Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница17/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   102

По програмата бяха организирани две работни срещи на тема „Проблемът „трафик на хора“ в ромска общност – укрепване на защитата на правата на човека и политиките на недискриминация“. Участие в срещите взеха над 20 професионалисти, ангажирани в пряка работа с ромска общност по различни превантивни проекти и програми, както и представители на институции. Общо средства за 2015 г. 9 720 лв.

Община Аврен - През 2015 год. не са проведени обучения на полицейски служители за подобряване на ефективността на работата им в мултиетническа среда, не е проведена кампания сред ромските младежи за информиране, относно условията за кандидатстване в полицията. На 10.02.2015 год. инспектор Детска педагогическа стая от ІV РУП на ОД на МВР-гр. Варна с представител на МКБППМН в ОУ „Д-р Петър Берон” с. Приселци, от 19.03.2015 год. до 24.03.2015 год. в ОУ „Д-р Петър Берон” с. Царевци, ОУ „Св. Климент Охридски” с. Дъбравино и ОУ „Христо Ботев” с. Аврен проведоха беседи с учениците на тема „ Употреба на психоактивни вещества”. Училищните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните организираха беседи в „Час на класа” на различни теми, като едната е „Наркотиците – какво знаем за тях и как можем да се предпазим от зависимостта?”. Ежедневно, класните ръководители в „Час на класа”, в неформални разговори водят беседи с подрастващите за ранните бракове, за последиците от тях, за необходимостта от образование и професионална реализация. Училищните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните организираха беседи в „Час на класа” на тема: „Правата и задълженията на ученика”; „ Конвенция за правта на детето”; „Моята личност и личността на другия”. На 10.02.2015 год. инспектор Детска педагогическа стая от ІV РУП на ОД на МВР-гр. Варна с представител на МКБППМН в ОУ „Д-р Петър Берон” с. Приселци, от 19.03.2015 год. до 24.03.2015 год. в ОУ „Д-р Петър Берон” с. Царевци, ОУ „Св. Климент Охридски” с. Дъбравино и ОУ „Христо Ботев” с. Аврен проведоха беседи с учениците на тема „ Протиобществени прояви и наказателната отговорност при малолетни непълнолетни”. Училищните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните организираха беседи в „Час на класа” на тема: „Насилието и неговите форми”; „ Вредата от тютюнопушенето и алкохола”; „ Как да се предпазим от сексуално насилие”; „Младите хора и престъпленията”; „Агресия, жестокост, милосърдие и състрадание” и други.Община Бяла - Съвместно с представители на полицията и МКБППМН се осъществява превантивна дейност срещу разпространението на наркотици, проституция, обучение по права на човека и правата на детето в училище; Има създаден Мулти дисциплинарен екип на местно ниво.

Община Белослав - Местните власти работят в посока недопускането на ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние, следвайки интересите на всички социални групи, представени на тяхна територия, да бъдат зачитани, създавайки усъвършенствайки механизми за предотвратяване на дискриминационни практики. Община Белослав следва тези принципи, гарантирайки правата на всички граждани, независимо от тяхната етническа принадлежност, защита на обществения ред, недопускане и противодействие на проявите на нетолерантност и на „език на омразата”. Важна роля при осъществяването на превантивните дейности, свързани със защита на обществения ред и противодействието на детското асоциално поведение играе Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на пълнолетни и непълнолетни (МКБППМН) към община Белослав. Основна нейна задача е да разглежда простъпките на малолетните и непълнолетните на възпитателни дела, като целта е предотвратяване на извършването на нови асоциални прояви и своевременна корекция във възпитанието и поведението на детето. Във всички инициативи на МКБППМН са обхванати деца и ученици от различните етнически групи на територията на община Белослав. През 2015 г. местната комисия е наложила възпитателни мерки по отношение на деца и родители. Проведени са 7 възпитателни дела. Съвместно с инспектор от ДПС са проведени беседи са организирани и проведени беседи в училищата, представени са презентации и са раздадени информационни материали, засягащи тематика като: агресията в училище, употребата на наркотични вещества, трафика на хора, безопасен интернет, безопасна ваканция и безопасността на пътя. Проведени са спортни мероприятия, кампании, беседи , свързани с теми като: "Не на насилието! Да на толерантността!"/по тази тема бе проведен и конкурс за есе и рисунка/; "Не - на агресията в училище"; "Навярно не искаш да имаш нищо общо със закона, но закона има много общо с теб!" /запознаване с дейността на МКБППМН/. Съвместно със социален работник от ОЗД, който е член не МКБППМН са извършвани проверки за ограничване достъпа на малолетни и непълнолетни в развлекателни заведения, интернет зали и по улиците без придружаващ ги пълнолетен или родител след указания вечерен час. МКБППНМ взаимодейства с отдела за “Закрила на децата” към Дирекция”Социално подпомагане”, органите по образованието, училищните комисии за превенция на противообществените прояви на учениците. Полицейски служители на ПУ-Белослав посещават училищата в общината и изнасят беседи пред ученическата аудитория, свързани с превенцията срещу употребата на наркотични вещества, детска проституция, агресията и насилието сред учениците и други теми, насочени към правилното формиране и изграждане на ценностната система у младите хора . Един служител на ПУ-Белослав е преминал обучение за специалисти за работа с уязвими групи от ромските общности. Всички тези действия на община Белославса обединени от основния принцип за толерантност, недискриминация и разбирателство между отделните етнически общности. Приоритетно те ясно открояват общите усилия при осъществяването на различни инициативи и дейности, свързани с проблематиката и основно са насочени към подрастващите и младите хора, независимо от тяхната етническа и религиозна принадлежност.

Община Ветрино – общината води политика за борба с дискриминацията. В училищата и детските градини се изнасят беседи за равенство. Общината предоставя информация достъпна за всички живеещи на територията без изключение. Агенция за закрила на детето също провежда мероприятия насочени към борбата с дискриминацията на малолетните и непълнолетните. Община Вълчи дол - При ежедневната си дейност общинска администрация Вълчи дол прилага принципа на равенство между половете, допринася за утвърждаване на принципа на равните възможности и създава условия за превенция на дискриминацията като в изпълнението на дейността си не поставя ограничения, основани на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия, образование, убеждения и др. Чрез включването на представители от различни по пол, етнически и професионални групи, в една работна среда, изискваща съвместни усилия, допринася за утвърждаване на принципа на равните възможности и за превенция на дискриминацията.Община Долни чифлик - Разяснена е Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред и чистотата на населените места на територията на община Долни чифлик сред ромското население и това от другите етнически групи. Провеждани са дискусии, обсъждания, ролеви игри на теми, свързани с насилието в училище и извън него, междуличностните отношения, асоциални прояви и последствията от тях и др. В тези дейности се прилага екипна работа между служителите от Д” СП”, учебни заведения, община, органите на реда.

Община Провадия- В своята дейност институциите, държавни и местни, работещи на територията на община Провадия спазват неотклонно принципите на върховенство на закона и липса на каквито и да е форми на дискриминация. Прегледът на нормите, утвърдени от Общински съвет – гр. Провадия, за периода 2013г.-2015г. потвърждава липсата на каквито и да са дискриминационни клаузи. Горната констатация важи и за актовете на кмета на Общината.На територията на община Провадия върховенството на закона се осигурява от правораздавателните, правоохранителните и органите на изпълнителната власт – Районен съд – Провадия, Районна прокуратура – Провадия, Районно управление „Полиция”, Районно звено „Пробация”, обслужващи и общините Ветрино и Дългопол, Общинския съвет, общинска администрация, МКБППМН. Положителен е фактът, че към настоящия момент не са регистрирани сигнали и жалби, свързани с дейността на посочените институции, попадащи в приложното поле на Закона за защита от дискриминация. Обезпечаването на неотклонното прилагане на приоритета изисква освен последващите действия и постоянна задълбочена и ефективна предварителна, информационно – разяснителна индивидуална и групова работа, свързана с повишаване на правната култура на широки слоеве от населението. Районно управление „Полиция” Провадия осъществява тази задача посредством механизмите на модела „Полицията в близост до обществото”, стартирал през 2002 г. Тук се включват: проучване на обществените потребности, популяризиране на модела сред обществеността, разработване на конкретни програми и мерки за превенция на престъпността, съобразени с очакванията и специфичните проблеми на всички обществени групи, всекидневната работа „на терен” – сред хората и с т.н. „лидери” на определени общности. Всяка учебна година, съгласувано с училищните ръководства, по програмата „Работа на полицията в училище” се провеждат срещи и беседи с деца, родители и учители, както от общопревантивен характер, така и съобразени със спецификата на съответното училище, населено място, особеностите на групата или конкретната личност. Служителите в звено „Пробация” в община Провадия, освен че осигуряват прилагането на влезлите в сила присъди с наложени пробационни мерки работят индивидиуално с правонарушителите и обкръжаващата ги среда, с оглед осъзнаване и преодоляване на причините, довели до пристъпване на закона, както и на последствията, свързани с това. МКБППМН – Провадия, съвместно с инспектора към детска педагогическа стая и отдел „Закрила на детето”, осъществява постоянен контакт и проследява поведението на преминалите през нея малолетни и непълнолетни, с наложени възпитателни мерки, както и на деца, които по сведения на кметове, кметски наместници и училищни комисии са в категорията на т.н. „застрашени”. Превантивната работа с децата, независимо от пол и етнос, има за цел изграждане на отношения на недискриминация, на приятелство и толерантност. Дейностите са свързани с превенция на насилието над и от деца, с училищния тормоз, трафика на хора, безопасното общуване в интернет, видовете наркомании, безопасността на пътя. Училищните ръководства и педагогическите колективи са запознати с изискванията на Закона за закрила на детето. На общинско ниво се прилага успешно механизма за взаимодействие и реакция в случай, че дете се нуждае от закрила. Към настоящия момент няма данни на територията на община Провадия да има силно влияние и да участва в решаването на правни, житейски и междуличностни спорове неформалният (неинституционализиран) съд на общността т.н. „мешере”. Анализът, за 2015г. очертава като основни следните проблеми, водещи до нарушаване на законовите норми и отделни, макар и латентни, прояви на дискриминационно отношение: тежка икономическа ситуация в общината – масова безработица, водеща до намаляване на доходите и като резултат очертаващо се социално неравенство и все повече хора, в т.ч. преимуществено от ромски произход, живеещи на ръба на оцеляването; преобладаващо ниско образователно ниво и в резултат много ниска обща и правна култура, непознаване на действащото законодателство и произтичащите права и задължения; негативно влияние на част от медиите и отделни елементи от т.н. „масова” култура, създаващи модели на пренебрежително отношение към обществото, девалвация на морални ценности и насаждащи „език на нетолерантност и омраза”; трудното преодоляване на фактора „влияние на средата”.

Община Суворово - „Полиция в близост до обществото” е проект, който стартира през 2002 г. и се реализира съвместно със Швейцарското министерство на вътрешните работи с цел оперативно полицейско сътрудничество. Проектът е насочен към реализирането на основните права и свободи на гражданите и недопускане на дискриминация. Равенство на всички граждани, вежливост на служителите, както между тях, така и спрямо гражданите. Един от основните акценти на проекта е превантивната дейност – присъствие в малките населени места и срещи за запознаване с проблемите на гражданите.

Община Дългопол - през 2015 г., продължава съвместната работа между училища, полиция и общинска администрация. Основна насока в съвместната работа е провеждане на дискусии на теми свързани с престъпленията срещу подрастващите, употребата на упойващи вещества, трафик на хора и др. До момента са разгледани 3 възпитателни дела срещу 5 малолетни, сред които и такива с ромски произход. Отчетен е факта, че деянията са извършени изключително от деца живеещи в среда с ниско материално благосъстояние.


  1. ПРИОРИТЕТ „КУЛТУРА И МЕДИИ“

Община Варна - Дирекция „Култура и Духовно развитие” участва във формирането и реализирането на държавната и общинска политика в областта на културата. Част от тази дейност се реализира в партньорството с Народните читалища на територията на Община Варна, където се осъществяват разнообразни културни дейности с осигурен достъп на деца и възрастни от ромската общност. Ролята на Община Варна е в създаването на условия за равноправно интегриране на ромите и българските граждани от други етнически групи в обществения и културно масов живот. Дирекция „Култура и духовно развитие“ организира и осъществява работата на програма за финансиране на фестивали и творчески проекти наречена Фонд „Култура”, в която стратегическа цел е да се съфинансират проекти, които създават условия за равен достъп до културата, изкуствата и техните практики на граждани от различни социални и етнически групи. В Общината са регистрирани 25 читалища от тях 21 в града и 4 в селата Тополи, Казашко, Звездица и Константиново. В Читалищата се развиват традиционни форми за работа с ромите, чрез певчески танцови фолклорни формации. Общо в любителските форми на работа са заети повече от 1000 деца и възрастни:

• Национален Театрален фестивал „Приказка за теб” – НЧ „Възрождение”

• Фестивала „Аспарухово пее и танцува” – НЧ „Просвета”

• Национален фестивал „Песни за войводи” НЧ „Васил Левски” кв. Галата

• Национален фестивал на Етностите НЧ „Христо Борев”

• Празник на модерния балет НЧ „Христо Борев”

• Областен събор „Песни на брега” НЧ „Македония”

• Регионален събор „Тополи пее и се смее”

НЧ „Св.Св. Кирил и Методий” с.Тополи

В културния календар за 2015г. има включени мероприятия за отбелязване на специфични за ромския етнос празници и традиционни чествания, но въпреки високия % на ромски население представянето на бита и културата им са слабо застъпени. Най изявени е участието им в Национален фестивал на етносите. Честването на ромските празници „Банго Васил” / 14 януари и Международен ден на ромите – 8 април. Стремежът на община Варна е да подкрепя дейности, насочени към осигуряване приемствеността на културното наследство на ромската общност чрез диалог и взаимодействие между поколенията, както и издирване на талантливи деца от етносите и осигуряване на условия за развитие и реализация.

Дългосрочна задача е стимулирането на медиите да публикуват и отразяват материали представящи културата и традициите на ромския етнос, като очакваните резултати са свързани с включването на ромите, като участници и като публики в културните събития на гр. Варна.

Община Аврен - функционират 16 читалища. Във всяко читалище са сформирани самодейни певчески и танцови състави, чиято дейност общината дофинансира. В разнообразната дейност на читалищата се вписват концертни спектакли, театрални постановки, конкурси, тематични срещи, творчески портрети, литературни четения, творчески ателиета, празници, обичаи, поддържане на етнографски и музейни сбирки, публикации, кръжоци, клубове по интереси и други. Любителското творчество за предходната година обхвана самодейци в 32 постоянни художествени колективи, включващи над 450 самодейци. Дванадесет на брой са съставите за фолклорни и стари градски песни, в които участват самодейци от 7 до 80 години, детските танцови и певчески състави са четиринадесет, като децата са на възраст от 7 до 17 години. Всички те вземат активно участие в инициативите и мероприятията, организирани от Общината. Всички състави представиха фолклорни танци и песни, както на българска, така и на чужда сцена. В читалища на територията на общината са сформирани самодейни състави, като над 75% от учасниците в тях са лица от етнически групи. Една от дейностите, която се развива в читалищата е отбелязване на празници от културния календар на община Аврен. Традиционните празници на лицата от етнически произход са: Едерлез, Василица, Рамазан Байрам и Курбан Байрам. Те се празнуват в населените места с преобладаващо ромско и турско население: Василица - Тръстиково; Рамазан Байрам, Курбан Байрам и Едерлез - Дъбравино, Тръстиково, Синдел, Бенковски и Садово. В Интернет страница на Община Аврен е създадена рубрика: „Местни комисии – съвети“, подрубрика: „Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси“, в която е предоставена информация за създаването, състава и дейността на съвета, както и основните документи, с който работи за изпълнението на дейностите. През отчетния период чрез общинския вестник вестник „Аврен“ и Интернет страница на общината са публикувани редица статии и електронни публикации, отнасящи се до отразяване на ромската култура.

Община Аксаково - През 2015г. на територията на общината се регистрира сдружение с нестопанска цел „Рудари” със седалище гр. Игнатиево. Основната цел на сдружението е да подпомага жители от ромски произход от населените места гр.Игнатиево, с.Изворско, с.Въглен и с.Любен Каравелово за професионалната им реализация на пазара на труда, за тяхната активна интеграция в обществото и осигуряване на правна помощ по проблеми, свързани с интеграцията на малцинствата. Община Аксаково проведе две обучения за повишаване на капацитета на служителите на читалищата за запазване, развитие и разпространяване на ромската култура. Със средства от бюджета на Община Аксаково, Фондация „Ромско сдружение за по-добър живот и единство” и Кметство Игнатиево отбелязаха с празнична програма 8 април – Международен ден на ромите в гр. Игнатиево. Танцовият състав от младежи и клубът за български фолклорни танци към НЧ „Антим I -1907” гр. Игнатиево се представи отлично на Международния фестивал „Тракия денс”, който за четвърта поредна година се проведе в гр. Чорлу, Република Турция.

Община Бяла - На територията на Община Бяла работят 4 читалища, от които едно в град Бяла и три в селата Попович, Дюлино и с.Господиново. Основните им дейности са: Развитие и поддържане на библиотечното дело; Художествена самодейност; Концертна дейност. Към читалищата са изградени художествени състави :


  • Фолклорен танцов състав „Беленче”за деца до 11 г.;

  • Фолклорен танцов състав „Зарезанци”за деца от 12 – 16 г.;

  • Детска фокална група „Хлапетата”за деца до 15 г.

  • Група за шлагерни песни ” Мелодия ”

  • Хороигралци „Аспрос” – клуб за народни танци

  • Група за автентичен фолклор към читалище „В.Левски „ с.Господиново

  • Група за автентичен фолклор към читалище „Хр.Ботев „ с.Дюлино

Освен своите мероприятия читалищата съвместно с Община Бяла организират и всички останали мероприятия по общинския културен календар, едно от най-значимите е събор на читалищата, в който взимат участие и самодейци от ромски произход

Община Белослав - В четирите населени места на територията на община Белослав функционират читалища, всяко от които разполага с библиотеки. Читалищата са център за опазване на българския бит и култура, за развитие на художествени дейности, и се стремят да интегрират всички социални групи и прослойки в дейността си. Читалищните библиотеки в гр. Белослав, с. Езерово, с. Разделна и с. Страшимирово работят по програма „Глобални библиотеки” и предлагат на всички желаещи възможност за ежедневен и неограничен достъп до интернет. Осигуряването на безплатен достъп до интернет е особено важно за хората от уязвимите групи, в т. ч. и ромите. В годишните програми за читалищна дейност през 2105 г. са включени мероприятия, целящи взаимното опознаване на фолклорните традиции и обичаи на местно ниво, съвместно провеждане на културно-просветни програми и чествания на празниците на ромските малцинства. Във всички читалища на общината функционират школи и състави които творят в различни области на културата и изкуството /школа по изкуствата, балетни състави, театрални колективи, фолклорни танцови състави, фолклорни ансамбли и певчески колективи и др./. Във всички културни институции на община Белослав се предоставя възможност за равен достъп на хора със специфични потребности и лица от ромската малцинствена общност да работят и да вземат участие в културния живот на общината. Община Белослав се стреми към толерантност и позитивна нагласа към интегрирането на българските граждани в уязвимо социално положение. Взаимното опознаване между различните етноси е залог за добро междукултурно общуване, а последователната политика в сферата на изкуството и културата разрушава бариерите и предразсъдъците.

Община Ветрино – всяка година на територията на общината се провежда ромски празник с много игри, състезания, забавления и награди.Община Вълчи дол - Културната и духовна дейност в Община Вълчи дол е съсредоточена в 17 действащи читалища, в училищата и в детските градини. Като традиционно самоуправляващи се български културно просветни и образователни центрове читалищата обединяват творците и развиват любителското художествено творчество. Към тях има 53 самодейни колективи, обединили 520 самодейци. Това са танцови състави, певчески фолклорни групи, групи за автентичен фолклор и стари градски песни и др. Читалищата организират празниците на населените си места, участват в отбелязването на всички празници от Културният календар на общината. Ежегодно се ангажират с организацията по провеждането на общински фолклорен празник, на който се изявяват всички самодейни колективи, включително и ромски. Най –голяма изява получават ромските таланти на 8 април- Международен ден на ромите, когато се прави общински преглед на ромските самодейни групи. Най-активни в дейностите в областта на културата и в изградените художествени състави са деца и ученици- роми. Ромските деца участват активно в културния живот на общината и обичат да се изявяват. Стимулирането на спортните прояви и мероприятията по физическо развитие на младите хора е приоритетна задача за ръководство на Община Вълчи дол. Под патронажа на общината се организират и провеждат ежегодни спортни състезания и прояви. Добрата спортна база и отлично подготвените специалисти, традициите в спорта/баскетбол, шахмат, футбол/ и професионализма на спортните деятели са условие за развитие на спорта, най-вече сред деца и младежи. В общината масовият спорт е застъпен основно в училища и детски градини. Създадена е възможност за използване на откритата спортна база за масово спортуване, независимо, че на този етап не се използва напълно тази възможност от гражданите. В общината се организират и провеждат ежегодно спортни състезания и прояви, свързани с дейността на Спортно сдружение “Вихър – 2002” и Футболен клуб “Вихър-1926”. Към момента с особени успехи се отличават спортовете футбол, шахмат и баскетбол. Спортните бази се ползват безвъзмездно от спортните клубове. С голямо желание и ентусиазъм учениците от четирите училища участват в общинския кръг на държавните ученически игри. Отборите мерят сили по следните спортове: баскетбол, футбол, тенис на маса и шахмат. Много от изявените спортисти са от ромски произход.Всички събития се отразяват на интернет – страницата на Община Вълчи дол и общинският вестник „ЕКИП 2000“, а тези, с по-голяма значимост и в регионални медии.Като добра практика може да се посочи изпълнение на проект „Празнична етнопалитра в училище” по ОП „Развитие на човешките ресурси”- Обща стойност на проекта - 292 696,61 лв. Обща цел: Предвидените дейности включват създаване на клубове по интереси за развиване уменията на децата от етническите малцинства, които са застрашени да изпаднат в състояние на изключеност. Включени в проекта са ОУ „В. Левски” с. Михалич, ОУ „Св. Ив. Рилски” с. Червенци, ОУ „Кл. Охридски” с. Ст. Караджа и ОДЗ „Здравец” гр. Вълчи дол.

Община Девня - За запазване на културната идентичност на етническите общности в СОУ „Васил Левски” се повеждат занятия по СИП „Фолклор на етностите”. Участващите деца в занятията подготвят програми за празници характерни за етническите малцинства, отбелязват международния ден на ромите и др. В НЧ „Отец Паисий” – кв. „Река Девня” се организират мероприятия, насочени главно към децата от квартала, основно от малцинствата. В НЧ „Васил Левски” с. Падина и НЧ Просвета” кв. Девня1 функционират информационни центрове по програма „Глоб@лни библиотеки”.Сподели с приятели:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница