Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница20/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   102

Селата Майско и Константин имат актуални кадастрални и регулационни планове. При осигуряване на финансиране за изграждане на жилища за ромското население, има възможност за включване на нови територии в строителните граници на двете населени места, в които да бъдат обособени урегулирани поземлени имоти за жилищно строителство.


Община Лясковец:

На територията на Община Лясковец има обособени два квартала на уязвими етнически малцинства със структурна бедност – в промишлената зона на гр. Лясковец – база „Честово” и в с. Добри дял.

База „Честово” се намира в промишлената зона на гр. Лясковец, в западния край на терена са разположени общински жилища, в които са настанени и живеят 31 наемателя. Има водоснабдяване, електрифициране, но няма отводнителна канализация и обособени зелени площи. Имотите са в границите на урбанизираната територия на населено място и са частна общинска собственост.

В с. Добри дял – кварталът се намира в югозападния край на населеното място. Има водоснабдяване, електрифициране, осветление, но няма отводнителна канализация и обособени зелени площи. Имотите са в границите на урбанизираната територия на населеното място. Част от жилищата са с отстъпено право на строеж върху общинска земя.

Проведено е доброволно проучване сред живущите в обособените два квартала на уязвими етнически малцинства със структурна бедност – в промишлената зона на гр. Лясковец – база „Честово” и в с. Добри дял. На лице са следните проблеми: липсва канализация; улиците са неасфалтирани, а настилката на голяма част от останалите улици е в изключително тежко състояние; липсват детски площадки и зони за отдих.

Общински съвет Лясковец е приел Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища. Съгласно Наредбата се извършва картотекиране на лица крайно нуждаещи се от жилища.

Към 31.12.2015 година жилищният фонд на Община Лясковец включва 53 броя апартаменти и 16 броя къщи, от които: резервен фонд -1 брой и за настаняване на граждани : 52 апартамента и 16 къщи. Жилищният фонд е стар и амортизиран.

В общинските жилища към 31.01.2016 година са настанени общо 67 семейства, в т. ч. 36 наемателя в гр. Лясковец, 30 наемателя в общинска база „Честово” гр. Лясковец и 1 наемател в с. Добри дял.
Община Стражица:

В град Стражица квартали на уязвими етнически малцинства са кв. 156 и кв.158 - жилища панелни блокове и кв. 9 и кв.10- самостоятелни къщи- същите са в регулация, има ел. захранване и ВиК, улиците за достъп са асфалтирани. По-голямата част от жилищата са общинска собственост и в тях са настанени лица от уязвими етнически малцинства. Проблемите са ниска събираемост на наемите, нередовно изплащане на разходите за ел. енергия и вода, безстопанствено отношение към общинската собственост и замърсяване на междублоковите пространства.

В селата Асеново, Царски Извор и Виноград, които са с висока концентрация на уязвими етнически малцинства кварталите са в регулация с осигурено водоснабдяване и електрозахранване, но няма изградена канализация, голяма част от улиците не са асфалтирани и често се образуват нерегламентирани сметища.
Община Павликени:

В град Павликени са се формирали два квартала, населени с уязвими групи от населението – в посока към село Дъскот и в посока към с. Батак. Големи компактни групи живеят в гр. Бяла черква и в селата Върбовка, Батак, Дъскот, Стамболово, Недан.

Много малка част от жилищата от общинския център са извън регулация. Често в една къща живеят няколко семейства, обикновено с три, четири и повече деца. Въпреки, че има изградена система за сметопочистване, контейнерите не винаги се използват по предназначение.

Община Павликени води активна жилищно-социална политика. 50% от наличните общински жилища са дадени на граждани от уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, и на роми, като 90% от тях участват в програми по заетост.

Благодарение на реализираните проекти в гр. Павликени и селата Бутово, Недан, Върбовка, Димча, Сломер, Караисен, Батак е направена реконструкция и

рехабилитация на пътната мрежа, постигната е равнопоставеност между различните населени места по отношение на достъпността, подобрени са условията на живот.

Чрез реализираните дейности по проект „Рехабилитация на водопроводната мрежа на град Павликени – първи етап” е подобрено качеството на услугата „водоснабдяване” за населението.

Подобрени и повишени са условията и качеството на живот на населението чрез реализираните дейности по проект „Изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води с довеждащ колектор и прилежаща инфраструктура в град Павликени”.


Община Горна Оряховица:

Периодично се извършват строително-монтажни работи на общите части на сгради в режим на етажна собственост, в които има ситуирани общински жилища – стълби, площадки, покриви, водосточни тръби и др.

Периодично администрацията на Община Горна Оряховица извършва проверки на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи общински жилища и настанените в тях лица от малцинствен произход. Водят се разговори, при които се акцентира върху опазване на тревните площи и повишаване на санитарно – хигиенните условия. Отбелязва се напредък в почистването на междублоковите пространства, както и повишен интерес към различни екологични мероприятия. Пример за това е участието на един от кварталите с концентрирано ромско население в инициативата „Да изчистим България за един ден“, в която се включва ежегодно и Община Горна Оряховица.

Повишава се нивото на комуникация между администрацията на Общината и представителите на малцинствените групи.


Приоритет „Върховенство на закона и недискриминация“:
Община Велико Търново:

От РУ – Велико Търново са проведени срещи с училищни ръководства, неправителствени организации и центрове за работа с деца и младежи. Проведени са обучения на служители на РУП – Велико Търново за работа с маргинализираните общности.


Община Свищов:

Общинското ръководство се стреми действията му да са насочени към преодоляване на дискриминативни практики и постигане на равнопоставеност във всички обществени сектори. Недопускане на двоен стандарт в прилагането на законите на държавата по отношение на ромите и всички уязвими групи.


Община Златарица:

За преодоляване на негативите трябва да се работи върху секторите за подобряване качеството на живот на всички етнически групи, живеещи на територията на община Златарица. Заедно с това трябва да се отдели внимание на децата от ромски произход, в училищна възраст, да се насърчат и подпомогнат в реализацията им.

Проблем съществува и с ниската култура на лицата от уязвимата група. Сред основните приоритети са:

Повишаване равнището на знания, умения и мотивация сред малцинствените групи относно опазването, поддържането и укрепването на собственото здраве;

Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства;

Създаване на условия за съхраняване и развитие на културната идентичност на етническите малцинства като част от националната българска култура;

Повишаване на възможностите за съхраняване на ромските традиции и култура.

За постигането на тези цели община Златарица работи по редица програми и проекти.

За осъществяване на много от дейностите си Общината получава пълната подкрепа от училищата и детските градини, намиращи се на територията й. Местната полиция, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни също не остават безучастни и са в голяма помощ на община Златарица. Читалищата оказват своето съдействие при осъществяването на различни културни програми и мероприятия.

Всички етноси на територията на общината живеят в разбирателство и уважение и няма прояви на маргинализация и ксенофибия.


Община Полски Тръмбеш:

Все още е налице неинформираност сред населението от ромски произход за възможностите за защита правата на гражданите срещу проява на дискриминация.

Главните фактори, пораждащи престъпността в ромската общност и в други общности в неравностойно положение са идентични. Те са свързани с проблеми като бедност, лоши битови условия, безработица, неграмотност, участие в сивата икономика.

През 2015 г. на територията на община П.Тръмбеш няма регистрирани междуетнически конфликти. По данни на РУ”П” в общината не се забелязва увеличаване или намаляване на престъпленията, извършвани от представители на уязвими групи, в т.ч. от роми. Според служителите на реда много роми не смятат административните нарушения за престъпления, а ги възприемат и оправдават като начин за оцеляване. Такива са например престъпленията, свързани със събиране на желязо за вторични суровини. Последното е станало част от сивата икономика, други форми на която са: незаконен дърводобив, незаконно събиране на реколта и др. Най-разпространените видове престъпления сред уязвимите групи са кражби, измами, управление на МПС от неправоспособни лица, причиняване на средна или лека телесна повреда, увреждания и др.

Децата в риск са специфична група, чиито представители са жертва, а понякога и извършители на престъпления и противообществени прояви.

С децата с проблемно поведение приоритетно работи Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/. Годишните отчети на МКБППМН сочат, че преобладаващо възпитателните дела се образуват за извършени кражби. Към общите констатации за факторите, пораждащи противообществени прояви, при малолетните и непълнолетните следва да се отчете и ролята на семейството. Голям е броят на децата, които са отглеждани от един родите или живеят при роднини (поради трайно или периодично отсъствие на родители, работещи в чужбина). Рискова група са и децата от многодетни семейства и семейства, създадени от много млади родители.

Без съмнение за намаляване на противообществените прояви и престъпността в ромската общност и други общности в неравностойно положение е необходимо да се промени тяхното социалното положение, средата за обитаване, качеството на образование и т.н.
Община Сухиндол:

С малолетните и непълнолетните работи МКБППМН за превенция социалното им изключване и превенция на противообществените прояви.

На територията на общината няма език на омразата между етническите групи.
Община Елена:

През 2015 г. съвместно с МКБППМН в училищата на територията на общината са провеждани беседи за правата на човека и права на детето в училище. Провеждани са също и информационни беседи между служители на РУМВР и представители на общността за намиране на допирни точки и установяване на диалог.


Община Стражица:

Мерките за гарантиране правата на гражданите, защита на обществения ред, недопускане и противодействие на проявите на нетолерантност и на „език на омразата”се изразяват в конкретни дейности за изпълнение на целите:

- Интегриране на потребностите, проблемите и правата на ромите и едновременно с това предприемане на временни насърчителни мерки за преодоляване на дискириминативни практики и постигане на равнопоставеност във всички обществени сектори.

- Укрепване на междуинституционалната координация за ефективно прилагане на политиките за интеграция на ромите.

- Подобряване на механизмите за сътрудничество, диалог и консултации между публичния сектор, ромите и гражданските организации, работещи за интеграция на ромите.

- Засилване работата в общността, особено с деца и младежи, с цел формиране на социални умения за избягване на рискове, създаване на условия за развиващи капацитета дейности и увеличаване на възможностите за социализация.

- Засилване на работа със семействата от ромски произход и от друго живеещо при подобни условия население при съблюдаване на правните механизми и работа със семействата за осъзнаване на родителските задължения, за разбиране и спазване правата на децата.

Община Павликени:

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на пълнолетни и непълнолетни към Община Павликени, Детска педагогическа стая и Районно управление „Полиция” в сътрудничество с Община Павликени реализират поредица от прояви във връзка с повишаване правната култура сред всички подрастващи, включително и децата от ромски произход:


  • реализиране на инициативата “Детска полицейска академия” с цел дълбочинно запознаване на децата с основните дейности и специфични права на полицията;

  • периодично са срещите на полицейски служители и членове на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на пълнолетни и непълнолетни с учителските колективи и училищните настоятелства, на които се разясняват мерки предвидени в Наказателния кодекс и Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните по отношение на непълнолетните правонарушители, извършващи хулигански прояви, престъпления против личността, кражби, лица, проявяващи агресия и престъпления, свързани с наркотични вещества;

  • съвместно с Районно управление „Полиция” – Павликени, Детска педагогическа стая и членовете на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни са проведени родителски срещи с ученици и родители в ОУ „Бачо Киро” гр. Бяла черква, ОУ „Св. Климент Охридски” гр. Павликени и ОУ „Филип Тотю” с. Върбовка на теми: „Законова рамка за работата на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни”, „Агресията сред подрастващите и как да се справим с нея”, „Безопасният интернет”;

  • с неформалните лидери на ромските общности се провеждат периодични срещи с цел придобиване на необходимата информация за анализ на състоянието на средата за сигурност в ромските квартали и степента на вътрешни междуродови конфликти в общността; провеждат се беседи с лицата от ромското население и техните лидери с цел повишаване на доверието и решаване на възникнали проблеми.

Важна роля при осъществяването на превантивните дейности, свързани със защита на обществения ред и противодействието на детското асоциално поведение играе Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, която системно организира различни мероприятия и инициативи – беседи, дискусии, спортни състезания, конкурси за рисунка, есе, фотография.

Във всички инициативи на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) са обхванати деца и ученици от различните етнически групи на територията на община Павликени. Социалната профилактика на правонарушенията сред подрастващите остава основен приоритет в дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Създадените добри партньорски взаимоотношения с всички институции допринасят за постигането на траен ефект от работата с малолетни и непълнолетни извършители на противообществени прояви и престъпления, както и за предотвратяване на отклоняващо се поведение.

В Община Павликени има назначени местни модератори от Центъра за общностно развитие /ЦОР/ - Павликени към център „Амалипе” – Велико Търново в с. Стамболово, с. Батак, гр. Бяла Черква, с. Върбовка, които се занимават с въпросите, касаещи дискриминацията и организират дейности, включващи децата, учениците и техните родители – беседи, фокус групи, празници.

Всички прояви са обединени от основния принцип за толерантност, недискриминация и разбирателство между отделните етнически общности. Приоритетно те ясно открояват общите усилия при осъществяването на различни инициативи и дейности, свързани с проблематиката. Преплитането на ангажираност, отношение и екипност в работата и постигане на целите на институциите и заинтересованите страни отразяват устойчивост и разгръщане на идеи, касаещи интеграцията на отделните етнически общности.

Община Павликени следва тези принципи, гарантирайки правата на всички граждани, независимо от тяхната етническа принадлежност, защита на обществения ред, недопускане и противодействие на проявите на нетолерантност и на „език на омразата”.


Община Горна Оряховица:

При изпълнение на служебните си задължения и осъществяване на дейността си служителите на Министерство на вътрешните работи се ръководят от върховенство на закона и недискриминация, като проявяват нулева толерантност, безкомпромисност и стриктност при прилагане на законите на Република България и местните наредби, спрямо извършителите на престъпления и правонарушения независимо от пол, възраст, раса, етническа принадлежност, социално и материално положение, вероизповедание.

Проведени са редица мероприятия от служителите на РУ на МВР Горна Оряховица за подобряване на средата на сигурност в районите със смесено население, като не се допуска етническо напрежение и има засилено полицейско присъствие, недопускане на извършване на престъпления и нарушаване на обществения ред. Наблюдава се повишаване на доверието към служителите на МВР, като се забелязва намаление на противообществените прояви и желание от страна на местното население за оказване на съдействие при осъществяване на дейността на полицейските служители.

Периодично са провеждани срещи с лица от малцинствените и рискови социални групи съвместно със служители на Дирекция „Социално подпомагане“.Приоритет „Култура и медии“:
Община Велико Търново:

Изучаване на майчин език – турски в ОУ „Неофит Рилски“, град Килифарево. От ЦМЕДТ „Амалипе“ са обучени ромски лидери и активисти за провеждане на кампании сред ромската общност.Участниците са запознати с резултатите от теоретичните проучвания по проблема на ранните бракове, спецификата на различните ромски групи, принципите за работа с институциите и изграждането на ползотворно сътрудничество при провеждане на съвместни дейности за въздействие върху проблемите в ромската общност. В читалището в град Килифарево са представени обичаите Курбан байрям и Рамазан. Организирана е изложба с български и турски шевици – ръчно плетиво, изработени от деца и родители. Проведе се Дванадесетият детски ромски фестивал „Отворено сърце“. Доброволци от клуб „Младежта е толерантност“ проведоха кампания по случай Василица – Ромската Нова година. Прожектира се филм за ромската поетеса Папуша. Представяне на постановката „Една нощ в бърлогата“. Целта на театралната пиеса е да бъде стъпка към междукултурния диалог. Проведе се кампанията Roma Pride – Ден на ромската гордост.


Община Свищов:

С компактно ромско население в община Свищов са селата Овча могила, Морава, Вардим и Алеково. Голяма част от ромската общност участват доброволно в дейностите на читалището от дадената общност.


Община Златарица:

Дейностите в областта на културата се осъществяват от читалищата в Златарица, с. Родина, с. Горско Ново село, с. Калайджии, СОУ „ Св. св. Кирил и Методий” и Община Златарица. Към градското читалище са изградени художествени състави. Детски клуб за фолклорни песни и детски състав за фолклорни танци, като в тях преобладават децата от ромски произход. В читалището в Горско Ново село се организират много празници, чествания с активното участие на българи-мохамедани, множество изяви на състава за родопски фолклор. В общината Златарица се отбелязват подобаващо ромските празници като 14 януари – Васильовден, Петльовден, който се отбелязва на 2 февруари и Фестивала на ромската духова музика на 8 април. Бабинден е също много почитан празник от определяната като група на „рударите” в ромската общност.

„Хлебната къща”, която е извънкласна дейност и с пъстър етнически състав от деца има много мероприятия свързани с толерантността между етносите. Организират се различни дейности като: посещение на възрастни хора, почистване на чешми, месене на хляб и раздаване, обработване на градината и произвеждане на зеленчуци и плодове, които се раздават на децата.

Всички етнически групи участват активно в културния живот на общината, заедно с това техните празници и традиции се уважат и спазват от останалата обществена част.

Спортната дейност в община Златарица не е на високо ниво и е необходимо да се обърне внимание на по-сериозна организация на разнообразни спортни мероприятия за деца и младежи. В общината има два действащи спортни клуба – по футбол и борба, където децата и младежите от малцинствените групи са болшинство.

Може да се работи за:  • Ангажиране на по-голям брой деца от ромски произход да вземат участие в културните мероприятия.

  • Подпомагане читалищата за развитието и разпространението на ромските занаяти.

  • Разширяване броя и вида на културните мероприятия с цел засилване на интереса на децата.

Община Полски Тръмбеш:

На територията на Община Полски Тръмбеш съществуват четиринадесет читалища. Акцент в работата им е развитието на любителското художествено творчество, пресъздаването на народните обичаи и обреди. Основна грижа на читалищата, особено в по-малките населени места, е и библиотечното обслужване. Целогодишно читалищните библиотеки работиха като средища за информация, комуникация, обучения и културна дейност. Те предоставяха пакет от услуги - компютри за потребление, безплатен интернет, достъп до интернет и онлайн информация. Библиотеката в гр. П. Тръмбеш продължи с обучението за компютърна и информационна грамотност.

Участието във формите на художествената самодейност е според желанието и потребностите на гражданите, независимо от етническата им принадлежност.

За привличането и задържането на учениците от етническите малцинства в училище са изградени различни форми на извънкласни дейности. Насърчават се заложбите и дарованията на учениците за изява и включвания в различните извънкласни и извънучилищни дейности. Предпочитанията им са в областта на спорта, социалните дейности, изкуството – музика и танци.

Резултатите по отношение на социализацията им са обнадеждаващи. Читалищата провеждат инициативи - концерти, беседи и открити занятия по музикално и танцово изкуство.


Община Елена:

През 2015 г. община Елена подписа договор за реализиране на проект по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства” „Пъстър балкански свят” Елена 2015” в партньорство с „Международната организация за демокрация и права на човека” Осло, Норвегия. Фестивалът ще се проведе на 23 май 2016 г.

През 2015 г. по проект, финансиран от Програмата за развитие на селските райони, бе извършено преустройство на сградата на бившата поликлиника в общностен (младежки) център. Предстои същият да започне да функционира през 2016 г., като се предвижда дейността му да благоприятства достъпа до информация, общуването между младите хора и осмислянето на свободното им време.

Ежегодно деца от училищата от с. Майско, Беброво и Константин участват в Национален детски ромски фестивал „Отворено сърце“ в град Велико Търново.


Община Лясковец:

Културната и духовна дейност в Община Лясковец е съсредоточена в 6 действащи читалища, в училищата и в детските градини. Като традиционно самоуправляващи се български културно-просветни и образователни центрове читалищата обединяват творците и развиват любителското художествено творчество. Това са танцови състави, театрални трупи, певчески фолклорни групи, групи за автентичен фолклор и стари градски песни и др. Читалищата, самостоятелно и съвместно с общинската администрация, организират празниците на населените си места, участват в отбелязването на всички празници от Културният календар на Общината, отразяващи културното многообразие като: Петропаловски национален събор на народното творчество, Национален събор на овцевъдите в България, „Пъстра трапеза” в село Джулюница, Общински празник на песенното и творческо изкуство „Песен, хумор и забава в село Добри дял”, Общински празник на песенното самодейно изкуство – село Драгижево, „Ден на кокошата чорба” в село Козаревец, Общински фестивал „Хайдушка песен” в село Мерданя.

На територията на община Лясковец и неправителствени организации реализират проекти, насочени към гражданите на територията на Общината, в това число и към лицата в уязвимо социално положение с цел мотивирането и стимулирането им да се справят с проблемите си.Сподели с приятели:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница