децата, че защитата от дискриминация е основно човешко право и всяко демократично общество трябва да гарантира равни права на своите граждани. Учениците от 4-ти клас на ОУ ,,Св. Иван Рилски” с. Кошарица, направиха дърво на толерантността. Креативната идея, напомняща за търпимостта към другите, е на психолога Румяна Костова, която отправи следните думи към децата: „Всеки път, когато имате съмнения дали сте били толерантни към някой ваш съученик или приятел, погледнете към нарисуваното дърво и си припомнете, че толерантността е уважение към друг начин на живот, поведение, обичаи, чувства, мнения, идеи и вероизповедания“. През 2015 г. бе отбелязан Международният ден за борба с трафика на хора. В две училища бяха разгледани темите ,,Трафик на хора! Как да се предпазим” и ,,Трафик на хора - съвременна форма на робство”. Прожектира се кратък филм, в който учениците видяха и чуха от първо лице, каква е съдбата на попадналите в трафик, както и трагедията на техните семейства. Във връзка с темата бяха раздадени плакати и информационни материали. От м.февруари 2015 за една календарна година в община Несебър бе предоставено помещение за реализиране на проекта ,,Психологическа социална и юридическа подкрепа на жертви и извършители на домашно насилие”. Проектът се изпълнява от Сдружение ,,Равновесие” Бургас. Част от членовете на МКБППМН бяха обучени на тема ,,Ефективни интервенции при домашно насилие. Терапевтична работа с жертви на домашно насилие. Корекционна работа с насилници”. Участниците получиха сертификати. Представители на Сдружение „А. Шаама” и общината организираха среща на тема „Имате ли нужда от промяна?” с жени от малцинствените групи, работещи в БКС – Несебър и Филиала в к.к. Слънчев бряг. Темата предизвика изненадващ интерес от страна на взелите участие жени, които показаха активност, споделиха проблемите си и заявиха искрено желание за промяна в положителна посока. Бяха направени и индивидуални срещи с работещите в БКС извън общинския център - в по-малките населени места, където тези въпроси се разискваха на работните им места в неофициална обстановка. По покана на МКБППМН и училищното ръководство на ОУ ,,Св. Св. Кирил и Методий” гр. Обзор гостува Театрална школа „Генгерчета” към СОУ „Христо Ботев” - Айтос, с ръководител Татяна Йотова, която представи постановката ,,Образи в кривото огледало’. Сюжетът имаше за цел да изостри вниманието на зрителите към негативните проявления в нашето общуване. Кое прави децата невъздържани и агресивни? Кое може да ги спаси от поетия лош път на насилие, безотговорност и апатия? Къде е границата между „Да“ и „Не“, между Доброто и Злото? Чрез постановката децата-актьори, приканиха своите връстници да бъдат още по-добри в своите действия и постъпки. И най-вече – да осъзнаят какви не трябва да бъдат, оглеждайки се в огледалото на собственото си Аз.

Община Поморие – На територията на община Поморие няма регистрирани междуетнически конфликти. В смесените квартали се живее в дух на приятелство, взаимопомощ и толерантност. Броят на ученици от ромски произход регистрирани с противообществени прояви и преминали през МКБППМН, е 53, тенденция отбелязала увеличение спрямо 2014 г. с 20 младежи от ромски произход. Повишен е обхватът по консултиране на терен на лица в неравностойно положение по проблемите на битовата престъпност - проведени консултативни модули в с. Гълъбец, гр. Каблешково, с. Порой и гр. Поморие, като активно се работи по гарантиране правата на гражданите, с акцент жените и децата, защита на обществения ред и недопускане и противодействие на проявите на нетолерантност. Успешно реализирана бе дейността с Фондация „Мозайка”, където община Поморие бе партньор в реализирането на проекта в 4 населени места на общината гр. Ахелой, с. Бата, гр. Каблешково и гр. Поморие в направление правно ограмотяване по въпросите на европейската интеграция и правата на човека, проведени през м. март и май 2015 г. РУП Поморие, със свои представители и мероприятия, работи по основна цел, свързана с подобряване ефективността на работа на полицейските служители в мултиетническа среда.Сподели с приятели:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница