Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница13/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   102


Община Белослав - Гарантирането на достъп до качествено образование се осъществява чрез: създаване на предпоставки за успешна социализация на учениците от етническите малцинства и формиране на подходящ социално-психологически климат; чрез подобряване на материално-техническата база на училището и подобряване качеството на обучение в него; чрез организиране на занимания по интереси в ПИГ; работа в извънкласни дейности, етническа толерантност. Тези дейности целят да повишат мотивацията за учене чрез интеркултурно общуване в неформална среда. За да бъде гарантиран достъпа на всяко дете до училище са необходими разнообразни форми за подкрепа на развитието на деца с различен етнос и обучителни затруднения, но преди всичко у тези ученици трябва да се изгради мотивация за получаване на знания, защото в момента такава мотивация липсва. Дейности по обхващане и задържане на ромските деца в образователната система: осигуряване на целодневна организация на учебния процес за всички ученици до VІІІ клас; включване в извънкласни дейности и екскурзии; занимания в СИП и публични изяви на тези ученици- участие в тържества; осигуряване на консултации по предмети; сформиране на групи по Националната програма „С грижа за всеки ученик”, модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиален етап за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователни предмети”, поевтиняване на обедното хранене, осигуряване на безплатни закуски за учениците от начален етап; осигуряване на безплатен транспорт за пътуващите ученици. Изпълнени мерки в ПГ”Димитър Солунски” През учебната 2014-2015г. продължава работата с асоциация ИНТЕГРО по проект „Да направим средното образование достъпно и атрактивно за ромските младежи от селските региони“. Създаден е клуб „Граждански журнализъм” за развитие на техните комуникативни умения и гражданска активност. Участниците в клуба участват в организираните от асоциация „ИНТЕГРО” ежегодни срещи, дебати и конкурси. През учебната 20014/2015г. гимназията участва по проект BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора” – УСПЕХ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, с групи по: „Компютърна анимация”; „Приложни изкуства”; „Футзал”; „Корабомоделизъм”; с цел предоставяне на допълнителни възможности за занимания по интереси и разнообразяване на извънкласните дейности на учениците. Включени са 35 ученици от различни етноси. През същият период училището участва и по проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” с ученици от XII клас за придобиване на професионални умения в реална работна среда. Десет ученици работиха като стажанти във фирма“МТГ Делфин“АД. Училището предоставя на всички ученици безплатни учебници и учебни помагала. За учениците от отдалечените населени места е осигурен безплатен транспорт със средства на училището. За обучението по практика на учениците се предоставя безплатно работно облекло и безплатен транспорт до учебната база в МТГ“Делфин“АД село Езерово. Всички кабинети в училището са оборудвани с необходимата съвременна техника – компютри, мултимедия, интерактивна дъска. От общият брой ученици в ПГ „Св. Димитър Солунски” към - 125ученици, т.е. 50% са деца от уязвимите групи. Към момента няма отпаднали от системата ученици. Резултатите на учениците от тези групи, явили се на Държавни зрелостни изпити след XII клас са както следва: 2014/2015 уч. година – 12 явили се; от тях 10 са дипломирани. От успешно дипломиралите се ученици във ВУЗ продължават двама. Налага се извода, че учениците от целевата група са добре интегрирани в мултикултурната среда на Професионална гимназия “Св.Димитър Солунски“ и имат гарантиран достъп до качествено образование. Изпълнени мерки в НУ ”Отец Паисий”- Въвеждане на целодневна форма на организация на учебния ден. Организиране на кампании за пълен обхват на учениците, подлежащи на задължително обучение в първи клас. Организиране на клубове по извънкласни дейности по проект “УСПЕХ”. Изпълнени мерки в ОУ “Св. св. К. и Методий”, с.Езерово- Участие в извънкласните и извънучилищните дейности - Проект Успех BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” осмисляне на свободното време на учениците, мотивация, развитие на личностни и социални умения.

Община Ветрино: През 2015г. изпълнение на дейности по Проект BG 06-210 „ Шанс за социално включване на децата от общините Смядово и Ветрино, което допринесе за: подобряване на МТБ на детските градини, провеждане на зелени училища, сформиране на клубове, работа с ромски медиатор, психолог и логопед.Община Вълчи дол - През 2015 г. учениците в учебните заведения на община Вълчи дол са 868 или с 374 по-малко спрямо броя им през 2013 г. Паралелките през учебната 2014/2015 г. са 52. През 2014/2015 г. учениците във Вълчи дол са 868, а през 2015/2016г. са 823. Основен проблем е увеличаване на броя на безпричинните неизвинени отсъствия на учениците от ромски произход., чийто относителния дял е около 46%. Много от децата не започват обучение, значително са и учениците до 16 годишна възраст, които не са обхванати в учебно-възпитателния процес и по този начин не се спазва Закона за народната просвета. Като причина за това може да се отбележи високия процент на трайно безработни лица сред родителите и невъзможността на същите, предвид липсата на доходи да осигурят успешно образование на децата си. В СОУ”Васил Левски” гр. Вълчи дол се обучават 457 ученика /към 10.02.2016г./, в паралелки от първи до дванадесети клас. Около 30% от тях са от ромски произход. През учебната 2013/2014 година са отпаднали 2 ученика, напуснали са селищата, в които са живели и в настоящия момент адресът им е неизвестен. Поради този факт няма данни и за реинтегриране на същите. През учебната 2014/2015г. са отпаднали 5 ученика от ромски произход, поради лоша семейна среда, ниски доходи на родителите, липса на мотивация за учене и излизане извън граница. Класните ръководители провеждат разговори с родителите на учениците, застрашени от отпадане и разясняват необходимостта от образование. Провеждат се здравни беседи канят се лектори, доброволци от Червен кръст, прожектират се филми с подходяща тематика. Ръководството на училището се старае в рамките на делегирания бюджет да осигури безплатен обяд на социално слабите ученици, при които се наблюдава стремеж към образование. Към момента се хранят безплатно 98 ученика, 68 от тях са роми. През настоящата година има сформирани групи СИП, в които учениците участват, съобразно интересите и желанията си, което допринася за интегриране на учениците от ромски произход. СОУ”Васил Левски” участва в проект „Подобряване качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”, чрез който през 2015 година 105-ма роми бяха обхванати от дейностите по проекта. Училището участва и по проект „Включващо обучение”, където 30 ученика, от които 23 роми, които бъдат подпомагани в обучението- разбират и научават по-добре неусвоен учебен материал, насочват ги към начини за по-успешно учене, учат ги как да общуват и как да създават успешни приятелства, работят върху творческите им заложби. СОУ”Васил Левски” участва и по проект „Ученически практики”, където 7 деца от ромски произход получават добра практика за по-ефективно преминаване от училище към работното място. За учениците това е първа стъпка в овладяване на тънкостите на професията „Офис-секретар” сред истински колеги и партньори от Общинска администрация. В ОУ „Васил Левски” - с. Михалич, общия брой на децата, подлежащи училище за 2015/1015г. е 147, като 142 са от ромски произход, а през учебната 2015/2016г.- 131 ученика, като 127 са от ромски произход. През 2015г. 32 деца са в подготвителна група и всички те са от ромски произход. През учебната 2014/2015г. има 9 отпаднали ученика от ромски произход поради заминаване в чужбина, а през 2015/2016г. 3 отпаднали ученика поради същата причина. Училището постигна голям успех по проект „Нов шанс за успех” за ограмотяване на малограмотни и неграмотни възрастни - за 39 обучаеми, от които 39 роми. Работи се и по проект съвместно с други училища към Център Амалипе, участващи 114 души, от които 100 роми. Училището участва и по проект „Училищен плод”, където 75 ученици, от които 74 от ромски произход, получават безплатен плод два пъти седмично. ОУ „Васил Левски” участва и по Проект за подпомагане на физическото възпитание и спорт в ОУ „Васил Левски” за учениците в подготвителни групи, І-VІІІ клас за бюджетната 2015г.- 142 ученика и 23 деца от ПГ. Училището участва и по проект „Празнична етнопалитра в училище”, където обхвана 94 деца от ромски произход- 62 ученика и 32 деца от ПГ. ОУ „Васил Левски” участва и по Проект „Подобряване качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждането на целодневна организация на учебния процес”- участващи 105 ученици, от тях 102 от ромски произход. През учебната 2014/2015г. безплатна закуска са получавали 84 деца от ромски произход, а безплатен обяд 48 деца от ромски произход. За учебната 2014/2015г. безплатна закуска получават 74 деца от ромски произход, а безплатен обяд получават 41 деца от ромски произход. В ОУ „Свети Иван Рилски” с.Червенци за 2014/2015г. се обучават общо 145 деца, от които 134 от ромски произход. През тази учебна година няма отпаднали ученици и необхванати деца. През учебната 2015/2016г. се обучават 144 деца, от които 128 от ромски произход. Осигурява се безплатна закуска и обяд на 144 деца, от които 128 са роми. Извънкласна дейност -”Изобразителни изкуство” - 1 час седмично. Работи се и по проект съвместно с други училища към Център Амалипе. Училището участва по проект „Празнична етнопалитра” с учениците от ПДГ до 4 клас и са обхванати 85 деца от ромски произход. ОУ „Свети Иван Рилски” работи и по проект „Подобряване качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждането на целодневна организация на учебния процес”- участващи 125 ученици от ромски произход. В ОУ ”Климент Охридски” - с. Стефан Караджа се обучават общо 100 ученици за учебната 2014/2015г. и 91 ученици за учебната 2015/2016г. Няма подготвителна група, няма отпаднали ученици, децата са обхванати и посещават редовно учебните занятия. Извънкласната дейност чрез СИП е насочена към овладяване на знания по българския език и роден край. Работи се по всички проекти, които МОМН предлага на училищата. Съществува трудност в комуникацията на учителите с родителите, тъй като повечето трудно говорят български език. Тази семейна среда се отразява и на учениците, по-голямата част от които са роми. Всички училища разполагат със спортни салони и площадки, които се нуждаят от ремонт и осъвременяване. Сградният фонд на училищата е в добро общо състояние. Ежегодно се заделят средства за текущи ремонти. Материално техническата база вътре в училищата е стара и се нуждае от модернизация. Архитектурната среда не е достъпна за децата с физически увреждания. Община Вълчи дол разполага с едно ОДЗ към, което има и детска ясла и 3 ЦДГ с два филиала: ОДЗ ”Здравец” - гр. Вълчи дол; ЦДГ ”Звездица” - с. Стефан Караджа с филиал в с. Червенци; ЦДГ ”Слънце” - с. Михалич с филиал в с. Есеница; ЦДГ ”Надежда Крупская” - с. Ген.Киселово. Във Вълчи дол има три действащи целодневни детски градини и едно обединено детско заведение с яслена група. Педагогическият персонал в детските градини се запазва относително постоянен за целия 2015г. Броят на децата в тях се променя в тесни граници. През учебната 2014/2015г. броят на децата е 266, от които 160 са от ромски произход. През 2015/2016г. броят на децата е 235, от които 147 са от ромски произход.

През 2015г. в ОДЗ ”Здравец” - гр. Вълчи дол се обучават деца в общо 7 групи, 71 от децата са от ромски произход. Сформирани са три подготвителни групи – III, IVа и IVб. В тях се обучават общо 68 деца, от които 27 са от етнически произход. ОДЗ „Здравец” участва в проект „Училищен плод”, където се предлага плод на 132 деца, от които 62 са от ромски произход. Детската градина участва и в проект „Чаша топло мляко и закуска”, където се хранят 68 деца, от които 27 са от ромски произход. В това учебно заведение 27 деца от ромски произход са освободени от такса за посещение. През лятото на 2015г. Беше направен освежителен ремонт на базата на детската градина.

На територията на Община Вълчи дол се намира и ЦДГ ”Надежда Крупская” с. Генерал Киселово с общ брой на децата 24. От тях 3 деца са от ромски произход. Формирана е една смесена група. Шест годишните деца от подготвителната група нямат говорно-комуникативни проблеми, свързани с българския език. В това учебно заведение 3 деца от ромски произход са освободени от такса за посещение и се хранят безплатно.

ЦДГ ”Слънце” - с. Михалич с филиал в с. Есеница разполага с по една седмична група във всяко село. Общият брой на децата е 38, като всички са от ромски произход. Има 2 отпаднали деца от ромски произход поради смяна на местоживеене. Във филиала в с. Есеница има подготвителна група от 5 и 6 годишни деца, които говорят сравнително добре български език, но в с. Михалич те срещат големи трудности при овладяване на българския език. В ЦДГ „Слънце” 13 деца от ромски произход са освободени от такса и се хранят безплатно.

Общият брой на децата в ЦДГ ”Звездица” - с. Стефан Караджа с филиал в с. Червенци е 51. От тях 41 са от ромски произход, 3 са от смесени бракове и 4 са от български произход. В с. Стефан Караджа има подготвителна група от 5 и 6 годишни деца, които говорят сравнително добре български език, но по-малките срещат големи трудности при овладяване на българския език. В ЦДГ „Звездица” 13 деца от ромски произход са освободени от такса и се хранят безплатно. За преодоляването на трудностите с овладяване на българския език от децата, в детските градини се провеждат родителски срещи, анкети и беседи на различни теми. Детските градини са в сравнително добро състояние и в по-голямата си част отговарят на санитарно-хигиенните изисквания за организация на образователно-възпитателния процес.

Община Девня - За обхващането и задържането на децата и учениците в образователната система в училищата и детските заведения през отчетения период се работи по следните проекти и програми: В ОДЗ „Детелина” до 30.06.2015 г. се изпълнява проект „Готови за училище-2014-2015”, в които бяха обхванати 17 деца от уязвимите групи. Целта на проекта бе обхващане и подобряване на посещаемостта в детските градини. За ангажирането на родителите за осигуряване на редовно посещаване на децата им детските заведения и недопускане на неизвинени отсъствия, на родителите се отпускаха ваучери в размер на 20,00 лв. за заплащането на месечната такса за детската градина. По проект „Интегриран живот в общността за децата и лица в неравностойно положение - Интегра” по ОП „РЧР” 2007-2013. – В детските заведения бяха обособени групи за допълнителна подготовка по български език за деца от етническите малцинства с цел осигуряване на подкрепа при овладяване на учебния материал и групи по „Опознай красотата на природата”. В девненските училища бяха организирани редица извънкласни занимания на 239 изоставащи ученици, с риск за отпадане от образователната система по БЕЛ, математика, обществени науки и гражданско образование. С цел спомагане развитието на творческия потенциал на децата, към читалищата бяха организирани три клуба по интереси: клуб „Художник”, клуб „Краезнание и родолюбие” и „Фолклорна група” За допълнителната мотивация у децата за активно участие и постигане на по-добри резултати в учебния процес и неотпадане от образователната система бе организирано зимно училище на 200 ученика. С цел повишаване на грамотността на целевата група бяха организирани два образователни курса за неграмотни и слабограмотни лица над 16 годишна възраст, обхванати- 40 души. По НП „С грижа за всеки ученик” с цел осигуряване на допълнително обучение на ученици за повишаване на постиженията, обхванати 35 деца като проектните дейности приключиха през месец май 2015 год. По ОПРЧР „Подобряване качеството на образованието в средищните училища”, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес от І до VІІІ клас, обхванати 267 деца, с продължителност 4 год, като проектните дейности приключиха месец май 2015 год. Както и в предходни учебни години и в началото на учебната 2015/2016 год, всички ученици от училищата на територията получиха пълен комплект тетрадки и ученически пособия. В СОУ „В. Левски” е сформиран предучилищен клас от 15 деца, в който предимно са обхванати деца на пет и шест годишна възраст, които не са посещавали детска градина, живущи в кварталите „Р. Девня” „Гъбена” и „Химик” населявани предимно от етническите малцинства.Община Долни чифлик: Въведени са програми за овладяване на българския език, осигурени са учебни помагала и учебници за всички деца от подготвителни групи на 5 и 6 години и учениците от І до VІІ клас, както и за социално слаби ученици след 7 клас. Добри практики: В ОУ «Св.Св.Кирил и Методий» с.Старо Оряхово е сформирана паралелка за деца със специални образователни потребности - с множество увреждания от селата Старо Оряхово, Детелина и Ново Оряхово. Броя на децата в тази паралелка е 9, от които 6 са от етнически групи. Обучават се по индивидуална обучителна програма от учители от Основното училище.; Ресурсно подпомагане към ОУ «Св.Св.Кирил и Методий» с. Старо Оряхово за деца с обучителни затруднения, които са в масовите паралелки. С тях работи ресурсен учител от Ресурсен център град Варна и педагогическия съветник на училището, който е психолог. Броят на децата на ресурсно подпомагане е 9, от които 7 са от малцинствата.; Ресурсно подпомагане и на ученици в СОУ «Васил Левски» гр. Долни чифлик и обучение на Деца от ЦНСТ за деца и младежи с увреждания в гр.Долни чифлик; Приобщаване и приемане на родители - роми към образователния процес и засилване участието им в училищния живот.; Усъвършенстване на образователните условия за качествено образование чрез квалификация на педагогическите специалисти за взаимодействие в мултиетническа образователна среда, интеркултурна компетентност у директорите, учителите и другите педагогически специалисти. Съхраняване и развитие на култураната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и превръщане на етнокултурното многообразие в източник на взаимно опознаване, уважение и сътрудничество (група за ИИД „Етноритми”, проект „Заедно играем, пеем и творим: интеркултурно образование в подготвителни групи”); „Предучилищната подготовка на децата две години преди постъпването им в първи клас е задължителна, но не по-рано от годината, в която детето навършва 5-годишна възраст“. Въвеждането й цели равен старт на всяко дете, като допринася за ранната социализация и за развитие на умения, необходими при постъпване в първи клас. Въвеждането на задължителна подготовка за училище две години преди постъпване в първи клас повиши значително обхвата на децата, включително и ромските, в системата на предучилищното възпитание и подготовка.От учебната 2010/2011 г. започна постепенното въвеждане на целодневна организация на учебния ден, като през учебната 2015/2016 година вече са обхванати децата от І до VІІ клас включително. При тази организация задължителните учебни часове се съчетават с форми на самоподготовка, занимания по интереси и отдих. Поетапното въвеждане на целодневна организация на учебния ден е съществен инструмент за компенсиране на образователните неравенства относно качеството на образование на деца от ромски произход и е превенция на отпадането им от образователната система. В СОУ «Васил Левски» град Долни чифлик е реализиран проект «Подкрепа за равен достъп и личностно развитие» като броят на обхванатите деца от социално уязвими групи е шест. Извънкласните дейности в ОУ «Христо Ботев» с. Пчелник са по годишния план на училището и в тях участват 168 ученици. 26 ученици участват в Национално финално състезание СБНУ за ученици от I-IV клас.

Добри практики

 • Проект УСПЕХ – финансиран от ЕС, ЕСФ

 • Организиране на самостоятелна форма на обучение – финансирана от МОН

    • Провеждане на ндивидуална работа, часове за консултации, занималня «Баръш» – без финансиране

    • Въвеждане на задължителна подготовка на 5 и 6 годишни деца.

    • Целодневна организация на учебния ден І – VІ клас, а в средищните училища и до VІІІ клас

    • Проект «С грижа за всеки ученик», включващ дейности с родители – финансиран от МОН

    • Проект «Квалификация на педагогическите специалисти» модул «Работа в интеркултурна среда» - финансиран от ЕС, ЕСФ

    • Проект «Заедно играем, пеем и творим: интеркултурно образование в подготвителни групи» – сключен договор между ЦОИДУЕМ и общ. Долни чифлик на стойност 24 786 лв..по приоритет Образование от Националната стратегия на Р България за интегриране на ромите 2012-2020 и План за действие за изпъл. на Националната стратегия на Р България за интегр. на ромите 2012-2020 и Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.

    • Многостранно училищно партньорство-Проект МаМбо по програма «Учене през целия живот» , секторна програма «Коменски +» - финансиран от ЕС, ЕСФ, ЦРЧ.

Община Провадия: През учебните 2014-2015г., 2015-2016г. училищата на територията на община Провадия продължават да реализират национални програми за развитие на средното образование, част от които са фокусирани върху превенцията и ограничаването на преждевременното напускане на училище. НП „На училище без отсъствие”, мярка „Без отсъствие” включва осигуряване на финансови стимули, които създават условия училището да направи учениците, родителите и учителите реални партньори в осигуряването на пълноценен училищен живот и постижения на базата на постоянството и стремеж към усъвършенстване. Работи се и по мярка „Без свободен час” която цели повишаване ефективността на разходите на училищата и качеството на образованието по отношение на изпълнението на държавните образователни изисквания и непрекъснатост на учебните занятия. С НП „С грижа за всеки ученик” се постига диференцираната грижа към учениците, насочена към компенсиране на проблеми, водещи до натрупване на пропуски в знанията и последващо изоставане. С цел повишаване нивото на постиженията в общообразователната подготовка се осигуряват допълнителни възможности за индивидуален подход и работа в малки групи в зависимост от потребностите на учениците. Проект „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” цели да се осмисли свободното време на учениците, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане или прояви на агресия, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности.

През учебната 2014-2015 по гореописаните национални програми са сформирани над 100 клуба и обхванати над 1000 ученици.

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – с. Блъсково реализира проект „Различното училище”, финансиран от ЦОИДУЕМ по който са сформирани 10 клуба по интереси и обхванати 165 ученици.

В ЦДГ „Щастливо детство” – с. Бозвелийско, община Провадия се реализира проект „Готови за училище 2014-2015”, който е разработен и се осъществява на национално ниво от Фондация „Тръст за социална алтернатива“, а на регионално от сдружение „Съучастие” – гр. Варна, в сътрудничество със Стратегическия фонд за оценка на въздействието на Световната банка. Проектът се реализира с помощта на 23 партньорски местни организации в 240 населени места в страната

В ЦДГ „Щастливо детство” – с. Бозвелийско се реализира компонент „безплатно образование” и ваучер от 20 лв. за хранителни продукти на родителите. Обхванати са 24 деца, чийто семейства са в крайно лошо социално положение.

През 2015г. продължава да се наблюдава тревожната тенденция на преместването на децата в чужбина, като броят на напусналите за отчетната година е общо 70 деца, а броя на завърналите се е 16.

През изминалата 2015г. община Провадия приключи реализацията на Проект „Активно социално включване на уязвими групи чрез предоставяне на услуги на деца и семейства”, финансиран чрез заем от Международната банка за възстановяване и развитие и Министерството на труда и социалната политика. Цел на проекта: превенция на социалното изключване; намаляване на бедността сред децата чрез инвестиция в ранното детско развитие; подобряване на готовността на децата за включване в образователната система; подкрепа за формиране на родителски умения сред уязвими групи родители за ограничаване на предаването на бедността между поколенията.  Услугата "Допълнителна подготовка за равен старт в училище" и дейността към нея "Създаване на летни групи/училища" цели създаване, доразвиване или съхраняване на когнитивни и социални умения при деца в предучилищна възраст. За реализирането на тази услуга бяха назначени двама медиатори и един педагог, които обучаваха две групи по 15 деца в предучилищна възраст, в периода от 01.07.2015г. до 31.08.2015г. Всички обхванати в групите деца принадлежат към етнически малцинства. През работните дни децата получаваха закуска и плод, което оказа допълнителен стимулиращ посещението на групите ефект. В процеса на обгрижване и обучение на децата бяха предоставени разнообразни обучителни методи. Организираха се и посещения в училища в гр. Провадия, с цел децата да бъдат запознати с училищната среда и предстоящия им първи клас, бъдещи преподаватели и запознаване с пътя до училище.Сподели с приятели:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница