Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница23/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   102

- „Качествено образование за ромските деца в Област Видин” към Тръст за социална алтернатива по споразумение със Сдружение „Организация ДРОМ”. По този проект училището участва с девет групи ученици за учебната 2014/2015г. , като преобладаващо участие имат децата от ромски произход – около 35 ученика. Проекта е приключил април 2015г.

- В Националната програма „С грижа за всеки ученик” към МОН в 2 групи, обхванати 10 ученика от ромски произход;

- В Националната програма към МОН „На училище без отсъствия” се работи по утвърдени програми и механизми за намаляване на неизвинените отсъствия в училище и реинтегриране на отпаднали от училище деца, подлежащи на задължително обучение.


2. В НУ „Васил Левски” се обучават 227 ученика, в подготвителна паралелка и паралелки от първи до пети клас, като 135 от тях са от ромски произход за 2015г. Новозаписани деца от малцинствата – 30 бр. Две деца от I клас системно не посещават учебни занятия.

 • Изработена е Годишна училищна програма за превенция на отпадане от училище.

 • Проведени 7 бр. мероприятия – празници, извън рамките на кварталите с етническо население. Проведени 4 бр. спортни мероприятия и прояви, с обхванати 105 деца и ученици.

 • Всички деца, подлежащи на задължително обучение, са обхванати.

 • С родителите се работи активно и постоянно. Провеждат се родителски срещи, консултации и дискусии. В училищните настоятелства са участвали 3 –ма родители на деца от ромски произход.

 • През 2015г. са обучени 16 бр. педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда.

 • Програми, по които работи училището през миналия планов период:

- Национална програма „Грижа за всеки ученик” за деца, които българския език не е майчин.

- „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация” към МОН. До юни 2015г. по проект, към момента училището осигурява необходимата организация за програма съгласно възможностите, заложени в законовите норми и регламенти.

Училището в момента подготвя проект за кандидатстване в партньорство с училища от още пет държави- Румъния, Италия, Англия, Литва и Полша по Програма „Еразъм Плюс” - Многостранно партньорство.
3. В ОУ „Васил Априлов” с. Рабиша се обучават 55 деца за 2015г. От тях 54 са от ромски произход. Децата в първи клас, подлежащи на задължително обучение, са обхванати. През 2015г. са отпаднали от училище трима ученика, и тримата от ромски произход. Новозаписани са 6 ученика.


 • Училището е приело и работи по програми: Училищна програма за задържане учениците в училището и намаляване броя на безпричинните отклонения от учебни занятия, Програма за приобщаване на родителите –роми към образователния процес на техните деца и засилване на участието им в училищния живот.

 • В училището са организирани и проведени 6 бр. мероприятия, в които са взели участие 54 ученика. Проведени са 2 бр. спортни мероприятия, с участието на 54 ученика.

 • В училището периодично се провеждат родителски срещи, консултации и дискусии.

4. ОДЗ ”Иглика“ е единственото детско заведение в общината, което изцяло задоволява нуждите от детско заведение. През 2015 г. в детската градина са обучавани 167 деца в общо 6 групи, от които 66 от ромски произход. /Данните са взети от анкети, правени по времето на изпълнение на европейски проекти, където самите деца са се самоопределили като роми/.

Детската градина работи втора година по проет «Готови за училище», където са обхванати 15 деца от ромски произход.

ОБЩИНА БРЕГОВО

1. Непрекъснато се повишава образователното равнище на децата и учениците от етническите малцинства чрез обхващане на всички деца в подготвителен клас и на учениците в училище.

2. Проучват се интересите, проблемите на децата и вижданията относно бъдещето им.

3. Децата и учениците са включени в извънучилищни дейности – ЦРД, СИП, спортни занимания.

4. Осигурява се безплатно хранене в училище.

5. Ежегодно се организират кампании за записване на децата в ЦДГ и СОУ.

6. Организират се отворени дни в учебните заведения за родителите с цел мотивация за редовно посещаване на децата им в училище.

7. Организират се курсове за ограмотяване и квалификация на възрастни роми.

ОБЩИНА БОЙНИЦА

1. Обхванати са всички подлежащи на обучение деца и ученици (до 8 клас включително) на възраст от 3 до 14 г., като им е осигурена подходяща образователна среда в зависимост от индивидуалните потребности на всяко дете/ученик.

2. Всички деца, които посещават детската градина и филиала към нея на територията на община Бойница са освободени от такса, същата се заплаща изцяло от Общинска администрация Бойница.

3. Общинска администрация Бойница осигурява също безплатни комплекти и помагала на всички деца, посещаващи детската градина.

ОБЩИНА ВИДИН1. По Дейност: Ефективно изучаване на общообразователни предмети с цел овладяване на българския език

 • Проект: ,Всички деца с равен старт в училище”, бенефициент Община Видин.

Назначени са социални, работни и здравни медиатори, с работно място детските заведениия. Потребители на услугите са 1 098 деца на възраст от 0 до 7 години и 1 273 родители на деца от 0 до 7 години.

Асоциирани партньори: детски заведенияИзточник: МТСП със средства от държавно гарантиран заем от Световната банка

Средства: 1 504 408 лв.

2. По Дейност: Организиране на допълнителни обучителни занимания с деца от целевата група, необхванати или напуснали училище; Провеждане на консултации с родители, чиито деца не посещават училище.

 • Проект „Реализация чрез интеграция”, бенефициент Община Видин, Проектът е приключил на 17 декември 2015 г. Направление: „Достъп до образование”: Създадено е звено за координация; Избран е образователен медиатор, след проведен конкурс. Дейностите по Проекта са реализирани през 2015 г. Основни дейности:

I. „Осигуряване на обучение по медиация”; “Осигуряване на обучение по шахмат:“Организиране и провеждане на 6 турнира по шахмат” – проведени са 6 турнира по шахмат; “Организиране и провеждане на курсове за ограмотяване на 40 възрастни” - обучени са 40 възрастни, като бяха осигурени 5 учители по предметите български език и литература, математика, човекът и природата, човекът и обществото.

II. „Доставка на помагала за осъществяване на извънкласни занимания на изоставащите ученици с риск за отпадане от образователната система”-учебните помага са раздадени.

III. „Организиране на зелено и бяло училище за деца с осигурен транспорт и групова застраховка” бяха организирани и проведени: - бяло училище в гр.Троян; - зелено училище – к.к. Боровец. Общият брой ученици, участвали в бялото и зеленото училище - 300, с 13 ръководители.

По проекта - 19 асоциирани партньори, училища и ЦДГ №19 „ЗвънчеИзточник: ОП „РЧР“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „ИНТЕГРА“, Бюджетна линия: BG051PO001-1/4/5/6.0.01, Направление „Достъп до образование“.

Средства: Стойност на направлението за целия период на действие на проекта е 498 582 лв.
3. По Дейност: Осигуряване на условия и насърчаване на интегрираното образование (магнитен ефект)

 • Проект „Реализация чрез интеграция”. Дейността за индивидуално обучение е приключила на 30.06.2015 г. Сформирани са 134 групи в училищата и ЦДГ - асоциирани партньори, като броят на децата, обхванати по Проекта е 670.

Отговорни институции: Община Видин, училища, училищни настоятелства и НПО, 19 асоциирани партньори, училища и ЦДГ №19 „Звънче”

Източник на средства: ОП РЧР, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ «ИНТЕГРА»; Бюджетна линия: BG051PO001-1/4/5/6.0.01. Направление «Достъп до образование
4. По Дейност: Подпомагане на ученици от бедни семейства за успешно обучение в средна училищна степен.

 • Проект „Равен шанс: достъп до средно образование” реализира се от Сдружение „Организация Дром” в продължение на 1 година, считано от месец септември 2014 г.

Осигурени са 43 транспортни карти, учебници и помагала, материали за професионално обучение на ученици от VIII-XII клас. Проектът е приключил.

Средства: Съгласно утвърдения бюджет на Фондацията 4 700 лв.

Източник: Проектът е финансиран от Фондация „Тръст за социална алтернатива”.
5. По Дейност: Развитие на целодневна организация на обучението и други форми за превенция на училищната неуспеваемост и отпадането от училище

 • Прилага се в средищните общински училища.

6. По Дейност: Осигуряване на безплатни учебни помагала и учебници за учениците от І до VІІ клас на всички училища в община Видин

 • Увеличена училищната посещаемост при учениците І-VІІ клас и на децата 5-6 годишни от задължителна предучилищна възраст.

Отговорни институции: МОН

Източник: Държавен бюджет
7. По Дейност: Предоставяне на социално-образователни услуги за отпаднали и отпадащи от училище, работа с родителите.

 • функциониране на Център за работа с деца на улицата, разположен в кв. „Нов път”, доставчик на услугата – Сдружение СМЦ. Брой преминали деца през Центъра за работа с деца на улицата за 2014г. – 25; за 2015г. – 25. Ограничен брой на отпадналите ученици, общо 50 деца са получили социални и образователни услуги.

Източник: Делегиран държавен бюджет
8. По Дейност: Квалификация на учители, директори и други педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда.

 • Проект „Реализация чрез интеграция”, бенефициент Община Видин Направление: „Достъп до образование”.

В проекта бяха включени 130 учители, които работят с учениците от целевите групи. Проектът е приключил на 17 декември 2015 г.

Източник на средства: ОП РЧР, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ «ИНТЕГРА»; Бюджетна линия: BG051PO001-1/4/5/6.0.01 Направление «Достъп до образование»

ОБЩИНА ГРАМАДА

1. В ОДЗ „ Тодор Титоренков” и СОУ „ Христо Ботев”– гр. Грамада голяма част от децата са от ромски произход и от социално слаби семейства. През 2015 г. по данни на ОДЗ” Тодор Титоренков” и СОУ „ Христо Ботев” се провеждат следните политики и мерки за образователна интеграция на ученици от етническите малцинства.


 • Участие в проекта „Училищен плод”;

 • Проведени 2бр. родителски срещи на тема - „Езикът, който ни събира и разделя”, съвместно с деца и ученици, които имат проблеми в езиковото развитие;

 • Кръгла маса с родители, учители и специалисти за работа с деца със СОП.

2. По проект „ Включващо обучение” се осигурява подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система. Важен елемент от проекта е да се привлекат родителите като партньори за образователната интеграция на децата, както и да се стимулира участието на семейството в живота на детската градина. Оборудвани са ресурсни кабинети с необходимата техника , апаратура, учебни помагала и пособия.

3. На 01.06.2015г. по случай деня на детето в СОУ „Христо Ботев” се проведе карнавал съвместно с децата от ОДЗ „Тодор Титоренков”. След това в НЧ „ Пробуда - 1908” учениците от Училище „ Христо Ботев” изнесоха програма, по случай патронния празник на училището.

4. За децата от СОУ” Христо Ботев” се осигурява целодневна организиция на учебния процес и безплатен транспорт. Безплатен транспорт се осигурява и за децата от ОДЗ „ Тодор Титоренков” до с. Тошевци.

5. Община Грамада е запазила столовото хранене в училище. Разходите за храна на деца от V до VІІІ клас се поемат ежегодно от общинския бюджет.

6. Общински съвет Грамада прие решение за отпускане на стипендии за деца и студенти от общинския бюджет, като са отпуснати общо за 2015 г. - 6000 лв. Също така са подпомогнати всички деца ученици за началото на учебната година, с което се насърчава повишаването на образователното равнище и пълноценната им интеграция и адаптация.

7. Значително е подобрена материалната база в СОУ „ Христо Ботев” – частично е сменена дограма на стойност 6 137 лв.

8. Червеният кръст предостави безвъзмезна помощ от дрехи, играчки, учебни помагала.

ОБЩИНА ДИМОВО1. По Дейност „Разработване и въвеждане на програма за овладяване на българския език”.

 • В детската градина в с. Арчар, работи възпитател, който е от кв. Бабуя, където ромското население е най-многобройно. Той помага за по-лесната адаптация и интеграция на децата и усвояването на български език.


2. По Дейност „Осъществяване на обучения в дух на толерантност, чрез съхраняване и развитие на културната идентичност на децата”

 • Представени са традиционни празници от родния край. Цел - социализиране на децата от етносните групи. Работено е с децата от начален курс.

 • Проведени са четири обучения с децата от 8-12 клас на тема „Прегръдката не убива, дискриминацията -ДА!”


3. По Дейност „Превенция на отпадане от училище на ромските ученици”

 • След началото на 2015-2016 учебна година беше извършена проверка относно обхващането на всички деца подлежащи на задължително обучение. В резултат на проверката беше установено, че на територията на община Димово няма необхванати деца.

 • След подаден сигнал от директора на ОДЗ „Кокиче“ с. Арчар за деца, които системно не посещават детската градина, бяха изпратени уведомителни писма на родителите.

4. По Дейност „Повишаване на ангажимента на родителите и засилване на сътрудничеството” • Проведени са обучения и беседи в СОУ „Христо Ботев“ с. Арчар от обществените възпитатели към Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни с ученици и техните родители. Участвали 23 родители.

ОБЩИНА КУЛА

1. Съгласно решение на Общински съвет – Кула всички новородени деца от община Кула получават сумата 150 лева, както и всички първокласници от общината – еднократна помощ в размер на 150 лева. Заедно с помощите за първокласници, осигурявани чрез Дирекция „Социално подпомагане“, това е значително облекчение за бедните родители. Тази практика, чиято цел е стимулиране на родителите и задържане на младите хора и семейства в община Кула, ще продължи и занапред.

2. СОУ „Васил Левски“ – гр. Кула работи по по проект „Включващо обучение“ по ОП „РЧР“, насочено към ученици със специални образователни потребности /СОП/, между които има много ромски деца.

3. Училището осигурява безплатна закуска за всички социално слаби ученици от 5 до 12 клас, извън осигурените средства по програмата на МОН, и топъл обяд за всички пътуващи от селата ученици, както и комплекти учебници и учебни помагала на деца от материално затруднени семейства, между които и роми. Тази практика продължава от години, като се търсят и нови възможности за интеграция и по-достоен живот на децата от малцинствата.

ОБЩИНА НОВО СЕЛО

1. Осигуряване на безплатен транспорт до училище;

2. Предоставяне на безплатна храна и безплатни учебници (за деца от начален етап на обучение);

3. Целодневна форма на обучение (за деца от начален етап на обучение);

4. Работа с деца със специални образователни потребности в ЦОП, с. Ново село

5. През 2015 г. СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Ново село бяха одобрени по ОП „РЧР” с проект „Нов шанс за успех”, който обхваща възрастни роми и тяхното ограмотяване до 7 клас. В момента се обучават 40 лица в 4 групи.

Въздействие на мерките – 100 % обхванатост на децата, недопускане на неизвинени отсъствия.

ОБЩИНА РУЖИНЦИ

1. В общинска администрация се изготвя списък и се поддържа актуалността му за всяка учебна година. В него се отразява поименно преместените и отпаднали ученици, а също така и новозаписаните по време на учебната година ученици в съответните училища. В списъка са вписани и подлежащите 5-6 годишни деца на задължителната предучилищна подготовка. Следи се дали са обхванати всички деца и дали редовно посещават подготвителните групи.

2. Въвеждането на целодневна организация на учебния процес в момента до 5 клас дава резултат и води до намаляване на броя на отпадащите ученици.

3. За стимулиране на редовното посещение на учебните занятия роля има осигуряването на учебници, транспорт, закуска и обяд. В началото на всяка учебна година на първокласниците се подаряват учебни пособия и помагала.

ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

1. Включване на учениците от ромски произход в целодневната организация на учебния процес:

В ОУ „Акад. М. Димитров” – с. Чупрене 44 ученика от І до VІІІ клас са включени в целодневна организация на учебния процес. Обучението е по Проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” по ОПРЧР. Учениците имат подсигурен обяд.

В ОУ „Хр. Ботев“ – с. Горни Лом през учебната 2014/2015г. 40 ученика от І до V клас са включени в целодневна организация на учебния процес. Те са разпределени в 2 групи по 20 ученика. Обучението е по Националната програма “Училището – територия на учениците”, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците”. Учениците имат подсигурен обяд.

2. С решение на Общински съвет – Чупрене от 2011 г. таксите в детските градини в общината бяха намалени на 2 лв. на месец на дете. Целта е да бъдат обхванати всички деца в предучилищно образование. През 2015 г. броят на обхванатите деца в детските градини е 50, като по-голяма част от тях са от ромски произход.

3. Двете училища в общината провеждат самостоятелна форма на обучение на лица, които имат навършени 16 г., но нямат завършено основно образование. През учебната 2014/2015 година в самостоятелна форма са се обучавали 21 лица, всички от ромски произход.

4. Ангажиране на родители на деца и ученици от етническите малцинства в училищните настоятелства. Броят на родителите от ромски произход, участващи в училищните настоятелства на двете училища е 8.

5. В училището в с. Горни Лом се реализира Проект „УСПЕХ“ с обхват 30 ученика, който приключи през м. април 2015г.

6. Провеждане на консултации с преподавателите по различни предмети.

7. В ЦДГ „Христо Ботев” с. Горни Лом през учебната 2014/2015 година е изпълняван проект „Готови за училище 2014 – 2015 г.” на Институт „Отворено общество” със съдействието на Сдружение „Организация Дром“ и Фондация „Тръст за социална алтернатива“. В проекта са включени 12 деца на възраст 3 - 5 години, които са в неравностойно положение. За работата по проекта на детската градина беше предоставен лаптоп. Проектът цели подобряване на обхвата и посещаемостта в детски градини на деца от уязвими общности. По проекта се покриват такси за детска градина, осигурява се допълнителни материали за работа на децата. Проектът продължава и през учебната 2015/2016 година.


..................

2. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Цели на Областната стратегия в рамките на приоритет „Здравеопазване”:
Оперативна цел: Осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и превантивни програми.

Специфични цели:


 1. Подобряване на достъпа до майчино и детско здравеопазване.

 2. Подобряване на профилактичните дейности, ранната диагностика и своевременно лечение сред ромското население.

 3. Развиване на медиаторство и на различни форми на работа за и в общността (здравен медиатор, здравно социални центрове и др.).

 4. Повишаване на здравните знания и осигуряване на достъп до здравна информация.

 5. Преодоляване на културните бариери в общуването и всякакви форми на дискриминационни нагласи в здравното обслужване.

2. 1. Изпълнение на областно ниво:

 • По информация на Регионална здравна инспекция - Видин:


І. Провеждане на профилактични прегледи на здравно неосигурени лица от ромски произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения в населени места от област Видин.

Със заповед № РД-01-229/05.10.2015 г. на Министъра на здравеопазването е предоставена безвъзмездно на РЗИ – Видин следната движима вещ – частна държавна собственост, а именно: 1 брой мобилен педиатричен кабинет „MERCEDES ATEGO”, от РЗИ – Монтана. Мобилната единица е предоставена за провеждане на профилактични прегледи на здравно неосигурени лица от ромски произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения в населени места от област Видин.

След провеждането на процедура по избор на лечебно заведение и съгласно сключен договор от 21.10.2015 г. между МЦ „Здраве“ ЕООД гр. Видин и РЗИ – Видин за извършване на профилактични прегледи, на лечебното заведение е предоставен 1 брой мобилен педиатричен кабинет „MERCEDES ATEGO”. Профилактичните педиатрични прегледи са осъществени от двама лекари – специалисти по „Детски болести”, непосредствено заети с извършване на педиатричните прегледи.

През периода 21.10.2015 г. до 20.11.2015 г. са извършени общо 514 броя педиатрични прегледи на деца от гр. Видин, кв. „Нов път“, с. Дреновец, с. Ружинци, с. Бело поле, с. Гюргич и с. Дражинци. Прегледите са извършени след предварително съгласуване, съдействие и организационна помощ от страна на РЗИ – Видин и медиаторите, назначени към община Видин.

Дейността на мобилния педиатричен кабинет е организирана на място в гр. Видин, кв. „Нов път“, с. Дреновец и с. Ружинци, след предварително оповестен работен график.

Отчетен е голям интерес и удовлетвореност от страна на пациентите. Прегледите са извършени без затруднения и проблеми.

От извършените 514 броя профилактични педиатрични прегледи при значително малък брой от децата – 28 бр. са установени заболявания, а именно: затлъстяване, бронхиална астма, бронхити, сърдечни заболявания и гръбначни изкривявания. На тези деца е назначена съответната терапия и консултация със съответните профилни специалисти.

Основните изводи от провеждането на профилактични прегледи на здравно неосигурени лица от ромски произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения в населени места от област Видин са следните:


 • Въпреки кратките срокове за организация, подбор на лечебно заведение, информираност на населението и др. се отчита много добро изпълнение на профилактичните прегледи от медицинските екипи на терен.

 • Добра координация между медицинските екипи, здравните медиатори по населени места и РЗИ – Видин.

 • Коректно отчитане на дейностите, съгласно изискванията на МЗ. Прегледите са отразени в амбулаторен лист, като номерацията е последователна за целия период на дейност. Спазени са правата на пациентите за информирано съгласие – прегледите са извършвани със съгласието на пациентите, удостоверено с подпис в амбулаторен лист.

 • Активен контрол е осъществен от страна на РЗИ – Видин по изпълнение на профилактичната програма, здравните изисквания и стопанисване на мобилната техника.

 • През периода на извършване на прегледите се наблюдава гъвкавост и динамика на графика на провеждане на прегледите в мобилните единици, с цел обхващане с профилактични прегледи на максимален брой лица.

 • Осъществените профилактични прегледи за пореден път потвърдиха проблемите, свързани с медицинското обслужване на лицата от ромски произход, обусловени от ниската здравна култура на ромския етнос, подценяването на профилактичните прегледи и запазения висок относителен дял на здравно неосигурени лица сред ромската общност.

 • Изключителна удовлетвореност от профилактичните прегледи, поради трудния достъп до специализирана и високотехнологична медицинска помощ на ромите, като много от тях са започнали своевременно лечение поради диагностицирано заболяване.  Сподели с приятели:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница