Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница16/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   102


Регистрирани безработни лица, 2013 г.

193

Регистрирани безработни лица, 2014 г.

180

Регистрирани безработни лица, 2015 г.

176
Брой безработни лица без, или с по-ниско от основно образование

45

Брой безработни младежи до 29 години

14

Брой безработни в трудоспособна възраст

86

Брой включени в програми за временна заетост

3

Брой получаващи месечна помощ по чл.9 от ППЗСП

6

Община Бяла притежава опит в предоставянето на социални услуги. Проектите на Община Бяла, свързани с предоставянето на социалните услуги са „Личен асистент” „Домашен помощник”, и ”Обществена трапезария „ те осигуряват качествена грижа в семейна среда за тежко болни хора и лица с увреждания и самотноживеещи възрастни хора, осигуряват заетост на пълно или частично работно време на наетите лица, дават социална сигурност на включените в проекта лица, повишават квалификацията и увеличават опита на лицата, полагащи грижи за подобряване на условията на живот и жизнената среда на хората с увреждания и самотни възрастни хора.

Община Белослав - На територията на община Белослав има назначен трудов медиатор, който работи съвместно с бюрото по труда, в него няма данни за регистрирани безработни, които се самоопределят като роми. По данни на Дирекция “Бюро по труда” средногодишният брой за 2015 год. на регистрираните безработни лица в община Белослав е 282. Равнището на безработицата е 5,4%. През 2015г. по Програма "Нови възможности за грижа" към община Белослав са започнали работа 12 лични асистента, по ОП "РЧР", схема "Младежка заетост " са наети 3 души, по Региналната програма на община Белослав на работа са постъпили 4 души. Предприетите мерки към настоящия момент, са усилено кандидатстване по Национални програми и ОП РЧР, както за създаване на заетост, така и за обучение, квалификация и преквалификация на безработните групи.

Община Ветрино – По данни от последното преброяване през 2011г. общият брой на самооопределилите се като роми е 114 души. От тях към 23.02.2016г. в дирекция «Бюро по труда « Вълчи дол, филиал село Ветрино има регистрирани 6 души.Община Вълчи дол - Икономически активните лица в община Вълчи дол наброяват 3048 души по данни от последното преброяване – 01.02.2011 г. За периода 01.01.2015г.-31.01.2015г. регистрираните безработни лица в Бюро по труда са 982 бр., като 267 лица са от ромски произход. Наблюдава се дефицит на квалифицирана работна ръка на регионално ниво (в райони намиращи се далеч от индустриални и административни центрове, планинските райони) и на подотраслово ниво (за някои професионални тенденции и професии). Несъответствието между предлаганите и търсените квалификации е очевидно предимно в следните групи: незавършилите училище, млади хора, завършващи средно образование и тези без или с много ниско ниво на професионална квалификация. Това несъответствие се наблюдава също така в групите от хора с образование и професионални квалификации, но без стаж, както и в групата на продължително безработните. Бързо нарастват нуждите от квалифицирана работна ръка, свързани с въвеждането и използването на нови производствени технологии, информационни и комуникационни технологии. В същото време младите квалифицирани кадри предпочитат да пътуват и да работят в по-големите градове и напускат родните места. 75% от трайно безработните лица са от ромски произход. Тази неравнопоставена група на пазара на труда съставлява повече от половината безработни в общината и техният дял непрекъснато нараства. Постепенно те губят трудовите си навици и възможностите им за започване на работа намаляват. Проблемът с дълготрайно безработните е особено тежък за разрешаване, основно поради липсата на квалификация и ниското им образование. Възможностите за намиране на работа в община Вълчи дол са ограничени. Частният сектор наема много малък брой от свободната работна ръка и основно заетост се осигурява чрез различните национални програми. В публичния сектор трудно се освобождават места и там възможностите са изключително ограничени по отношение намиране на работа. В последните години общината участва активно в редица национални програми и мерки, целящи под различна форма ограничаване на безработицата и осигуряване на заетост и доходи за населението. За 2015 г. Общината активно се възползва от възможностите предоставени от ОП «Развитие на човешките ресурси», както и от национални програми но МТСП. През 2015г. за Община Вълчи дол с цел повишаване на квалификацията и конкурентноспособността на пазара на труда се реализираха следните проекти и схеми за обучение и заетост: „Професионално обучение за всички- шанс за успешен преход към заетост”, „Подкрепа за заетост” и „Младежка заетост”. ПО Националната програма „Аварийно-спасителна дейност” Благодарение на реализиране на европейски и национални програми за заетост и предимно на Програма „Развитие“ по ОПРЧР, и НП ”ОСПОЗ”- АСД, устроени на работа от Община Вълчи дол като работодател, с посредничеството на Дирекция “БТ” са 982 безработни лица за периода 01.01.2015г.- 31.12.2015г. В опит да се стимулира активното поведение на безработните към повишаване на трудовата им мотивация и качествената им характеристика те са придобили квалификация в организираните от Дирекция ”БТ” курсове. Основната част от тях са български граждани от ромски произход. По тази програма към 2015г. бяха обхванати 38 лица, като 20 от тях са от ромски произход. Друга програма по която работи Общината е «Регионална програма за заетост» на Община Вълчи дол. Повишаване предлагането на работни места и заетостта в общината е основна цел на «Регионална програма за заетост», тя е специфичен инструмент на политика на пазара на труда, посредством който се преодолява проблема безработица и при ромите. Едновременно с това се дава възможност за предприемане на действия водещи до преодоляване на негативните тенденции, свързани с последствията върху пазара на труда от икономическата криза. По „Регионална програма” назначените са 15 лица, от които 5 са роми. „Младежка заетост“ е друг проект по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", по който работи общината, с основна цел – осигуряване на стажуване за младежи при работодател с определени от него наставници, с продължителност 6 месеца. Проекта ще продължи и през 2016г., като ще бъдат наето 50 безработни лица. По Проект „Подкрепа за заетост“ по ОП РЧР са назначени 4 лица, от които 2 са от ромски произход. По проект „Лични асистенти” бяха назначени 30 лица, от които 8 от ромски произход. С тези проекти се подпомага изпълнението на важни за общината и държавата дейности като намаляване на разходите за социални помощи, подобряване на условията на живот на населението на общината и не на последно място намаляване на безработицата, особено сред ромското население. Основната и цел е осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица, които са обект на месечно социално подпомагане. Тази цел се постига чрез разкриване на тези работни места - в общополезни дейности, както и повишаване на пригодността им за заетост, чрез усвояване на нови умения. Ниската квалификация на лицата с ромски произход, които можем да наемем е най-големият им проблем при намирането на работа, затова решаването на този проблем ще доведе до повишаване стандарта на живот на тези групи. Осигурената им заетост ще доведе до по-успешното им реализиране и в бъдеще.

Община Девня - По данни на БТ-Филиал Девня регистрираните безработни през 2015 г. са 366 души, като от тях самоопределилите се като роми са 4 безработни и турци – 4 безработни, от което виждаме, че много малка част от етническите малцинства са регистрирани в Дирекция „БТ” или не се самоопределят като такива. В сравнение със справка към 31.10.2014 г. регистрираните безработни са 517 души, от което можем да отбележим за спад на регистрираните безработни. Включените в програми и времена заетост през отчетения период са 43 безработни. По проект „Шанс за работа-2015” финансиран от държавния бюджет в частта обучение и стажуване бе проведено обучение на 30 безработни младежи до 29 годишна възраст, разпределени в две групи. Първата част от проекта включваше съвместни обучения за двете групи: „Професионално Ориентиране”, „Мотивационно обучение” и обучение по ключови компетентност „Работа в екип”. След общото обучение, проведено бе и специализирано обучение по професиите „Помощник възпитател” и „Социален асистент-подпомагане на деца”. След приключване на всеки отделен етап от обучението курсистите получиха сертификати и удостоверения за професионална квалификация. На успешно завършилите бе осигурена възможност да стажуват три месеца в детските заведения на общината. По ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 проект „Нови възможности за грижа” с предоставяне на услугата личен асистент на деца и лица в неравностойно положение и лица над 65 годишна възраст с невъзможност за самообслужване от 07.05.2015г. са назначени 32 души на длъжност личен асистент да обгрижват 38 потребители от тях 8 деца. В края на 2015 г. приключи изпълнението на проект „Интегриран живот в общността за децата и лица в неравностойно положение-Интегра”с обща стойност на безвъзмездната помощ 1 749 942,13 лв. Изпълнените дейности по проекта са: Проведено мотивационно обучение-350 лица, курс за ключови компетенции- начална компютърна грамотност-130 лица. Организирани бяха и курсове за обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на 200 лица. Към структурите на община Девня - Общинска администрация; домашен социален патронаж; ДЦХУ; детски градини; училища; читалища; музеи и звената за почистване и поддръжка бяха назначени на трудов договор 139 до 31.12.2015 г. души в неравностойно социално положение, преминали през мотивационно обучение. По проект „И аз имам семейство” на ОП „РЧР” в края на 2015 г. утвърдените професионални приемни семейства са 14, като в 9 от тях настанените деца са 12. По инициатива на общинското ръководство 6 абитуриенти сираци и млади хора в затруднено социално положение получиха финансова подкрепа - целева помощ от 300 лв. За Коледните и новогодишни празници 45 деца сираци регистрирани в Община Девня бяха подпомогнати с финансова помощ в размер на 100 лв., финансовата помощ се отпуска с решения на Общинския съвет. За поредна година функционира социална услуга „Обществена трапезария” финансирана от фонд „Социална закрила” към МТСП с преоставяне на топъл обяд, медицинско и психологическо консултиране, социална подкрепа за крайно нуждаещи се лица на територията на община Девня с капацитет 135 лица от тях 90 деца -учащи.

Община Долни чифлик - Включването на роми в работния процес е приоритет в общ. Долни чифлик. В помощ на това са субсидираните програми за заетост към Дирекция „Бюро по труда”, като основни за тази цел са НП „От социални помощи към осигуряване на заетост”, ОП „РЧР” проект „НИ-РР” и проект „Подкрепа за заетост”, както и ред други програми и мерки за заетост с целева група – роми. Интеграцията на ромското съсловие чрез включване в заетост цели да се намали броя на живеещите в бедност и нищета, същите да бъдат конкурентноспособни на пазара на труда. За целта те са включвани в различни курсове – за придобиване на професия, повишаване на квалификация / при роми с образование/ и др. Увеличава се броя на заетите лица от тази рискова група на позиции в общинската администрация и различни институции, свързани с услуги за населението. Все повече са заетите на сезонна работа по хотелите през летните месеци. През следващите години стратегията за интегриране на ромите и други граждани от малцинствата, чрез осигуряване на заетост ще продължи да бъде водеща, поради добрите резултати, които се постигат до момента. През 2015 г. в общината са реализирани програми за заетост с включени лица от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, както следва:  • НП „ОСПОЗ” - 30 лица от общо 30,

  • По чл. 36, ал. 1 и 2 от ЗНЗ - 1 лице от общо 1;

  • По чл. 52, ал.1 и 2 от ЗНЗ - 2 лица от общо 36;

  • РПЗ – 5 лица от общо 10;

  • Лични асистенти – 14 лица от общо 30;

  • Лица на социални помощи, отработващи по чл. 12 от ППЗСП - 167 лица от общо 240.

Обучението и субсидираната заетост на ромите осигурява социалното им включване в обществото, доходи, които заработват по трудово правоотношение. Получават осигурителни права – здравни и пенсионни, чрез които пък нарастват постъпленията в държавата от данъци и осигуровки. Успешно се създават трудови, морални и хигиенни навици у тази група хора, стават по-отговорни и комуникативни.

На територията на общината функционират два ЦСРИ. Като ползватели на услугите на двата центъра са регистрирани деца и лица с увреждания и от ромски произход и други етноси:  • ЦСРИ за деца и възрастни с увреждания – град Долни чифлик предлага почасови услуги на деца и лица от целевата група от града и селата в общината. От 13 деца с вреждания 8 са от малцинствени групи. Броят на лицата с увреждания е 22 от които 3 са от етнически произход.

Услугите са рехабилитационни, терапевтични и се предлагат от рехабилитатор, терапевт, социален работник и логопед, който идва два пъти седмично.

  • ЦСРИ за деца с увреждания – с. Рудник предлага социални услуги за деца с увреждания. Към края на 2015 година от общо 39 деца 23 са децата с увреждания от етнически групи. Децата ползват по една или няколко слуги предоставени от логопед, психолог, рехабилитатор, трудотерапевт в зависимост от вида и степента на увреждане. При невъзможност на детето да се придвижи до Центъра екип от специалисти го посещава в дома и оказва необходимата подкрепа. Към Общностния център в град Долни чифлик през 2015 година са работили педагог, специален педагог, психолог, юрист, социален работник и медиатори. Основната им дейност е консултиране - индивидуално и групово по предварително разработени информационни материали, както и работа на терен. Целта на срещите и беседите е постигане на устойчивост в социалното включване и нтеграцията на деца и лица в неравностойно положение.

Осигурява се подкрепа на деца с изявени дарби от ромската общност – поети, музиканти, танцьори, певци и др. Организирани са информационни кампании, свързани с добри практики и са постигнати резултати в развитието на приемната грижа в ромската общност.
Община Провадия - Приоритет „Заетост” - активната политика на пазара на труда е приоритетно насочена към: Безработни, до 29 годишна възраст; Безработни, над 50 годишна възраст; Неактивни лица, в това число и обезкуражени; Безработни с ниска квалификация и недостиг на умения, в това число с ниско образование; Хора с увреждания. В следствие на различни причини, предимно хора с ниска образователна степен, хора с увреждания, трайно безработни и други се превръщат в т.н. неактивни и обезкуражени лица.Това води до тяхната изолация от живота в общността. Необходимо е да се предприемат мерки за тяхното социално включване чрез предоставяне на специфични социални услуги за хората с увреждания. Разработване на форми за социално включване на лицата с ниска образователна степен и квалификация. Осигуряване на равен достъп в сферата на образованието, културата, социалните услуги, здравеопазването, участието в пазара на труда. Осигуряване на ефективна социална защита.

Таблица 1: Брой пълнолетни лица под линията на бедност –лица и семейства с достъп до целева помощ – отопление, по данни на Д „СП” – гр.ПровадияЛица получаващи целеви помощи за отопление- сезон 2013-2014 г.

1560

Лица получаващи целеви помощи за отопление- сезон 2014-2015 г.

1604


Таблица 2: Брой безработни лица, по данни на ДБТ- гр.ПровадияРегистрирани безработни лица, към 31.12.2013 г.

1325

Регистрирани безработни лица, към 31.12.2014 г.

1400

Регистрирани безработни лица, към 30 06. 2015 г.

1250

От горепосочените данни следват изводите, че все повече семейства попадат под т.нар. „линия на бедност”. Недостатъчен е и ресурса на трудовите медиатори, ангажирани с активизиране на неактивните и продължително безработните лица. До 31.12.2015 г. включените в обучение за придобиване на професионална квалификация безработни лица са общо 14, по ОП „Повишаване конкурентоспособността чрез квалификация и мотивация” обхванатите безработни лица са 20. Национална програма „Сигурност” е ангажирала 14 безработни лица, а от насърчителните мерки по ЗНЗ са се възползвали 5 безработни лица. Проект „Подкрепа за заетост” по ОП РЧР е осигурила трудова реализация на 40 безработни лица. Голяма част от проектите осъществявани от общините и ДБТ са насочени към различни социални и консултативни услуги за цялостно подобряване качеството на живот на представителите на етнически малцинства, към интеграция на трудовия пазар на роми в активна възраст, чрез осигуряване на квалификация и проектна заетост.Община Суворово - Профилът на безработицата на територията на общината показва тенденция за постоянна регистрирана безработица на ниско квалифицираните и/или без квалификация жители на общината. Устройването на работа на лицата, без образование и квалификация, в повечето случаи е възможно само, чрез субсидирани работни места. Това са предимно лица от ромски произход. Майките с деца до 3 годишна възраст, както и хората с увреждания, трудно намират реализация, особено, ако са от ромски произход. Забелязва се тенденция на увеличаване на времето на престой на безработните на трудовия пазар. Дирекция “ Бюро по труда“ – Вълчи дол активно реализира държавната политика за насърчаване на заетостта и закрила при безработица и популяризира текущите програми и насърчителни мерки за заетост. Това дава положително отражение на местния трудов пазар поради факта, че обхваща голяма част от рисковите групи. Във връзка с реализирането на редица програми през последните няколко години, Община Суворово се явява най-големия работодател на своята територия по отношение на наети лица от ромската общност и уязвимите групи. Голям е делът на нерегистрираните безработни. Наблюдава се тенденция за увеличаване делът на регистрираните трайно безработни лица. Липсва сериозна заинтересованост от страна на работодателите за наемане на безработни лица, регистрирани на трудовата борса. Липсата на квалификация, ниското образователно равнище и продължителния престой на пазара на труда се отразяват неблагоприятно върху трудовата реализация на безработните лица от ромски произход. За голяма част от тези хора почти единствената алтернатива са програмите за заетост. В Община Суворово през 2015 г. чрез Дирекция "Бюро по труда" Вълчи дол се реализираха следните Програми, мерки за насърчаване на заетостта и Проекти: По Национална Програма "ОСПОЗ"/по договор от предходната година/ - „Аварийно-спасителни дейности /АСД/ "- работодател Община Суворово назначини-29 лица, краен срок на договора - края на март 2015 г.; По Програма "Старт на администрацията" – работодател Община Суворово сключи 1 бр. договор за 1 работно място с 9 месечна заетост.; По Национална програма "Заетост на хора с увреждания": работодател Община Суворово сключи 1 бр. договор за 1 работно място –общината, със заетост 2 г.- работодател Фондация „Съпричастие” гр. Варна сключи 1 бр. договор за 1 работно място –Ц-р за социална рехабилитация гр.Суворово и назначи лицето Виолета Тодорова от с. Чернево със заетост 2 г. ; По Национална програма "Възобновяване и опазване на българската гора" СПГ „Горско стопанство” гр.Суворово сключен 1 бр. договор за 9 работни места средно с 6 месечна заетост. ; По Мерки за насърчаване на заетостта с 6 месечна заетост:  По Чл.36, ал.1 Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-годишна възраст- Работодател ХЕПИ ЛЕНД-95 ЕООД – сключи 1 бр. договор за 1 работно място;  По Чл.52, ал.1 Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на безработни лица с трайни увреждания, включително военноинвалиди - Работодател ЦЕНТЪР ЗА УСТОЙЧИВО СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ"с.Николаевка, сключи 1 бр. договор за 1 работно място;  По Чл.52, ал.2 Стимулиране на работодателя да наема безработни лица с трайни увреждания на временна, сезонна или почасова работа - Работодател Община Суворово сключи 1 бр. договор за 1 работно място;

Община Дългопол - Със създаване на сезонна заетост и включването на хора от ромската и други общности живеещи в сходна среда в различни програми за осигуряване на работни места са постигнати добри резултати. Община Дългопол е изпълнила няколкократно индикаторите в Приоритет „Заетост”. Към настоящия момент включените по различните програми за заетост получават сигурни месечни доходи, наред с което възвръщат своите трудови навици.  1. ПРИОРИТЕТ„ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ“

Прилага се разработване, апробиране и действие на Местен механизъм за идентификация и насочване на жертви на трафик на хора. Съществува добра координация между институциите и организациите, ангажирани в работа по механизма. Разработване, апробиране и прилагане на механизъм за идентификация, оценка на риска, насочване, и ранни превантивни намеси за деца и младежи с експериментална употреба на наркотици. Разработена процедура за интегрирането на Механизма, на организационно и методологично ниво, в местната система за борба с детските противообществени прояви и правонарушения, с цел подобряване на превантивната работа с деца с противообществени прояви и употреба на наркотици.Разработване, апробиране и прилагане на механизъм за взаимодействие между МКБППМН и др. институции и организации, при работа с деца в конфликт със закона. През 2016 г. се предвиждат дейности по разработване, апробиране и прилагане на механизъм за взаимодействие между МКБППМН и др. институции и организации, при работа с деца в конфликт със закона.

Превенция на рисковото поведение чрез Програма за мобилна работа в общността на ромски младежи (15-25 г.) с проблемно поведение - Поради липса на финансиране Програмата не се реализира.

Превенция на рисковото поведение чрез Програма за превенция на трафика на хора в ромска общност - Програмата се реализира от сдружение „Съучастие”. В рамките на Програмата бе изградена доброволческа мрежа от 12 активни и мотивирани младежи от ромски произход на възраст 13-20 г., за реализиране на дейности по превенция на трафика на хора и други рискови поведения в ромска общност. Обученията бяха с теоретични и практически модули. Бяха организирани 14 срещи с група от 10 жени (35-40 г.), които се ползват с добро име в общността. Целта беше да се изградят умения за предоставяне на информация в общността за рисковете, свързани с престъплението „трафик на хора“, със специален фокус върху трафика на бременни жени с цел продажба на новородените в чужбина и деца с цел просия и/или принудителен труд.Сподели с приятели:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница