Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница24/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   102

 • Значим остава проблема за по-нататъшното проследяване и евентуално лечение на децата на здравно неосигурените родители, обхванати в програмата, при които е открит здравен проблем при профилактичното изследване.


  ІІ. Здравно-профилактична дейност.

  • През отчетния период са изнесени следните лекции:

  - 3 лекции пред 44 момичета от СОУ „Христо Ботев“ с. Арчар, Градско ученическо общежитие гр. Видин и ОУ „Епископ Софроний Врачански“ гр. Видин на тема: Промените в моето тяло и начините за предпазване от нежелана бременност; Опасностите, които крие ранната бременност за майката и детето и Рак на маточната шийка. На същата тема беше изнесена 1 лекция пред сборна група родители от кв. Нов път през четвъртото тримесечие.

  - 4 лекции пред 47 медицински сестри и фелдшери от видинските училища и 19 момичета от ОУ „Епископ Софроний Врачански“ гр. Видин, персонал на ЦДГ „Звънче“ кв. Нов път и ГУО гр. Видин на тема: „СПИН – начини на предаване и предпазване. Какво знаем и не знаем за СПИН. Статистически данни за разпространението на инфекцията в световен и национален мащаб. 17 май – международен ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН“.

  - 8 беседи пред 126 ученика и 23 фелдшери от Видински училища на следните теми: Вредата от алкохола, Злоупотреба с алкохол и рискове от нежелана и ранна бременност; Алкохола – скрития враг на младите хора; Алкохолни отравяния. Цироза на черния дроб; Наркоманията – един сериозен проблем; Движението - това е здраве.


  • Оказана е ОМП на 5 медицински фелдшери от Видински училища и 2 медиатори от кв. „Нов път“ относно провеждане на разяснителна кампания за необходимостта от ваксиниране на населението със задължителни имунизации по Националния имунизационен календар и РМШ.
  • По данни на РДСП – Видин броят на регистрирани случаи за 2015г. на майки под 18 години в Дирекциите „Социално подпомагане”, действащи на територията на Област Видин, е 38. В Дирекциите „Социално подпомагане” не се поддържа информация относно етническата принадлежност на непълнолетните майки.  2.2. Изпълнение на дейности в рамките на приоритет „Здравеопазване” съгласно проведения мониторинг на Общинските планове за действие:

  ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

  1. В Общината е създадена необходимата мрежа от лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, което гарантира качественото обслужване и поддържане на здравето на населението.

  За здравеопазването в община Белоградчик се грижат здравните заведения МБАЛ – Белоградчик, Център за спешна медицинска помощ, Здравен пункт и регистрирани 4 общопрактикуващи лекари, които имат сключен договор с РЗОК.

  В селата Праужда, Рабиша, Салаш и Дъбравка са назначени здравни работници-фелдшери, които да спомогнат за подобряване на здравния статус на населението в тези места.

  В селата Стакевци, Боровица и квартал „Карловица” в града са назначени медицински сестри, които осигуряват адекватна медицинска консултация, както и провеждат необходимите манипулации.

  2. Здравният пункт в квартал „Карловица”, където се помещава и здравният медиатор, средно месечно обслужва около 250 души, като е достигнал и до 340 души през летния период.

  Работата на здравния медиатор включва и работа на терен. Медиаторът обхожда рискови групи, семейства и провежда беседи за здравеопазването, съобщава на родителите, когато децата трябва да бъдат имунизирани. Информира лица от ромската общност за здравноосигурителните им права и задължения и за правата им като пациенти, съвместно с личните лекари.

  Текущата ежедневна работа на здравния медиатор е свързана с решаване на казуси от здравен характер, консултации, подготовка на документи, следване на процедури за явяване пред ТЕЛК, ДЕЛК, НЕЛК, ЛКК придружаване на лица до здравни институции, настаняване в здравни заведения.

  Здравният медиатор регулярно провежда беседи в здравния кабинет в квартала на теми като „Бременност в ранна възраст”, „Болести, предавани по полов път”, „Лична хигиена”. Те целят да осигурят здравна просвета на ромското население и да повлияят на тяхното мислене.

  3. Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните работи непрекъснато чрез беседи, срещи, разговори, презентации за превенция на тютюнопушенето, употребата на алкохол, превенция и контрол на ХИВ, СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции.

  4. През 2015г. бе предоставяна без прекъсване и социалната услуга „Обществена трапезария” чрез подписваните договори между Община Белоградчик и Фонд „Социална закрила” към МТСП, а през летния период по проект „Топъл обяд” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020г. Капацитетът на услугата е 90 лица, голяма част от които също жители на ромския квартал в града, подлежащи на социално подпомагане по чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

  5. Изградените по проект 10 информационни центъра в селата до голяма степен има принос за по-добро развитие на здравеопазването в Общината, като предоставят услуги и здравни съвети за населението на място чрез прилагане на информационни и комуникационни технологии, с приоритет хора в неравностойно положение и уязвими групи.

  Центровете са в селата Боровица, Вещица, Гранитово, Дъбравка, Праужда, Рабиша, Раяновци, Салаш, Стакевци и Чифлик. Проектът приключи на 15.07.2015 г.

  ОБЩИНА БОЙНИЦА

  1. Осигурява се равен достъп до здравеопазване. В с. Бойница и с. Раброво са отдадени помещения на общопрактикуващите лекари за обслужване на населението, а в останалите населени места от общината лекарите ходят в определени дни от седмицата по график;

  2. Подобрена е здравната инфраструктура, като е ремонтирана аптеката в с. Бойница;

  3. За възпитаване на здравна култура у учениците периодично се подготвят и изнасят беседи от медицинския специалист в училището и личните лекари относно заболявания и превенцията им;

  4. В ОУ „Васил Левски“ с. Бойница, в ОУ „Христо Ботев“ с. Раброво и ЦДГ „Йонка Маркова“ с. Бойница с филиал ПДГ „Филип Гюров“ с. Раброво назначеният медицински специалист се грижи за здравето на учениците и децата по график;

  5. В училищата и детските градини стриктно се спазва и прилага действащата нормативна уредба за здравословно хранене на учениците и децата.

  ОБЩИНА БРЕГОВО

  1. Проучва се броят на децата от ромски произход без личен лекар и се оказва необходимата помощ за тяхното записване при лекар.

  2. Организират се кампании за профилактика на болести.

  3. Организират се профилактични прегледи и ваксинации.

  4. Подобряват се санитарно-битовите условия в ромските квартали чрез организиране на съвместни акции.

  5. Обръща се внимание на здравното образование на майките за правилно отглеждане на децата и ранното обхващане на бременните, наблюдение по време на бременността и своевременна хоспитализация на родилките.

  ОБЩИНА ВИДИН

  1. Проект „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15-24 г.) чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите, насочени към младите хора”, изпълняван от Сдружение „Свободен младежки център“ – Видин. Продължителност от 01/2015 до 12/2015.

  Брой на обхванатите лица за годината - 1460. Извършени консултации, разпространени брошури за туберкулозата, както и здравно-образователни материали.

  Средства: 5 287 евро

  Източник: Глобален фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария чрез Министерство на здравеопазването

  2. Проект „Разширяване на обхвата на ефикасни грижи за превенция и контрол на туберкулозата в ромската общност”, изпълняван от Сдружение „Свободен младежки център“ – Видин. Брой на обхванатите лица за годината - 626.

  Извършени основни дейности: картографиране при работа на терен; консултиране и информиране за туберкулозата, начин на разпространение; изготвени здравно-образователни материали; дефиниране на здравословния проблем; конкретни оплаквания; рисково поведение; мотивиране на клиентите за изследване и лечение на туберкулоза; издирване на случаи с положителен резултат за туберкулоза, за лечение, консултиране и обратна връзка от лечението; насочване и придружаване до здравни институции и служби и др.

  Проектът е започнал в месец март 2015 г. и е приключил в месец декември 2015 г.  Средства: 7 139 евро

  Източник: Глобален фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария чрез Министерство на здравеопазването

  3. От месец март 2015 г. след проведен конкурс са назначени 2 бр. здравни медиатори. Единият е на трудов договор с работодател Кмета на Община Видин, а другият е на граждански договор, сключен с Председателя на Националното сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори”.

  Работено е по 58 индивидуални случаи: работа на терен; провеждане на здравни беседи с участието на експерти от РЗИ-Видин по различни теми; работа с ОПЛ в кв. „Нов път”; организирани работни срещи с представители на ДСП, лекари –специалисти, ДБТ, картотеката на ТЕЛК Видин и др.

  ОБЩИНА ГРАМАДА

  1. Беседи и разпространение на информационни материали, организиране на обучения за жени, ангажирани с отглеждането на малки деца.

  2. Информиране на лицата от ромска общност за здравноосигурителните им права и задължения и за правата им като пациенти.

  3. Разнообразяване на списъка с медицински услуги, насочени към нуждите на ромското население.

  4. Провеждани лекции и здравни беседи в училище СОУ „Христо Ботев“ – гр. Грамада: лекции на тема: „Обща хигиена“, „Нежелана бременност“, „Превенция на наркотични и др. зависимости“, „Лечима ли е туберкулоза?”, „Туберкулоза - инфекциозно заболяване” и на тема „Профилактика на туберкулозното заболяване”.

  5. Общопрактикуващият лекар осигурява равен достъп до качествено здравеопазване, осигуряване на редовни медицински прегледи.

  ОБЩИНА ДИМОВО  1. По Дейност „Провеждане на беседи с подрастващи и млади хора и техните родители за начините за предпазване от нежелана и ранна бременност”

  • проведени са консултации и беседи с родители и ученици съвместно с Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.


  2. По Дейност „Разработване и прилагане на програми за превенция на СПИН и „ сексуално предавани инфекции“

  • Проведени беседи с ученици от 8-12 клас

  • На първи декември – Международния ден за борба със СПИН в училищата се раздаваха презервативи и брошури.

  • „Да победим туберколозата“- беседа с ученици и техните родители


  3. По Дейност „Информиране на лица от ромската общност за здравно осигурителните им права и задължения и за правата им като пациенти” - съвместно с личните лекари.
  ОБЩИНА КУЛА

  1. За възпитаване на здравна култура у учениците периодично се подготвят и изнасят беседи от медицинските специалисти в училището и личните лекари относно заболявания и превенцията им.


  ОБЩИНА НОВО СЕЛО

  1. Проведени беседи в училище с родители и ученици на тема „Наркотици”, „Насилие” и „Здравна и сексуална култура”.

  2. На 31.05 е отбелязан Международен ден за борба с тютюнопушенето и вредата от употреба на наркотични вещества, чрез организиране конкурс на тема: „Не на цигарите и дрогата” сред възпитаниците на средищното училище в с. Ново село.

  3. Обхващане на бременните за провеждане на консултация с лекар – специалист по акушерство и гинекология, и своевременно постъпване в лечебно заведение за болнична помощ за раждане.


  ОБЩИНА РУЖИНЦИ

  1. Осигурява се равен достъп до здравеопазване. Във всички населени места са отдадени помещения на общопрактикуващите лекари за обслужване на населението.

  2. В СОУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Ружинци, ОДЗ Ружинци и ЦДГ с. Черно поле работи здравен кабинет и има назначен медицински специалист, който се грижи за здравето на учениците и децата по график. В СОУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Дреновец и ЦДГ с. Дреновец -също.

  3. В училищата и детските градини стриктно се спазва и прилага действащата нормативна уредба за здравословно хранене на учениците и децата.

  4. През 2015г. бе проведена кампания за скринингови изследвания за рак на млечната жлеза със съдействието на Центъра за защита на правата в здравеопазването.

  5. В училищата на територията на общината ежегодно се организират и изнасят здравни беседи във връзка с най-наболелите здравни проблеми и въпроси, вълнуващи учениците в различните възрастови групи. Разпространяват се диплянки и брошури.

  ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

  1. Организират се профилактични прегледи и ваксинации сред децата.

  2. За възпитаване на здравна култура у учениците, периодично се подготвят и изнасят беседи от медицинският фелдшер в училищата за заболявания и превенцията им.
  3. ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ
  Цели на Областната стратегия в рамките на приоритет „Жилищни условия”:

  Оперативна цел: Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура.

  Специфични цели:


   1. Подобряване на жилищните условия в квартали с компактно ромско и друго живеещо при подобни условия население.

   2. Отреждане на нови територии за жилищно строителство с възможности за деконцентриране на компактните и обособени ромски квартали.

   3. Създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри на територии, включващи зони с компактно ромско и друго живеещо при подобни условия население.

   4. Актуализация /изработване на подробни устройствени планове на съществуващи и новоотредени терени.

   5. Проектиране и изграждане на техническа инфраструктура.

   6. Изграждане и рехабилитация на социални жилища.

   7. Осигуряване на алтернативно жилищно настаняване, в случай на принудително изваждане на уязвими семейства от домовете, които обитават.

  Реконструкция на обекти на социалната инфраструктура за целите на образованието, културата и
  3.1. Изпълнение на дейности в рамките на приоритет „Жилищни условия” съгласно проведения мониторинг на Общинските планове за действие:
  ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

  1. Ромското население в гр. Белоградчик е съсредоточено основно в квартал „Карловица”. Община Белоградчик изпълни обект „Обществена трапезария за сезонно ползване в УПИ I-365, кв. 3 по плана на гр. Белоградчик”, който допринася за благоустрояването на кв. Карловица.

  Финансирането е от капиталови разходи за 2014г. на Община Белоградчик, а стойността на проекта - 115 000,00 лв. Строителството стартира през 2014г. и завърши през 2015г. Изградена бе зала за обществена трапезария с капацитет 120 места, санитарен възел с тоалетни и помещение за кухненски бокс, в което няма да се приготвя храна. Предназначението й е за сезонно използване от съсредоточеното в квартала население от ромски произход. Всеки, който желае, може да използва сградата за честване на празници, семейни тържества, всякакви обществени прояви и културни мероприятия.

  2. Извършено бе асфалтиране на ул.”Карловица” с дължина 250 м със средства от общинския бюджет.

  3. Друга дейност през 2015г. бе Обект: „Реконструкция на мрежа НН и изнасяне на електромерни табла от МТП №23” - Подмяна на електропроводни кабели в кв. „Карловица”. Изграден по проект и със средства на „ЧЕЗ Разпределение България”.

  4. За квартал „Карловица” са издадени Заповеди за отстъпено право на строеж за четири имота.

  ОБЩИНА БРЕГОВО

  1. Проучват се и се актуализират Устройствените планове на ромските квартали.

  2. Благоустрояват се и се извършва ремонт и поддръжка на уличното осветление.

  3. Редовно се почистват улици и тротоари в ромските квартали, като същевременно се залесяват и озеленяват.

  4. Изграждат се и поддържат детски площадки и игрища в ромските квартали.

  ОБЩИНА БОЙНИЦА

  1. Изградени са детски кът „Екокомпас” в двора на Детската градина в с. Бойница и Зелена зона за отдих в с. Бойница, която представлява обособена зелена зона с беседка, пейки, кошчета и различна растителност;

  2. Благоустрояват се и се извършва ремонт и поддръжка на уличното осветление.

  ОБЩИНА ВИДИН

  1. По Дейност: Рехабилитация на съществуващи социални жилища.  • Проект „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение”, бенефициент Община Видин.

  Целеви групи по проекта: Бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия; Родители с деца, включително малолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и увреждания; Хора в риск от бедност и социално изключване.

  Основна цел: Осигуряване на съвременни социални жилища на хора в неравностойно и уязвимо положение и социално слаби.

  Настанени общо за двата комплекса – 152-ма, като от тях 92 - възрастни и 60 - деца, разпределени, както следва: ж.к. „Гео Милев”- 57 възрастни и 51 деца; ж.к.„Строител” - 35 възрастни и 9 деца. Проектът е приключил през 2015г.

  Средства: Обща стойност на проекта: 4 000 000 лв.

  Източник: ОП „Регионално развитие”- 2007-2013, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.2-02/2011
  ОБЩИНА ГРАМАДА

  1. Настаняване на ромски семейства в общински жилища - от 18 апартамента, с които разполага общината, 8 апартамента са отдадени под наем на семейства роми. През 2015 г. са осигурени средства от бюджета на Община Грамада в размер на 1900 лв. за извършени ремонти: подмяна на стъкла, боядисване, лепене на теракот.


  ОБЩИНА КУЛА

  1. В община Кула съществува практика, която датира от 2005 г., да се предоставят за ползване под наем общински жилища на безимотни ромски семейства. Осигуряването на по-добри битови условия предполага и успешно интегриране в местната общност. За съжаление, голяма част от настанените ромски семейства не заплащат определените им минимални наеми и не предприемат никакви действия за ремонт и благоустрояване на жилищата си, дори има случаи на повреждане и занемаряване на имотите. В тази насока ще бъдат насочени усилията на общинските власти – да се изгради у наемателите отговорно отношение към имотите, които обитават и желание да ги опазват като своя собственост.

  ОБЩИНА РУЖИНЦИ

  1. Извършва се подобряване на инфраструктурата чрез ремонт на улици и подмяна на тротоари. Изграден е площад и е реконструирана водопроводната мрежа в с. Дреновец. Изградени са спортни комплекси в селата Ружинци и Дреновец.

  ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

  1. Подобряване състоянието на техническата инфраструктура, асфалтиране на улици, изграждане на тротоари.

  2. Подменен е водопровода до ромския квартал в с.Чупрене

  3. Почистване на речното корито, което преминава през ромската махала в с. Горни Лом.


  4. ЗАЕТОСТ

  Цели на Областната стратегия в рамките на приоритет „Жилищни условия”:

  Оперативна цел: Подобряване на достъпа на ромите до пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред тях.

  Специфични цели:


  1. Осигуряване на достъп на ромите и друго живеещо при подобни условия население от областта до пазар на труда и до различните инициативи за самостоятелна заетост.

  2. Ограмотяване, квалификация и преквалификация на роми и друго живеещо при подобни условия население, включително в професии, традиционно характерни за етноса /дърводобив, билкарство, цветарство, строителство и ремонт на покриви и пътища, и пр./.

  3. Насърчаване на заетостта на "зелени работни места" чрез субсидиране на работни места в екологични дейности за създаване на качествена заетост и опазване на околната среда.

  4. Насърчаване на предприемачеството, стартиране и управление на собствен бизнес.

  5. Стимулиране на трудовата мобилност сред общността в областта за достъп до сезонни работни места и работни места в значими инфраструктурни проекти /селско стопанство, строителство на магистрали и пътища/.

  6. Развитие и усъвършенстване на мрежата от трудови медиатори в общините с компактно ромско и друго живеещо при подобни условия население за активизиране на неактивните и продължително безработните лица.

  7. Задълбочаване на социалния и граждански диалог, привличане за партньори- лидерите сред общността в областта, ромските НПО и бизнес субекти.

  4.1. Изпълнение на областно ниво по данни на Дирекции „Бюро по труда”:


  Данни за безработицата в област Видин към 31.12.2015г.


  Област и общини

  Регистрирани безработни

  Равнище на безработицата

  област Видин - общо

  8 873

  23,5

  община Белоградчик

  960

  35,0

  община Бойница

  81

  28,3

  община Брегово

  541

  34,9

  община Видин

  3 847

  14,6

  община Грамада

  238

  47,2

  община Димово

  1 207

  64,2

  община Кула

  512

  29,6

  община Макреш

  142

  44,7

  община Ново село

  217

  25,4

  община Ружинци

  813

  75,9

  община Чупрене

  315

  54,2

  По данни на трите Дирекции „Бюро по труда” – Белоградчик, Видин и Кула, чиито териториален обхват покрива единадесетте общини в област Видин, както следва:   • ДБТ - Белоградчик /за територията на общините Белоградчик, Димово, Ружинци и Чупрене/

   • ДБТ - Видин /за територията на общини Видин, Брегово, Ново село /

   • ДБТ - Кула /за територията на общините Кула, Бойница, Грамада и Макреш,

  регистрираните безработни лица, самоопределили се като роми, са включени в следните дейности през 2015г.:
  1. Повишаване на конкурентността и осигуряване на заетост на ромите на пазара на труда, чрез повишаване на пригодността за заетост и квалификация на безработните роми.
   • Д „Бюро по труда” – Белоградчик - 103 лица, в т.ч.:

    • Преминали през ателие за търсене на работа – 103 лица от тях;

    • Мотивация за активно търсене на работа - 95 лица;


     Сподели с приятели:
 • 1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   102


  ©zdrasti.info 2017
  отнасят до администрацията

      Начална страница