Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница22/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   102

 • Превенция на тютюнопушенето и употребата на алкохол и наркотични вещества сред децата и учениците (стимулиране на педагогическите специалисти за обучение в програми за работа с родителите).

 • Чрез МКБППМН, Общинските съвети по превенция на наркотични вещества – провеждане на срещи, презентации с учениците организиране на спортни мероприятия и анти-спин кампании.

 • Развитие на личността на детето чрез програми за гражданско, здравно образование и предприемачески умения.

 • Беседи и презентации с подходящи учебни теми в ЧК. Теми от цикъл „Моето първо работно място“.

  Училищните комисии подобряват своята работа. При възникнали случаи на агресия все по-често се търси съдействието на отдел „Закрила на детето” към Д „СП”, както и съдействието на специалистите от Център за обществена подкрепа – Видин.

  Негативно влияние върху отношенията между учениците оказва семейната среда, заниженият контрол от страна на родителите, които в повечето случаи са в чужбина и децата са поверени на грижите на бабите и дядовците. Необходимо е общинските администрации да се включват по-активно при решаване на проблемни казуси, пред които се изправят училищните ръководства.


  По СЦ 4: Увеличаване на ромските деца в системата на предучилищно образование.

  • Проследяване на ефекта от въвеждането на двугодишна задължителна предучилищна подготовка.

  Регионален инспекторат по образованието – Видин отчита положителна тенденция и ефект от въвеждането на двугодишната задължителна предучилищна подготовка. Децата се социализират и придобиват навици и готовност за постъпване в първи клас. Детската градина и училището планират и извършват дейности, в които активно участие взимат родителите на децата. Ангажираността на родителите във връзка с различни празнични програми, викторини и състезания създават чувство на съпричастност и ангажираност към училищната общност.

  Организират се работни срещи с учителите от подготвителните групи за обмяна на добри практики.  По СЦ 5: Превенция на отпадане от училище.

  • Анализ на взетите мерки от ръководствата на училищата от област Видин за намаляване на учениците, които напускат училище.

  Общият брой трайно непосещаващи ученици за учебната 2014/2015 година е 57 ученици, което съставлява 0,62 % от общия брой ученици. Трайно непосещаващите, подлежащи на задължително обучение до 16-годишна възраст, които са напуснали училище за периода 15.09.2014 г. – 30.06.2015 г., са 29 ученици или 0,32 % от общия брой на учениците за областта. За учебната 2013/2014 година броят на напусналите училище за същия период е 27 ученици.

  През последните 7 години се очертава трайна тенденция към задържане и намаляване на броя на учениците, които трайно не посещават училище.

  Най-голям е броят на отпадналите ученици по семейни причини в прогимназиален етап. Запазва се тенденцията от предходната година делът на трайно не посещаващите училище ученици да е съсредоточен в V и VІ клас – 11 ученици, което е с 1 ученик повече от предходната година. Броят на отпадналите ученици от начален етап са общо 4, като спрямо същия период за миналата учебна година е с 3-ма ученици по-малко. В гимназиален етап учениците, които трайно не посещават училище, са общо 14 бр. - основно от ІХ клас, който е преходен и адаптационен, и 4 ученици от Х клас. Причините са: нисък социален статус на родителите и/или трудова миграция, липса на родителски контрол и демотивация на учениците. Причина за отпадане от училище са и ранните бракове. В последните 6 години няма ученици, които са напуснали училище поради слаб успех.

  В Регионален инспекторат по образованието – Видин са постъпили доклади от директорите на училища от област Видин с анализ на причините за трайно непосещаващите училище ученици. Посочени са предприетите мерки и превенция за намаляване броя на учениците, които отпадат от образователната система.

  Училищните ръководства планират разнообразни дейности, които са насочени към мотивиране на учениците и задържането им в училище, както и по-добра комуникация с родителите на учениците. Все по-често родителите се включват в дейности, организирани от училището.  Планираните мерки и реализираните дейности за обхват и превенция на отпадане от училище на ученици за учебната 2014/2015 година, се свеждат до следното:

  • Разработени училищни програми за превенция и намаляване броя на учениците, които напускат училище, насочени главно към активизиране на диалога с родителите.

  • Създаване на регистри и картотеки на ученици в риск от отпадане от училище.

  • 22 училища от област Видин прилагат целодневна организация на учебния процес по Проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” . Обхванати са всички пътуващи ученици към средищни училища и са формирани 104 групи с общ брой ученици – 2517.

  • 13 училища, които не са средищни, са включени и работят по Проект „Успех”, като са формирани 182 групи с общ брой ученици 2204 ученици.

  • Участие на 3 училища и 1 детска градина в Проект „Включващо обучение”.

  • Участие на училища от регион Видин в Национална програма „На училище без отсъствия”,мярка „Без отсъствие”, която е насочена към учениците, които допускат неизвинени отсъствия.

  • Участие на училищата от регион Видин в Национална програма „С грижа за всеки ученик”, която подпомага, както мотивираните ученици, така и изоставащите ученици; формирани са 55 групи в 4 Модула с общ брой обхванати ученици – 359.

  • Ограмотяване на възрастни по проект „Нов шанс за успех”.

  • Училищата от област Видин работят по различните национални програми към Министерството на образованието и науката:

  • Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование“ образование”- участие на ПГ„Проф. д-р Асен Златаров”-Видин;

  • Национална програма „ИКТ в училище”;

  • Национална програма „Училището – територия на ученика”, Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап” – участие на ПУ „Петър Берон“ – гр. Видин;

  • Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, Модул „Подобряване на училищната среда“, Модул „ Достъпна архитектурна среда“ 2014 г.- участие на ПУ „Петър Берон“ – гр. Видин, Модул „Осигуряване на транспортни средства за превоз на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст“;

  • Национална програма „Квалификация“ за обучение на педагогически специалисти;

  • Координация и контрол на дейностите, свързани с проектите по ПМС №129 /11.07.2000г.

  • Участие на учениците в спортни турнири, празници и др.

  • Приобщаване на родителите към училищната общност чрез включването им в дейности на училищно ниво;

  • Осигурен достъп до спортната база на училищата и до компютърните кабинети и наличните библиотеки в извънучебно време по графици утвърдени от директора;

  • Подобряване на комуникацията и взаимоотношенията с родителите, чрез своевременното им уведомяване за отсъствията на учениците;

  • Своевременно уведомяване на съответните институции, имащи отношение към образованието и възпитанието на учениците, за отсъствията на учениците;

  • Осигуряване на учебници за пътуващите и социално слабите ученици от 8 до 12 клас от фонда на училищата;

  • Формиране в училищата на неформални клубове по интереси и разширяване участието на учениците в учебния процес;

  • Регламентирани допълнителни часове за консултации с учителите специалисти по предмети;

  • Осигурени условия за ресурсно подпомагане на учениците със СОП;

  • Активизиране на дейността на училищните комисии за превенция на противообществените прояви на учениците;

  • Включване на Център за кариерно ориентиране в училищното образование по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” в дейности в училищата чрез провеждане на беседи в часа на класа във връзка с необходимостта от образование и професия.

  • Организиране на интерактивна дискусия с ученици от VІІ и VІІІ клас за възможностите за образование в гимназиален етап през учебната 2015/2016 година по метода на Световно кафене - „Моят избор сега – инвестиция в бъдещето”.

  • Организиране и провеждане на подходящи форми за представяне на добри практики на интегрирано обучение в детските заведения и училища, в които се обучават деца и ученици със специални образователни потребности съвместно с Ресурсен център, гр. Видин.

  • Ден на отворени врати - Социална интеграция на децата и учениците в неравностойно положение.

  • Методическо подпомагане на ресурсните учители в подкрепа на артистичните изяви на децата със СОП - Стимулиране на артистичните изяви на децата и учениците със СОП.

  • Кръгла маса: Създаване на възможност за развитие личността на ученика в мултикултурна и конкурентна среда чрез специално подбрани дейности, включени в целодневната организация на учебния процес.

  • Участие на ученици в работата по европейски проекти.

  • Участие на училища и детски градини от община Видин в проект с европейско финансиране „Интегра”.

  • Прилагане на мерки на училищно ниво с участието и помощта на педагогическите съветници и психолозите.

  • Съвместни дейности с неправителствени организации, които работят с родителите за приемане на образованието като ценност и неговата необходимост за бъдеща реализация.

  Видно от представените анализи за учебната 2014/2015 година, всички училища от региона са предприели мерки за ограничаване броя на учениците, които напускат училище, чрез формиране на училищни политики, планиране и осъществяване на дейности, които са насочени конкретно към учениците в риск. Намаляващият брой на трайно непосещаващите училище ученици показва, че предприетите мерки и планираните дейности са навременни и ефективни.
  По СЦ 6: Ограмотяване на неграмотни и малограмотни възрастни роми.

  • Осигуряване на достъп до различни форми на непрекъснато учене.

  РИО - Видин организира и координира дейностите по проект „Нов шанс за успех“. През учебната 2014/2015 г. в неговия четвърти етап работят 2 училища: ОУ „Св.св. Кирил и Методий“- гр. Димово и СОУ „Св.св. Кирил и Методий“- с.Ново село. Формирани са 3 групи за обучение в 7. клас с 34 лица. От тях 25 са приключили успешно обучението и са получили удостоверения за завършен клас. Процентът на успеваемост е 73,5%, което е добър знак за полезността на проекта, който наистина дава нов шанс на необразованите да продължат да променят живота си , като се квалифицират постоянно.

  Част от завършилите и получили удостоверения за завършен клас продължават обучението си в следващия клас в самостоятелна форма на обучение.

  РИО-Видин работи и по проекта „Националните координатори за изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“. Проектът се осъществява от Министерството на образованието и науката – Национален координатор за учене на възрастни, в съответствие със Споразумение за предоставяне на безвъзмездни средства №  2014 – 2461 / 001 – 001 между   Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия  и  култура  на Европейската  комисия  и  Министъра  на образованието и науката на Република България.

  За постигане на националните цели и на приоритетни направления от Европейската програма  за  учене на  възрастни   проектът  предлага дейности,  които  ще укрепят взаимодействието на заинтересованите страни на всички нива на управление -местно, областно, национално.
  • Утвърждаване на Национална квалификационна рамка за учене през целия живот.

  Продължават дейностите по проект „Нова възможност за моето бъдеще”.

  Целта на проекта е създаване и изработване на система за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания.

  Целева група на проекта са лица над 16 години, които желаят да валидират знания, умения и компетенции, придобити чрез неформално обучение и/ или самостоятелно учене.

  Приета е Наредба № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.  По СЦ 7: Прилагане на разнообразни форми и програми за работа с деца с трудности, свързани с обучението, в социален и личен план, както и с отпаднали от училище с цел тяхната реинтеграция.

  Участие на 3 училища и 1 детска градина в проект „Включващо обучение”.

  Участие на училища от регион Видин в Национална програма „На училище без отсъствия”,мярка „Без отсъствие”, която програма е насочена към учениците, които допускат неизвинени отсъствия.

  Участие на училищата от регион Видин в Национална програма „С грижа за всеки ученик”, която програма подпомага както мотивираните ученици, така и изоставащите ученици; формирани са 55 групи в 4 модула с общ брой обхванати ученици – 359.  По СЦ 8: Участие на ромските деца в извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време, социалното и личното им развитие.

  • Осигуряване на възможности за развитие на интересите и способностите на учениците, чрез обучение извън задължителното учебно време и ангажиране на свободното им време:

  През учебната 2014/2015 г. училищата от област Видин активно се включиха в извънучилищните дейности, залегнали в Националния календар на Министерството на образованието и науката.

  Децата и учениците от 26 училища взеха участие в 28 състезания, викторини, конкурси, фестивали, конференции и пленери, организирани на международно и национално ниво. В тях се включиха общо 4524 участници.

  Голям интерес предизвика организирания от РСПБЗН, Министерство на образованието и науката, ОУПБЗН – Видин и РИО – Видин международен конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата”. За него рисунки изпратиха 64 деца и ученици от 11 детски градини и 14 училища.

  В националните изяви на екологична тематика, залегнали в направление „Наука и техника” взеха участие най-много училища и ученици. В проявите, свързани с Деня на Земята – 22 април се включиха 494 ученика от 32 училища. Зелена седмица бе отбелязана в 29 училища от 193 ученика. 456 деца и ученици от 21 училища се включиха в инициативите посветени на 5 юни – Световния ден на околната среда. Традиционния Ден на р. Дунав - 29 юни, организиран от МОСВ, Министерство на образованието и науката и РИО – Видин бе отбелязан с различни дейности в 11 училища с 308 участници.

  В областния кръг на националния турнир на МПО „Млад огнеборец” за преходната купа „Юлиян Манзаров” се включиха 12 училища със 136 ученика.

  Ученици от училища в областния град, от Центровете за работа с деца в гр. Брегово и гр. Белоградчик изпратиха творби и се наредиха сред призьорите в националните конкурси, утвърдени в направление изкуство: „От Коледа до Васильовден”, „Лазарка мома гиздава”, „Рецептите на баба”, „Казанлъшка роза”, „Малките нашенци”, в националната изложба-конкурс „Трифон Зарезан” и др.

  Продължи традиционното участие в следните конкурси и състезания: „Национално състезание по български език и литература”; „Живеем в земята на Ботев”, Националния конкурс за поезия „Петя Дубарова”, „Българските архитектурни паметници и възрожденски къщи в макети”, „Мадарският конник – символ на историческото минало и европейското бъдеще на България”, детския конкурс „Диньо Маринов”, „Не се гаси туй що не гасне”, „Водата – извор на живот”, „Златна есен – плодовете на есента”, НУС „Защита от бедствия, аварии и катастрофи” и др.
  По СЦ 9: Приобщаване на родителите-роми към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот.

  За учебната 2014/2005 година ръководствата и педагогическите колегии на училищата и детските градини са планирали и реализирали дейности, свързани с мотивирането и приобщаването на родителите към образователния процес, училищната общност и участие в извънкласните дейности. Чрез включването на родителите в живота на училището се цели подобряване на комуникацията между училище и родители, ученици и учители. Планираните и реализиране дейности са по отношение на:  • Организиране на Дни на отворените врати;

  • Участие на родителите при подготовката и реализирането на тържества, базари във връзка с традиционни празници;

  • Индивидуална работа с родителите на деца и ученици, които подлежат на постъпване в подготвителна група и първи клас;

  • Организиране на общи дейности – разговори и беседи, с представители на Свободен младежки център;

  • Провеждане на родителски срещи в началото на учебната година, в края на І учебен срок и за информиране относно дейностите по национлано външно оценяване в ІV и VІІ клас и държавни зрелостни изпити;

  • Организиране на срещи с екипа на общински съвет по наркотични вещества – Видин с ученици и родители от всички класове по определен график във връзка с разяснителни кампании за вредата от алкохола, тютюнопушенето и наркотичните вещества. При срещите се организират дискусии, мултимедийни презентации, викторини, дебати. Към ОСНВ участват като доброволци ученици от всички училища от община Видин.

  • В малките общини, където има обществени възпитатели, се работи с родителите на деца в риск;

  Все още процентът на училищата, в които работят психолози и педагогически съветници, е малък. Причината е недостиг на средства в бюджета на училищата, за да бъдат назначени специалисти, които да подпомагат училищните ръководства в оказването на психологическа подкрепа, както на децата, така и на родителите.
  По СЦ 10: Усъвършенстване на образователните условия за качествено образование чрез квалификацията на педагогическите специалисти за взаимодействие в мултиетническа образователна среда, интеркултурна компетентност у директорите, учителите и другите педагогически специалисти.

  Съгласно План за квалификационната дейност за учебната 2014/2015 г., Регионален инспекторат по образованието – Видин координира и подпомага организацията на обученията по НП «Квалификация» за 2014 и 2015 г., обучения по Каталога на НИОКСО и др., организирани от Министерството на образованието и науката.

  По Национална програма „Квалификация”:

  - Национална кръгла маса по проблемите на квалификацията на учителите по английски език – 3-ма учители;

  - „Първа долекарска помощ” - 2 групи с общ брой 36 учители;

  - „Превенция на бедствията и авариите” - 21 учители;

  - „Интерактивни подходи за работа с деца” – 3-ма учители;

  - „Изследователски подход в образованието по математика” – 2-ма учители;

  - „Използване на програмен продукт „AutoCAD” – 1 учител;

  - „Права на малцинствата, стереотипизация и политики на толерантност”– 3-ма учители;

  По НИОКСО:


  • Работа със заинтересовани страни – 2-ма учители;

  • ЗОП – 2 директори;

  • Дуална система – 1 директор;

  • Педагогически контрол и оценяване труда на учителя – 3-ма директори;

  • Организация на педагогическата среда – 3-ма учители;

  • Формиране на управленски компетентности на директора – 4-ма директори;

  • Работа с деца и ученици в неравностойно положение – 3-ма учители.  • По информация на Сдружение „Организация ДРОМ”, член на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси:

  Реализирани проекти на областно ниво:

  • Проект „Качествено образование за ромските деца от област Видин 2014-2015“ - реализира се от Сдружение „Организация Дром” в продължение на 1 година, считано от месец септември 2014 г.

  Осигурен е достъп до качествено образование на 800 ромски деца; Обучени родители  на децата в клуб „SОS родители“; Организирани и провеждани допълнителни групи по основни предмети за подготовка на учениците за успешно представяне на ДЗИ. В допълнение към тези групи са сформирани и групи за ограмотяване за учениците от начален и прогимназиална степен на обучение. Проектът е приключил.

  Средства: 58 073 лв. за целия период

  Източник: Проектът е финансиран от Фондация „Тръст за социална алтернатива”.


  Проектът цели да осигури важна за формирането на държавни политики информация относно подходите за увеличаване на обхвата и посещаемостта в детските градини в България, както и да насърчи цялостното включване в ранния образователен процес на деца от семейства в неравностойно положение. Да се увеличи обхвата и посещаемостта в детските градини: ранна интервенция с икономически ползи за обществото.

  На местно ниво се реализира от Сдружение „Организация Дром” в сътрудничество с детски градини в гр. Белоградчик,  с. Бело поле, с. Василовци, гр. Видин, с. Горни Лом, с. Долни Цибър, гр. Дунавци; с. Крива бара,  гр. Лом, с.Ружинци. Реализира се в периода м. септември 2014 г. - м. май 2015 г.

  Заплащат се месечни такси и се предоставят ваучери за храна на избрани 25 деца и семействата им.

  Средства: 22 000 лв.

  Източник: Проектът е финансиран от Фондация „Тръст за социална алтернатива” и Световната банка.

  1.2. Изпълнение на дейности в рамките на приоритет „Образование” съгласно проведения мониторинг на Общинските планове за действие:


  ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

  Община Белоградчик има добре развита образователна структура. На територията й има 4 учебни заведения – СОУ ”Христо Ботев”, НУ „Васил Левски”, ОУ „Васил Априлов” с. Рабиша и ОДЗ „Иглика”. За учениците и децата са създадени добри условия за обучение. Сградният фонд е в много добро състояние. Във всички училища е гарантирано правото на равен достъп до качествено образование.

  На територията на община Белоградчик не съществува сериозен проблем с обхвата на децата в детските градини, предучилищното образование и училищата.

  1. В СОУ ” Христо Ботев” се обучават около 324 ученика, в паралелки от пети до дванадесети клас, като по неформално преброяване 95-110 от тях са от ромски произход. Данните са взети от анкети, правени по времето на изпълнение на европейски проекти, където самите деца са се самоопределили като роми.

  В последните години се наблюдава тенденция към намаляване броя на учениците, постъпващи в пети клас главно поради намаляване на раждаемостта. За 2015г. има отпаднали ученици – 1 бр. Новозаписани деца от ромски произход – 40 бр. Изготвени индивидуални програми за деца застрашени от отпадане от училище – 9 бр.;


  • На 155 ученици са раздадени учебници и учебни помагала.

  • Обучени са 5 бр. педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда.

  • Проведени са 3бр. спортни мероприятия и прояви с общо 312 деца. Организирани и проведени са празници извън рамките на кварталите с етническо население – 2 бр. с общо 312 ученици.

  • Обхванати деца от етносите и подпомагане на записването им в училище по изкуства – 1 бр.

  • С родителите се работи активно чрез провеждане на родителски срещи, разговори с педагозите и дискусии.

  • Извънкласните дейности са: мажоретен състав, групи по „Здравно образование”, група по „математика” в VI клас за напреднали, процентното участие на деца от малцинството в тях е около 16%.

  • Програми по които работи училището са:

  - „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” по ОП „РЧР”. До средата на 2015г. са изпълнявани дейностите по проект, а в момента училището само организира и провежда програмата. Обхванати са около 100 ученика, сред които процентното участие на деца от ромски произход е около 75%;  Сподели с приятели:
 • 1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   102


  ©zdrasti.info 2017
  отнасят до администрацията

      Начална страница