Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница14/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   102

Община Суворово - Интересите на децата и учениците се развиват в извънкласни дейности. Две от училищата работят по ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”. , по следните извънкласни дейности: – Клуб „Шарена черга“, Арт-студио „Майстор Сръчко“, Театрално студио „Дъга“, Клуб „Приятели на компютъра“, Секция „Спорт за всички“. Всички училища на територията на общината провеждат редица извънкласни дейности, включващи деца от ромски поизход. През 2015 година ПГСС „Св.Георги Победоносец“ реализира следните проекти: „По-добри в професията чрез изучаване на екологични и алтернативни селскостопански практики“ е наименованието на проекта, договор 2014-1-BG01-KA102-000241, сключен с Националната агенция по програмата – Център за развитие на човешките ресурси. Проектът е с продължителност 24 месеца и се изпълнява в партньорство с испанската организация STEP, гр. Севиля. Проект BG 051РО001-4.2.05 "Да направим училището привлекателно за младите хора". Обща цел на проекта - да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности. Проект "Придобиване на опит в модерни аграрни стопанства и нови земеделски практики" 2015/2016 г. Нисък процент на отсъствие се наблюдава в началните класове, поради факта, че им се предлагат безплатни услуги като транспорт, безплатна храна, безплатни учебници, целодневно обучение.Учениците в прогимназиален етап на обучение, започват да отпадат именно поради факта, че не ползват такива услуги вече.Основната част от тези ученици са от уязвимите групи и ромската общност. На територията на община Суворово важно място за работата с деца в уязвимо положение и деца от ромски произход заема Центърът за работа с деца на улицата/ЦРДУ/. Той e комплекс от социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата, чрез индивидуална работа с детето и неговото семейство, семейно консултиране и подкрепа, медицински и санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване на децата, обучение в родителски умения. ЦРДУ предоставя защита и грижа за детето, съобразно индивидуалните му потребности и в неговия най-добър интерес.

Община Дългопол - Училищните ръководства работят за създаване на достъпна среда както на децата от ромските и други групи със сходно положение, така и за децата със специални образователни потребности. В училищата в гр.Дългопол и с.Цонево има включени деца със специални образователни потребности. В НУ „Иван Вазов” има изградени рампа и санитарно помещение за децата със СОП. Към училището има фолклорен състав представящ фолклорното наследство на ромската и други общности чиито деца учат в училището. В СОУ”Св.Климент Охридски”гр. Дългопол има създадена група за ромски фолклор по проект”Амалипе”.

Община Дългопол сключи договор по проект „Заедно към знание” за интегриране на децата от малцинствените групи.


  1. ПРИОРИТЕТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Община Варна - В училищата на територията на община Варна са реализирани 10 беседи със 186 участника и 2 семинара със 18 лица за начините за предпазване от нежелана и ранна бременност, за опасностите, които крие ранната бременност за майката и бебето и родствените и ранни бракове. за спецификата на пубертетния период и полово предаваните болести. В музей "Човекът и неговото здраве" към РЗИ - Варна са проведени 12 беседи със 192 млади хора и 5 семинара с 82 лица от здравни специалисти за вредата от най-разпространените рискови фактори – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, употреба на наркотични вещества, нездравословно хранене и за предимствата на здравословния начин на живот. Излъчени са 5 видеопрожекции с 28 ученика на филми "Какво (не)знаем за пубертета?", "Екстази", "Марихуана", Амфетамини" и клип "Еми и Ани ". Клипът е предоставен за видеопокази в училища в град Варна и областта. Проведени са 121 индивидуални консултации с родители на деца от ромски произход в Имунизационен кабинет на РЗИ за значението на имунизациите и мотивирането им за редовното им прилагане. Съгласно Националния имунизационен календар са имунизирани 41 деца с 91 броя ваксини. Организирани са 2 кампании за имунизиране на населението, особено на децата с непълен имунизационен статус. Предоставени 425 броя здравно-образователни материали - дипляни, листовки и книжки; контрацептивни средства (презервативи). Проблеми при изпълнение на дейността: Нужда от обучения за повишаване квалификацията на различни специалисти за работа в мултикултурна среда.; Липса на здравно образователни материали, съобразени със спецификата на етноса.

Превенция на рисковото поведение чрез програма за ваксиниране срещу хепатит Б, предназначена за пълнолетни лица от ромски произход с рисково поведение, свързано с наркотици и/или сексуална експлоатация Програмата се реализира от сдружение „Съучастие”, въз основа на работата на терен бяха селектирани 150 човека с рисково поведение. Мобилните работници на терен извършиха предтестово консултиране, мотивиране и придружаване на селектираната група за провеждане на изследвания за ХИВ, Хепатит В и С. След провеждане на изследванията лицата получиха посттестово консултиране и мотивиране за поведенческа промяна, целяща намаляване на риска от разпространение на инфекции. Въз основа на извършените изследвания беше селектирана втора целева група от 50 човека, идентифицирани като най-високо рискови. Тази група беше ваксинирани за Хепатит Б, съгласно медицинския стандарт. Ваксините са закупени от Община Варна, дирекция „Превенции“ по договор съгласно №Д14000864ВН/13.08.2014 Г. Общо средства за 2015 г.: 8704,40 лв.Пофилактика на заболяванията сред малцинствените етнически общности и ограничаване разпространението на инфекциозни болести През 2015 г. дейностите са реализирани от сдружение „Съучастие“. Проведени са три информационно-превантивни кампании. Осъществени са 3240 консултации/контакти за предоставяне на услуги по превенция на ХИВ/СПИН и СПИ при работа на терен. На 85 лица е предоставена услугата „Водене на случаи“ – дългосрочна консултативна дейност. На 164 лица са извършени медицински прегледи за диагностика на СПИ. Безплатно изследвани и консултирани за ХИВ са 551 лица. 11 представители на общността са обучени по метода „връстници обучават връстници“ в ромска общност. Посочените дейности са финансирани по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ на МЗ, финансирана от Глобалния фонд за борба с СПИН, туберкулоза и малария.

Община Аврен - Беседи с подрастващите и младите хора, и с техните родители за начините за предпазване от нежелана ранна бременност, рисковете, които крие и риск от раждане на деца с вродени аномалии и наследствени болести и начини на профилактиране се водят в „Час на класа” от класните ръководители и медицинските лица разпределени към учебните заведения. Общинският съвет СЕИВ И МКБППМН съвместно изготвиха презентация на тема „Здравословно хранене”, разпространена в училищата на територията на община Аврен на ученици от 1-ви до 12-ти клас в „Час на класа”. Обхванати 682 ученици. В началото на 2015 година дирекция ОКТСД разработи Програма „Спорт“ за 2015 година, приета с Решение № 1026/09.02.2015 г. на Общински съвет – Аврен, като през годината бяха проведени редица разнообразни спортни мероприятия. През 2015 год. Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни и Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси съвместно изготвиха презентация на тема „Психоактивни вещества”. Същата се представи на ученици от 5 – ти до 12 – ти клас Организиране на профилактични прегледи, спрямо потребностите на ромското население. Услугите по Проекта се предоставят на територията на община Аврен от месец ноември 2014 год., тогава стартира услугата „Интеграция на децата от детските градини и в предучилищните групи/класове”. През месец декември 2014 год. стартира и втората по проект за социално включване „Растем различни, но заедно” услуга „Здравна консултация за деца от 0 до 3 години и от 3 до 7 години”. През месец март 2015 год. стартираха услугите: „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”. във всички училища на територията на община Аврен. Обхванати 441 ученици. За достъп до услугата е осигурен безплатен транспорт за жителите на община Аврен два пъти седмично /вторник и четвъртък/ от населените места. Към настоящия момент от услугите по Проекта са се възползвали 550 деца и 500 възрастни. На 26 ноември 2015 год. в община Аврен се проведе Антиспин кампания по програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” на Министерството на здравеопазването по повод Международен ден за борба със СПИН - 1-ви декември. По този повод представители на Сдружение „Съучастие” – гр. Варна, Регионална здравна инспекция - гр. Варна и Общинска администрация Аврен посетиха СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”- с. Синдел и презентираха във вид на ролеви игри с ученици от 09 до 12 клас Антиспин кампанията, разпространиха се информационни брошури съдържащи символа на съпричастност към заболяването – червена лента. Мобилни кабинети за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН бяха разположени в населените места Синдел и Аврен. След направено неофициално проучване през 2015 год. сред населението на община Аврен, се установи, че на територията на община Аврен няма деца, които нямат личен лекар Отпуснати помощи през 2015 год. са, както следва: по т.2. „За деца и лица с тежки заболявания, нуждаещи се от спешно лечение- еднократна помощ до 300 лв.“ /решение № 495, прието на заседание № 21 на Общински съвет – Аврен, проведено на 28.06.2013 год./ – подпомогнати 33 лица/семейства на обща стойност: 5 500 лв. ; по т.5. „За деца/лица и семейства с ниски доходи, нуждаещи се от неотложна подкрепа за разрешаване на здравословни, основни комунално- битови и други социални нужди, с които не са в състояние сами да се справят до 50 лв.“ /решение № 460, прието на заседание № 20 на Общински съвет – Аврен, проведено на 17.05.2013 год./ – подпомогнати 17 лица/семейства на обща стойност: 600 лв. През 2015 год. са отпуснати финансови помощи по §4214 ”Други помощи по решение на Общински съвет - Аврен” на обща стойност 57 879 лв. Съгласно предоставена информация от Дирекция „Социално подпомагане” – Долни чифлик през 2015 година отпуснати и предоставени еднократни помощи по чл.16 от Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане (еднократна помощ при инцидентно възникнали жизненоважни потребности) - 32 броя на стойност 7 100 лв.

Община Аксаково - Здравеопазването в Oбщината е осигурено от мрежа на доболнична помощ. Медицински център-Аксаково е единственото специализирано лечебно заведение на територията на общината. Доболничното обслужване се осъществява от 10 практики на общо практикуващи лекари в населените места - гр. Игнатиево, с. Изворско, с. Въглен и с. Любен Каравелово и 6 стоматологични практики и лекари - специалисти. Проблем е навременното осигуряване на спешна здравна помощ в отдалечените села и тези без лекарски практики. Детско здравеопазване се обезпечава от 1 лекар, 11 медицински сестри и 1 санитарен инспектор, които обслужват здравните кабинети, разположени в учебните и детски заведенея. Във всички учебни заведения в общината редовно се провеждат здравни беседи за СПИН, Хепатит В, опасността от тютюнопушенето и от употребата на наркотици и други.

Община Бяла - На територията на Община Бяла има двама общопрактикуващи лекари, които обслужват и хората в населените места към общината. По преценка на личните лекари на състоянието на заболелите те биват насочвани и настанявани в лечебните заведения в гр. Варна. В случаите на нужда от спешна медицинска помощ, населението се обслужва от ФСМП – гр. Бяла. По данни на личните лекари в момента има регистрирани пет бременни жени. Данни за хоспитализация на бременни няма. Новородените деца се регистрират своевременно и редовно се извършват профилактични прегледи и имунизации. За поддържане на общото физическо здраве на учениците основното училище разполага с ремонтирани и обновени – плувен басейн, закрит физкултурен салон и открито игрище в двора на училището. В двете училища в град Бяла се провеждат ежемесечни лекции и беседи на здравна тема и обучения с цел превенция на агресията в училище и противообществени прояви.

Община Белослав - В здравния кабинет медицинска сестра обслужва предимно население от ромски произход. Съвместно с МКБППНМ се организират беседи с подрастващите млади хора и техните родители за начините на предпазване от нежелана бременност, за превенция на ХИВ/СПИН. Раздадени са предпазни средства и брошури. Съвместно с инспектор от ДПС са организирани и проведени беседи в училищата, представени са презентации и са раздадени информационни материали, засягащи тематика като: агресията в училище, употребата на наркотични вещества, трафика на хора, безопасен интернет, безопасна ваканция и безопасността на пътя. Проведени са спортни мероприятия, кампании, беседи , свързани с теми като: "Животът е безценен, не го заменяй за дрога!"; "Моята безопасна ваканция"; "Тютюнопушенето - опасно за моето здраве"; "Бъди информирана, за да не си ХИВ инфектиран". С решение на Общински съвет – Белослав при нужда се отпускат еднократни финансови помощи от бюджета на Община Белослав на крайно нуждаещи се лица - еднократните помощи се отпускат на деца и лица с трайни увреждания и тежки заболявания, на които предстоят скъпоструващи изследвания, операции и лечения, на социално – слаби лица.

Община Ветрино - На територията на общината няма назначен здравен медиатор, поради малкия брой живеещи от ромски произход и липсата на маргинализирани групи. Общопрактикуващите лекари извършват редовни прегледи на ромските деца, извършват се консултации по семейно планиране. Всички деца са обхванати с имунизации, Има здравен кабинет с лекар и медицинска сестра.

Община Вълчи дол - На територията на Общината са регистрирани и работят осем общопрактикуващи лекари и има четири практики с лекари по дентална медицина в четири населени места. Всички практикуващи медици, имат сключени договори с РЗОК. Наблюдават се следните тенденции по отношение на бременността - бременните жени се картотекират непосредствено преди раждане, не посещават редовно женската консултация и с това попадат в рискови групи бременности. Като цяло бременностите са много ранни. Голяма част от ромското население е неосигурено или с прекъснати здравно-осигурителни права. Няма навици за посещение при стоматолог, нито тенденция за водене на деца при стоматолог. Няма налични данни за извършвани мероприятия по превенция и контрол на ХИВ, СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции сред населението в общината, освен в училищата. Няма регистрирани такива заболявания.. По данни на РЗИ Варна процентното обхващане на подлежащите лица от селищна система Вълчи дол с планови имунизации и реимунизации е ниско. За периода 01.01.2015г.- 31.12.2015г. обхвата с планови реимунизации е 59,05%. Във всички училища и детски градини е осигурено медицинско обслужване. Медицинските специалисти оказват първа долекарска помощ при спешни и неотложни състояния, организират и провеждат профилактични дейности за предотвратяване и ограничаване рисковите фактори в детските заведения и училища, участват в организирането и прилагането в детските заведения и училища на общински, регионални и национални програми за профилактика на болестите и превенция на здравето на децата и учениците. Те осигуряват грижи за общо около 1 200 подрастващи на възраст от 2 до 18 години. Липсва организирана стоматологична профилактика на учениците.

Община Девня - Първичната извън болнична медицинска помощ се осъществява от 6 броя практики на общо практикуващи лекари, разположени в различните квартали на град Девня, като една практика обслужва над 1200 пациенти. Първичната томатологична помощ се осъществява от 2-ма стоматолози. - Специализираната медицинска помощ се осъществява от “ДКЦ І - Девня” ЕООД, а болничната от ”МБАЛ” ЕООД. Спешната медицинска помощ се осъществява от Филиал на Центъра за спешна медицинска помощ Девня. Организирана е групова практика на личните лекари за първична медицинска помощ, която осигурява неотложна помощ на населението денонощно в неотложния кабинет. Училищното и детското здравеопазване се осигурява от девет медицински сестри и двама училищни лекари, които осъществяват дейности по профилактика на здравето на децата и учениците. През 2015 г. от 86 подадени заявления на 52 граждани са отпуснати финансова помощи за лечение съгласно Правилника за отпускане на еднократна финансова. Практиката показва, че повечето подадени заявления са от здравно неосигурени лица. За повишаване здравната култура на учениците в училищата лектори от РЗИ –Варна през месец март проведоха лекции във връзка с вредите от наркотични вещества, алкохол и тютюнопушене, като засегнаха и друга важна за децата тема предпазните мерки срещу СПИН. През месец април по повод 31 май „Световния ден без тютюн” проведоха дискусия с презентация за вредата от тютюнопушенето на тема „Стоп на тютюневия дим“ с ученици от VІІІ клас на СОУ „Васил Левски“ гр. Девня. Специалисти измерваха количеството въглероден монооксид в издишания въздух и количеството на карбоксхемоглобина в кръвта с апарата Smoker liser. А с помощта на специални очила, които имитират алкохолно опиянение, децата разбраха какъв е ефекта на алкохола и какви последици може да има шофирането в нетрезво състояние. По повод 26.06.- „Международния ден за борба с употребата и нелегалния трафик на наркотици”, Община Девня обяви конкурс за есе на тема: „Силните срещу дрогата“. Участие в конкурса взеха ученици от девненските училища. Съвместно с Българската Федерация на Силовите Атлети бе организиран спортен празник под мотото: „Силните срещу дрогата“.

Община Долни чифлик - Населението от община Долни чифлик се обслужва от 10 лични лекари /джипита/, 5 от които се помещават в сградата на Поликлиниката, а останалите 5 са изнесени. Здравно осигуряване са 70.80%., неосигурени - 29.20%. На територията на общината има създадено звено за Бърза и неотложна помощ. Болничното обслужване на населението се осъществява от болничните заведения в град Варна. На територията на общината функционират 8 стоматологични кабинета, като 5 от тях са в Долни чифлик, а останали 3 в селата – Горен чифлик, Гроздьово и Старо Оряхово. Аптеките в общината са 5 броя и една дрогерия. Три от аптеките се намират в град Долни чифлик, а останалите в селата Старо Оряхово и Гроздьово. Дрогерията се намира в с. Горен чифлик. Здравната обезпеченост на общината е достатъчна да задоволява нуждите на местното население. Лабораторните изследвания се извършват в сградата на поликлиниката, която има сключен договор със Здравната каса. Провеждат се задължителни имунизации и реимунизации по имунизационния календар на България и профилактични прегледи при активност от страна на личните лекари. Много малък процент от децата не са имунизирани редовно, като при повечето от тях причината е в поради здравословен проблем или увреждане, което е противопоказно за вид ваксина. За населението на общината и в частност това от етническите групи е осигурен достъп до лични лекари и лабораторни изследвания ежедневно, и прегледи при специалисти, които идват от град Варна по предварително обявен график. Към Общностния център в град Долни чифлик през 2015 година са работили АГ специалист, медицинска сестра, акушерка, и медиатори. Основната им дейност е насочена към здравеопазването, в частност превенцията, тъй като това е основен и комплексен проблем в ромската общност и други граждани в уязвимо социално положение. В тази връзка се извършват прегледи и наблюдение върху психо-моторното развитие на децата, индивидуални и групови консултации на бъдещи родители и родители на малки деца. Работи се по превенция на ранната бременност, СПИН и други значими проблеми свързани с майчиното и детско здравеопазване.

Община Провадия - В Община Провадия са регистрирани 10 общо практикуващи лекари, които имат сключени договори с Регионалната здравно-осигурителна каса – гр.Варна и 4 стоматолога. Едва 10% от бременните жени се картотекират непосредствено преди раждане и това води до рискови групи бременности. Специфичен проблем при лицата от ромски произход е недостатъчното обхващане на децата с имунизации и свързаните с това случаи на заболявания, които са преодолени сред етническите българи. При около 5% от ромските деца не са провеждани никакви имунизации, а при около 15% не са проведени всички, които се изискват по Националния имунизационен календар. През 2015г. се реализираха следните инициативи: 4 кампании за превенция злокачествени заболявания на маточната шийка, за ваксинопрофилактиката, проведена АНТИ-СПИН кампания и инициатива за измерване на костната плътност – остеометрия, консултираните на жени за начините за предотвратяване на нежелана бременност. Отбелязван бе и I-ви Декември - световен ден за борба срещу СПИН. Провеждани са кампании за информиране на родителите за безплатната ваксина „Церварикс” на 12 годишни момичета за рак на маточната шийка.

През 2015г. по Проект „Активно социално включване на уязвими групи чрез предоставяне на услуги на деца и семейства” се предоставяха и услугите: „Здравна консултация за деца”, която цели медицинско наблюдение - физическо и психомоторно развитие на деца от 0 до 3 години, консултиране относно Националния имунизационен календар, превенция на социално значими заболявания. В услугата бяха ангажирани: педиатър, една медицинска сестра и двама медиатори. „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” целят създаване или надграждане на родителски умения при бъдещи родители или родители на деца до 3 год. възраст, съобразно етапите и стандартите за ранно детско развитие, както и умения за създаване на необходимата подкрепяща семейна и общностна среда. За предоставяне на услугата бяха ангажирани: педиатър, медицинска сестра, психолог, двама медиатори, социален работник и юрист.

Община Суворово - Здравното обслужване в Община Суворово се осъществява от 5 лекарски практики за първична извънболнична помощ, 12 специалисти и 5 лекари по дентална медицина. Лекарите използват кабинетите в Медицински център - гр.Суворово. В останалите населени места кабинетите са разкрити в сградите на бившите медицински пунктове. Съществен проблем е липсата на медицински специалисти през почивните, празничните дни и вечерните часове след 19:30 ч., както и големите разстояния до най – близките градове с денонощна медицинска помощ, което допълнително затруднява достъпа на пациентите и често води до забавяне на диагностично – лечебния процес. Община Суворово разреши създалия се сериозен проблем, като осигури средства за разкриването на неотложен кабинет в Медицинския център гр. Суворово. Към настоящия момент има изградени съоръжения към административните сгради, осигуряващи достъпна социална среда за хора с увреждания. Аптечното обслужване е само в града. На територията на общината функционира „Център за социална рехабилитация и интеграция“. Той представлява комплекс от социални услуги, свързани с извършване на социална рехабилитация, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване. В него се предоставят краткосрочни и дългосрочни социални услуги, като целевата група са възрастни с увреждания. През 2015 г. се проведоха беседи с лица от уязвимите групи, със съдействието на БЧК гр. Суворово. - проведени беседи с ученици 5-12 клас за здравословно хранене, за здравословен начин на живот, за вредата от тютюнопушенето, алкохола и наркотиците, като бяха използвани листовки, видеофилми. Проведени бяха обучителни занятия – първа помощ при злополуки. Обучени бяха над 250 ученици. Ежегодни кампании:18 май - Ден на съпричастност към болните от СПИН – раздаване на листовки и информационни материали всред жителите на града за предпазване от СПИН и други венерически болести. 31 май – Международен ден срещу тютюнопушенето - раздаване на информационни материали всред жителите на града за вреда от тютюнопушенето. 1 декември - Международен АнтиСПИН ден - раздаване на листовки и предпазни средства за предпазване от СПИН и други венерически болести всред жителите на града. 19 декември –подаряване на коледни подаръци на деца с увреждания в Община Суворово до домовете им.Подаръци закупени със събраните от младежите средства.Сподели с приятели:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница