Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница2/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   102

Община Разлог

1. По приоритет” Образование”- Обхванати и подлежащи деца и ученици в общината са около 90% . Почти всички деца обучаващи се в детските градини и подлежащи на записване в първи клас са обхванати в учебния процес в следващите години. Отпадналите ученици в Община Разлог са около 2%.

През месец юли беше организирано от Обществените възпитатели „Лятно училище” за деца във връзка с корекционно-възпитателната дейност, основно, в ромската махала. Бяха обхванати деца със заявление от родителите за работа с обществените възпитатели. Работено беше по Програмата за 2015г. на обществените възпитатели за теми, лекции, беседи, ролеви игри и тренинги. Децата бяха учени да пишат и четат. „Лятното училище” се проведе от 01.07.2015г. до 31.10.2015г.Община Сандански

Обхват на всички деца, включително тези от ромски етнически произход, за задължителна предучилищна подготовка в подготвителна група или подготвителен клас

Това е една от основните задачи в общинска администрация и не случайно е посочена на първо място в раздел „Образование”.

На този етап има 6 необхванати деца. Директорите са предприели необходимите мерки, но без резултат. От страна на общинската администрация не са налагани санкции пред вид тежкото социално положение на семействата. Нямаме съставяни актове за глоби на родителите, които не осигуряват присъствието на децата си в ДГ на задължителна възраст за подготвителна група, така както го изисква чл.47 от Закона за народната просвета във връзка с чл.140и, ал.3, т.1 от ППЗНП.

На всички е известно, че родителите трябва официално да заявят етническата си принадлежност, поради което не може да се посочат конкретни данни.

Прекъсване посещението на детската градина от децата от ромски произход е преди всичко заради не плащането на месечните такси. След уведомяване на Д „СП” и спиране на детските надбавки отново се изпращат на градина и така за някои продължава като система. Основно ролята тук трябва да изиграе родителя, който много често отсъства от грижите за детето.

В детските градини приключиха 2 проекта по Националната програма на МОН „С грижа за всеки ученик”, модул „Осъществяване допълнително обучение за децата от подготвителните групи по български език и литература”.

В момента /от началото на учебната 2015/2016г./ има включени 2 детски градини с проект към МОН „Готовност за училище”

В тези детски градини голяма част от децата са от ромски произход, но официално това не е заявено!

На този етап нямаме съставяни актове за глоби на родителите, които не осигуряват присъствието на децата си в ДГ на задължителна възраст за подготвителна група, така както го изисква чл.47 от Закона за народната просвета във връзка с чл.140и, ал.3, т.1 от ППЗНП.

По същият начин стои и въпроса с обхващането на подлежащите на задължително обучение. Усилията на училищните ръководства, както и на общината е не само обхващането, но и задържането на учениците от ромския етнос в училище. За задържането съществено значение имат и полуинтернатните групи, както и консултациите, които се предоставят за по-трудно възприемащите учебния материал. Общинските учебни заведения работят и по Националната програма „На училище без отсъствия, мярка „Без свободен час” , с която се подпомагат ученици, застрашени от отпадане. Целодневната организация и обедното хранене също допринасят за задържането на учениците от ромски произход.

Пред вид неграмотността на някои родители се провеждат консултации с тях, както за стимулиране мотивацията им да изпращат децата си на училище, така също и тяхното включване в програмата от БТ за ограмотяване. По същата програма имаме желаещи да продължат обучението си в самостоятелна форма. Оказва се също и социално-психологическа подкрепа, като се посещават и домовете с цел индивидуално да се въздейства.

Отчитайки важността на процеса на интегрирането на малцинствата /дано скоро не се обърнат нещата/ приключи проект „Разбирам и приемам”, където се обхванаха ромски ученици, продължаващи средното си образование в професионални паралелки. Целта тук е да се покажат различните традиции и култури на различните етноси в училище.

Разширяване обхвата в извънкласните дейности също е стимул и мотивира учениците. Включването им в училищните изяви, както и в градски състави /духова музика, танцови състави, работа с НПО „Добра майка, добро дете”. От изключително значение за учениците от малцинството е личния пример на доказали се специалисти от ромския етнос, каквито в общината за щастие има /учители, медицински работници, ръководител на звено/. Особено важна стъпка се явява професионалното ориентиране, което се организира в УВЗ. Това значително увеличи през последните години учениците, които продължават средното си образование.

Общоизвестни са причините за отпадането от училище.
Отпаднали ученици от УВЗ

Таблица №1
Учебна година

І ОУ

ІІ ОУ

ІІІ ОУ

ІV ОУ

ОУ с.Склаве

ОУ с. Дамян.

ОУ с. Катунци

НУ с. Полен.

СУ

ЗПГ

ПТГ

Г-я
2011/12

1

0

0

1

2

0

0

0

0

0

12

0

16

2012/13

1

0

0

3

0

0

0

0

0

0

8

0

12

2013/14

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

8

0

10

Общо:

2

1

0

5

2

0

0

0

0

0

28

0

38

Справката е изготвена на 17.03.2015 год. по информация от директорите на УВЗ.

Отпаднали ученици от УВЗ

Таблица №2
Учебна

година


І кл

ІІ кл

ІІІ кл

ІV кл

V кл

VІ кл

VІІ кл

VІІІ кл

ІХ кл

Х кл

всичко

2011/12 І срок

ІІ срок


1
2
115

2

2

1
3

2
1

1

3

15

2012/13 І срок

ІІ срок


1
1
125

1


1
2

2013/14 І срок

ІІ срок


11

1

1

3

18
2

1


3

ОБЩО

6

2

4

1

7

5

4

5

1

3

38

Данните в таблица №2 са от РИО на МОН по класове.


Стои обаче нерешен въпроса с отпадналите от училище през годините, които са загубили всякакви навици и тяхната реинтеграция е изключително труден процес.

Сериозен е въпроса с качеството на образованието, което е следващата стъпка към интеграцията на малцинствата. Прави впечатление че учениците, продължили след осми клас завършват успешно средното си образование.
Община Сатовча

Всички деца от малцинствените групи, подлежащи на задължително образование посещават учебни занимания /детски градини и училища/.

Община Симитли

Общ брой роми в училищата в община Симитли -252 ученика, от тях социално уязвими -150 ученика, от тях отпаднали от училище -3 ученика

Общ брой роми в детските градини в община Симитли -97 деца, от тях социално уязвими -32 деца

Малък е процента на необхванатите деца , като причините са: ниска образователна култура на родителите; нисък социален статус на живот;

Проведени са работни срещи с деца и родители от ромски произход и други социално – уязвими групи. Родителите и децата бяха информирани и консултирани какви са техните задължения.

Община Струмяни

Постигната е устойчивост в процеса на интеграция, подпомагат се деца и ученици от социално слаби семейства. Чрез приобщаване и приемане на родители роми към образователния процес и засилване участието им в училищния живот са постигнати добри резултати и са обхванати почти всички подлежащи на задължително обучение и детска градина. Наблюдава се увеличение на броя на децата, владеещи български език и завършилите начално и основно образование.

Община Хаджидимово

Гарантиране на достъп до качествено образование в мултикултурна/интеркултурна среда – децата от ромски произход в община Хаджидимово са разпределени в СОУ „Никола Вапцаров“ гр. Хаджидимово. Няма обособено ромско училище, както и ромски паралелки. Обществен възпитател от МКБППМН работи с деца, при които има риск от отпадане от училище и образователната система. При констатиране на деца, които идват от чужбина или от друго населено място се предприемат своевременни мерки за информиране и интегриране на децата в образователната система – издирва се акт за раждане и апостил на документите от чужбина. В община Хаджидимово се подсигуряват транспорт на ученици от населени места, в които няма училище до съответните населени места с училище.

Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система – повече от 92% от учениците от ромски семейства са обхванати в образователната система. Съществуват единични случаи, в които деца, които са повтаряли многократно 5-ти клас и в последствие се отказват, както и случаи на деца, които се ползват от родителите за отглеждане на по-малките бебета в семейството и поради това често отсъстват от учебни часове. Голяма част от децата, които имат затруднения и са със СОП се оценяват от комисия за и съответно се обучават по индивидуални програми.

Обхванати деца в детските градини – мнозинството от децата от ромските семейства са обхванати в ОДЗ „Надежда”, където активно работи с ромските семейства за обхващането на децата.

Подлежащи на записване в първи клас деца – всички деца, подлежащи на записване в първи клас се обхващат.

Обхванати в учебния процес в следващите години, отпаднали от училище – задължителното преминаване от 1-ви до 4-ти клас на всички деца съгласно ЗНП създава известни затруднения за деца, които по-бавно усвояват учебния материал, включително и за ромски деца, които имат за майчин език – турския език. Деца, които освен затрудненията с езика имат и специални образователни потребности постепенно натрупват големи пропуски в знанията и уменията от учебните програми. Когато това се съчетае и с по-нисък родителски контрол от страна на семейната среда, мотивацията на децата за обучение значително отслабва, в 5-ти клас започват да повтарят класа, започват да бягат от училище и постепенно отпадат. С много от децата, които имат риск от отпадане от училище работят обществени възпитатели от МКБППМН. Няма случаи на отпаднали от училище ученици. Работата по всеки случай се води от екипи от всички заинтересовани институции – детска градина, училище, МКБППМН.
Община Якоруда

Работили са по Проект „Ние учим, пеем и спортуваме винаги заедно” в партньорство с училища и детски заведения, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”. Целта на този проект е превенция на отпадане от училище на децата в уязвимо положение и ромите, приобщаване и приемане на родители роми към образователния процес и ангажиране на родители на деца и ученици от малцинствата в училищният живот. Дейности: Осъществяване на обучения в дух на толерантност, чрез съхраняване и развитие на културната идентичност на децата в уязвимо положение; Работа с децата в уязвимо положение; Установяване на факторите, водещи до преждевременно отпадане от училище.

Във всички новосформирани по проекта клубове са включени деца от етнически малцинства; значително са намалели безпричинните отсъствия на ученици от ромски произход; създадена е благоприятна мултиетническа среда.

Ежемесечно се провеждат информационни кампании от обществените възпитатели към МКБППМН за по-пълно обхващане на ромски деца в предучилищните групи на територията на общината.

В училищата на територията на общината, реализиращи дейности по проект “УСПЕХ”, са включени ромски деца.


 1. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Оперативна цел: Осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и превантивни програми и повишаване на здравни знания.

Специфични цели:

1. Превенции за ограничаване на заболяванията и намаляване на детската смъртност ;

2. Подобряване на медицинската помощ и здравните грижи на децата до 7 г., възраст

3. Повишаване участието на квалифицирани роми в здравните структури и програми

4. Повишаване броя на здравните медиатори в Благоевградска област *

5. Подобряване на профилактичните дейности сред ромското население;

6. Повишаване на здравните знания и информираността на ромското население с фокус върху заразните и най-срещани социално значими заболявания;

7. Оценяване и наблюдение на здравното състояние на лицата в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства.

8. Увеличаване броя на здравно осигурените лица сред ромската общност.

9. Ограничаване на дискриминационно отношение и практики в лечебните и здравни заведения на територията на областта спрямо ромите.

10. Набиране на информация по проблема за здравеопазването на ромското население.

11. Повишаване равнището на знания, умения и мотивация сред малцинствата , относно опазването, поддържането и укрепването на собственото здраве.

2. 1. Изпълнение на областно ниво по данни на РЗИ – Благоевград:

Населението на Област Благоевград 31.12.2014 г. наброява 315 577 души, от тях здравно не осигурени са 64 357 души.

Общият брой на раждания на майки под 18 годишна възраст за Област Благоевград е 127 броя. Информацията по общини е:

„МБАЛ Благоевград“ гр. Благоевград – 24 раждания;

„МБАЛ ПУЛС“ АД гр. Благоевград – 0 раждания;

„МБАЛ Свети Врач“ ЕООД гр. Сандански – 28 раждания;

„МБАЛ Разлог“ гр. Разлог – 8 раждания;

„МБАЛ Рокфелер“ ЕООД гр. Петрич – 30 раждания;

„МБАЛ Иван Скендеров“ ЕООД гр. Гоце Делчев – 37 раждания;

Дейности за постигане на целите в областта на здравеопазването: • Превантивни грижи за майчино и детско здравеопазване и подобряване на здравната помощ за новородените и децата в предучилищна възраст.

 • Повишаване на здравните знания и информираност на ромското население

 • Работа със семейства за придобиване на здравни умения и повишаване на тяхната активност при търсене на здравни услуги.

 • Избор на здравни медиатори от ромската общност и тяхното обучение.

 • Медико – социална работа с ромските жени и девойки – семейно планиране, здравно-просветна дейност.

 • Мерки за борба със социално значими заболявания.

 • Подобряване на контрола на заболяването Туберкулоза, сред ромската общност, чрез скрининг за риска, изследване за Туберкулоза и лечение.

 • Разясняване на здравните права при провеждане на профилактичните прегледи на деца и ученици.

 • Профилактични прегледи на здравно неосигурени, чрез включване в програми на Министерство на здравеопазването.

 • Осъществяване на акушеро-генекологични прегледи с мобилни кабинети в населени места с ромско население.

 • Вземане на мерки за ограничаване на Хепатит А в махалите с ромско население.

 • Изграждане на капацитет и работа в общността за превенция и контрол на ХИВ, чрез услуги по консултиране и насочване за анонимно и безплатно изследване за ХИВ и инфекции предадени по полов път.

 • Координирани действия между здравните институции, здравните медиатори и общопрактикуващите лекари за наблюдение и оценка на здравното състояние на лицата в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства.

 • Ограничаване на дискриминацията в лечебните и здравните заведения спрямо ромите в Област Благоевград.

  1. Изпълнение на дейности в рамките на приоритет „Здравеопазване” съгласно проведения мониторинг на Общинските планове за действие:

Община Банско

От личните лекари се провеждат на широко разяснителни дейности, с цел повишаване информираността по отношение на механизмите за здравното осигуряване, правата и задълженията на здравно осигурените лица, за подобряване на здравните нагласи и поведение. Проведени са две кампании за изследване с подвижна лаборатория за ранно откриване на ХИВ/ СПИН. Работи се да се осигурят здравни медиатори в ромската общност в гр. Банско и гр. Добринище /до този момент има отказ/.

Община Белица

Община Благоевград

За 2015 година по данни от отдел „Закрила на детето” има 24 непълнолетни майки. Извършват се посещения на тези майки е Детско отделение за групова работа.

Поставят се планови имунизации на деца и възрастни, извършват се профилактични прегледи, разглеждат се казуси от индивидуален характер / напр. консултация, подготовка на документи за ТЕЛК/. За 2015 година има данни за един мъж хоспитализиран в отделение по Гастроентерология и една жена в отделение по Неврология за лечение по ПМС 17, които в последствие са възстановили своите здравноосигурителни права и лечението на ПМС 17 е преустановено.

Двадесет лица са с индивидуални казуси от социален характер / напр. консултации, подготовка на документи, придружаване до социални институции, съдействие за ползване на социални услуги/.

Осъществяват се различни здравно-информационни мероприятия с цел превенция от различни заболявания. Във връзка със семейно планиране и сексуално здраве са обхванати 4 неосигурени жени, на които са направени прегледи и поставяне на спирали. По приоритет „Здравеопазване” кмета на Община Благоевград отпуска сума в размер на 500лв. за три неосигурени жени от ромската общност за поставяне на спирали. Провеждани са беседи във връзка със сексуално насилие и болести предавани по полов път. Периодично се правят бързи тестове за Хепатит, СПИН и други болести предавани по полов път в две възрастови групи : 12-18г. и 18+

По програма „Мисията възможна” от Българска агенция за семейно планиране се правят изследвания за болести предавани по полов път и при нужда се покрива лечението за Хепатит, провеждане на гинекологични прегледи /поставени на 40 жени от ромски произход за 2015 година/ , поставяне на спирали, провеждане на беседи за полово предавани инфекции.Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница