Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница15/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   102


  1. ПРИОРИТЕТ ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ:

Община Варна - 1.Социално включване чрез активна, устойчива жилищна политика, насочена към общността 1.1.Изграждане на мини-комплекси със социални жилища, осигуряване на социални жилища за соц.слаби граждани и многодетни ромски семейства, по разработена методика за оценка на нуждите и потенциала за интегриране. Очаквани резултати - Разработена 1 бр. Методика за оценка на нуждите и потенциала за интеграция на представителите на целевата група. Осигурени жилища за най-малко 100 ромски семейства - не е изготвена методика за оценка на нуждите и потенциала за интегриране. 1.2. Осигуряване на поетапно алтернативно настаняване на ромски семейства от кв. „Аспарухово“ , кв. „Максуда“ и кв. „Владиславово“, които не притежават законни жилища и / или на които имотите предстои да бъдат съборени, при предварително разработена програма и ясни критерии за реализиране на програмата. Очаквани резултати - Осигурени жилища за най-малко 100 ромски семейства. Разработена 1 бр. Програма за поетапно жилищно настаняване на ромски семейства. Не е изготвена програма.

2. Подобряване на жизнената среда в квартали с преобладаващо ромско население

2.1. Изготвяне и публикуване на регистър на незаконните и планирани за разрушаване сгради, в квартали с преобладаващо ромско население, при извършване на оценка на сградите и възможностите за узаконяване и търпимост. Очаквани резултати – Изготвен 1 бр. електронен регистър на незаконните и планирани за разрушаване сгради, в квартали с преобладаващо ромско население. Изготвена 1 бр. методика за оценка на обектите. Не е изпълнено.

3. Подобряване на жизнената среда в квартали с преобладаващо ромско население

3.1. Изграждане на канализация, пътна инфраструктура и електропреносна мрежа в квартали, с преобладаващо ромско население след одобряване на ПУП.

Очаквани резултати - Изградена 13км. канализация ,Изградена 300 м.,ел.преносна мрежа за кв. „Вл.Варненчик“. Изградена 2 км. пътна инфраструктура. Не е изпълнено

3.2. Изработване на устройствени планове на жилищни райони с преобладаващо ромско население. Очаквани резултати – Изработен ПУП за І м.р.Вл.Варненчик и 13. бр. ПУП за 12 м.р.- р-н Одесос. Не е изпълнено.

3.3. Изработване на ПУП- ПРЗ за 15,16-юг, 27, 28, 29 и 41 микрорайони поради настъпилите съществени промени в обществено-икономическите и устройствените условия, при които са били съставени плановете за тези територии, както и поради одобряване на кадастрална карта за територията на гр. Варна. Очаквани резултати - Изработени 6 бр. ПУП-ПРЗ. Не е изпълнено. 3.4. Отреждане на нови терени за жилищно строителство с възможности за деконцентриране на компактните и обособени ромски квартали. Очаквани резултати - Отредени 2 бр. нови територии за целево жилищно строителство. Не е изпълнено. 3.5. Обследване на свлачището в кв. «Аспарухово» и набелязване на мерки за укрепването му. Очаквани резултати - Изготвен 1 бр. доклад с план за укрепване. Приключени дейности по укрепване на свлачището. Изготвен е доклад и дейностите по укрепване са в процес на изпълнение.

Район „Аспарухово“- Община Варна разполага със 102 бр. общински жилища, в които са настанени 120 наематели. Този брой е крайно недостатъчен, за да задоволи жилищните нужди на гражданите в района. Броят на гражданите с установени жилищни нужди към днешна дата е 307. Проблемите, свързани с управлението на общинските жилища са: недостатъчните средства в общинския бюджет за основни ремонти на общинските жилища, невъзможността на наемателите да извършват текущите ремонти сами, поради ниския социален статус /социално слаби, безработни и пенсионери/.


Община Аврен - Община Аврен е започнала процедура по първи етап на общия устройствен план, която е проект за графична част. Частично асфалтирани са улици в населените места Здравец и Бенковски. ИзвъРшена е рахабилитация на пътищата между населените места Аврен – Белослав и Юнак – Казашка река, реконструкция на водопроводната мрежа в с. Царевци. В с. Дъбравино е обновена пътната настилка на улица „ Сълзица”. През 2015 год. приключиха дейностите по проект „Изграждане на уличен водопровод с.Близнаци” и „Подобряване условията на живот в с. Приселци, община Аврен, чрез реконструкция на водопроводната система и възстановяване на пътната настилка”. През 2015 год. община Аврен реализира проект „Обновяване и развитие на зони за обществено ползване на територията на община Аврен с цел повишаване привлекателността и качеството на живот в района”. Проектът се изпълни по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”, и чрез Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури в населените места Тръстиково, Близнаци и Приселци. През отчетната година нови детски площадки се изградиха в Бенковски, Здравец, Казашка река и Садово.

Община Бяла - Ромското население в Община Бяла е съсредоточено предимно в селата Попович и Дюлино. В по - голямата си част живеят в едноетажни къщи, като в една къща живеят по няколко семейства, обикновенно с две или три деца. Община Бяла е предоставила 10 000 кв.м общинска земя за изграждане на жилища с отстъпено право на строеж на социално слаби жители в с. Попович и с.Дюлино. За подобряването качеството на живот на населението по програмата за развитие на селските райони общината е изградила в с.Попович пречиствателно съоражение за отпадни води с капацитет 1000 еквивалентни жители, битова канализация с обща дължина 4169 л.м. и реконструкция и подмяна на улична водопроводна мрежа по основните улици с обща дължина 5797 м. на обща стойност 4 633 812 лв .

Община Белослав -В град Белослав има обособен квартал, населен с уязвими етнически малцинства с изградена техническа инфраструктура /90%/ - водоснабдяване, електрозахранване и канализация. Общината продължава да работи за създаване на условия за повишаване на жизнения стандарт.

Община Ветрино – на територията на олбщината има общински жилища , които са достъпни на равни начала за всички живеещи в общината.

ОбщинаВълчи дол- Снабдеността на населението с жилища е добро. Средно на човек от населението в общината се пада около 23 кв. м жилищна площ, а за страната този показател има по-малка стойност - 19 кв. м. Свободната жилищна площ, обаче, не може да служи за източник на доходи поради невъзможност за отдаване под наем и силно стеснено търсене на пазара за недвижими имоти. В гр.Вълчи дол и в по-голямата част от Община Вълчи дол, жилищата са сравнително благоустроени – притежават стандартните елементи електричество, вода и канализация. На територията на общината обаче съществуват и голям брой необитаеми жилища – предимно в селата. В по-голямата си част ромското население обитава жилища, в които живеят повече от трима души в една стая. Начинът на живот на ромите в тясна семейна общност възпрепятства интеграцията. Община Вълчи дол се стреми да води активна политика, свързана с подобряване на битовите условия на живот на ромското население чрез общинския бюджет и участие в програми и проекти за поддръжка на инфраструктурата. Има изградена система за сметосъбиране и сметоизвозване. Предоставят се общински жилища за крайно нуждаещите се.

Община Девня - На територията на Община Девня се наблюдава тенденция към увеличаване на необходимостта от изграждането на нови общински жилища. Към края на 2015 г. са подадени над 30 молби от нуждаещи се за настаняване в общински жилища, като същите са останали неудовлетворени поради липса на свободни общински жилища. Жилищния фонд е стар и амортизиран, жилищните блокове, в които се намират общинските апартаменти са построени преди повече от 40 години. Общината разполага с поземлени имоти годни за жилищно застрояване, но не е в състояние да предприеме действие за изграждане на нови общински жилища за задоволяване на нуждите на населението, поради липса на финансови средства. Към края на 2015 г. общината разполага с 50 общински жилища /апартаменти/. Като 33 от тях представляват социални жилища /апартаменти/, изградени /след извършване на ремонт и реконструкция на съществуваща четириетажна сграда/ по проект „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение в община Девня” по бюджетна линия № BG161PO001/1.2-02/2011. В общината няма обособени квартали и гета на уязвими етнически малцинства. В населените места има квартали с по-компактна маса от етнически малцинства, но като цяло населението в тях е смесено. На тези места има изградена електроснабдителна и водоснабдителна мрежа. Всички квартали се намират в регулация. По голямата част от представителите на малцинствата притежават документ за собственост и живеят в собствени жилища друга живеят под наем като част от тях в лоши битови условия /с прекъснато електрозахранване и водоснабдяване/.

Община Провадия - Непосредствено видим практически ефект от новия подход на ЕС е допускането на възможността за използване на структурните фондове на през периода 2007-2013 г. за проекти за социално жилищно настаняване. Европейската комисия подчертава, че структурните фондове „могат да подпомагат мерки за подобряване на жилищния фонд — друг основен проблем пред ромските общности“. Въпросът за жилищните условия неминуемо е свързан с незаконното строителство. Концентрацията на населението в обособени квартали води до социална изолация, влошаване на жилищните условия и проблеми с изграждането и поддръжката на инженерната инфраструктура. Затварянето на общността в квартали създава чувството за недосегаемост и ненаказуемост, което генерира незаконно строителство, с произтичащите от това неспазване на елементарни норми за сигурност и безопасност на изпълнените строежи. В по-голямата си част от населените места в община Провадия това не е установено. В преписките липсват данни за собствеността на имотите. Установено е, че в имотите са се настанили граждани (роми), които са изградили масивни и полумасивни жилищни и обслужващи постройки без изискващите се за това строителни книжа, без предвиждане с подробен устройствен план /в случая ЗРП/ и без правно основание за заемане на терените. Сградите се ползват за живеене, без да са въведени в експлоатация по реда на чл.177 от ЗУТ. Следва да се има предвид, че в продължение на много години общините не са предприемали действия за ограничаване и недопускане на незаконно строителство на тези територии, а напротив и в момента се допускат разширяването им. Видно от начина им на експлоатация, голяма част от сградите са захранени с вода и ел.енергия. Решаването на този проблем от общините е сложен въпрос, чието заобикаляне през годините го е усложнило допълнително. Решаването на жилищния въпрос е свързано с икономическата стабилност на обществото и на отделното семейство. По-голямата част от ромската общност няма постоянни доходи и икономическа стабилност. Като резултат от силно ограничените финансови възможности и от ниската покупателна способност преобладаващата част от ромските семейства не могат да купят, или наемат отделно жилище.

Община Суворово - Сградния фонд, който обитава ромската общност е в тежко състояние. Населението от ромски произход живее в пренаселени жилища с три и повече лица в стая. В сравнение с другите етноси, ромските домакинства са по многолюдни. Средният размер на едно ромско домакинство е 3.7 члена, докато българското домакинство е средно с 2.3 члена, а турското с 2.8 члена. Това се дължи на по-големия брой деца в ромските домакинства. Така, ако при ромите домакинствата с повече от 2 деца под 16 навършени години, са 14.5% от общия им брой, то при българите те са само 0.6%, а при турците – 3.5%. Една голяма част от тях обитават примитивни жилища с лоши материално- битови и санитарно- хитиенни условия на живот.Според експертни данни, над половината от жилищата на хората от уязвимите групи– 52.7% нямат баня в жилищата си. Само 4.0% от жилищата на българската и 23.7% от жилищата на турската общност нямат бани. Въпреки, че общината подобрява постоянно жилищните условия на местата, където е съсредоточена ромската общност- асфалтират се улици, почистват се дерета и контейнери, построи се клуб за социални контактив квартал «Родопи» и др., като цяло това не е достатъчно и не добре поддържано от ромската общност живееща там. Няма изградена канализационна мрежа. През 2010 година се изработи подробен устройствен план, с който се измени плана за регулация и застрояване на град Суворово в квартали 3,4,5 и 6 , които са с предимно ромско население. През периода 2013-2014 година продължи закупуването на урегулирани парцели от ромското население и снабдяване със строителни документи и разрешения за строеж за изграждане на нови жилища, отговарящи на съвременните изисквания за проектиране и строителство. В процес на изработване е проект за Общ устройствен план на Община Суворово.  1. ПРИОРИТЕТ ЗАЕТОСТ

Община Варна - Равнището на безработицата в община Варна в % спрямо икономически активните лица 173 899 от последното преброяване:

• 4.6% за 2013 г.;

• 4.3% за 2014 г.;

• 4.1% за 2015 г.

Анализът за последните години до 2015 г. показва спад на нивото на безработица в общината.

Броят на регистрираните безработни средногодишно за периода от 2010 г. до 2012 г. нараства. През 2013 г. и 2014 г. се наблюдава намаление.

• 7981 през 2013 г. - 54;

• 8144 през 2014 г. - 77;

• 7690 през 2015 г. - 173.

През 2015 г. регистрираните безработни, самоопределили се от ромски произход нарастват спрямо предходните периоди.


Брой регистрирани безработни:

- младежи до 19 г.:

• за 2014 г. средно годишно – 48;

• за 2015 г. средно годишно – 32.

- младежи от 20 до 24 г.:

• за 2014 г. средно годишно – 424;

• за 2015 г. средно годишно – 332.

- младежи от 25 до 29 г.,:

• за 2014 г. средно годишно – 894;

• за 2015 г. средно годишно – 794.

Броят на безработните младежи намалява с всяка година във връзка с реализацията на програми за заетост, финансирани от ЕСФ и Инициативата за младежка заетост на ЕК.

Във Варна броят на регистрираните безработни по пол и образование е както следва:

• 2014 г. - 4438 жени и 2855 мъже; с висше образование - 2361; средно образование - 3555; основно образование – 456, начално и по-ниско - 922;

• 2015 г. - 4254 жени и 2707 мъже; с висше образование - 2385; средно образование - 3419; основно образование – 417, начално и по-ниско - 740;

Трайна е тенденцията броят на безработните жени да е по-голям от броя на безработните мъже. От 2010 г. до 2012 г. броят на безработните с висше образование нараства, като през 2013 г. и 2014 г. се наблюдава намаление.

Активната политика на пазара на труда е насочена към следните основни целеви групи: Безработни младежи до 29 г. с подгрупа до 25г., младежи, които нито се обучават, нито са заети; Безработни над 50-годишна възраст; Продължително безработни лица, включително от ромски произход; Безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование (включително от ромски произход); Хора с увреждания; Лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.


Брой на включени в заетост по програми и временна заетост - 2015 г.:

Програма/ проект

Брой лица в обучение

Брой лица в субсидирана заетост

НП “Асистенти на хора с увреждания“

-

71

НП “Мелпомена“

-

6

Програма “Кредит без лихва за хора с увреждания“

-

2

Регионални и браншови програми за обучение и заетост

-

5

НП “Активиране на неактивни лица“, психолог, младежки медиатор, ромски медиатор, кейс мениджър

5

8

Проект „Посоки” (КТ Подкрепа)

171

16

Проект „Уча и успявам в България” (АИКБ)

168

18

Проект „От обучение към ефективна заетост” (БСК)

112

44

Проект "ПРО ШАНС (БГЦПО)

18

-

ОП “РЧР“ 2007 – 2013 г. - схема „Подкрепа за заетост“

283

283

ОП „РЧР 2014 – 2020 г. – схема :Младежка заетост”

-

233

Насърчителни мерки за заетост

-

30

Броят на включени безработни лица в заетост по програми и временна заетост са:

• 863 – 2013 г.;

• 760 – 2014 г.Община Аврен - По справка от дирекция „Бюро по труда” гр. Долни чифлик, през 2015 година по Проект „Красива България” финансиран по мярка МОЗ „Професионално обучение за придобиване на квалификация” са включени 12 лица в професионално обучение по специалността „Основни и довършителни работи” с бенефициент община Аврен, през 2015 година не е осигурена заетост на лица след преминали обучителни курсове. На първичния пазар на труда и по насърчителните режими по Закона за насърчаване на заетостта и схеми на ОП „Развитие на човешките ресурси”, е 1 /едно/ лице, което е започнало работа на първичния пазар на труда. По „Регионална програма за заетост в Община Аврен“ се разкриха 10 работни места от Аврен, Бенковски, Близнаци, Дъбравино, Приселци, Садово, Синдел, Тръстиково, Царевци и Юнак със срок на субсидирана заетост до 30.09.2015 год. при пълно работно време в общополезни дейности за безработни младежи до 29 год. с подгрупа до 25 год., които нито се обучават, нито са заети. По насърчителни мерки по Закона за насърчаване на заетостта се разкриха  5 работни места. На 25.03.2015 год. община Аврен стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 в партньорство с Агенция социално подпомагане /представителство в гр. Долни чифлик – дирекция „Социално подпомагане”/ . На 11.05.2011 год. бяха назначени 6 броя лични асистенти, които да обгрижват 7 броя потребители от населените места : Синдел, Бенковски, Китка, Приселци. На 22.04.2015 год. Областен информационен център – Варна проведе информационна среща за представяне новите оперативни програми и предстоящите процедури за кандидатсване по тях през 2015 год. В същия ден Областен информационен център – Варна проведе и втора фаза на националната инициатива „Да създадем ЗАЕДНО България 2020”, като разположи открита приемна за граждани и потенциални бенефицианти. На 28.05.2015 год. дирекция „Бюро по труда” гр. Долни чифлик организира кампания по информиране и публичност за представяне на схема „Младежка заетост”. Груповата среща с работодатели се проведе в с. Аврен. На 17.11.2015 год. Областен информационен център организира информационна среща в с. Аврен на тема „Възможности за европейско финансиране през 2015/2016”. По време на срещата се представиха отворени и предстоящи процедури за кандидатстване през 2015 и 2016 год. по Оперативни програми „Развитие на човешките ресурси”, „Наука и образование за интелигентен разтеж”, „Иновации и конкурентоспособност”, „Добро управление” и „Околна среда”. В рамките на срещата се представиха и възможностите, които Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 предоставя за финансиране на социални проекти, насочени към уязвими групи и хора в неравностойно положение. Събитието беше насочено към представители на училища, детски градини, читалища, фирми, граждани и неправителствени организации.

Община Аксаково - Община Аксаково по различни програми и проекти е осигурила работа на 19 човека, както следва: По регионална програма от май до ноември 4 човека бяха назначени на длъжност общ работник в населените места – гр.Игнатиево, с.Изворско, с.Въглен и с.Слънчево.; По Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., бюджетна линия 2014BG05М9OР001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, финансиран с ДБФП № 2014BG05М9OР001-2.2015.001-С0001 са назначени 15 човека от ромски произход, които обгрижват 15 лица, които са в невъзможност да се обслужват сами. Този проект приключва на 29.02.2016г., след което те могат да кандидатстват към стартиралия вече нов проект: „Община Аксаково – подкрепа за независим живот”, по схема за безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. През м.май стартира Национална програма „Активиране на неактивни лица”, по която в Община Аксаково беше назначен младши специалист, младежки медиатор. Програмата е до м.декември 2017г. Дейността на младежкия медиатор е да идентифицира младежи от 16 г. до 29 г. на територията на Община Аксаково, които не работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ. Събиране на информация и провеждане на срещи с тях, с цел проучване на поведението им на пазара на труда. Сътрудничество с представители на местната власт, училищата, работодатели и НПО. Групова и индивидуална работа с бенефициента на програмата, с цел предоставяне на съвети и помощ на безработните, които имат нужда от съдействие за търсене и намиране на работа, включване в обучения, помощ при изготвяне на CV, мотивационно писмо. Посредничество между неактивните младежи и различни институции, които предоставят социални, здравни, образователни и др. услуги. На 21.09.2015г. във фирма „Теодора” гр. Аксаково едно момиче започна работа, а друго момиче се яви на интервю. През 2015г. Община Аксаково кандидатства по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурски" по проект „Твоето бъдеще е в твоите ръце” BG05M9OP001-1.002„АКТИВНИ“. Целта на проекта е предоставяне на обучения на младежи от населените места – гр. Игнатиево. с.Изворско, с.Въглен и с.Любен Каравелово, които не учат, не работят и не са регистрирани в ДБТ за по – доброто им реализиране на пазара на труда. Проекта се очаква да стартира през 2016г. През м. Февруари 2015г. успешно приключи проект „Партньорство за равни възможности”. В рамките на проекта беше извършен социален експеримент по консултиране на уязвими етнически групи от социални медиатори, назначени по проекта. Беше изградена партньорска мрежа на експерти работещи в областта на приобщаване на малцинствата. Проведоха се работни посещения в Румъния и Испания за проучване на добри практики в държавите по предоставяне на социални услуги за маргинизираните групи, приобщаването на етническите малцинства и опита на здравните медиатори. По проекта се проведе международна конференция на тема „Социалното включване на уязвимите етнически групи – приоритетна задача на местните власти. Форумът се проведе в Радио Варна. В дискусиите за партньорството и равните възможности и приобщаването на етническите малцинства се включиха експерти от общинските администрации на испанските общини Игуалада и Молеруса, от румънската община Черна вода и българските им колеги от администрациите Аврен, Каварна и Аксаково.

Община Бяла- Според последните данни на Дирекция бюро по труда гр.Долни чифлик, броя на официално регистрираните безработни е 176 за 2015 г. На територията на общината безработицата се увеличава. Има тенденция на спад на безработицата през летните месеци, със сезонната заетост. Средногодишния брой на безработните в Община Бяла по години е следния :Сподели с приятели:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница