Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница12/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   102

Община Приморско – В изпълнение на мерките е осигурена Защита от дискриминация, като не се допускат привилегии и ограничения, свързани с раса, народност, етническа принадлежност. Регламентирано е равнопоставеност при прием на ученици, при постъпване на работа, в сферата на здравеопазването. Липсва дискриминация при решаване на жилищни въпроси, като узаконяване на съществуващи жилища и подобряване качеството на изградените в съществуващите квартали жилища. На местно ниво сред ромското население се прави запознаване и разясняване на Наредбата на Общински съвет за опазване обществения ред и околната среда. Провеждат се обучения по правата на човека и правата на детето в училище със съдействието на РПУ Приморско и Регионалната комисия за защита от дискриминация чрез включване на представители от общността.

Община Руен – Наред с многото социални проблеми, характерни за голяма част от представителите на ромския етнос, продължават да съществуват негативни нагласи и предразсъдъци на етническа основа, които допълнително ограничават представителите на общността за пълноценно участие в обществения живот, независимо от лични постижения и завоюван по-висок социален статус на единици от тях. Това рефлектира негативно върху общността като цяло. Не малка част от доказали себе си роми и други граждани в сходна ситуация, за да избегнат негативно отношение, напускат общността и страната, като по този начин затварят възможности за изграждане на позитивни модели на лидерство, за авторитетно представителство в обществото, за утвърждаване на добри практики и др. Необходимо е да продължи усъвършенстването на консултативния процес на администрацията с ромската общност и с нейни изявени представители при изготвянето, изпълнението и оценката на предприеманите мерки и действия. Необходимо е да продължат и усилията за подобряване на уменията на служителите за работа в мултикултурна среда,за насърчаване на културен плурализъм, за етично отразяване на въпросите, свързани с интеграцията на ромите и междуетническите отношения. Следва да се предприемат и определени действия за подобряване на координацията, както между отделните институции, така и между институциите и гражданските структури.

Община Созопол – За гарантиране правата на гражданите и в частност на ромското население с цел ограничаване и ликвидиране на дискриминацията община Созопол работи с КЗД. Всеки месец има изнесена приемна. На територията на общината няма подадени жалби за дискриминация на основа пол, раса, етнос и религия. Инициативи на МКБППМН са презентациите в училищата на община Созопол на тема „Младежта в действие срещу дискриминацията“, „Толерантни в училище и обществото“ – Ден на розовата фланелка, Против трафика на хора - „Стоп на сексуалната експлоатация на деца и младежи при пътувания и туризъм“. През 2015 г МБППМН е гледала 4 възпитателни дела като 50% от извършителите са от уязвимите групи. Наложени са мерки по чл.15 ал.1 т.1,2 от ЗБППМН на родителите. Работата на РУП Созопол и районните инспектори е насочена към ежедневна превантивна работа в населените места с компактно ромско население с цел недопускане на правонарушения и приоритетно реагиране при сигнали от тези райони.

Община Средец – Не предоставят информация.

Община Сунгурларе – В Община Сунгурларе не се допуска двоен стандарт в прилагането на законите на държавата по отношение на ромите и всички уязвими групи. През 2015 г в общината се работи за утвърждаване на толерантни, междуетнически отношения чрез всички форми, включително и спорт. Няма дискриминационно отношение, поради което няма постъпили или регистрирани жалби за нарушаване на общо допустимите правила и норми.

Община Царево – Осъществява тематични срещи относно преодоляване на различните форми на дискриминация съвместно с регионалния координатор на КЗД. Представителите от етническите групи се включват в дейности, организирани от органите на МВР: лекции по проблемите на кризисните явления /агресия, секти, наркомания, престъпност и др/. Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица /МКБППМН/ към община Царево работи съвместно с отдел „Закрила на детето”, ромски лидери, НПО, Православната и евангелска църква по отношение на превантивната дейност за ограничаване на криминалната активност сред малцинствените групи. Екипи на РУ на МВР – Царево извършват редовно проверки за посещения на малолетни и непълнолетни след определения вечерен час в питейни заведения, дискотеки, барове и клубове. Ежемесечно се провеждат обходи за установяване на скитащи и просещи деца от мобилни групи. Няма установени случаи на скитащи и просещи деца. През м. юли 2015 г. приключи проект „Заедно за нас“ (01.11.2014-01.07.2015), финансиран по Програмата за подкрепа на НПО по Финансовия механизъм на ЕИП (2009-2014), в който си партнираха община Царево, СОУ „Н. Й. Вапцаров” в гр. Царево и Сдружение „Българско сдружение за личностна алтернатива”. Този проект бе възможност за ромската общност да научат повече за правата си, да се включат във взимането на важни решения и формирането на политики, от които пряко зависи успешната им интеграция. Чрез проекта бяха обучени 22 деца-обучители /7-11 клас - от български и ромски произход/ и сформирани 11 мултиетнически екипи за обучение по теми, свързани с правата и гражданското образование на децата, мултиетническа солидарност, механизми за самопомощ и овластяване на малцинствени общности; обучени са 200 ученици /35%, от които от ромски произход/ по програма за обучение „Връстници обучават връстници“ по демократично гражданство; 12 обучени представители на ромската общност от община Царево във формиране на политики, планиране, мониторинг, оценка, актуализиране на стратегически документи и активно включени 5 представители на ромската общност в преглед на ОПД на Царево.


6. ПРИОРИТЕТ „КУЛТУРА И МЕДИИ“:

Дейности за запазване и развитие на културната идентичност на ромската общност.

Област Бургас – Област Бургас има изградена много добра културна инфраструктура – читалища, исторически музеи, Центрове за музикално и естетическо възпитание, богат фестивален и културен календар и др. Област Бургас и прилежащите общини заявяват сериозен ангажимент за съхраняване ценностната система при хората от етническите групи, както и да развиват техния потенциал в сферата на изкуството и културата. В тази насока общините си взаимодействат успешно с читалищата, училищата, детските градини на местно ниво.

Община Айтос – Не предоставят информация.

Община Бургас – Не предоставят информация.

Община Камено – В ОУ Христо Ботев” в с. Трояново се откриха СИП „Ромски танци” и „Народни танци” в 3 и 4 клас. В СОУ „Хр. Ботев” гр. Камено, НУ „Братя Миладинови” с. Кръстина функционираха групи СИП „Фолклор на етносите”, които взеха участие във фестивала „Отворено сърце” в гр. В. Търново през лятото на 2015 г. Провеждаше се ежедневна работа за опазване и развитие културната идентичност на ромите и другите етнически общности. Отбеляза се „Банго Васил” и 8 април - Международния ден на ромите. В гр. Камено се проведе ден на етническата гордост и толерантност с представяне на традиционните занаяти на ромите в общината. Проведено бе от ЦРО „Амалипе” състезание между 5 отбора, съставени от роми от гр. Камено и селата Трояново, Винарско, Свобода и Русокастро –посветено на Втората световна война и загиналите в лагерите на смъртта роми. Работата по интегрирането на ромите и социално слаби граждани в изпълнение на Общинската стратегия за работа с тези граждани продължава, като особен акцент се отделя на подрастващото поколение.

Община Карнобат – Стимулиране, насърчаване и работа с деца от ромски произход, за тяхното по-лесно интегриране и включване в културния живот чрез провеждане на часове по народни танци, естрадно пеене, изобразително изкуство и модерни танци. Проведени са три мероприятия с над 50 участници и присъстващи от ромския етнос. Деца от ромския етнос имат участия в Общинския фестивал за изкуства за деца „Празник на таланта”, 24 май – Ден на Славянската писменост и българската просвета и култура, Международен ден на детето, празниците по случай 26 септември – Ден на Карнобат, Коледно–Новогодишни тържества, Балкански фестивал на изкуствата и др. Висок е процентът на читалищните членове и самодейци от ромски произход в населените места от община Карнобат. Читалищните колективи отбелязват всички празници на ромския етнос. В общоградските тържества се акцентира на културното разнообразие и участие на всички етноси, вкл. и ромският.

Община Малко Търново – Не предоставят информация.

Община Несебър – Не предоставят информация.

Община Поморие – И през 2015г. усилено се работи за съхраняване, развитие и популяризиране на специфичната етнокултура на ромите, като част от българската национална култура и създаване на условия за равен достъп на ромската общност до обществения и културен живот. В НЧ „Просвета-1888” гр. Поморие, НЧ „Светлина-1939” гр. Поморие и НЧ „Атанас Манчев” гр. Каблешково има сформирани клубове по интереси. Осигурени са зали за репетиции. Добра форма за приобщаване и ежедневна работа с ромската общност е празнуването на празниците по населени места, като са реализирани във всичките 17 населени места включително и гр. Поморие, в това направление е действена работа по места на читалищните и училищни общности. Усвоени са 23 000 лв., като само за празника на гр. Поморие „Гергьовден” са усвоени 8 200 лв. За пореден път и през 2015 г. се организираха „Народни борби”, съответно в гр. Поморие, с. Козичино и с. Страцин, на които активно се включиха представители на ромската общност. Анализът показва, че изнасянето на масови мероприятия по населени места дава своя благоприятен ефект по реализирането на държавната политика по приобщаване на ромското население, необходимо е отдаване на значимото за полаганите усилия за приобщаване от страна и на общността.

Община Приморско – Общината организира различни спортни и културни мероприятия, свързани със запазване и развитие на културната идентичност на ромската общност. Има създадени Театрална трупа, Танцов състав и отбори по Народна топка – жени. Всяка година се празнува Международния ден на ромите и празника Хедерлези.

Община Руен – В община Руен функционират 19 читалища. Няма промяна в статуса и дейностите, но има промяна в заетостта, спрямо предходния първи период на общински план в селата Дъскотна, Планиница и Снягово, където вече има цяла щатна бройка. Важен принцип на развитие на националната културна политика е насърчаването на културното многообразие и съхраняването на единството от национални традиции и обичаи. Културното многообразие ще се поддържа чрез създаване на условия за съхраняване и развитие на културата на всички етнически групи, чрез създаването на атмосфера на взаимно уважение, толерантност за взаимно опознаване и обмен между културите. Въпреки положените усилия продължава необходимостта, най-вече от страна на училищата и читалищата, от системна и последователна политика по отношение на ромската култура, на популяризирането и запазването на традициите, обичаите и фолклора на ромите и другите групи в сходна на ромите ситуация, като част от общонационалната култура.

Община Созопол – В читалищата на територията на община Созопол са сформирани 35 състави и фолклорни групи, вокални групи, групи за автентичен и преработен фолклор, за литературно четене и скечове, детска танцова формация „Ромаданс“. 20 от тях са в селата на община Созопол. Във всички са включени роми. Съхраняване, развитие и популяризиране на специфичната етнокултура на етническите малцинства и създаване на равен достъп на общностите до обществения културен живот в община Созопол са постигнати чрез включване на състави и индивидуални изпълнители в: Общински събор „Кукери“, Общински празник „Лазарица“, Международен фолклорен фестивал „Странджански полъх“, Общински празник „Добри гости Коледари“, фестивалите „Радост на брега“, „Музите“ и „Созополис“, общоселски празници „Хедерлезе“ в селата Росен, Равна гора, Зидарово, Крушевец и Габър.

Община Средец – През 2015 г. културният живот на община Средец беше подчинен на рутината и традицията в провеждането на културните прояви. Основният тип културна институция в община Средец, както в повечето малки общини и по селата, са читалищата. Те осъществяват разнородна културна дейност – библиотечна, художествена самодейност, музейна и др. Тук е мястото да споменем за ролята и мястото на новата дейност на читалищата - социалната дейност. Разширяване социалния обхват на читалищната дейност, в това число и постоянна работа с малцинствените групи, хора с физически увреждания, млади хора със специални нужди и др. Ежегодно община Средец организира национални ромски културни, детски мероприятия и събития, честване на ромски празници, които са включен в културният календар на община Средец - Василица 2015, 08.04.2015 и Георгьовден. Културните институции в Общината се стремят да привличат към дейностите си децата от ромски произход. Разкритият през 2015 г. ОДК, учебните и детски заведения постоянно инициират различни мероприятия, свързани със спорт, култура и образование, в които активно се включват деца в уязвимо социално положение. Традиционно има изяви на деца и младежи в уязвимо социално положение във всички концерти, конкурси, фестивали и други мероприятия, организирани от община Средец. Чрез тези прояви подрастващите успешно се интегрират и получават за изявите си редица отличия. Община Средец се стреми чрез изпълнението на дейностите, заложени в Плана за интеграционни политики да спомогне за създаването на условия за равноправно интегриране на ромите и на другите български граждани в уязвимо положение, принадлежащи към други етнически групи в обществения и икономическия живот чрез осигуряване на равни възможности и равен достъп до права, блага, стоки и услуги, участие във всички обществени сфери и подобряване на качеството на живот при спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация.

Община Сунгурларе – Дейностите в областта на културата и през 2015 г. се осъществяваха от съвместната дейност между община, читалища, училища, ОДК и са свързани с дейности за ангажиране на свободното време на децата. В културния календар на общината са предвидени няколко мероприятия, промотиращи ромския фолклор – Мегданското увеселение-гр. Сунгурларе и Фестивал на етносите-с. Лозарево. През 2015г. се осъществи и трансграничен проект „Корени – Проучване и популяризиране на културното наследство на община Сунгурларе и община Алпулу, Турция”.

Община Царево – Общината има изградена много добра културна инфраструктура – читалища, исторически музей, Център за музикално и естетическо възпитание. Община Царево заявява сериозен ангажимент за съхраняване ценностната система при хората от етническите групи, както и да развива техния потенциал в сферата на изкуството и културата. В тази насока общината си взаимодейства успешно с читалищата, училищата, детските градини на местно ниво. Поддържа се съхраняването и развитието на културната идентичност на ромската общност и на местни традиционни обичаи, честването на официални и национални празници, ангажираността им в клубове по интереси и др. Община Царево оказва финансова помощ и специално внимание в провеждането на празника Гергьовден по традиционен ромски обичай. Представители на общинска администрация и общински съветници гостуват на ромски семейства и се запознават с техните обичаи и традиции.


ОБЛАСТ ВАРНА
Текстът е подготовен въз основа на информацията, получена от 12-те общини, намиращи се на територията на област Варнаи и се отнася за 2015г.
Областната стратегия за интегриране на ромите в област Варна (2012-2020), приета през месец януари 2013г. следва целенасочен интегриран подход към гражданите в уязвимо положение от ромски произход.

Територията на област Варна включва 12 общини, най-голямата от които е община Варна. Стратегията е изработена в резултат на сътрудничеството на отговорните публични институции с гражданския сектор и в частност ромски и други неправителствени организации, работещи в областта на етническите и интеграционните въпроси. За осъществяване на интеграционните политики в Областна администрация Варна е създаден Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси /ОССЕИВ/ Варна, учреден на 14 април 2000г., като орган, който подпомага областния управител във формирането и реализирането на областна политика по отношение на етническите и интеграционни въпроси. С решения на Общинските съвети в 12-те общини, намиращи се на територията на област Варна са изградени 12 общински съвета за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси, които играят ролята на регулатор за преодоляване на конфликти на малцинствата, които имат приети от Общинските съвети Планове за действие в изпълнение на Областната и Национална стратегии за интегриране на българските граждани от ромски произход в уязвимо социално положение и други граждани, живеещи в сходна на ромите ситуация за периода 2015-2020г. В Областна администрация Варна е учреден Обществен форум за взаимодействие с неправителствения сектор, чиято цел е добрата координация между държавната власт и неправителствения сектор при обмен на информация и набелязване на приоритетите за развитие на Варненска област. Връзката между държавната администрация на местно ниво и неправителствените организации е Областният информационен център и участието на сдруженията от обществения и неправителствения сектор при изработване на стратегически документи на областно ниво, свързани с програмен период 2015 -2020г. , който разполага с информационни материали за реализираните проекти на граждански сдружения от Варненска област.
  1. ПРИОРИТЕТ ОБРАЗОВАНИ

Община Варна - Осигуряването на условия за постигане на максимален обхват на подлежащите на задължително предучилищно и училищно образование и качественото обучение на децата и учениците е в основата на провежданата регионална политика. Община Варна прилага утвърдени Вътрешни правила за организация на изпълнението на чл.47 и чл.48 от Закона за народната просвета(ЗНП) за осигуряване присъствието на децата в детски градини(ДГ) и училища за времето, през което те подлежат на задължителна предучилищна подготовка или задължително обучение. От застрашените от отпадане от училище ученици, подлежащи на задължително предучилищно и училищно образование, 50% биват задържани, а останалите 50% отпаднали, в най-кратък срок биват реинтегрирани в системата на средното образование. Значително намалява броят на отпаднали ученици. Преждевременното напускане на училище е в тясна връзка с етническите културни специфики на ромската общност. Сравнителен с предходните години анализ показва, че броят на децата, чийто майчин език не е български, в училищата, намиращи се в райони със струпване на компактни ромски общности като с. Каменар, т.нар. квартал „Максуда”/ р-н „Одесос”/, т.нар. „Гъбена махала”/ р-н „Вл. Варненчик”/ и в район „Аспарухово”, нараства от 5% до 30%. По експертна оценка, извършена по проекти, реализирани в общинските училища, към 2016г. най-голям брой ученици от ромски произход има в следните училища: ОУ „Отец Паисий” и ОУ „Добри Войников” – 100%, ОУ „Иван Рилски” – 80%, СОУ „Любен Каравелов” – 80%, СОУ „Елин Пелин” –50%, НУ „Васил Левски” – 40%, I ОУ и ОУ „Ст. Михайловски” – 20%, ОУ„Константин Арабаджиев” – 17%. В ПГ на същите училища броят на 5- и 6-годишните деца, чийто майчин език не е български, е значително по-висок. В ОДЗ№31 „Боров кът”, с. Каменар делът на същите е 99%. В резултат на действащата електронна информационна база данни за подлежащите на задължително предучилищно образование деца за учебната 2015/2016г. са обхванати 97% от родените деца по постоянен адрес в община Варна на 5- и 6- годишна възраст. През учебната 2015/2016г. продължават работа финансираните от Община Варна през 2014/2015г. в пет общински училища седем ПГ с възможност за следобеден сън. Равният достъп на децата от ромската общност до качествено образование и ранната им интеграция, като основен приоритет, се решават с целенасочени програми: „Програма на Община Варна за образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически групи и в неравностойно социално положение“ за 2015г.: Финансирани са дейности за 60595.00 лв. Реализирани са 9 проекта на детски градини и училища и 7 на НПО; назначени са трима медиатори за второто шестмесечие на годината, които работят в районите „Аспарухово“, „Одесос“, „Младост“ и „Владислав Варненчик“- махали със струпване на компактни ромски общности. Обхванати са над 1100 деца и ученици, 60 учители, над 700 родители; подпомогнати с учебници и учебни помагала - над 350 деца и ученици; подпомогнати с карти за транспорт – 35 ученици от 8-12 клас от СУ „Георги Бенковски“; към 300 са участниците в концерти и инициативи за развитие културата, занаятите и обичаите. Образователният процес е обогатен с иновативни информационни и дидактични ресурси за работа с деца и ученици, за които българският език не е майчин, както и за работа в мултикултурна среда. Програма „Младежки дейности”: Работи за социализиране на младите хора от ромския етнос посредством експертното участие на специалисти – психолози, социални работници, юристи. Участват над 800 души. Посредством творчески работилници, включване в тренировъчната дейност на спортни клубове и общоградски състезания, финансиране на проекти, насочени към млади хора от малцинствени групи, е постигнато запознаване с културното наследство на различните етнически общности и разширяване на неформалното общуване между етносите, приобщаване към българските и световните културни традиции, към общочовешките духовни ценности. В резултат на общинските програми и политики е подобрена социализацията на учениците и е повишена гражданската активност на младите хора от ромската общност.

Община Аврен - Извършен е ремонт и подобряване на техническото оборудване на съществуващите детски градини и училища на територията на община Аврен, работи се усилено с ромските семейства. Изработени са годишни училищни програми за превенция на отпадането във всички училища. В дирекция ОКТСД се води регистър на децата, които подлежат на задължително обучение. Формирани са групи по СИП и ИКД в населените места Синдел и Дъбравино, с обхванати съответно - 73 и 38 деца. Общината подкрепя участието на ученици във фестивали в цялата страна. Въвеждане на СИП по майчин език в училищата, заявили желание за това. Провеждат се мотивационни кампании с ромските младежи и семейства за повишаване на мотивацията за записване в средни училища и включване на средношколци в младежки дейности на територията на община Аврен. През 2015 год. са подпомогнати 14 студенти, постоянни жители на общината. През месец март 2015 год. по програма „Еразъм +” 10 ученици от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Синдел посетиха гр. Никотера, Италия за професионална практика, където работиха с най-модерното оборудване и технология в областта на готварството. В края на посещението, всички получиха сертификати.

Община Аксаково - Всички деца от ромски произход, подлежащи на задължително обучение са обхванати и задържани в учебните и детски заведения, разположени на територията на общината. В края на 2008 г. училището в гр. Игнатиево от осново бе преобразувано в среднообщообразователно и започна обучение в професионални паралелки – след шести и след девети клас със специалности работник в кухня и готвач. Преди преобразуването около 80% от учениците не продължваха образованието си, защото или семействата са социално слаби или се притесняват за децата си, когато са в „големия” град. Към момента в СОУ Св. Св. Кирил и Методий” – град Игнатиево са обхванати 100% от учениците подлежащи на задължително обучение. За учениците от селата Любен Каравелово и Изворско, които желаят да продължат образованието си след завършване на осми клас, община Аксаково е осигурила училищен автобус, който ги превозва до СОУ „Св. Климент Охридски” – град Аксаково.

Община Бяла - Всички деца на територията на общината имат равен достъп, както за детските градини, така и за училищата. Децата, които получават образование в съседно населено място се превозват със специализирани училищни автобуси до училището и обратно. Благодарение на спечелени проекти по Оперативни програми и общинско финансиране е санирано и обновено основното училище, извършен е ремонт на кухненския блок и на плувния байсен към него, в ЦДГ Бяла по проект „Красива България” е направена вертикална планировка и със собствени средства е извършен вътрешен и външен ремонт на сградата.Сподели с приятели:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница