Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница18/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   102


Община Долни чифлик - Основни средища на културната дейност са 16-те читалища на територията на общината – в град Долни чифлик и във всички села с изключение на с. Юнец. Програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация за всеки” обхваща читалищни библиотеки и села с почти изцяло ромско население. Поддържа се националната система „Живи човешки съкровища – България” за защита на нематериалното културно наследство и неговите носители, която включва и традиционната култура на етническите общности в общината, в т. ч. и на ромската общност. В дейността на читалищата участват много деца и младежи, включително от ромски и друг етнически произход. Засилена е ролята на читалището, като културно-информационен център. В библиотеките е осигурен равен достъп на гражданите от различните етноси. Най-голямо представителство имат тези групи в създадените самодейни групи в НЧ „Баръш – 2004” в гр. Долни чифлик. Културният живот в община Долни чифлик е богат, разнообразен, наситен с празнични събития, чествания на годишнини, местни, национални и християнски празници. Популяризира се ромската култура и тази на дргите етноси на териоторията на общината..

Община Провадия - На територията на Община Провадия функционират 23 народни читалища, Исторически музей и Художествена галерия. Всяка от тези културни институции се стреми да привлича и да осъществява дейност с представители на различните етнически общности, живеещи на територията на общината. Активната работа е насочена най-вече към децата, с оглед безпроблемното им приобщаване, общуване и комуникация на български език. Основната работа по интегрирането на населението от различните общности в сферата на културата в Община Провадия се осъществява от народните читалища. Основните дейности на читалищата са библиотечното дело, поддържането на разнообразни фолклорни състави и етнографски музейни сбирки, образователна, информационна и социална дейност, в услуга на населението от общината. Общият библиотечен фонд възлиза на над 189 000 библиотечни единици. В програма Глобални библиотеки са включени читалищните библиотеки в НЧ”Ал.Константинов 1884” Провадия, в селата Манастир и Градинарово. Всички читалища в община Провадия, с изключение на четири, притежават компютри и мултифункционални устройства, интернет достъп и осъществяват различни административни услуги на населението. В 16 от читалищата работят постоянни фолклорни колективи, певчески и танцови, представящи местните традиции на различните културни форуми на общинско, областно и национално ниво. Функционират различни школи, кръжоци и клубове, както за възрастни потребители, така и за деца и младежи. Етнографски музейни сбирки се поддържат от повечето читалища в общината, като най-пълни и най-богати са тези в читалищата в Манастир и Добрина. В състава на читалищните настоятелства в Община Провадия влизат представители на различните етноси. В някои от съставните села като Златина, Житница, Градинарово, Блъсково състава на самодейните колективи е изграден от над 90% от представители на ромската общност. В читалище „Истикбал-1900“ е създадена певческа група за турски фолклор, която се представя успешно на различни регионални изяви. Всяка година на 8 април в читалищата в Блъсково и Градинарово, както и в гр.Провадия традиционно се празнува Международният ден на ромите. Етническите празници и обичаи се организират в почти всяко населено място с активното съдействие и организация на читалищните секретари. Междукултурният диалог насърчава положителното взаимодействие, стимулира разбирането и уважението между културите, увеличават разбирането и толерантността към универсалните и специфичните за отделните култури ценности. Развитието на междукултурния диалог изисква активно участие в демократичните процеси на всички равнища, не само по отношение на участието на гражданите в институционални структури, но също и чрез развиване на диалог и консенсус между групите с различни интереси, произход и среда. В тази връзка в Община Провадия, всяка година, се провежда Кулинарно-дегустационната среща „Етно трапеза“ под наслов „Да седнем на една маса“ с участието на представители от различните етноси. През 2015г. на събитието се представи празничната обредност на: „Коледа”, „Банго Васил”и „Курбан байрям”. Необходимостта от построяването на „Ромски дом на културата“ в гр.Провадия е осъзната както от общинската администрация, така и от Общинския съвет. Изграждането му ще доведе до практикуването на традиционни за ромите обичаи в подходяща среда, ще подпомогне тяхното съхраняване в автентичния им вид и не на последно място ще предотврати създаването на етническо напрежение между етносите по време на провеждането на ромските сватби.

Община Суворово Културната дейност на територията на общината се осъществява основно от 8 читалища, както следва:

- Народно читалище – „Пробуда – 1896” гр.Суворово

- Народно читалище – „Зора - 1912” – с.Чернево

- Народно читалище – „Искра - 1905” – с.Николаевка

- Народно читалище – „Наука – 1927”– с.Левски

- Народно читалище – „Светлина – 1924” – с.Калиманци

- Народно читалище – „Нова светлина – 1928“ – с.Дръндар

- Народно читалище - „Христо Ботев- 2012 „- с. Баново

- Народно читалище- „ Светлина- 1927 “- с. Изгрев

Всички те развиват културната си дейност чрез различни школи по изкуства и езикова подготовка, музикални, хорови, фолклорни, танцови, театрални състави, ръководени от професионалисти, имащи участия в общината, областта и на национално ниво. Мероприятия с младежите, учениците и децата– конкурси за есе, стихотворение, рисунка, състезания, викторини, изложби, базари и др. посветени на различни актуални теми. Неправителствените организации ФА “Слънце” и Сдружение фолклорна група “Козлуджанци” работят съвместно с читалищните институции. Издаването на Общински вестник „Вести Суворово” се превърна в източник на информация за културната и просветна дейност в общината. Ежегодно Общината организира и провежда празник на фолклорното изкуство- “Като жива вода”. През сцените на събора всяка година преминават повече от 2400 изпълнители. Музейната сбирка при Община Суворово работи в сътрудничество с редица институции и учебни заведения от общината и региона. Във всички дейности са включени българските граждани с различен етнически произход, включително от ромски произход. В дейностите по изкуства се промотират ромските празници и обичаи. Извънкласните дейности, застъпени по училищата са съобразени с потребностите на ромските деца. Отделя се нужното внимание на отработването на уменията за общуване и коммуникация на български език. Културният календар на общината е богат. Културните институции се стремят да привличат към дейностите си децата от ромската общност и уязвимите групи. Заниманията със спорт е добра основа за интеграция и изграждане на толерантност към различните, затова Община Суворово провежда спортни състезания и празници. Регистрираните спортни клубове в общината постигат добри регионални успехи в спортовете футбол и волейбол. Основните спортни съоръжения на общината са новоизграден стадион в гр. Суворово, един съществуващ стадион в град Суворово и един в с. Чернево, спортни площадки и Фестивален и спортен комплекс „Генерал Суворов” град Суворово.

Община Дългопол- за поредна година се проведе празник на ромската общност на 06.05.2015 г.В концертната програма взеха участие групи съставени както изцяло от ромски изпълнители, така и от смесени състави. Събитията свързани с ромската общност бяха отразени в общинския вестник ”Гласът на долината”.

Област Велико Търново


Приоритет „Образование“:
Община Велико Търново:

Сформирани са свободно избираеми групи съобразно желанията и интересите на учениците: изучаване на турски език и турски фолклор, фолклор на етносите.

Родители от ромски произход са включени в обучение в самостоятелна форма с цел придобиване на основна степен на образование и редовно присъстват на всички тържества, извънкласни и извънучилищни прояви, свързани с участието на техните деца. Проведена е информационна беседа на тема „Толерантност и различия“. Сформирани са три групи по фолклор на етносите. Обучени са педагогически специалисти за формиране на знания и умения за работа в мултикултурна среда. Чества се Ден на толерантността.
Община Свищов:

В община Свищов са създадени условия за равен достъп до образование на всички деца и ученици независимо от тяхната етническа принадлежност. По Национална програма “С грижа за всеки ученик“ се създават благоприятни условия за успешно интегриране и социализиране на децата и родителите, чийто майчин език е различен от българския и изграждане на ценността система, ориентирана към уважение, защита на различните по етнически произход деца и обединяването им към общото – родината България.

Няма необхванати деца и ученици, подлежащи на задължителна предучилищна и училищна подготовка, както и преждевременно отпаднали от училище.
Община Златарица:

С Решение №410/30.09.2014г. на Общински съвет Златарица, целодневните детски градини на територията на общината са освободени от такса за посещение, което е добра перспектива и за интегрирането на децата от ромски произход и задържането им в системата. От началото на учебната 2014-2015г. по проект от Световната банка и Тръст за социална алтернатива с помоща на ЦМЕДТ «Амалипе», ЦДГ «Славейче» получава материална придобивка за ползите на детската градина.

Процентът на необхванатите от образователната система деца и ученици на територията на община Златарица е съвсем минимален. Част от необхванатите са деца от ромски произход, чиито родители са работещи в чужбина. Тези деца са оставени на грижите на възрастни родители, които не считат, че образованието е необходимо за тях.
Община Полски Тръмбеш:

Подлежащите на задължително обучение ученици до 16-годишна възраст от етническите малцинства, живеещи на територията на общината са обхванати.

Работи се с родителите на ученици, чиито майчин език не е български по издигане на здравната им култура, за изграждане на добри нагласи към необходимостта от образование на децата им. Родителите се включват в заниманията и в представителните изяви на училищата и детските градини. Периодично се провеждат обучения за работа в мултикултурна среда на учители и директори.

Дейностите в полуинтернатните групи спомагат по-доброто опознаване и приобщаване на учениците от етническите малцинства в малката училищна общност, подпомагат самоподготовката им и постигане на по- високи резултати в обучението.

Създадени са условия за мултикултурно и мултиетническо опознаване посредством фолклорни празници и запознаване с ромската култура и етническите особености на бита. Голяма част от децата от малцинствените групи бяха включени в извънучилищни дейности. Всички тези дейности бяха насочени към повишаване на мотивацията на децата за посещение на учебните занятия.

Община Сухиндол:

Ромските деца на територията на община Сухиндол получават качествено образование, неразличаващо се от това на българските деца.

Общинската администрация, Дирекция социално подпомагане и СОУ „Св. Климент Охридски” работят заедно за задържането на ромските деца в училище и повишаване интереса им към личностно и професионално развитие.

В ЦДГ „Соня”, намираща се в гр. Сухиндол има 10 ромски деца, подлежащи на записване в първи клас.

Отпадналите деца от училище за 2015г. са 3, като причините най-често са лоша дисциплина и загуба на интерес.


Община Елена:

Въпреки задоволителното общо образователно равнище, се наблюдава нарастване на неграмотността, причина за която е нередовното посещение на училище, липса на мотивация за получаване на знания. Това явление е характерно най-вече за младежите от ромски произход, чиито родители живеят и работят в чужбина. Те финансово осигуряват децата си, но липсва ефективен контрол. Не са единични случаите, в които родителите вземат децата при себе си, където не посещават училище и когато се върнат, повтарят класа или са преминали възрастта за задължителното обучение.

Община Лясковец:

В община Лясковец се реализираха следните проекти, насочени към интеграция на ромската общност:

1. „Училище за толерантност”, финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България на ЕИП;

2. „Да сбъдваме заедно мечтите си”, финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства – София.

Период на реализация: октомври 2015-юни 2016,

Целева група: 65ученика , в т.ч. 45 от ромски произход и 20 родители, в т.ч. 10 от ромски произход

3. „Всеки ученик може да бъде отличник“, финансиран от Тръст за социална алтернатива.

Период на реализация: ноември 2015-юни 2016,

Целева група: 45ученика , в т.ч. 30 от ромски произход и 20 родители от родителския клуб, в т.ч. 15 от ромски произход

Дейности:изучаване на ромски фолклор, създаване на ученически парламент и родителски клуб, активна работа по превенцията от отпадане на ромските деца от училище.

4. „Изкуството-мост за съхранение на традициите от минало към настояще”, финансиран от Местна инициативна група „Лясковец – Стражица” гр. Лясковец.

Период на реализация: 01.04.2015 -31.07.2015 г.

Целева група: - 30 ученика , в т.ч. 15 от ромски произход.

Дейности: създаване на група за събиране на автентичен фолклор от местния край и артистична група за драматизации и театрални постановки.


Община Стражица:

В община Стражица се наблюдава подобряване на образователния статус на ромската общност.

В областта на образованието интеграционната политика на общината обхваща дейности, насочени към повишаване нивото на предучилищна и училищна подготовка и създаване и развитие на устойчиви практики за интеркултурно образование като:

- Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование, включително чрез интеграция на ромски деца и ученици в етнически смесени детски градини и училища;

- Повишаване качеството на образование в детските градини и училищата в населените места, в които учат предимно ромски деца и деца от етническите малцинства;

- Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и в училищата;

- Превенция на отпадане от училище и ограмотяване на неграмотни и малограмотни роми;

- Прилагане на разнообразни форми и програми за работа с деца с трудности и дефицити в обучението, и отпаднали от училище с цел тяхната реинтеграция;

- Приобщаване и приемане на родителите-роми към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот;

- Усъвършенстване на образователните условия за качествено образование чрез квалификация на педагогическите специалисти за взаимодействие в мултиетническа образователна среда, интеркултурна компетентност на педагогически специалисти.

Разработен е проект, насочен към решаването на проблемите на предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение от етническите малцинства и маргинализирани групи. Основните проблеми, към чието решаване е насочен проекта са: недостатъчното владеене на български език от деца от етническите малцинства, наличие на деца необхванати от образователната система, неосъзнаването на образованието като ценност от родителите на децата, негативни обществени нагласи, основани на етнически произход или културна идентичност.

Специфични цели:

- Образователна интеграция на децата от етническите малцинства;

- Успешна социализация на децата от етнически малцинства и маргинализирани групи;

- Съхраняване и развитие на културната идентичност на децата от етническите малцинства;

- Засилване мотивацията на родителите за участие в образователно - възпитателния процес и за редовно посещение на детето в детската градина.


Община Павликени:

Създадени са условия за равен достъп до образование на всички деца и ученици, независимо от тяхната етническа принадлежност.

Създадени са условия за целодневна организация на учебния процес за учениците от I до VIII клас в общинските училища. Чрез целодневната организация на учебния ден се предоставят на учениците, включително и на тези от ромски произход, разнообразни възможности за интелектуално, физическо и социално развитие и се осигуряват условия за по-добра адаптация към училищния живот. В часовете за дейности по интереси са включени разнообразни тематични ядра, включително и такива, свързани с историята и традициите на етносите.

Осигурена е квалификацията на учители за работа в мултикултурна среда чрез включване на педагогическите специалисти в курсове по интеркултурно образование.

Общината организира обучения с лектори от Центъра за образователна интеграция за деца и ученици от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ през летните ваканционни месеци с учители от общинските училища и детски градини на теми: „История, традиции и обичаи на ромската култура и интеркултурната комплексност на учителя” и ”Ромската култура – основен фактор за укрепване идентичността на етносите”.
За по-успешната социална и трудова реализация на учениците от етническите малцинства чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение, за засилване на мотивацията за участие в образователния процес по Национална програма „С грижа за всеки ученик” се провеждат допълнителни занимания с учениците, за които българският език не е майчин в ОУ „Св. Климент Охридски” гр. Павликени.

По мярка „Без отсъствие“ в рамките на Национална програма „На училище без отсъствия” ОУ „Св. Климент Охридски” гр. Павликени прилага мерки за превенция на преждевременното напускане на образователната система, както и за подобряване връзката на училището с родителите на учениците и за съвместни превантивни действия за намаляване на отсъствията на 27 ученици, идентифицирани като деца в риск.

От м. септември 2015 г. СОУ „Бачо Киро” реализира дейности по проект „Всеки ученик ще бъде отличник”. Дейностите целят намаляване на отпадането и повишаване на записването в гимназии на ромските деца и постигане в тях на нива на записване по-високи от средните за страната. Проектът е двугодишна програма, подкрепена от Тръст за социална алтернатива.

От 01.09.2014 г. Община Павликени работи по проект BG06-211 ''Създаване на приобщаваща среда за децата в риск от Община Павликани'', Компонент 2 „Грижа за деца в риск” на Програма BG06 “Деца и младежи в риск”, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.


Община Горна Оряховица:

През 2015 г. по-значителни проекти за интеграция на деца от етнически малцинства или такива с конкретни проблеми са:

1. ОДЗ „Елена Грънчарова” започна реализирането на ПРОЕКТ ВG051РО00-4.1.07 „ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Обща стойност на проекта – 14 000 000 лв.

Бенефициент – Министерство на образованието чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието".

2. През 2015 г. две общински детски градини – СДГ „Детски свят” гр. Горна Оряховица и ЦДГ „Слънчице” с. Върбица са одобрени за работа по проект „Готови за училище 2014-2015 г.” на Фондация „Тръст за социална алтернатива” с подкрепата на Фондация „Америка за България”. Чрез него ще бъдат подпомогнати социално слаби семейства и да се осигури посещение на техните деца в детска градина. Във всяка от двете детски градини ще бъдат подпомогнати семействата на 25 деца.

Община Горна Оряховица се стреми максимално до осигури всички необходими условия за равен достъп до качествено образование на всички деца и ученици независимо от етническия им произход и от големината и отдалечеността на селището, в което живеят.

За съжаление, въпреки положените усилия, има отпаднали от училище. Причините за отпадане са както икономически, така и социо-културни.
Реинтегрирани в системата на народната просвета са 52 ученици в основните училища, които въпреки предшестващо отпадане ще бъдат ограмотени и ще получат основно образование.

В задочна форма на обучение в професионалните гимназии са записани 465 ученици, като над 50% от тях са от етнически малцинства.


Приоритет „Здравеопазване“:
Община Велико Търново:

От ЦМЕДТ „Амалипе“ са проведени мотивационни кампании за повишаване на нивата на здравно осигуряване в ромската общност, които са насочени към най-рисковата група от населението – лица с ниски доходи, ниска здравна култура и без здравни осигуровки. От експерти на РЗИ – Велико Търново е оказана методично-консултативна помощ на модератори и доброволци от ромски произход от Центъра за развитие на общността към ЦМЕДТ „Амалипе“ в община Велико Търново във връзка с кампаниите за превенция на ХИВ/СПИН и туберкулоза.

ЦМЕДТ „Амалипе“ организира обучение по застъпничество на студенти от ромски произход, обучаващи се в медицински университети и колежи в цялата страна. Обучението бе проведено в град Велико Търново и е част от Програмата за подкрепа на роми – студенти по медицина, координирана от Институт „Отворено общество“ – София. ЦМЕДТ „Амалипе“ реализира проучване относно броя на ранните бракове на територията на община Велико Търново. Проведени са и кампании за повишаване на обществената чувствителност.
Община Свищов:

Ромското население на територията на община Свищов има задоволителна здравна култура. Изградено е и се поддържа партньорство между личните лекари, Отдел „закрила на детето“ към ДСП Свищов и Община Свищов. При необходимост се ползват и социални услуги в семейна среда чрез работата на Центъра за обществена подкрепа с оглед повишаване на родителския капацитет и здравната култура. Разширена е мрежата от социални услуги в общността, предоставяни за деца с увреждания, деца в риск, лица с увреждания и самотноживеещи възрастни хора. Осигурена е възможност за социално включване и обществена вградимост на деца и лица в неравностойно положение. Нужно е да бъде организирана разяснителна кампания и провеждане на беседи с млади роми и техните родители за начините за предпазване от ранна бременност, за опасностите, които крие ранната бременност за майката и бебето. Необходимо е да се наблегне на осъществяване на акушеро-гинекологични прегледи. Поради бедността в ромските семейства в община Свищов, липсата на постоянна работа и работата им в сивия сектор, голяма част от тях са здравно неосигурени.


Община Златарица:

Здравната култура на ромското население в община Златарица е на ниво. Има частични случаи, в които малолетни и непълнолетни момичета от ромски произход забременяват, не ходят на консултации при лекари, не водят и децата си на редовни прегледи. При тях условията, в които се отглеждат децата са неподходящи и недостатъчни. Не се имунизират, не имунизират и своите деца. Безработицата и липсата на постоянни средства води до големия брой на здравно неосигурени лица и увеличаване на смъртните случаи. За изминалата година случаите на раждания от майки под 18 години са два.


Община Полски Тръмбеш:

Здравеопазването в ромската общност е комплексен проблем, тъй като ромското население няма добра здравна култура. Голяма част от ромите са здравно неосигурени или с прекъснати здравно-осигурителни права, което ги лишава от профилактични прегледи, ранно диагностициране и превенция на заболявания, и с годините води до влошаване на здравословното им състояние. Особено характерно за тази група е ранното майчинство. В повече от случаите децата не се припознават от биологичните си бащи. Рискът от изоставяне на тези деца е голям, а ранното майчинство може да бъде фактор за социалното изключване на майката. Всичко това обуславяше необходимостта от сексуална просвета и семейно планиране.

Медицинското обслужване на децата в детските градини, детските ясли и училищата се осъществява от медицински лица – медицински сестри. Медицинското обслужване на децата, живеещи в населените места на общината, се осъществява от избрани от родителите им личните лекари.

От медицинските специалисти в здравните кабинети на детските заведения в Община Полски Тръмбеш са организирани и проведени тренингови обучения и беседи на теми свързани с превенцията на поведенчески рискови фактори(тютюнопушене, нездравословно хранене, алкохол, ниска физическа активност и други) и факторите на околната среда; профилактиката на заразните заболявания(туберкулоза, ехинококоза, стомашно-чревни инфекции, морбили и други); безопасност на движението; лична хигиена, здрави зъби, дневен режим; как се раждат децата и други.Сподели с приятели:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница